Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Apustuļu darbi 5:1—42

5  Bet kāds vīrs, vārdā Hananja, kopā ar savu sievu Sapfiru pārdeva kādu īpašumu.  Ar sievas ziņu viņš daļu naudas paturēja sev un tikai daļu atnesa un nolika pie apustuļu kājām.  Bet Pēteris jautāja: ”Hananja, kāpēc Sātans tevi ir pamudinājis melot svētajam garam un slepus paturēt sev daļu zemes vērtības?  Vai tā nebija tava, kad tā tev piederēja, un, kad tu to pārdevi, vai nauda nepalika tavā rīcībā? Kā tev kaut kas tāds varēja ienākt prātā? Tu esi melojis nevis cilvēkiem, bet Dievam.”  Šos vārdus dzirdējis, Hananja nokrita zemē un nomira. Visus, kas par to dzirdēja, pārņēma dziļa bijība.  Tad piecēlās jaunekļi, ietina viņu, iznesa ārā un apglabāja.  Pēc kādām trijām stundām atnāca viņa sieva, kas neko nezināja par notikušo.  Pēteris viņai jautāja: ”Saki man, vai jūs par tādu summu pārdevāt zemi?” Viņa atbildēja: ”Jā, par tādu.”  Tad Pēteris teica: ”Kāpēc jūs abi esat sarunājuši pārbaudīt Jehovas garu? Lūk, to kājas, kas apglabāja tavu vīru, jau ir pie durvīm, un tie iznesīs arī tevi.” 10  Tajā pašā brīdī viņa nokrita pie tā kājām un nomira. Kad jaunekļi ienāca, tie ieraudzīja, ka viņa ir mirusi, iznesa viņu ārā un apglabāja blakus vīram. 11  Un dziļa bijība pārņēma visu draudzi un visus, kas par to dzirdēja. 12  Apustuļi darīja daudz zīmju un brīnumu tautā, un viņi visi vienprātībā pulcējās Salamana kolonādē. 13  Nevienam no pārējiem nebija drosmes viņiem pievienoties. Tomēr ļaudis viņus cildināja, 14  un tie, kas ticēja Kungam, turpināja piebiedroties — daudz vīriešu un sieviešu. 15  Pat slimos iznesa galvenajās ielās un nolika gultās un nestuvēs, lai, Pēterim ejot garām, kaut viņa ēna kristu uz kādu no tiem. 16  Sanāca arī daudz ļaužu no pilsētām, kas ir ap Jeruzālemi, nesdami slimniekus un tos, ko mocīja nešķīsti gari, un tie it visi tika izdziedināti. 17  Bet augsto priesteri un visus, kas bija kopā ar viņu — tie piederēja pie saduceju novirziena* —, sagrāba skaudība, 18  tie saņēma apustuļus ciet un iemeta viņus pilsētas cietumā. 19  Bet naktī Jehovas eņģelis atvēra cietuma durvis, izveda viņus ārā un teica: 20  ”Ejiet, nostājieties templī un runājiet ļaudīm visus šīs dzīvības vārdus!” 21  To dzirdējuši, viņi rītausmā aizgāja uz templi un sāka mācīt. Kad ieradās augstais priesteris un pārējie, kas bija kopā ar viņu, tie sasauca sinedriju un visu Izraēla dēlu vecāko padomi un aizsūtīja uz cietumu viņus atvest. 22  Bet tempļa sargi, ieradušies cietumā, viņus tur neatrada. Tad tie atgriezās un ziņoja: 23  ”Cietumu mēs atradām cieši aizslēgtu, un pie durvīm stāvēja sargi, bet, tās atslēguši, mēs nevienu iekšā neatradām.” 24  Kad tempļa sardzes priekšnieks un virspriesteri dzirdēja šos vārdus, viņi bija neizpratnē, ko tas varētu nozīmēt. 25  Tad kāds atnāca un pavēstīja: ”Lūk, tie vīri, ko jūs ielikāt cietumā, stāv templī un māca ļaudis!” 26  Tūlīt pat sardzes priekšnieks ar tempļa sargiem aizgāja un viņus atveda, bet ne ar varu, jo tie baidījās, ka ļaudis tos nomētās ar akmeņiem. 27  Kad tie viņus bija atveduši un nostādījuši sinedrija zālē, augstais priesteris viņus izvaicāja 28  un sacīja: ”Mēs jums stingri pavēlējām vairs nemācīt šajā vārdā, taču jūs esat piepildījuši Jeruzālemi ar savu mācību un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums.” 29  Pēteris un pārējie apustuļi atbildēja: ”Mums pirmām kārtām jāklausa Dievam, nevis cilvēkiem. 30  Mūsu tēvu Dievs ir cēlis augšā Jēzu, ko jūs nogalinājāt, piekārdami pie staba. 31  Dievs viņu ir paaugstinājis pie savas labās rokas par Virsvadītāju* un Glābēju, lai Izraēls varētu nožēlot grēkus un saņemt grēku piedošanu. 32  Tam liecinieki esam mēs, kā arī svētais gars, kuru Dievs ir devis tiem, kas viņam paklausa.” 33  To dzirdējuši, tie aizsvilās dusmās un gribēja viņus nogalināt. 34  Bet sinedrijā piecēlās kāds farizejs, vārdā Gamaliēls, visā tautā cienīts bauslības skolotājs, un lika uz brīdi izvest šos cilvēkus ārā. 35  Tad viņš teica: ”Izraēlieši, padomājiet labi, ko jūs gribat darīt ar šiem cilvēkiem. 36  Pirms kāda laika uzradās Teuds, kas apgalvoja, ka viņš kaut kas esot, un viņam pievienojās ap četrsimt vīru. Bet, kad viņš tika nogalināts, visi viņa sekotāji izklīda, un ar to viss beidzās. 37  Pēc tam reģistrācijas laikā parādījās galilejietis Jūda un aizrāva ļaudis sev līdzi. Bet arī šis gāja bojā, un visi viņa sekotāji izklīda. 38  Tāpēc es jums tagad saku: atstājiet šos cilvēkus mierā un ļaujiet viņiem iet. Ja šis nodoms vai darbs ir no cilvēkiem, tas izjuks, 39  bet, ja tas ir no Dieva, jums neizdosies to izjaukt — varētu pat izrādīties, ka jūs patiesībā cīnāties pret Dievu.” 40  Tie uzklausīja viņa padomu, iesauca apustuļus iekšā, nopēra un, pavēlējuši viņiem vairs nerunāt Jēzus vārdā, ļāva iet. 41  Tad viņi aizgāja no sinedrija, priecādamies, ka ir atzīti par cienīgiem ciest negodu viņa vārda dēļ. 42  Un katru dienu templī un pa mājām viņi neatlaidīgi mācīja un sludināja labo vēsti par Kristu, Jēzu.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”sektas”.
Vai ”Pamatlicēju”. Sk. ”Pamatlicējs” 21. pielikumā.