Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Filipiešiem 2:1—30

2  Ja jums ir kāds uzmundrinājums Kristū, kāds mierinājums mīlestībā, kāda dalība garā, kāda sirsnība un līdzjūtība,  padariet manu prieku pilnīgu ar to, ka esat vienās domās un lolojat vienu mīlestību, būdami pilnīgi vienoti* un vienprātīgi.  Neko nedariet aiz ķildīguma vai tukšas godkāres, bet pazemīgi uzskatiet citus par augstākiem nekā jūs paši.  Domājiet ne tikai par sevi, bet arī par citiem!  Lai jums ir tāds pats domāšanas veids, kāds bija arī Kristum Jēzum —  lai gan viņš pastāvēja Dieva veidā, viņam pat prātā nenāca kaut ko sagrābt, proti, kļūt vienlīdzīgam ar Dievu.  Nē, viņš atstāja visu un, pieņēmis kalpa veidu, kļuva par cilvēku.  Turklāt, tapis par cilvēku, viņš sevi pazemināja un kļuva paklausīgs līdz nāvei, līdz pat nāvei pie moku staba*.  Tāpēc arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pārāks par visiem citiem vārdiem, 10  lai Jēzus vārdā visi — gan debesīs, gan uz zemes, gan zem zemes — mestos ceļos 11  un visas mēles atklāti atzītu, ka Jēzus Kristus ir Kungs par godu Dievam, Tēvam. 12  Tad nu, mani mīļie, kā jau jūs vienmēr esat paklausījuši — ne manā klātbūtnē vien, bet vēl jo vairāk tagad, manā prombūtnē —, pūlieties savas glābšanas labā ar bijību un trīsām! 13  Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labpatikas darbojas jūsos, dodot jums gan vēlēšanos, gan spēku rīkoties. 14  Dariet visu bez kurnēšanas un strīdiem, 15  lai jūs būtu nevainojami un tīri — Dieva bērni, kas ir bez vainas nelietīgas un sabojātas paaudzes vidū, kurā jūs spīdat kā gaismekļi pasaulē. 16  Cieši turieties pie dzīvības vārda, lai Kristus dienā es varētu priecāties, ka neesmu skrējis velti, nedz pūlējies velti. 17  Tomēr, ja arī es tieku izliets kā lejamais upuris pār jūsu upuri un kalpošanu, uz ko jūs ir pamudinājusi ticība, es esmu priecīgs un priecājos līdz ar jums visiem. 18  Tāpat arī jūs esiet priecīgi un priecājieties līdz ar mani! 19  Es ceru, ja tāda būs Kunga Jēzus griba, drīz aizsūtīt pie jums Timoteju, lai es justos iepriecināts, uzzinājis, kā jums klājas. 20  Jo man nav neviena cita, kam būtu tāda attieksme kā viņam un kas patiesi rūpētos par jums. 21  Visi pārējie meklē nevis Kristus Jēzus, bet gan savu labumu. 22  Bet jūs zināt, ka viņš ir pierādījis savu uzticamību — ka viņš kopā ar mani ir kalpojis labās vēsts dēļ kā bērns ar tēvu. 23  Tāpēc es ceru tieši viņu sūtīt pie jums, līdzko noskaidrosies, kas ar mani tālāk notiks. 24  Un es esmu pārliecināts Kungā, ka arī pats drīz ieradīšos. 25  Bet tagad es uzskatu par vajadzīgu sūtīt pie jums Epafroditu — manu brāli, darba un cīņas biedru, ko jūs atsūtījāt, lai viņš man kalpotu. 26  Viņš ilgojas jūs visus redzēt un ir ļoti nomākts tāpēc, ka jūs esat dzirdējuši par viņa slimību. 27  Jā, viņš tiešām bija slims, pat tuvu nāvei, bet Dievs par viņu apžēlojās, un ne vien par viņu, bet arī par mani, lai man nebūtu vienas bēdas pēc otrām. 28  Tāpēc es steigšus viņu sūtu, lai, viņu satiekot, jūs atkal priecātos un arī man būtu mazāk raižu. 29  Ar lielu prieku sagaidiet viņu, kā pieņemts Kungā, un augstu vērtējiet tādus cilvēkus, 30  jo Kunga darba dēļ viņš bija pavisam tuvu nāvei un pakļāva savu dvēseli* briesmām, lai man kalpotu jūsu vietā, jo jūs neesat šeit.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”kopā dvēselē”.
Sk. 7. pielikumu.
Vai ”dzīvību”.