Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Atklāsmes 17:1—18

17  Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kam bija septiņi kausi, un man teica: ”Nāc, es tev parādīšu, kādu sodu saņems lielā netikle, kas sēž uz vareniem ūdeņiem.  Zemes ķēniņi ir dzīvojuši ar viņu netiklībā, un zemes iedzīvotāji ir piedzirdīti ar viņas netiklības vīnu.”  Gara spēkā viņš aiznesa mani tuksnesī. Un es ieraudzīju kādu sievieti sēžam uz koši sarkana zvēra, kas bija pilns ar zaimojošiem vārdiem un kam bija septiņas galvas un desmit ragi.  Sieviete, kas bija tērpusies purpurā un koši sarkanās drēbēs, bija rotājusies ar zeltu, dārgiem akmeņiem un pērlēm, un viņai rokā bija zelta kauss, pilns ar riebeklībām un viņas netiklības netīrībām.  Viņai uz pieres bija rakstīts vārds, kas ir noslēpums: ”Lielā Babilona, netikļu un zemes riebeklību māte.”  Es redzēju, ka sieviete ir piedzērusies no svēto asinīm un Jēzus liecinieku asinīm. Viņu ieraudzījis, es ļoti izbrīnījos.  Bet eņģelis man jautāja: ”Kāpēc tu brīnies? Es tev atklāšu noslēpumu par sievieti un par zvēru ar septiņām galvām un desmit ragiem, kurš viņu nes.  Zvērs, ko tu redzēji, bija, tā tagad nav, bet tas izkāps no bezdibeņa un tad ies bojā. Zemes iedzīvotāji — tie, kuru vārdi no pasaules pirmsākumiem nav ierakstīti dzīvības grāmatā, — brīnīsies, redzēdami, ka zvērs, kurš bija, bet kura tagad nav, atkal parādīsies.  Tas prasa prātu un gudrību. Septiņas galvas attēlo septiņus kalnus, uz kuriem sēž sieviete. 10  Tās attēlo septiņus ķēniņus: pieci ir krituši, viens ir tagad, un viens vēl nav atnācis, bet, kad tas atnāks, tas paliks īsu brīdi. 11  Un zvērs, kurš bija, bet kura vairs nav, ir arī astotais ķēniņš, bet tas nāk no tiem septiņiem un ies bojā. 12  Desmit ragi, ko tu redzēji, attēlo desmit ķēniņus, kas vēl nav saņēmuši varu, bet tie saņems ķēniņa varu kopā ar zvēru uz vienu stundu. 13  Tiem ir viens nodoms, un tie piešķir zvēram savu spēku un varu. 14  Tie karos ar Jēru, bet Jērs tos uzvarēs, jo viņš ir kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš. Uzvaru gūs arī tie, kas ir kopā ar viņu, — aicinātie, izredzētie un uzticīgie.” 15  Viņš man sacīja: ”Ūdeņi, kurus tu redzēji un uz kuriem sēž netikle, attēlo tautas, ļaužu pūļus, tautības un valodas. 16  Desmit ragi, ko tu redzēji, un zvērs — tie ienīdīs netikli, atņems viņai visu, izģērbs viņu kailu, ēdīs viņas miesu un sadedzinās viņu ugunī. 17  Jo Dievs ir ielicis viņu sirdī vēlēšanos īstenot viņa nodomu, īstenot viņu vienoto nodomu: nodot savu varu zvēram, līdz būs piepildījušies Dieva vārdi. 18  Un sieviete, ko tu redzēji, attēlo lielo pilsētu, kurai ir vara pār zemes ķēniņiem.”

Zemsvītras piezīmes