Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Jāņa 3:1—36

3  Starp farizejiem bija kāds cilvēks, vārdā Nikodēms, jūdu varasvīrs.  Tas naktī atnāca pie Jēzus un sacīja viņam: ”Rabi, mēs zinām, ka tu esi skolotājs, kas nācis no Dieva, jo neviens nevar darīt tādus brīnumus kā tu, ja Dievs nav ar viņu.”  Jēzus teica: ”Patiesi, patiesi, es tev saku: kas nepiedzimst no jauna*, tas nevar redzēt Dieva valstību.”  ”Kā cilvēks var piedzimt, būdams vecs?” Nikodēms vaicāja. ”Viņš taču nevar atgriezties mātes klēpī un piedzimt otrreiz?”  Jēzus atbildēja: ”Patiesi, patiesi, es tev saku: kas nepiedzimst no ūdens un gara, tas nevar tikt Dieva valstībā.  Kas piedzimis no miesas, ir miesa, bet, kas piedzimis no gara, ir gars.  Nebrīnies, ka es tev teicu: jums jāpiedzimst no jauna.  Vējš pūš, kur tam tīk, un tu dzirdi tā skaņu, bet nezini, no kurienes tas nāk un uz kurieni dodas. Tāpat ir ar katru, kas ir piedzimis no gara.”  Tad Nikodēms jautāja: ”Kā tas var būt?” 10  Jēzus atbildēja: ”Vai tu, būdams Izraēla skolotājs, to nezini? 11  Patiesi, patiesi, es tev saku: mēs runājam to, ko zinām, un liecinām par to, ko esam redzējuši, bet jūs nepieņemat mūsu liecību. 12  Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā gan jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? 13  Jo neviens nav uzkāpis debesīs, vienīgi tas, kas nokāpis no debesīm, — Cilvēka dēls. 14  Un, kā Mozus tuksnesī pacēla čūsku pie staba, tāpat augšup jātiek paceltam Cilvēka dēlam, 15  lai ikviens, kas viņam tic, iegūtu mūžīgu dzīvi. 16  Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienīgo* Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, neietu bojā, bet iegūtu mūžīgu dzīvi. 17  Jo Dievs savu Dēlu sūtīja pasaulē, nevis lai viņš tiesātu pasauli, bet lai pasaule tiktu glābta ar viņa starpniecību. 18  Kas viņam tic, netiek tiesāts, bet, kas netic, jau ir notiesāts, jo nav ticējis Dieva vienīgā Dēla vārdam. 19  Bet pamats tiesai ir šāds: pasaulē ir nākusi gaisma, bet cilvēki ir mīlējuši tumsu, nevis gaismu, jo viņu darbi bija ļauni. 20  Tas, kas rīkojas nekrietni, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atmaskoti. 21  Bet tas, kas rīkojas pareizi, nāk pie gaismas, lai kļūtu redzams, ka viņa darbi ir darīti saskaņā ar Dieva gribu.” 22  Pēc tam Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja uz Jūdejas laukiem, kur viņš pavadīja ar tiem kādu laiku un kristīja. 23  Bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salimas, jo tur bija daudz ūdens, un ļaudis nāca un tika kristīti. 24  Jānis tad vēl nebija iemests cietumā. 25  Jāņa mācekļiem izcēlās strīds ar kādu jūdu par šķīstīšanos. 26  Pēc tam viņi atnāca pie Jāņa un stāstīja: ”Rabi, tas, kurš bija ar tevi otrpus Jordānai, par kuru tu liecināji, redzi, viņš kristī, un visi iet pie viņa.” 27  Jānis paskaidroja: ”Cilvēks neko nevar saņemt, ja tas viņam nav dots no debesīm. 28  Jūs paši esat liecinieki tam, ka es teicu: ”Es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts viņa priekšā.” 29  Kam ir līgava, tas ir līgavainis. Taču līgavaiņa draugs, stāvēdams blakus un dzirdēdams līgavaiņa balsi, ļoti priecājas. Tad nu arī es esmu prieka pilns. 30  Viņam jāiet vairumā, bet man — mazumā.” 31  Tas, kas nāk no augšas, ir pāri visiem citiem. Tas, kas ir no zemes, ir no zemes un runā par zemes lietām. Kas no debesīm nāk, ir pāri visiem citiem. 32  Viņš liecina par to, ko ir redzējis un dzirdējis, bet viņa liecību neviens nepieņem. 33  Kas viņa liecību ir pieņēmis, tas ir apstiprinājis, ka Dievs ir patiess. 34  Tas, ko Dievs ir sūtījis, runā Dieva vārdus, jo Dievs dod savu garu neskopodamies. 35  Tēvs mīl Dēlu un visu ir nodevis viņa rokās. 36  Kas tic Dēlam, iegūs mūžīgu dzīvi, bet tas, kas Dēlam neklausa, dzīvi neredzēs, un Dieva dusmas paliks uz viņa.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”no augšas”.
Vai ”vienpiedzimušo”.