Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Galatiešiem 2:1—21

2  Pēc tam, četrpadsmit gadus vēlāk, es kopā ar Barnabu atkal aizgāju uz Jeruzālemi, līdzi ņemot arī Titu.  Es gāju, jo biju saņēmis atklāsmi, un tur izklāstīju labo vēsti, ko sludinu tautu starpā. Taču es to darīju atsevišķi tiem, kas draudzē tika augstu godāti, lai neizrādītos, ka es skrienu vai esmu skrējis veltīgi.  Tomēr pat Tits, kas bija kopā ar mani, netika spiests apgraizīties, kaut arī viņš ir grieķis.  Šim jautājumam bija jāpievērš uzmanība slepus ielavījušos viltus brāļu dēļ, kas bija iezagušies izspiegot brīvību, kāda mums ir Kristū Jēzū, un mūs paverdzināt, —  tiem mēs nepiekāpāmies un nepakļāvāmies, pat ne uz mirkli ne, lai labās vēsts patiesība paliktu ar jums.  Bet, runājot par tiem, kas tika uzskatīti par ietekmīgiem — kādi tie kādreiz ir bijuši, man vienalga, jo Dievs jau nespriež pēc cilvēka stāvokļa —, šie augstu godātie neko jaunu man nepavēstīja.  Gluži otrādi, redzēdami, ka man ir uzticēts sludināt labo vēsti neapgraizītajiem, tāpat kā Pēterim — apgraizītajiem  (jo tas, kas Pēterim ir devis spēku pildīt apustuļa pienākumus apgraizīto labā, arī man ir devis spēku būt par apustuli cittautiešiem),  un saprazdami, kāda labestība man augstsirdīgi ir izrādīta, Jēkabs, Kēfa un Jānis, ko uzskatīja par draudzes balstiem, sniedza man un Barnabam roku par apliecinājumu mūsu sadarbībai, proti, ka mēs iesim pie citām tautām, bet viņi pie apgraizītajiem. 10  Vienīgais, viņi lūdza, lai neaizmirstam trūcīgos, un to es no visas sirds esmu centies darīt. 11  Kad Kēfa bija ieradies Antiohijā, es viņam personiski aizrādīju, jo viņš rīkojās aplami. 12  Kamēr nebija atnākuši daži ļaudis no Jēkaba, viņš mēdza ēst kopā ar cittautiešiem, bet, kad tie ieradās, viņš, baidīdamies no apgraizītajiem, pārtrauca to darīt un nošķīrās. 13  Arī pārējie jūdi sāka liekuļot tāpat kā viņš, un viņu liekulība aizrāva līdzi pat Barnabu. 14  Bet, kad es redzēju, ka viņi nerīkojas pēc labās vēsts patiesības, es Kēfam visu priekšā teicu: ”Ja tu, būdams jūds, dzīvo kā cittautietis un nevis kā jūds, kā tu vari cittautiešus spiest dzīvot pēc jūdu paražām?” 15  Mēs, kas esam dzimuši jūdi, nevis grēcinieki no citām tautām, 16  zinām, ka cilvēku atzīst par taisnu nevis pēc bauslības darbiem, bet tikai ticībā Kristum Jēzum. Tā nu mēs esam noticējuši Kristum Jēzum, lai mūs atzītu par taisniem ticībā Kristum, nevis pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens netiks atzīts par taisnu. 17  Ja nu izrādās, ka mēs, kas cenšamies tikt atzīti par taisniem Kristū, arī esam grēcinieki, vai tad Kristus patiesībā ir grēka kalps? Nekādā ziņā! 18  Jo, ja es atkal uzceļu to, ko reiz esmu nojaucis, es ar to parādu, ka esmu pārkāpējs. 19  Caur bauslību es bauslībai esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. 20  Es esmu piesists pie staba kopā ar Kristu, un nu vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Patiesi, mana dzīve miesā tagad rit ticībā Dieva Dēlam, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani. 21  Es neatsakos no labestības, ko Dievs augstsirdīgi ir izrādījis, — ja taisnība būtu iegūstama ar bauslību, Kristus būtu miris veltīgi.

Zemsvītras piezīmes