Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Ebrejiem 7:1—28

7  Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, Visaugstākā Dieva priesteris, izgāja pretī Ābrahāmam, kad tas atgriezās no ķēniņu sakaušanas, un to svētīja,  un Ābrahāms deva viņam desmito daļu no visa. Pirmkārt, viņa vārds ir tulkojams ”taisnības ķēniņš”, turklāt viņš ir arī Salemas ķēniņš, tas ir, ”miera ķēniņš”.  Viņš ir bez tēva, bez mātes, bez radurakstiem, viņam nav ne dienu sākuma, ne dzīves gala, bet viņš ir padarīts līdzīgs Dieva Dēlam un paliek priesteris uz visiem laikiem.  Redziet, cik izcils bija tas, kam ciltstēvs Ābrahāms deva desmito daļu no labākā laupījuma!  Tiesa, pēc bauslības tiem Levija dēliem, kas stājas priestera amatā, ir pavēlēts ievākt desmito tiesu no tautas, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie ir Ābrahāma pēcnācēji.  Bet tas, kurš nav cēlies no viņiem, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un svētījis to, kam bija doti solījumi.  Nav noliedzams, ka lielākais svētī mazāko.  Vienā gadījumā desmito tiesu saņem mirstīgi cilvēki, bet otrā — tas, par kuru ir liecināts, ka viņš dzīvo.  Var teikt, ka pat Levijs, kas saņem desmito tiesu, caur Ābrahāmu ir maksājis desmito tiesu, 10  jo viņš vēl bija sava sentēva gurnos*, kad to satika Melhisedeks. 11  Ja jau pilnību varētu sasniegt ar levītu priesterību (jo tā bija tautai dotās bauslības iezīme), kāda tad vēl būtu vajadzība parādīties citam priesterim, par kuru ir teikts, ka viņš ir līdzīgs Melhisedekam, nevis Āronam? 12  Mainoties priesterībai, rodas nepieciešamība mainīt arī likumu, 13  jo tas, par ko tas viss ir teikts, ir nācis no citas cilts, no kuras neviens nav kalpojis pie altāra. 14  Ir taču skaidrs, ka mūsu Kungs ir cēlies no Jūdas, bet saistībā ar šo cilti Mozus neko nav teicis par priesteriem. 15  Un aina kļūst vēl skaidrāka, kad parādās cits priesteris, kas līdzinās Melhisedekam 16  un kas par tādu ir kļuvis nevis pēc likuma prasības, kura attiecas uz miesīgo izcelsmi, bet neiznīcināmās dzīvības spēkā. 17  Jo par viņu ir liecināts: ”Tu esi priesteris mūžīgi, līdzīgs Melhisedekam.” 18  Tātad iepriekšējais bauslis tiek atcelts, tāpēc ka tas ir vājš un nederīgs. 19  Jo bauslība neko nepadarīja pilnīgu, bet tas tika panākts, ieviešot labāku cerību, caur kuru mēs tuvojamies Dievam. 20  Un, tā kā tas nebija bez zvēresta 21  (jo ir tādi, kas ir kļuvuši par priesteriem bez zvēresta, bet šis par tādu ir kļuvis tāpēc, ka par viņu ir zvērējis tas, kurš teicis: ”Jehova ir zvērējis, un viņš nenožēlos: ”Tu esi priesteris mūžīgi””), 22  tad Jēzus ir kļuvis par labāka līguma ķīlu. 23  Turklāt par priesteriem bija jākļūst daudziem pēc kārtas, jo nāve tiem neļāva palikt amatā, 24  bet viņš dzīvo mūžīgi, tāpēc viņa priestera amatu neviens nepārmanto. 25  Līdz ar to viņš arī spēj pilnībā izglābt tos, kas ar viņa starpniecību tuvojas Dievam, jo viņš vienmēr ir dzīvs un var aizlūgt par tiem. 26  Tieši tāds augstais priesteris mums arī ir vajadzīgs: uzticīgs, nevainīgs, neaptraipīts, nošķirts no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm. 27  Atšķirībā no tiem augstajiem priesteriem viņam nav jānes upuri ik dienas, vispirms par saviem, tad par ļaužu grēkiem, — to viņš ir izdarījis reizi par visām reizēm, upurēdams sevi. 28  Jo bauslība ieceļ par augstajiem priesteriem cilvēkus ar vājībām, bet zvēresta vārds, kas nāca pēc bauslības, ieceļ Dēlu, kas ir padarīts pilnīgs uz mūžiem.

Zemsvītras piezīmes

T.i., viņš bija nākotnē gaidāms Ābrahāma pēcnācējs.