Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Romiešiem 6:1—23

6  Ko nu lai sakām? Paliksim grēkā, lai vēl jo vairāk izpaustos augstsirdīga labestība?  Nekādā ziņā! Kā gan mēs, kas esam nomiruši grēkam, vēl varētu tajā dzīvot?  Vai tad jūs nezināt, ka mēs visi, kas esam kristīti Kristū Jēzū, esam kristīti viņa nāvē?  Kristījoties viņa nāvē, mēs esam apglabāti līdz ar viņu, lai, tāpat kā Kristus ar Tēva godpilno spēku ir celts augšā no mirušajiem, arī mēs dzīvotu jaunu dzīvi.  Ja esam kļuvuši ar viņu vienoti, līdzinādamies viņam nāvē, mēs katrā ziņā būsim vienoti ar viņu, līdzinādamies viņam arī augšāmcelšanā.  Mēs taču zinām, ka mūsu vecais cilvēks* kopā ar viņu tika piesists pie staba, lai grēcīgajai miesai vairs nebūtu varas pār mums un mēs vairs nebūtu grēka vergi.  Jo tas, kas nomiris, ir atbrīvots* no grēka.  Turklāt, ja esam nomiruši kopā ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim kopā ar viņu.  Mēs zinām, ka Kristus, kas ir piecelts no mirušajiem, vairs nemirst — nāve vairs nevalda pār viņu. 10  Jo mirdams viņš reizi par visām reizēm nomira, lai darītu galu grēkam, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. 11  Tāpat arī jūs: uzskatiet, ka esat miruši grēkam, bet dzīvi Dievam, pateicoties Kristum Jēzum. 12  Tad nu lai jūsu mirstīgajā miesā vairs nevalda grēks, kas liek klausīt tās iegribām! 13  Nenododiet savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi Dievam kā tie, kas no mirušiem ir kļuvuši dzīvi, un arī savus locekļus nododiet par taisnības ieročiem Dievam. 14  Grēks lai nav jūsu kungs, jo jūs esat pakļauti nevis bauslībai, bet augstsirdīgai labestībai. 15  Kas no tā izriet? Vai grēkosim, tāpēc ka esam pakļauti nevis bauslībai, bet augstsirdīgai labestībai? Nekādā ziņā! 16  Vai nezināt, ka tad, ja jūs sevi nododat verdzībā un kādam paklausāt, jūs esat vergi tam, kam paklausāt: vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai paklausībai, kas dod taisnību? 17  Bet paldies Dievam, ka jūs, kas reiz bijāt grēka vergi, esat kļuvuši no sirds paklausīgi tam mācības paraugam, kam esat nodoti, 18  un, atbrīvoti no grēka, jūs esat kļuvuši par taisnības vergiem. 19  Es runāju cilvēkiem saprotamā valodā jūsu miesas vājības dēļ: kā jūs agrāk nodevāt savus locekļus par netīrības un nelikumības vergiem — un iznākums bija nelikumība, tāpat tagad nododiet savus locekļus par taisnības vergiem — un iznākums būs svētums. 20  Jo, kad bijāt grēka vergi, jūs nebijāt padoti taisnībai. 21  Kādus tad augļus jūs toreiz ievācāt? Tādus, par kuriem jums tagad ir kauns; tie ved nāvē. 22  Turpretī tagad, kad esat atbrīvoti no grēka un esat kļuvuši par Dieva vergiem, augļi, ko jūs ievācat, ir svētums, bet balva — mūžīga dzīve. 23  Jo alga, ko maksā grēks,* ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīve Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”personība”.
Burt. ”attaisnots”.
Vai ”maksa par grēku”.