Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Romiešiem 15:1—33

15  Bet mums, stiprajiem, pienākas nest to vājības, kas nav stipri, nevis jācenšas izpatikt sev.  Ikviens no mums lai pūlas izpatikt savam tuvākajam viņam par labu, lai viņu stiprinātu.  Jo arī Kristus nav izpaticis sev pašam, bet, kā ir rakstīts: ”Tavu zaimotāju zaimi ir nākuši pār mani.”  Jo viss, kas rakstīts iepriekš, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs, būdami izturīgi un smeldamies mierinājumu no Rakstiem, iegūtu cerību.  Lai Dievs, no kura nāk izturība un mierinājums, jums dod tādu pašu domāšanas veidu, kāds bija Kristum Jēzum,  lai jūs vienprātīgi vienā mutē cildinātu mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievu un Tēvu.  Tāpēc sirsnīgi pieņemiet cits citu, kā Kristus mūs ir pieņēmis, Dievam par godu.  Jo es jums saku, ka Kristus ir kļuvis par kalpotāju apgraizītajiem Dieva patiesīguma dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus  un lai tautas cildinātu Dievu par viņa žēlastību. Kā ir rakstīts: ”Tāpēc es tevi atklāti atzīšu tautu starpā un dziedāšu tavam vārdam.” 10  Un atkal ir teikts: ”Priecājieties, tautas, kopā ar viņa tautu!” 11  Un atkal: ”Slavējiet Jehovu, visas tautas, un lai visi ļaudis viņu slavē!” 12  Un atkal Jesaja saka: ”Parādīsies Isaja sakne, celsies kāds, kas valdīs pār tautām, un tautas cerēs uz viņu.” 13  Lai Dievs, kas dod cerību, jūs piepilda ar dziļu prieku un mieru caur jūsu paļāvību uz viņu, tā ka jūs būtu cerības pārpilni svētā gara spēkā. 14  Bet es esmu pārliecināts par jums, mani brāļi, ka jūs esat pilni labestības*, jums netrūkst nekādu zināšanu un jūs spējat cits citu pamācīt. 15  Taču par dažām lietām es jums esmu rakstījis bez aplinkiem, lai jums tās vēlreiz atgādinātu, jo Dievs man augstsirdīgi ir dāvājis labestību, 16  ieceldams mani par Kristus Jēzus kalpotāju tautām, kurām es sludinu Dieva labo vēsti. Es veicu šo svēto darbu, lai tautas kļūtu par Dievam pieņemamu upuri, svētītu ar svēto garu. 17  Tāpēc man ir pamats līksmot Kristū Jēzū par visu, kas saistīts ar manu kalpošanu Dievam. 18  Jo es neiedrošināšos runāt ne par ko citu kā vien par to, ko Kristus ar manu starpniecību ir paveicis, lai tautas būtu paklausīgas. To viņš ir paveicis ar maniem vārdiem un darbiem, 19  ar zīmēm un brīnumiem, kā arī ar svētā gara spēku, un tā es no Jeruzālemes līdz pat Illīrijai esmu rūpīgi sludinājis labo vēsti par Kristu. 20  Taču es centos nesludināt labo vēsti tur, kur Kristus vārds jau bija zināms, lai es neceltu uz pamata, ko licis kāds cits, 21  bet, kā ir rakstīts: ”Tie, kam nav sludināts par viņu, redzēs, un tie, kas nav dzirdējuši, sapratīs.” 22  Tieši tāpēc man vēl nav izdevies ierasties pie jums, kaut daudz reižu to esmu gribējis. 23  Bet tagad šajos apgabalos vairs nav vietas, kur es nebūtu sludinājis, un jau vairākus gadus es ilgojos ierasties pie jums. 24  Tāpēc es ceru, ka tad, kad došos uz Spāniju, es jūs ieraudzīšu un, kad būs piepildījusies mana vēlēšanās kādu laiku pavadīt kopā ar jums, jūs mani pavadīsiet tālākā ceļā. 25  Bet patlaban es grasos doties uz Jeruzālemi, lai palīdzētu* svētajiem. 26  Jo brāļi Maķedonijā un Ahajā labprāt ir ziedojuši trūcīgajiem, kādi ir starp svētajiem Jeruzālemē. 27  Jā, viņi to ir darījuši labprāt, patiesībā būdami tiem parādā, jo tad, ja cittautieši no tiem ir ieguvuši garīgā ziņā, viņiem savukārt ir pienākums tiem kalpot materiālā ziņā. 28  Tad nu, kad būšu pabeidzis šo darbu un veiksmīgi nogādājis tiem šo ziedojumu, es došos uz Spāniju, pa ceļam iegriezdamies pie jums. 29  Es zinu, ka tad, kad ieradīšos pie jums, es ieradīšos ar bagātīgām Kristus svētībām. 30  Bet es jūs, brāļi, gara mīlestības rosināts, mudinu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu: līdz ar mani visiem spēkiem lūdziet par mani Dievu, 31  kaut es tiktu paglābts no neticīgajiem Jūdejā un kaut Jeruzālemes svētajiem būtu pieņemama mana palīdzība, 32  tā ka es pēc Dieva gribas ar prieku ierastos pie jums un kopā ar jums gūtu jaunus spēkus. 33  Lai Dievs, kas dod mieru, ir ar jums visiem! Āmen.

Zemsvītras piezīmes

Sk. Gal 5:22, zemsv. piez.
Burt. ”kalpotu”.