Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Filipiešiem 1:1—30

1  Pāvils un Timotejs, Kristus Jēzus kalpi, visiem svētajiem, kas ir Kristus Jēzus mācekļi Filipos, kā arī pārraugiem un draudzes kalpotājiem.  Lai Dievs, mūsu Tēvs, un Kungs Jēzus Kristus jums dāvā labvēlību un mieru!  Vienmēr, kad atceros jūs, es pateicos savam Dievam  ikvienā karstā lūgšanā, ko saku par jums visiem. Es allaž lūdzu ar prieku,  jo no pirmās dienas līdz pat šim brīdim jūs dodat savu ieguldījumu labās vēsts izplatīšanā.  Es esmu pārliecināts, ka tas, kurš ir iesācis labu darbu jūsos, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.  Man ir pilnīgs pamats tā domāt par jums visiem, jo jūs esat manā sirdī — jūs, kas gan manās važās, gan tad, kad aizstāvu un likumīgi nostiprinu labo vēsti, dalāties ar mani Dieva augstsirdīgajā labestībā.  Dievs ir mans liecinieks, ka es ļoti ilgojos pēc jums visiem ar tādu pašu sirsnību, kāda ir Kristum Jēzum.  Un es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība aizvien vairāk un vairāk augtu precīzās zināšanās* un dziļā izpratnē, 10  lai jūs pārliecinātos, kas ir svarīgākais, un tā būtu nevainojami un nevienam nekļūtu par klupšanas akmeni līdz pat Kristus dienai 11  un lai jūs caur Jēzu Kristu bagātīgi nestu taisnīgus augļus Dievam par godu un slavu. 12  Brāļi, es gribu, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani ir noticis, ir tikai sekmējis labās vēsts izplatīšanos, 13  jo par manām važām Kristus dēļ ir kļuvis plaši zināms visā pretoriāņu gvardē* un arī visiem pārējiem. 14  Turklāt manas važas ir iedvesušas pārliecību lielākajai daļai brāļu Kungā, un viņi ar vēl lielāku drosmi bezbailīgi runā Dieva vārdu. 15  Daži gan sludina par Kristu, skaudības un sāncensības dzīti, bet citi — no labas gribas. 16  Pēdējie sludina par Kristu aiz mīlestības, jo zina, ka man ir uzdots aizstāvēt labo vēsti, 17  turpretī pirmie to dara nevis ar tīriem nolūkiem, bet aiz ķildīguma, cerēdami man šeit, ieslodzījumā, sagādāt ciešanas. 18  Un kāds tad ir iznākums? Tikai tāds, ka gan vienā, gan otrā veidā — vai nu ar slēptiem nolūkiem, vai ar tīru sirdi — tiek sludināts par Kristu, un par to es priecājos. Un priecāšos arī turpmāk, 19  jo zinu, ka ar jūsu karstajām lūgšanām un Jēzus Kristus gara atbalstu tas man sagādās glābšanu. 20  Es ilgojos un ceru, ka man nekādā ziņā nebūs jākaunas, bet ka, man pilnīgi droši runājot, tagad, tāpat kā vienmēr, manā miesā tiks slavēts Kristus, vai es dzīvoju, vai mirstu. 21  Ja dzīvoju, es dzīvoju Kristum, un, ja mirstu — tas man ir ieguvums. 22  Bet, ja vēl dzīvošu miesā, tas man nozīmēs auglīgu darbu, taču es nesaku, ko izvēlēšos. 23  Mani rauj uz abām pusēm; jo es alkstu atbrīvoties un būt kopā ar Kristu — un tas noteikti ir daudz labāk —, 24  tomēr jūsu dēļ vairāk ir vajadzīgs, lai es paliktu miesā. 25  Būdams par to pārliecināts, es zinu, ka palikšu un būšu kopā ar jums visiem, lai sekmētu jūsu izaugsmi un vairotu prieku, ko jums dod ticība, 26  un lai manis dēļ jūsu līksmība Kristū Jēzū plūstu pāri malām, kad atkal būšu pie jums. 27  Tikai dzīvojiet tā, ka jūs nestu godu labajai vēstij par Kristu, lai neatkarīgi no tā, vai es atnākšu un jūs ieraudzīšu vai nebūšu klāt, es par jums dzirdētu, ka jūs stingri stāvat vienā garā, kā viena dvēsele kopā cīnīdamies par labās vēsts ticību 28  un nevienā lietā nebaidīdamies no pretiniekiem. Viņiem tas ir pierādījums, ka viņi ies bojā, bet jums — ka jūs tiksiet izglābti, un tas nāk no Dieva. 29  Jums Kristus labā ir dāvāts gods ne vien ticēt viņam, bet arī ciest viņa dēļ, 30  jo jums jāpieredz tāda pati cīņa, kādu jūs redzējāt izcīnām mani un kādu, kā jūs tagad dzirdat, es joprojām izcīnu.

Zemsvītras piezīmes

”Precīzās zināšanās”. Gr. epignōsis. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.
Romas imperatora miesassardze.