Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Ebrejiem 10:1—39

10  Jo bauslībai ir gaidāmo labo lietu ēna, nevis pašas šīs lietas, tāpēc nav iespējams, gadu no gada pastāvīgi nesot tos pašus upurus, padarīt pilnīgus tos, kas tuvojas Dievam.  Vai gan citādi upurēšana nebūtu mitējusies, jo upurētāji*, attīrīti reizi par visām reizēm, vairs neapzinātos nekādus grēkus*?  Bet ar šiem upuriem ik gadu tiek atgādināts par grēkiem,  jo buļļu un āžu asinis nevar atņemt grēkus.  Tāpēc, ienākdams pasaulē, viņš saka: ””Upurus un ziedojumus tu negribēji, bet sagatavoji man ķermeni.  Dedzināmie upuri un ziedojumi par grēkiem tev nebija patīkami.”  Tad es teicu: ”Lūk, es esmu atnācis (grāmatas ritulī par mani ir rakstīts) pildīt tavu gribu, Dievs.””  Vispirms viņš ir teicis: ”Tu negribēji upurus, ziedojumus, dedzināmos upurus un ziedojumus par grēkiem, un tie nebija tev patīkami,” — tas ir, upuri, ko nes pēc bauslības, —  bet pēc tam viņš saka: ”Lūk, es esmu atnācis pildīt tavu gribu.” Viņš dara galu pirmajam, lai iedibinātu otro. 10  Pēc šīs gribas mēs esam padarīti svēti ar to, ka Jēzus Kristus ķermenis ir ziedots reizi par visām reizēm. 11  Ikviens priesteris dienu no dienas stājas savā vietā, lai kalpotu un bieži nestu tos pašus upurus, kas nekad nevar pilnībā atņemt grēkus. 12  Bet viņš ir nesis vienu upuri par grēkiem uz visiem laikiem un ir apsēdies pie Dieva labās rokas, 13  un kopš tā laika viņš gaida, kamēr viņa ienaidnieki tiks nolikti viņam zem kājām. 14  Ziedojis vienu upuri, viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. 15  Turklāt to mums apliecina arī svētais gars, jo tas pauž: 16  ””Šāds ir līgums, ko es pēc tām dienām slēgšu ar tiem,” saka Jehova. ”Es likšu savus likumus viņu sirdī un rakstīšu tos viņu prātā,”” — 17  bet pēc tam: ”Un viņu grēkus un nelikumības es vairs nepieminēšu.” 18  Bet, ja tie ir piedoti, ziedojums par grēkiem vairs nav vajadzīgs. 19  Tāpēc, brāļi, tā kā mēs, pateicoties Jēzus asinīm, droši varam ieiet svētajā vietā 20  pa jaunu un dzīvu ceļu, ko viņš mums ir pavēris cauri priekškaram, tas ir, savai miesai, 21  un tā kā mums ir izcils priesteris, kas iecelts pār Dieva namu, 22  tuvosimies Dievam ar patiesu sirdi pilnīgā ticībā, attīrījuši* savu sirdi no ļaunas sirdsapziņas un nomazgājušies tīrā ūdenī. 23  Būdami neatlaidīgi, bez svārstīšanās atklāti vēstīsim par savu cerību, jo solījuma devējs ir uzticams. 24  Būsim vērīgi cits pret citu, lai pamudinātu uz mīlestību un labiem darbiem, 25  un neatstāsim novārtā savas sapulces, kā daži paraduši, bet uzmundrināsim cits citu — un vēl jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. 26  Ja mēs tīši grēkojam pēc tam, kad esam labi iepazinuši* patiesību, vairs nepaliek nekāds upuris par grēkiem, 27  bet tikai baisa tiesas gaidīšana un ugunīgas dusmas, kas aprīs pretiniekus. 28  Ikviens, kas ir izrādījis necieņu pret Mozus bauslību, mirst bez žēlastības, ja pret viņu ir divu vai triju liecība. 29  Cik gan smagāku sodu, pēc jūsu domām, būs pelnījis tas, kas ir mīdījis kājām Dieva Dēlu, uzskatījis par nevērtīgām līguma asinis, ar kurām bija darīts svēts, un bezkaunīgi nonievājis augstsirdīgās labestības garu? 30  Jo mēs zinām, ka Dievs ir teicis: ”Atriebība ir manā ziņā, es atmaksāšu,” un vēl: ”Jehova tiesās savu tautu.” 31  Ir baisi krist dzīvā Dieva rokās. 32  Atcerieties agrākās dienas, kad jūs, saņēmuši gaismu, palikāt izturīgi ciešanās un smagos pārbaudījumos. 33  Reizēm jūs citu acu priekšā tikāt pakļauti pazemojumiem un mokām, bet reizēm bijāt līdzās tiem, kam tas bija jāpieredz. 34  Jo jūs jutāt līdzi ieslodzītajiem un ar prieku uztvērāt to, ka tika nolaupītas jūsu mantas, zinādami, ka jums ir labāka un paliekoša manta. 35  Tāpēc neatmetiet savu drosmi runā, jo tā tiks bagātīgi atalgota. 36  Jums ir vajadzīga izturība, lai saņemtu apsolīto, kad būsiet izpildījuši Dieva gribu. 37  Jo vēl ”pavisam mazliet”, un ”tas, kas nāk, ieradīsies un nekavēsies”. 38  ”Bet mans taisnais dzīvos ticības dēļ”, un, ”ja viņš atkāpjas, viņš manai dvēselei nav patīkams”. 39  Bet mēs neesam no tiem, kas atkāpjas un iet bojā, — mēs esam no tiem, kas tic un pasargā savu dvēseli.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”tie, kas veic svētu kalpošanu”.
Vai ”upurētājiem.. vairs nebūtu netīra sirdsapziņa savu grēku dēļ”.
Burt. ”apslacījuši”, t.i., ar Jēzus asinīm.
”Labi iepazinuši”. Gr. epígnōsis. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.