Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Romiešiem 11:1—36

11  Tad nu es jautāju: vai Dievs ir atteicies no savas tautas? Nekādā gadījumā! Arī es taču esmu izraēlietis, no Ābrahāma pēcnācējiem un Benjamīna cilts.  Dievs nav atteicies no savas tautas, kurai viņš pirmajai pievērsis uzmanību. Vai jūs nezināt, kas Rakstos teikts par Eliju — kā viņš žēlojās Dievam par Izraēlu?  ”Jehova, viņi ir nogalinājuši tavus praviešus un nopostījuši tavus altārus! Vienīgi es esmu palicis, un tagad viņi tīko pēc manas dzīvības*.”  Bet ko Dievs viņam atbildēja? ”Es sev esmu atstājis septiņus tūkstošus vīru, kas nav metušies ceļos Baala priekšā.”  Tā arī tagad ir parādījies atlikums, kas izraudzīts pēc augstsirdīgas labestības.  Ja pēc augstsirdīgas labestības, tad ne vairs pēc darbiem, citādi augstsirdīga labestība vairs nebūtu augstsirdīga labestība.  Ko nu? To, pēc kā Izraēls tik dedzīgi tiecas, tas nav saņēmis, bet izredzētie ir saņēmuši. Pārējo sirdis ir notrulinātas,  kā ir rakstīts: ”Dievs tiem ir devis dziļa miega garu, acis, kas neredz, un ausis, kas nedzird, — līdz pat šai dienai.”  Arī Dāvids saka: ”Lai viņu pašu galds viņiem kļūst par slazdu un lamatām, par klupšanas akmeni un atmaksu! 10  Lai viņu acis aptumšojas, tā ka viņi neredz, un lai viņu muguras allaž ir saliektas!” 11  Tāpēc es jautāju: vai viņi ir paklupuši un nokrituši pavisam? Nebūt ne! Bet viņu kļūmīgā soļa dēļ iespēja izglābties ir dota cittautiešiem, lai darītu izraēliešus greizsirdīgus. 12  Ja jau viņu kļūmīgais solis ir atnesis bagātību pasaulei un viņu skaita samazināšanās — bagātību cittautiešiem, cik daudz lielāku bagātību nesīs viņu pilnais skaits! 13  Tagad es vēršos pie jums, cittautieši. Tā kā esmu apustulis citām tautām, es godāju savu kalpošanu — 14  ja nu man kaut kā izdodas padarīt savus tautiešus greizsirdīgus un dažus no viņiem izglābt! 15  Ja viņu atmešana pasaulei nozīmē izlīgumu, ko gan citu nozīmēs viņu pieņemšana, ja ne dzīvību mirušajiem? 16  Bez tam, ja pirmā daļa ir svēta, tad tāda ir arī visa mīkla, un, ja sakne ir svēta, tad arī zari. 17  Bet, ja daži zari ir izlauzti un tu, būdams savvaļas olīvkoka zars, esi uzpotēts starp pārējiem un līdz ar tiem gūsti labumu no olīvkoka sulīgās saknes, 18  tad neesi augstprātīgs pret zariem. Bet, ja tu esi augstprātīgs pret tiem, atceries, ka ne jau tu turi sakni, bet sakne tur tevi. 19  Tu iebildīsi: ”Zari tika izlauzti, lai uzpotētu mani.” 20  Tiesa gan! Tie ir izlauzti savas neticības dēļ, bet tu stāvi ticības dēļ. Neesi iedomīgs, bet esi pilns bijības! 21  Ja jau Dievs nav saudzējis īstos zarus, viņš nesaudzēs arī tevi. 22  Tāpēc ņem vērā Dieva laipnību un bargumu: pret tiem, kas ir atkrituši, izpaužas bargums, bet pret tevi — Dieva laipnība, ja vien tu paliksi viņa laipnībā; citādi arī tevi nocirtīs. 23  Savukārt tie, ja nepaliks savā neticībā, tiks uzpotēti, jo Dievs tos spēj uzpotēt atpakaļ. 24  Ja tu esi nogriezts no olīvkoka, kas pēc dabas ir savvaļas, un pretēji dabai esi uzpotēts dārza olīvkokam, cik gan vairāk šos, kas ir īstie zari, uzpotēs atpakaļ viņu pašu olīvkokam! 25  Jo es jūs, brāļi, nevēlos atstāt neziņā par šo dievišķo noslēpumu, lai jūs nekļūtu gudri paši savās acīs: daļai Izraēla sirds ir notrulināta, līdz būs ienācis pilns skaits cittautiešu, 26  un tā tiks izglābts viss Izraēls, kā ir rakstīts: ”No Cionas nāks glābējs un novērsīs bezdievību no Jēkaba. 27  Un tāds būs mans līgums ar viņiem, kad es atņemšu viņu grēkus.” 28  Labās vēsts dēļ viņi gan ir ienaidnieki jums par labu, bet, runājot par Dieva izvēli, Dievam mīļi savu tēvu dēļ. 29  Jo Dievs nenožēlo savas dāvanas un aicinājumu. 30  Kā jūs kādreiz bijāt nepaklausīgi Dievam, bet tagad esat apžēloti viņu nepaklausības dēļ, 31  tā arī viņi tagad ir nepaklausīgi, ļaujot jums saņemt žēlastību, lai arī viņi paši tagad tiktu apžēloti. 32  Jo Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai viņš par visiem varētu apžēloties. 33  Kāds Dieva bagātības, gudrības un zināšanu dziļums! Cik neizzināmi ir viņa spriedumi un neizdibināmi viņa ceļi! 34  Jo ”kas ir iepazinis Jehovas prātu, un kas viņam ir kļuvis par padomdevēju”? 35  Vai ”kas viņam pirmais kaut ko ir devis, kas tam būtu jāatdod”? 36  Jo viss ir no viņa, caur viņu un viņam. Viņam lai ir gods mūžīgi! Āmen.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”dvēseles”.