Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Mateja 24:1—51

24  Kad Jēzus izgāja no tempļa un devās prom, mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu tempļa ēkas.  Viņš tiem teica: ”Vai jūs to visu redzat? Patiesi, es jums saku: pat akmens uz akmens te nepaliks, viss tiks sagrauts.”  Viņam sēžot Eļļas kalnā, mācekļi vieni paši piegāja pie viņa un jautāja: ”Saki mums: kad tas notiks, un kāda zīme liecinās par tavu klātbūtni* un šī laikmeta* nobeigumu?”  Jēzus tiem atbildēja: ”Skatieties, lai neviens jūs nemaldina.  Daudzi nāks, izmantodami manu vārdu, un sacīs: ”Es esmu Kristus,” — un viņi daudzus maldinās.  Jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem. Skatieties, ka jūs neizbīstaties! Tam visam jānotiek, bet tas vēl nebūs gals.  Jo tauta uzbruks tautai un valsts — valstij, vietu vietām būs bads un zemestrīces.  Tas viss būs moku* sākums.  Tad cilvēki izturēsies pret jums nežēlīgi un jūs nogalinās, un visas tautas jūs ienīdīs mana vārda dēļ. 10  Daudzi tad atkritīs no ticības, cits citu nodos un ienīdīs. 11  Parādīsies daudz viltus praviešu, kas daudzus maldinās, 12  un, tā kā pieaugs nelikumība, lielākajā daļā cilvēku mīlestība atdzisīs. 13  Bet tas, kas izturēs līdz galam, tiks izglābts. 14  Un labā vēsts par valstību tiks sludināta pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām, un tad nāks gals. 15  Tāpēc, kad jūs ieraudzīsiet negantību, kas nes iznīcību, — par to ir runājis pravietis Daniēls — stāvam svētā vietā (lai lasītājs liek lietā spriestspēju!), 16  tad lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos. 17  Lai tas, kas ir uz mājas jumta, nekāpj lejā paņemt mantas no mājām, 18  un tas, kas ir tīrumā, lai neatgriežas mājās paņemt savas drēbes. 19  Cik grūti tajās dienās būs grūtniecēm un mātēm ar zīdaiņiem! 20  Lūdziet, lai jums nav jābēg ne ziemā, ne sabatā, 21  jo tad būs tik liels posts, kāda nav bijis no pasaules sākuma līdz pat šim laikam un kāda arī vairs nebūs. 22  Ja tās dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ tās dienas tiks saīsinātas. 23  Ja kāds jums tad sacīs: ”Redziet, te ir Kristus!” vai: ”Tur viņš ir!”, tad neticiet. 24  Jo parādīsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai maldinātu, ja iespējams, pat izredzētos. 25  Atcerieties — es jūs esmu brīdinājis. 26  Tāpēc, ja cilvēki jums teiks: ”Redziet, viņš ir tuksnesī!”, tad neejiet ārā. Ja tie teiks: ”Redziet, viņš ir iekšistabās!”, tad neticiet. 27  Jo, tāpat kā zibens uzplaiksnī austrumu pamalē un atspīd līdz pat rietumu pamalei, tāda būs arī Cilvēka dēla klātbūtne. 28  Kur būs līķis, tur salaidīsies ērgļi. 29  Tūlīt pēc to dienu posta saule aptumsīs, mēness pārstās spīdēt, zvaigznes kritīs no debesīm un debesu spēki tiks satricināti. 30  Tad debesīs parādīsies Cilvēka dēla zīme, visas zemes ciltis vaimanājot dauzīs sev pa krūtīm un redzēs Cilvēka dēlu nākam debesu mākoņos ar spēku un lielu godu. 31  Viņš izsūtīs savus eņģeļus, atskanot stiprai taures skaņai, un tie sapulcēs viņa izredzētos no četriem vējiem — no vienas debesmalas līdz otrai. 32  Mācieties, piemēram, no tā, kas notiek ar vīģes koku: tiklīdz tā zari pildās sulām un salapo, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. 33  Tāpat, kad jūs to visu redzat, ziniet, ka viņš ir tuvu, pie durvīm. 34  Patiesi, es jums saku: šī paaudze nezudīs, līdz tas viss būs noticis. 35  Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. 36  To dienu un stundu nezina neviens, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, bet tikai Tēvs. 37  Kādas bija Noasa dienas, tāda būs arī Cilvēka dēla klātbūtne. 38  Kā tajās dienās pirms plūdiem ēda un dzēra, ņēma sievas un izgāja pie vīra līdz dienai, kad Noass iegāja šķirstā, 39  un tie nesāka domāt, līdz plūdi nāca un aizrāva tos visus, tāda pati būs arī Cilvēka dēla klātbūtne. 40  Tad divi vīri būs tīrumā — vienu paņems līdzi, bet otru atstās; 41  divas sievietes mals graudus rokas dzirnavās — vienu paņems līdzi, bet otru atstās. 42  Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs nāks. 43  Bet to gan ņemiet vērā: ja saimnieks zinātu, kuras sardzes laikā ieradīsies zaglis, viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielauzties savā namā. 44  Tāpēc esiet gatavi arī jūs, jo Cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs negaidāt. 45  Kurš īsti ir uzticamais un gudrais* kalps, ko kungs ir iecēlis rūpēties par saviem saimes ļaudīm un sagādāt tiem uzturu īstajā laikā? 46  Laimīgs šis kalps, ja viņa kungs pārradies ieraudzīs viņu tā darām! 47  Patiesi, es jums saku: viņš to iecels rūpēties par visu savu īpašumu. 48  Bet, ja šis kalps, būdams ļauns, teiks savā sirdī: ”Mans kungs kavējas,” — 49  sāks sist citus kalpus un ēdīs un dzers ar žūpām, 50  tad šī kalpa kungs atnāks dienā, kad tas negaida, un stundā, ko tas nezina, 51  viņš to bargi sodīs un ierādīs tam vietu pie liekuļiem. Tur tas raudās un griezīs zobus.

Zemsvītras piezīmes

Gr. parūsia. Sk. 6. pielikumu.
Vai ”pasaules kārtības”. Gr. aiōn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.
Burt. ”dzemdību sāpju”.
Vai ”apdomīgais; prātīgais”.