Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Efesiešiem 1:1—23

1  Pāvils, pēc Dieva gribas Kristus Jēzus apustulis, svētajiem Efesā, kuri ir uzticīgi vienotībā ar Kristu Jēzu.  Lai Dievs, mūsu Tēvs, un Kungs Jēzus Kristus jums dāvā labvēlību un mieru!  Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs vienotībā ar Kristu ir svētījis ar visādām garīgām svētībām debesīs,  jo viņš mūs pirms pasaules pirmsākumiem ir izraudzījis, lai mēs būtu vienoti ar Kristu, tā ka mēs viņa priekšā būtu svēti un bezvainīgi un parādītu mīlestību.  Viņš jau iepriekš ir lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu pēc savas labpatikas un gribas,  par slavu savai izcilajai labestībai, ko viņš mums augstsirdīgi ir dāvājis ar sava mīļotā Dēla starpniecību.  Viņā mēs esam ieguvuši atbrīvošanu pret izpirkumu ar viņa asinīm — mūsu pārkāpumu piedošanu pēc Dieva augstsirdīgās labestības bagātības.  Tai* viņš ir licis pārpilnībā nākt pār mums līdz ar visu gudrību un sapratni,  darīdams mums zināmu savas gribas dievišķo noslēpumu. Viņš pats pēc savas labpatikas nodomāja 10  pārvaldīt visu*, kad būs beigušies noliktie laiki, tā, lai visu atkal sapulcētu kopā Kristū — to, kas debesīs, un to, kas uz zemes. Jā, tieši viņā, 11  kurā mēs esam iecelti par mantiniekiem, jo esam iepriekš izraudzīti saskaņā ar tā nodomu, kurš īsteno visu tā, kā viņš pēc savas gribas nolemj, 12  lai mēs, kas pirmie esam cerējuši uz Kristu, būtu Dievam par godu un slavu. 13  Bet arī jūs cerat uz viņu, kopš esat dzirdējuši patiesības vārdu — labo vēsti par jūsu glābšanu. Kad sākāt ticēt, arī jūs caur viņu tikāt apzīmogoti ar apsolīto svēto garu, 14  kas ir mūsu mantojuma ķīla, lai Dieva paša īpašums tiktu atbrīvots pret izpirkumu viņam par godu un slavu. 15  Tāpēc arī es, kopš esmu dzirdējis, ka jums ir ticība Kungam Jēzum un ka tā izpaužas jūsu attieksmē pret visiem svētajiem, 16  nebeidzu pateikties par jums. Es jūs nemitīgi pieminu savās lūgšanās, 17  lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, diženais Tēvs, piešķirtu jums gudrības un atklāsmes garu, jums iegūstot precīzas zināšanas* par viņu. 18  Viņš ir apgaismojis jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kādai cerībai viņš jūs ir aicinājis, cik cildenu bagātību viņš nodos mantojumā svētajiem 19  un cik nepārspējams ir viņa spēka diženums mūsos, kas ticam. Tas izpaužas, vareni darbojoties viņa spēkam, 20  ko viņš parādīja, kad piecēla no mirušajiem Kristu un to nosēdināja sev pie labās rokas debesīs, 21  augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, ko varētu minēt, ne vien šajā laikmetā*, bet arī nākamajā. 22  Viņš arī visu ir pakļāvis zem tā kājām un iecēlis to par galvu pāri visam, kas saistīts ar draudzi, 23  kura ir Kristus miesa, viņa pilnība — viņa, kurš piepilda visu it visā.

Zemsvītras piezīmes

T.i., augstsirdīgajai labestībai.
Vai ”īstenot namturību”.
”Precīzas zināšanas”. Gr. epígnōsis. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.
Vai ”pasaules kārtībā”. Gr. aiṓn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.