Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ebrejiem 6:1—20

6  Tāpēc, atstājuši pamatmācības par Kristu, tieksimies uz briedumu, nelikdami atkal pamatu: grēku nožēlu mirušu darbu dēļ un ticību Dievam,  mācību par kristīšanām un roku uzlikšanu, mirušo augšāmcelšanu un mūžīgo spriedumu.  Un mēs tuvosimies briedumam, ja tikai Dievs atļaus.  Jo tos, kas reiz tikuši apgaismoti, kas ir saņēmuši dāvanu no debesīm, kas ir kļuvuši par svētā gara dalībniekiem  un kas ir baudījuši labo Dieva vārdu un nākamā laikmeta* spēkus,  bet kas ir atkrituši, nav iespējams atkal vest pie grēku nožēlas, jo tie paši no jauna sit Dieva Dēlu pie staba un liek viņu vispārējā apsmieklā.  Zeme saņem svētību no Dieva, jo tā uzsūc lietu, kas bieži nolīst pār to, un liek izaugt augiem, kas derīgi tiem, kuri zemi apstrādā.  Bet, ja laukā izaug ērkšķi un dadži, tas tiek atzīts par nederīgu. Tas ir tuvu nolādēšanai un beigu beigās tiks nodedzināts.  Bet jūsu gadījumā, mīļie, kaut arī tā runājam, mēs esam pārliecināti par kaut ko labāku — par to, kas ved uz glābšanu. 10  Jo Dievs nav netaisnīgs un neaizmirst jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņa vārdam ar to, ka esat kalpojuši un vēl joprojām kalpojat svētajiem. 11  Bet mēs ļoti vēlamies, lai ikviens no jums parādītu tādu pašu centību un lai jums būtu pilnīga pārliecība par savu cerību līdz galam, 12  tā ka jūs nekļūtu kūtri, bet līdzinātos tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolīto. 13  Tā kā Dievs, kad deva solījumu Ābrahāmam, nevarēja zvērēt pie kāda lielāka, viņš zvērēja pats pie sevis, 14  teikdams: ”Tiešām, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu.” 15  Un tā, būdams pacietīgs, Ābrahāms saņēma apsolīto. 16  Cilvēki zvēr pie kāda, kas ir lielāks, un viņu zvērests dara galu katram strīdam, jo tas viņiem ir tiesisks apstiprinājums. 17  Tāpat Dievs, gribēdams solījuma mantiniekiem vēl skaidrāk parādīt, cik negrozāms ir viņa nodoms, papildināja to ar zvērestu, 18  lai šīs divas negrozāmās lietas, kurās nav iespējams, ka Dievs melotu, mums, kas esam raduši patvērumu, būtu par stipru pamudinājumu satvert cerību, kas ir mūsu priekšā. 19  Šī cerība mums ir kā drošs un stiprs enkurs dvēselei, un tā ieved aiz priekškara*, 20  kur mūsu labā ir iegājis priekšgājējs, Jēzus, kas uz mūžīgiem laikiem ir kļuvis par augsto priesteri, līdzīgu Melhisedekam.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”pasaules kārtības”. Gr. aiōn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.
T.i., aiz priekškara, kas aizsedza vissvētāko vietu templī.