Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Lūkas 3:1—38

3  Imperatora Tiberija piecpadsmitajā valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija Jūdejas vietvaldis, Hērods* — zemes valdnieks* Galilejā, bet viņa brālis Filips — zemes valdnieks Iturejā un Trahonitīdā un kad Lizanijs bija zemes valdnieks Abilenē,  augstā priestera Annas un Kajafas laikā, Jānim, Zaharjas dēlam, tuksnesī atskanēja Dieva vārds.  Tad viņš apstaigāja visu Jordānas apvidu un sludināja kristību par apliecinājumu grēku nožēlai, kas ļauj saņemt grēku piedošanu,  gluži kā ir rakstīts pravieša Jesajas vārdu grāmatā: ”Klau! Tuksnesī kāds sauc: ”Sagatavojiet ceļu Jehovam! Dariet taisnas viņa takas!  Ikvienai gravai jātiek aizbērtai, ikvienam kalnam un pakalnam — nolīdzinātam, līkumiem jākļūst iztaisnotiem, un nelīdzenām vietām jātop par gludiem ceļiem,  un visi cilvēki redzēs, kā Dievs sagādās glābšanu.””  Tāpēc daudzajiem ļaudīm, kas nāca pie viņa kristīties, viņš teica: ”Odžu dzimums, kas jūs ir samācījis bēgt no gaidāmajām dusmām?  Tad nu nesiet augļus, kas atbilst grēku nožēlai*, un nesāciet pie sevis teikt: ”Mūsu tēvs ir Ābrahāms.” Es jums saku, ka Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus.  Cirvis jau ir pielikts kokiem pie saknes, un ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī.” 10  Tad ļaudis viņam jautāja: ”Kas tad mums jādara?” 11  Viņš tiem teica: ”Lai tas, kam ir divi krekli, dalās ar to, kam nav neviena, un tas, kam ir, ko ēst, lai dara tāpat.” 12  Arī nodokļu ievācēji nāca kristīties un viņam prasīja: ”Skolotāj, kas mums jādara?” 13  ”Neprasiet vairāk, kā ir noteikts,” viņš tiem atbildēja. 14  Arī kareivji viņam vaicāja: ”Bet kas mums jādara?” ”Nenodarbojieties ar izspiešanu, nevienu nepatiesi neapsūdziet un esiet apmierināti ar to, ko saņemat iztikai,” viņš tiem paskaidroja. 15  Bet cilvēki bija gaidās, un visi savā sirdī sprieda par Jāni: ”Vai tikai viņš nav Kristus?” 16  Jānis visiem atbildēja: ”Es jūs kristīju ūdenī, bet nāk kāds par mani stiprāks, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. 17  Viņam rokā ir vētījamā liekšķere, ar ko viņš iztīrīs savu klonu un savāks kviešus savā klētī, bet pelavas viņš sadedzinās nenodzēšamā ugunī.” 18  Jānis deva cilvēkiem vēl daudz citu pamācību un stāstīja tiem labo vēsti. 19  Bet zemes valdnieks Hērods, kam Jānis bija aizrādījis viņa brāļa sievas Hērodijas un visu Hēroda ļauno darbu dēļ, 20  pievienoja visiem šiem darbiem vēl arī to, ka ieslodzīja Jāni cietumā. 21  Kad visi ļaudis tika kristīti, kristījās arī Jēzus. Viņam Dievu lūdzot, atvērās debesis 22  un svētais gars baloža izskatā nolaidās uz viņu, bet no debesīm atskanēja balss: ”Tu esi mans mīļais Dēls, es esmu labvēlīgs pret tevi*.” 23  Kad Jēzus sāka savu darbu, viņam bija apmēram trīsdesmit gadu, un viņš bija, kā mēdza uzskatīt,Jāzepa dēls,tas savukārt Ēļa dēls, 24  tas Matata,tas Levija,tas Melhija,tas Janaja,tas Jāzepa, 25  tas Matatija,tas Amosa,tas Nahuma,tas Eslija,tas Nagaja, 26  tas Maāta,tas Matatija,tas Semeinas,tas Jozeha,tas Jodas, 27  tas Joanana,tas Rēsas,tas Zerubābela,tas Šealtiēla,tas Nerija, 28  tas Melhija,tas Adija,tas Kozama,tas Elmadama,tas Ēra, 29  tas Jēzus,tas Ēliēzera,tas Jorima,tas Matata,tas Levija, 30  tas Simeona,tas Jūdas,tas Jāzepa,tas Jonama,tas Ēljakīma, 31  tas Melejas,tas Mennas,tas Matatas,tas Nātāna,tas Dāvida, 32  tas Isaja,tas Obeda,tas Boāsa,tas Salmona,tas Nahšona, 33  tas Aminādaba,tas Arnija,tas Hecrona,tas Pereca,tas Jūdas, 34  tas Jēkaba,tas Īzāka,tas Ābrahāma,tas Teraha,tas Nahora, 35  tas Seruga,tas Reus,tas Pelega,tas Ēbera,tas Šelaha, 36  tas Kainana,tas Arpahšada,tas Šema,tas Noasa,tas Lameha, 37  tas Metuzāla,tas Ēnoha,tas Jareda,tas Maleleēla,tas Kainana, 38  tas Ēnoša,tas Seta,tas Ādama,tas Dieva dēls.

Zemsvītras piezīmes

T.i., Hērods Antipa, Hēroda Lielā dēls.
Vai ”tetrarhs”, t.i., Romas imperatora iecelts kādas teritorijas valdnieks.
Burt. ”prāta izmaiņai”.
Vai ”tev pieder mana atzinība”.