Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kolosiešiem 3:1—25

3  Bet, ja jūs esat piecelti līdz ar Kristu, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas.  Jūsu domas lai vienmēr ir vērstas uz to, kas augšā, nevis uz to, kas ir uz zemes.  Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība pēc Dieva gribas ir apslēpta Kristū.  Kad parādīsies Kristus, mūsu dzīvība, arī jūs līdz ar viņu parādīsieties godā.  Tāpēc nonāvējiet savos locekļos to, kas pieder zemei: netiklību, netīrību, baudkāri, ļaunās tieksmes un alkatību, kas ir elkdievība.  Visa tā dēļ nāk Dieva dusmas.  Tāds reiz bija arī jūsu dzīvesveids.  Bet tagad to visu atmetiet: dusmas, niknumu, ļaunprātību, nievas un nepiedienīgas runas, kas nāk no jūsu mutes.  Nemelojiet cits citam. Novelciet veco cilvēku* ar tā darbiem 10  un apvelciet jauno cilvēku, kas ar precīzu zināšanu palīdzību tiek atjaunots pēc sava Radītāja veidola. 11  Tā nu vairs nav ne grieķa, ne jūda, nedz apgraizīšanas, nedz neapgraizīšanas, ne svešzemnieka, ne skita*, nedz verga, nedz brīvā, bet gan viss un visā ir Kristus. 12  Tāpēc kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā. 13  Vienmēr esiet iecietīgi cits pret citu un augstsirdīgi piedodiet, ja arī kādam ir iemesls sūdzēties par otru. Tāpat kā Jehova jums augstsirdīgi ir piedevis, piedodiet arī jūs. 14  Bez visa tā apvelciet mīlestību, jo tā visu saista pilnīgā saskaņā. 15  Lai jūsu sirdīs valda Kristus miers, jo uz mieru jūs esat aicināti vienā miesā. Esiet pateicīgi! 16  Lai jūsos pārpilnībā mājo Kristus vārds visā gudrībā. Māciet un paskubiniet cits citu psalmos, slavas dziesmās Dievam un garīgās dziesmās ar pateicību, savā sirdī dziedot Jehovam. 17  Lai ko jūs teiktu vai darītu, visu dariet Kunga Jēzus vārdā, ar viņa starpniecību pateikdamies Dievam, Tēvam. 18  Sievas, pakļaujieties vīriem, jo tā pienākas Kungā. 19  Vīri, mīliet sievas un neesiet skarbi pret viņām. 20  Bērni, klausiet vecākiem it visā, jo tas patīk Kungam. 21  Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai tie nekļūtu tramīgi*. 22  Kalpi, it visā paklausiet saviem kungiem uz zemes, un ne tikai viņu acu priekšā kā tādi, kas grib izpatikt cilvēkiem, bet no tīras sirds, ar bijību pret Jehovu. 23  Lai ko jūs darītu, dariet to ar visu sirdi un dvēseli, nevis kā cilvēkiem, bet kā Jehovam, 24  jo jūs zināt, ka par atalgojumu jūs saņemsiet mantojumu no Jehovas. Kalpojiet savam Kungam — Kristum! 25  Tas, kurš rīkojas ļauni, saņems atmaksu par savām ļaundarībām, un cilvēka stāvoklim nav nekādas nozīmes.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”personību”.
Norāde uz necivilizētām tautām.
Vai ”nomākti”.