Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Mateja 18:1—35

18  Tajā laikā pie Jēzus pienāca mācekļi un jautāja: ”Kurš īsti ir lielākais debesu valstībā?”  Tad viņš pasauca kādu mazu bērnu, nostādīja to viņu vidū  un teica: ”Patiesi, es jums saku: ja jūs nemainīsieties un nekļūsiet līdzīgi bērniem, jūs netiksiet debesu valstībā.  Tāpēc tas, kas kļūst pazemīgs tāpat kā šis bērns, ir lielākais debesu valstībā,  un tas, kas vienu tādu bērnu uzņem mana vārda dēļ, uzņem arī mani.  Bet tam, kas kļūst par klupšanas akmeni vienam no šiem mazajiem, kuri man tic, būtu labāk, ja viņam kaklā pakārtu dzirnakmeni, kādu griež ēzelis, un viņu noslīcinātu atklātā jūrā.  Bēdas pasaulei klupšanas akmeņu dēļ! Protams, tiem katrā ziņā jāparādās, bet bēdas cilvēkam, kura dēļ klupšanas akmens parādās!  Ja tava roka vai kāja tev kļūst par iemeslu grēkam*, nocērt to un aizmet; ir labāk, ja tev ir viena roka vai viena kāja, bet tu ieej dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un abas kājas, bet tevi iemet mūžīgā ugunī.  Tāpat, ja tava acs tev kļūst par iemeslu grēkam, izrauj to un aizmet; ir labāk, ja tev ir viena acs, bet tu ieej dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis, bet tevi iemet Gehennas* liesmās. 10  Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo es jums saku, ka viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu Tēva seju. 11  ——* 12  Kā jūs domājat: ja kādam cilvēkam būtu simt aitu un viena no tām noklīstu, vai tad viņš neatstātu pārējās deviņdesmit deviņas kalnos un neietu meklēt noklīdušo? 13  Un, ja viņam izdotos to atrast, patiesi, es jums saku: viņš par to priecātos vairāk nekā par deviņdesmit deviņām, kas nav noklīdušas. 14  Tā arī mans Tēvs, kas ir debesīs, nevēlas, ka ietu bojā kaut viens no šiem mazajiem. 15  Ja tavs brālis sagrēko, ej un paskaidro viņam zem četrām acīm, kāds ir viņa pārkāpums. Ja viņš tevi uzklausīs, tu būsi atguvis savu brāli. 16  Bet, ja viņš tevi neuzklausīs, paņem līdzi vēl vienu vai divus, lai katra lieta tiktu apstiprināta no divu vai triju liecinieku mutes. 17  Ja viņš tos neuzklausīs, pasaki to draudzei. Ja viņš neuzklausīs arī draudzi, tad lai viņš tev ir kā cittautietis un kā nodokļu ievācējs. 18  Patiesi, es jums saku: lai ko jūs sasietu uz zemes, tas jau būs sasiets debesīs, un, lai ko jūs atraisītu uz zemes, tas jau būs atraisīts debesīs. 19  Vēl es jums saku: ja divi no jums uz zemes vienojas lūgt kaut ko svarīgu, tad mans Tēvs, kas ir debesīs, tiem to piešķirs. 20  Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū.” 21  Tad pie viņa pienāca Pēteris un jautāja: ”Kungs, cik reižu man jāpiedod brālim, kas grēko pret mani? Vai līdz septiņām reizēm?” 22  Jēzus atbildēja: ”Es tev saku: nevis līdz septiņām, bet līdz septiņdesmit septiņām* reizēm. 23  Jo debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas nolēma prasīt norēķinu no saviem kalpiem. 24  Kad viņš sāka to darīt, pie viņa atveda cilvēku, kas viņam bija parādā desmit tūkstošus talentu*. 25  Bet, tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot viņu pašu, viņa sievu, bērnus un visu, kas viņam pieder, un samaksāt parādu. 26  Tad kalps nokrita ceļos, sāka klanīties un lūdza: ”Pacieties, es tev visu samaksāšu!” 27  Kungs iežēlojās par kalpu, atlaida viņa parādu un ļāva viņam iet. 28  Bet kalps, izgājis ārā, sameklēja citu kalpu, kas viņam bija parādā simt denāriju, sagrāba to un sāka žņaugt, sacīdams: ”Samaksā visu, ko esi parādā!” 29  Tad otrais kalps nokrita ceļos un sāka lūgties: ”Pacieties, es tev samaksāšu!” 30  Bet viņš negribēja gaidīt, aizgāja un lika to ieslodzīt cietumā, līdz tas būs samaksājis parādu. 31  Kad citi kalpi redzēja, kas bija noticis, tie ļoti noskuma, aizgāja un izstāstīja visu kungam. 32  Kungs viņu ataicināja un sacīja: ”Nelietīgais kalp! Kad tu mani lūdzies, es tev atlaidu visu tavu parādu. 33  Vai tad tev nevajadzēja apžēloties par otru kalpu, tāpat kā es apžēlojos par tevi?” 34  Un sadusmotais kungs viņu nodeva cietumsargiem, līdz viņš būs samaksājis visu parādu. 35  Tāpat mans debesu Tēvs izturēsies pret jums, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosiet.”

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”tevi paklupina”.
Sk. 10. pielikumu.
Dažos manuskriptos: ”Jo Cilvēka dēls ir atnācis glābt pazudušo.” (Sk. Mt 17:21, zemsv. piez.)
Vai ”septiņdesmit reiz septiņām”.
10 tūkst. talentu atbilst 60 milj. denāriju. I gs. talents svēra apm. 20 kg, un to maksāja vai nu zeltā, vai sudrabā.