Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Galatiešiem 5:1—26

5  Tādai brīvībai Kristus mūs ir atbrīvojis. Tāpēc stāviet stingri un neļaujiet sev atkal uzlikt kalpības jūgu.  Lūk, es, Pāvils, jums saku: ja jūs apgraizīs, jums nebūs nekāda labuma no Kristus.  Es no jauna apliecinu ikvienam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāpilda visa bauslība.  Jūs esat šķirti no Kristus, jūs, kas cenšaties panākt, lai jūs atzītu par taisniem uz bauslības pamata; jūs esat atkrituši no viņa augstsirdīgās labestības.  Bet mēs garā ļoti gaidām taisnību, uz ko ceram un kas nāk no ticības.  Tiem, kas ir vienoti ar Kristu Jēzu, neko nenozīmē ne apgraizīšana, ne arī neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas mīlestībā.  Jūs skrējāt labi. Kas jums traucēja arī turpmāk paklausīt patiesībai?  Kas jūs ir pārliecinājis? Ne jau tas, kurš jūs ir aicinājis.  Nedaudz rauga saraudzē visu mīklu. 10  Es esmu pārliecināts, ka jūs, kas esat vienoti ar Kungu, nesāksiet domāt citādi, bet tas, kas jūs samulsina, lai kas viņš būtu, saņems pelnīto sodu. 11  Brāļi, ja es joprojām sludinu apgraizīšanu, kāpēc mani vēl vajā? Tad jau moku stabs* vairs nav klupšanas akmens. 12  Kaut jel tie, kas jūs musina, sevi sakropļotu*! 13  Jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai. Tikai neizmantojiet šo brīvību, lai ļautos miesas tieksmēm, bet mīlestībā kalpojiet cits citam, 14  jo visa bauslība ir ietverta vienā bauslī, proti: ”Mīli tuvāko kā sevi pašu.” 15  Bet, ja jūs nebeigsiet plēsties un ēsties, piesargieties, ka cits citu neaprijat! 16  Es jums saku: staigājiet garā, tad jūs nepadosieties miesas tieksmēm. 17  Jo miesa ar savām tieksmēm ir pret garu, bet gars pret miesu; tie viens otram pretojas, tā ka jūs nedarāt to, ko gribat. 18  Bet, ja jūs vada gars, jūs neesat pakļauti bauslībai. 19  Miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, netīrība, nekautrīga rīcība*, 20  elkdievība, spiritisms, naidīgums, ķildas, greizsirdība, dusmu izvirdumi, nesaskaņas, šķelšanās, sektu veidošana, 21  skaudība, piedzeršanās, uzdzīve un tamlīdzīgas lietas. Es jūs brīdinu, kā jau iepriekš esmu brīdinājis: tie, kas tā rīkojas, neiemantos Dieva valstību. 22  Bet gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība*, labestība*, ticība, 23  lēnprātība, savaldība. Neko tādu neviens likums nenosoda. 24  Taču tie, kas pieder Kristum Jēzum, ir piesituši miesu pie staba līdz ar tās kaislībām un iekārēm. 25  Ja dzīvojam garā, tad arī vienmēr rīkosimies, gara vadīti! 26  Nekļūsim godkārīgi, neizaicināsim cits citu uz sāncensību un neapskaudīsim cits citu.

Zemsvītras piezīmes

Sk. 7. pielikumu.
Burt. ”sevi izkastrētu”. Līdz ar to viņi paši vairs neatbilstu prasībām, kādas bija noteiktas tiem, kas pildīja bauslību.
Vai ”izlaidība”. Sk. ”Nekautrīga rīcība” 21. pielikumā.
Gr. vārdam ir plaša nozīme, un tas apzīmē dažāda veida rūpes par citiem. To var tulkot arī ”krietnums; labestība; labsirdība; izpalīdzība; godīgums”.
Gr. vārds apzīmē nevainojamu morālo stāju un tikumu. To var tulkot arī ”krietnums; labsirdība”.