Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Romiešiem 16:1—27

16  Es jums iesaku mūsu māsu Foibi, kas ir kalpotāja Kenhreju draudzē,  lai jūs viņu uzņemtu Kungā, kā pienākas uzņemt svētos*, un lai jūs viņai palīdzētu visā, kas vajadzīgs, jo viņa pati ir bijusi daudzu aizstāve, arī manējā.  Sveiciniet Prisku un Akilu, manus darbabiedrus Kristū Jēzū,  kuri manis* dēļ ir riskējuši ar savu dzīvību un kuriem esmu pateicīgs ne vien es, bet arī visas cittautiešu draudzes.  Sveiciniet arī draudzi, kas ir viņu namā. Sveiciniet manu mīļo Epainetu, kas ir viens no pirmajiem Kristus mācekļiem Āzijā*.  Sveiciniet Mariju, kas daudz pūlējusies jūsu labā.  Sveiciniet Androniku un Jūniju, manus radiniekus un ieslodzījuma biedrus, kas ir labi pazīstami apustuļiem un ir bijuši Kristus mācekļi ilgāk par mani.  Sveiciniet Ampliatu, manu mīļo brāli Kungā.  Sveiciniet Urbānu, mūsu darbabiedru Kristū, un manu mīļo Stahiju. 10  Sveiciniet Apellu, kas ir iemantojis atzinību Kristū. Sveiciniet Aristobula mājiniekus. 11  Sveiciniet manu radinieku Herodionu. Sveiciniet Narkisa mājiniekus, kas ir Kunga mācekļi. 12  Sveiciniet Trifainu un Trifozu, kuras neatlaidīgi darbojas Kungā. Sveiciniet mūsu dārgo Persidu, kas daudz pūlējusies Kungā. 13  Sveiciniet Rūfu, kas ir izredzēts Kungā, un viņa māti, ko es uzskatu arī par savējo. 14  Sveiciniet Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Patrobu, Hermu un brāļus, kas ir pie viņiem. 15  Sveiciniet Filologu un Jūliju, Nereju un viņa māsu, Olimpu un visus svētos, kas ir pie viņiem. 16  Sveiciniet cits citu ar svētu skūpstu. Jūs sveicina visas Kristus draudzes. 17  Bet es jūs, brāļi, mudinu: uzmaniet tos, kas pretēji mācībai, ko esat apguvuši, rada šķelšanos un var kļūt par iemeslu klupšanai, un izvairieties no tiem. 18  Tādi kalpo nevis mūsu Kungam Kristum, bet paši savām iegribām* un ar saldiem vārdiem un pieglaimīgām runām pieviļ nevainīgu cilvēku sirdis. 19  Visi ir ievērojuši jūsu paklausību, un tāpēc es priecājos par jums. Taču es gribu, lai jūs būtu gudri tajā, kas labs, un neiedziļinātos tajā, kas ļauns. 20  Bet Dievs, kas dod mieru, drīz satrieks Sātanu zem jūsu kājām. Lai mūsu Kunga Jēzus labvēlība ir ar jums! 21  Jūs sveicina mans darbabiedrs Timotejs, kā arī Lūkijs, Jāsons un Sosipatrs, mani radinieki. 22  Es, Tercijs, šīs vēstules rakstītājs, sveicinu jūs Kungā. 23  Jūs sveicina Gajs, mans un visas draudzes namatēvs. Jūs sveicina pilsētas mantzinis Erasts, tāpat viņa brālis Kvarts. 24  ——* 25  Bet tam, kas jūs var darīt stiprus saskaņā ar manis stāstīto labo vēsti un sludināšanu par Jēzu Kristu pēc tā dievišķā noslēpuma atklāsmes, kurš ilgu laiku netika izpausts, 26  bet tagad ir atklāts un ar pravietiskajiem rakstiem darīts zināms visās tautās pēc mūžīgā Dieva pavēles, lai tās būtu paklausīgas ticībā, — 27  Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai ir gods caur Jēzu Kristu mūžīgi! Āmen.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”kā pienākas svētajiem”.
Burt. ”manas dvēseles”.
Romas province Mazāzijā.
Burt. ”vēderam”.
Dažos manuskriptos: ”Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus labvēlība ir ar jums visiem! Āmen.” (Sk. Mt 17:21, zemsv. piez.)