Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Jēkaba 2:1—26

2  Mani brāļi, vai tiešām jūs, kas ticat mūsu diženajam Kungam Jēzum Kristum, dažiem izrādāt īpašu labvēlību?  Ja jūsu sapulcē ienāk grezni tērpies vīrs ar zelta gredzeniem pirkstos un ienāk arī nabags netīrās drēbēs,  vai jūs ar labvēlību raugāties uz to, kas grezni tērpies, un sakāt: ”Sēdies, te ir laba vieta,” — bet nabagam sakāt: ”Paliec stāvam!” vai: ”Sēdies tur, pie mana kājsoliņa”?  Ja tā ir, vai tad jūs neesat sākuši šķirot cits citu un kļuvuši par tiesnešiem, kuru spriedumi ir nekrietni?  Klausieties, mani mīļie brāļi! Vai tad tieši tos, ko pasaulē uzskata par nabagiem, Dievs nav izraudzījis par bagātniekiem ticībā un tās valstības mantiniekiem, kuru viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl?  Bet jūs nicināt trūcīgos. Vai tad bagātie jūs neapspiež un nevelk uz tiesām?  Vai tad viņi nezaimo cildeno vārdu, kādā esat nosaukti?  Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu, kas ir Rakstos: ”Mīli tuvāko kā sevi pašu!”, jūs darāt labi.  Bet, ja jūs pret dažiem izturaties ar īpašu labvēlību, jūs grēkojat un likums jūs atzīst par pārkāpējiem. 10  Ja kāds ievēro visu bauslību, bet pārkāpj kaut vienu tās prasību, viņš ir pārkāpis visas. 11  Jo tas, kurš ir teicis: ”Tu nedrīksti pārkāpt laulību!”, ir teicis arī: ”Tu nedrīksti nogalināt!” Tāpēc, ja tu nepārkāp laulību, bet nogalini, tu esi kļuvis par bauslības pārkāpēju. 12  Runājiet un rīkojieties kā tie, ko tiesās pēc brīvības likuma. 13  Tam, kas nav žēlsirdīgs, spriedīs tiesu bez žēlastības. Žēlsirdība ir daudzkārt pārāka par sodu. 14  Kāds labums, mani brāļi, ja kāds saka — viņam esot ticība, bet viņam nav darbu? Vai gan tāda ticība viņu var izglābt? 15  Ja brālim vai māsai nav, ko vilkt mugurā, un viņiem trūkst dienišķās maizes, 16  bet kāds no jums viņiem teiktu: ”Ejiet ar mieru, sildieties un labi paēdiet!”, taču nedotu miesai nepieciešamo, ko tas palīdz? 17  Tā arī ticība, ja tai nav darbu, pati par sevi ir nedzīva. 18  Bet kāds sacīs: ”Tev ir ticība, un man ir darbi.” Parādi man ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību savos darbos! 19  Tu tici, ka ir viens Dievs? Tas ir labi; taču arī dēmoni tic un dreb. 20  Vai gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem nekam neder? 21  Vai tad Ābrahāms, mūsu tēvs, netika atzīts par taisnu savu darbu dēļ, kad bija licis uz altāra savu dēlu Īzāku? 22  Kā redzi, viņa ticībai līdzi nāca darbi un darbos viņa ticība pilnveidojās, 23  un piepildījās Rakstos teiktie vārdi: ”Ābrahāms noticēja Jehovam, un to viņam ieskaitīja par taisnību,” — un viņu nosauca par Jehovas draugu. 24  Tātad cilvēks top atzīts par taisnu savu darbu dēļ, nevis tikai ticības dēļ. 25  Vai gan arī netikle Rahāba netika atzīta par taisnu savu darbu dēļ, jo viņa bija uzņēmusi pie sevis sūtņus un aizsūtījusi tos projām pa citu ceļu? 26  Tik tiešām, kā miesa bez gara ir nedzīva, tā arī ticība bez darbiem ir nedzīva.

Zemsvītras piezīmes