Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Efesiešiem 4:1—32

4  Būdams ieslodzīts Kunga dēļ, es jūs lūdzu: staigājiet tā aicinājuma cienīgi, ar kuru jūs tikāt aicināti,  ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību, esiet cits pret citu iecietīgi mīlestībā  un no sirds centieties saglabāt gara vienotību, savienoti ar miera saiti.  Ir viena miesa un viens gars, un tāpat ir tikai viena cerība, kurai jūs tikāt aicināti,  viens Kungs, viena ticība, viena kristība,  viens visu Dievs un Tēvs, kas ir pār visiem, caur visiem un visos.  Bet augstsirdīgā labestība mums ikvienam ir parādīta tādā mērā, kādā Kristus šo dāvanu ir piešķīris.  Tāpēc ir sacīts: ”Uzkāpis augstumā, viņš saņēma gūstekņus un deva cilvēkus par dāvanām.”  Ko gan nozīmē ”uzkāpis”, ja ne to, ka viņš arī nokāpa lejup, tas ir, uz zemi? 10  Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. 11  Un dažus viņš ir devis par apustuļiem, dažus par praviešiem, dažus par evaņģēlistiem*, dažus par ganiem un skolotājiem — 12  svēto labošanai*, kalpošanas darbam un Kristus miesas stiprināšanai, 13  līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un precīzās zināšanās par Dieva Dēlu, pieauguša cilvēka briedumu, Kristus pilnības pakāpi savā izaugsmē. 14  Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni un netiksim šurpu turpu mētāti kā pa viļņiem un apkārt dzenāti līdzi katram mācības vējam cilvēku blēdības un viltīgi sagudrotas maldināšanas dēļ. 15  Bet, runādami patiesību, visās lietās ar mīlestību augsim viņā, kas ir galva, — Kristū. 16  Viņā visas miesas daļas ir saskanīgi savienotas un sadarbojas ar dažādu locītavu palīdzību. Katram loceklim pienācīgi pildot savu uzdevumu, tiek sekmēta visas miesas augšana un tā stiprinās mīlestībā. 17  Tad nu es to saku un apliecinu Kunga priekšā: vairs nestaigājiet tā, kā tautas staigā sava prāta tukšībā. 18  Nezināšanas dēļ, kas ir šajos ļaudīs, un savas nocietinātās sirds dēļ viņu sapratne ir aptumšota un viņi ir šķirti no dzīvības, kas nāk no Dieva. 19  Zaudējuši jebkādas kauna jūtas, viņi ir ieslīguši nekautrīgā rīcībā* un alkatīgi nododas visādai netīrībai. 20  Bet jūs neesat mācījušies, ka Kristus būtu tāds, 21  ja vien tiešām esat viņu dzirdējuši un esat viņa mācīti pēc patiesības, kas ir Jēzū. 22  Tāpēc novelciet veco cilvēku*, kas atspoguļo jūsu agrāko dzīvesveidu un, savu iegribu pievilts, grimst postā. 23  Arvien atjaunojieties savā domāšanā* 24  un apvelciet jauno cilvēku, kas radīts pēc Dieva gribas patiesā taisnībā un uzticībā. 25  Tāpēc tagad, atmetuši melus, runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs esam vienas miesas locekļi. 26  Dusmās nesagrēkojiet! Pārstājiet dusmoties, pirms saule ir norietējusi, — 27  nedodiet iespēju Velnam! 28  Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai cītīgi strādā un ar savām rokām dara labu, jo tad viņš varēs dalīties ar to, kas ir trūkumā. 29  No jūsu mutes lai nenāk neviens nelāgs* vārds! Runājiet tikai to, kas der stiprināšanai, ja ir tāda vajadzība, — tad klausītājiem būs labums. 30  Un neapbēdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogoti dienai, kad tiksiet atbrīvoti pret izpirkumu. 31  Atmetiet jebkādu rūgtumu, niknumu, dusmas, kliegšanu, apvainojumus un jebkuru ļaunprātību! 32  Izturieties cits pret citu laipni, ar sirsnīgu iejūtību un augstsirdīgi piedodiet cits citam, tāpat kā Dievs Kristū augstsirdīgi ir piedevis jums.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”labās vēsts sludinātājiem”.
Vai ”mācīšanai; sagatavošanai”.
Vai ”izlaidībā”. Sk. ”Nekautrīga rīcība” 21. pielikumā.
Vai ”personību”.
Vai ”spēkā, kas nosaka jūsu domāšanu”. Burt. ”prāta garā”.
Burt. ”sapuvis”.