Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Efesiešiem 2:1—22

2  Jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos,  kuros kādreiz staigājāt saskaņā ar šīs pasaules kārtību*, pakļaujoties valdniekam, kuram ir vara pār gaisu — pār garu, kas tagad darbojas nepaklausības dēlos.  Starp viņiem mēs visi reiz dzīvojām pēc savas miesas tieksmēm, pildīdami miesas un prāta iegribas, un pēc savas dabas bijām pelnījuši dusmas*, tāpat kā pārējie.  Bet Dievs ir bagāts žēlastībā, un savas lielās mīlestības dēļ, ar kādu viņš mūs ir mīlējis,  viņš mūs ir atdzīvinājis un savienojis ar Kristu, kaut arī mēs bijām miruši pārkāpumos, — augstsirdīgā labestībā jūs esat izglābti.  Kopā viņš mūs arī ir cēlis augšā un nosēdinājis debesīs, jo esam vienoti ar Kristu Jēzu,  lai nākamajos laikmetos* parādītu savas augstsirdīgās labestības nepārspējamo bagātību ar savu laipnību pret mums, kas esam vienoti ar Kristu Jēzu.  Šīs augstsirdīgās labestības dēļ jūs esat izglābti ticībā, un tas nav jūsu nopelns — tā ir Dieva dāvana.  Tas nav noticis darbu dēļ, lai nevienam nebūtu iemesla lielīties. 10  Mēs esam Dieva veidojums: mēs Kristū Jēzū tikām radīti labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš noteicis, lai mēs tajos staigātu. 11  Tāpēc atcerieties, ka jūs, pēc izcelsmes cittautieši, savulaik bijāt tie, ko cilvēku rokām miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem. 12  Tajā laikā jūs bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēla sabiedrības, sveši līgumiem, kas saistīti ar solījumu, jums nebija cerības un jūs pasaulē bijāt bez Dieva. 13  Bet tagad, vienoti ar Kristu Jēzu, jūs, kas reiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat tuvu Dievam. 14  Viņš ir mūsu miers — viņš, kas abus* ir padarījis par vienu un ir nojaucis sienu, kura bija starp tiem un tos šķīra. 15  Ar savu miesu viņš ir iznīcinājis naida iemeslu, bauslību, ko veidoja likumi un rīkojumi, lai vienotībā ar sevi šos divus padarītu par vienu jaunu cilvēku un panāktu mieru 16  un lai abiem vienā miesā caur moku stabu* ļautu iegūt izlīgumu ar Dievu, jo viņš ir nonāvējis naidu, atdodams pats sevi. 17  Un viņš atnāca un pasludināja labo vēsti par mieru jums, kas bijāt tālu no Dieva, un arī tiem, kas bija tuvu, 18  jo ar viņa starpniecību mums, gan vieniem, gan otriem, ir pieeja Tēvam vienā garā. 19  Tāpēc jūs vairs neesat svešinieki un ienācēji, bet esat pilsoņi līdz ar svētajiem un Dieva saimes locekļi, 20  un jūs esat celti uz apustuļu un praviešu pamata, bet stūrakmens ir pats Kristus Jēzus. 21  Vienotībā ar viņu visa ēka, saskanīgi savienota, aug par svētu templi Jehovam. 22  Arī jūs, vienoti ar viņu, kopā tiekat celti par namu, kur garā mājos Dievs.

Zemsvītras piezīmes

”Kārtību”. Gr. aiṓn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.
Burt. ”bijām dusmu bērni”.
Vai ”pasaules kārtībās”. Gr. aiṓn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.
Vai ”abas cilvēku grupas”.
Sk. 7. pielikumu.