Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Romiešiem 8:1—39

8  Tāpēc tiem, kas ir vienoti ar Kristu Jēzu, spriedums nav nelabvēlīgs.  Jo tā gara likums, kurš dod dzīvību vienotībā ar Kristu Jēzu, tevi ir atbrīvojis no grēka un nāves likuma.  Ko bauslība nespēja, miesas dēļ būdama vāja, to izdarīja Dievs, sūtīdams savu Dēlu, līdzīgu grēcīgajai miesai, lai darītu galu grēkam, un tā nosodīdams grēku miesā,  lai bauslības taisnīgās prasības piepildītos mūsos, kas staigājam nevis pēc miesas, bet pēc gara.  Jo tiem, kas staigā pēc miesas, domas ir vērstas uz miesīgo, bet tiem, kas staigā pēc gara, — uz garīgo.  Miesīga domāšana ved nāvē, bet garīga — uz dzīvību un mieru,  jo miesīga domāšana rada naidu ar Dievu, tāpēc ka miesa nepakļaujas Dieva likumam un nemaz to nespēj.  Tātad tie, kas staigā pēc miesas, nevar patikt Dievam.  Turpretī jūs staigājat nevis pēc miesas, bet pēc gara, ja vien jūsos patiesi mājo Dieva gars. Bet tas, kam nav Kristus gara, viņam nepieder. 10  Ja reiz Kristus ir vienots ar jums, tad ķermenis ir miris grēka dēļ, bet gars ir jūsu dzīvība taisnības dēļ. 11  Ja nu tā gars, kurš piecēla Jēzu no mirušajiem, mājo jūsos, tad tas, kurš piecēla Kristu Jēzu no mirušajiem, arī jūsu mirstīgos ķermeņus darīs dzīvus ar savu garu, kas mīt jūsos. 12  Tātad, brāļi, mums ir pienākums, bet ne jau pret miesu, lai dzīvotu pēc miesas; 13  jo, ja dzīvojat pēc miesas, jūs katrā ziņā mirsiet, bet, ja ar garu nonāvējat miesas darbus, jūs dzīvosiet. 14  Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. 15  Jūs taču neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal dzīvotu bailēs, bet esat saņēmuši garu, ar kuru tiekat pieņemti par dēliem un kurš mums liek saukt: ”Aba*, Tēvs!” 16  Šis gars kopā ar mūsu garu liecina, ka esam Dieva bērni. 17  Tā kā esam bērni, tad esam arī mantinieki — Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu tiktu arī pagodināti. 18  Tāpēc es uzskatu, ka tagadējā laika ciešanas nav nekas salīdzinājumā ar godu, kas atklāsies mūsos. 19  Radība, karsti ilgodamās, gaida Dieva dēlu atklāšanos, 20  jo radība tika pakļauta dzīves tukšībai nevis pēc savas gribas, bet pēc tā gribas, kas to ir pakļāvis, tomēr vienlaikus tika dota cerība, 21  ka arī pati radība tiks atbrīvota no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu cildeno brīvību. 22  Jo mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam kopīgi nopūšas un cieš sāpes. 23  Un arī mēs paši, kam ir pirmie augļi, proti, gars, jā, mēs paši pie sevis nopūšamies, ar ilgām gaidīdami, kad tiksim pieņemti par dēliem — kad uz izpirkuma pamata tiksim atbrīvoti no sava ķermeņa. 24  Jo mēs tikām glābti šajā cerībā, bet, ja cerētais ir redzams, uz to vairs nav jācer. Kurš gan cer uz to, kas jau ir redzams? 25  Bet, ja ceram uz to, ko neredzam, mēs to ar ilgām gaidām, būdami izturīgi. 26  Tāpat arī gars nāk palīgā mūsu nespēkā: ja mēs nezinām, par ko lūgt, kad tas ir nepieciešams, un bez vārdiem nopūšamies, gars pats aizlūdz par mums. 27  Bet tas, kurš pārbauda sirdis, zina, ko gars saka, jo tas aizlūdz par svētajiem pēc Dieva gribas. 28  Mēs zinām, ka Dievs gādā, lai visi viņa darbi kopā nāktu par labu tiem, kas mīl Dievu, — tiem, kas ir aicināti pēc viņa nodoma; 29  jo tos, kam viņš no sākuma pievērsis uzmanību, viņš arī jau iepriekš lēmis darīt līdzīgus sava Dēla tēlam, lai tas būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem. 30  Bet tos, par kuriem viņš iepriekš lēmis, viņš ir arī aicinājis, un tos, ko viņš aicinājis, viņš ir arī atzinis par taisniem. Visbeidzot, tos, ko viņš atzinis par taisniem, viņš ir arī pagodinājis. 31  Ko tad nu teiksim par to visu? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? 32  Vai gan viņš, kas nav žēlojis pat savu paša Dēlu, bet to ir atdevis par mums visiem, kopā ar to nedāvās mums arī visu pārējo? 33  Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? Pats Dievs viņus atzīst par taisniem. 34  Kas viņus nosodīs? Par mums taču aizlūdz Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, piecelts no mirušajiem, un kas ir pie Dieva labās rokas. 35  Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas vai ciešanas, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? 36  Kā ir rakstīts: ”Tevis dēļ mēs tiekam nodoti nāvē augu dienu, mūs uzskata par kaujamām avīm.” 37  Tieši pretēji — mēs pār to visu gūstam pilnīgu uzvaru, pateicoties tam, kas mūs ir iemīlējis. 38  Jo es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne valdības, ne tas, kas ir tagad, ne tas, kas vēl būs, ne spēki, 39  ne augstums, ne dziļums, ne kaut kas cits no radītā mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Zemsvītras piezīmes

Aram. vārds, kas nozīmē ”tēvs”.