Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Apustuļu darbi 3:1—26

3  Lūgšanas stundā, tas ir, devītajā*, Pēteris un Jānis gāja uz templi,  un tobrīd tika nests kāds vīrs, kas no dzimšanas nespēja staigāt. Katru dienu viņu nolika pie tempļa vārtiem, ko sauca par Krāšņajiem, lai viņš varētu lūgt žēlastības dāvanas no tiem, kas nāca uz templi.  Ieraudzījis Pēteri un Jāni, kas gāja iekšā templī, viņš lūdza kādu žēlastības dāvanu.  Bet Pēteris ar Jāni palūkojās uz viņu un sacīja: ”Paskaties uz mums!”  Cerēdams kaut ko no tiem dabūt, viņš cieši paraudzījās tajos.  Tad Pēteris teica: ”Sudraba un zelta man nav, bet to, kas man ir, es tev dodu: nācarieša Jēzus Kristus vārdā — staigā!”  Satvēris viņu aiz labās rokas, tas viņu piecēla, un tūlīt pat viņa pēdas un potītes kļuva stingras.  Pielēcis kājās, viņš sāka staigāt un kopā ar tiem iegāja templī; viņš staigāja, lēkāja un slavēja Dievu.  Visi ļaudis redzēja, ka viņš staigā un slavē Dievu, 10  un tie viņu pazina — ka viņš ir tas pats, kas mēdza sēdēt pie tempļa Krāšņajiem vārtiem un lūgt žēlastības dāvanas. Un tos pārņēma izbrīns un sajūsma par to, kas ar viņu bija noticis. 11  Kamēr šis cilvēks vēl turējās pie Pētera un Jāņa, visi ļaudis, bezgala pārsteigti, saskrēja pie viņiem tā sauktajā Salamana kolonādē. 12  Kad Pēteris to redzēja, viņš uzrunāja ļaudis: ”Izraēlieši, kāpēc jūs par to brīnāties, un kāpēc jūs raugāties uz mums tā, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbijību būtu panākuši, ka viņš staigā? 13  Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir pagodinājis savu kalpu Jēzu, ko jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kad tas bija nolēmis viņu atbrīvot. 14  Jūs noliedzāt šo svēto un taisno un lūdzāt, lai jums tiktu dāvāts cilvēks, kas bija slepkava, 15  bet dzīvības Pamatlicēju* nogalinājāt. Tomēr Dievs viņu piecēla no mirušajiem, un mēs esam tam liecinieki. 16  Ar viņa vārdu un ar to, ka mēs ticam viņa vārdam, šis cilvēks, ko jūs redzat un pazīstat, ir darīts stiprs. Ticība, kas ir caur viņu, ir darījusi šo vīru pilnīgi veselu jūsu visu priekšā. 17  Taču es zinu, brāļi, ka jūs tā esat rīkojušies aiz nezināšanas, tāpat kā jūsu vadītāji. 18  Bet Dievs tādā veidā ir piepildījis to, ko jau iepriekš bija pasludinājis ar visu praviešu muti, proti, ka viņa Kristum būs jācieš. 19  Tāpēc nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki taptu izdzēsti un no paša Jehovas nāktu atspirgšanas laiki, 20  un viņš sūtītu Kristu, kas jums iecelts, Jēzu, 21  kas debesīm jāpatur līdz laikam, kad tiks atjaunots viss, par ko Dievs senatnē ir runājis ar savu svēto praviešu muti. 22  Mozus ir sacījis: ”Jehova, Dievs, no jūsu brāļiem jums iecels tādu pravieti kā es. Klausiet viņam it visā, ko viņš jums teiks! 23  Ikviena dvēsele, kas neklausīs šim pravietim, tiks iznīdēta no tautas.” 24  Visi pravieši, kas vien ir runājuši, — sākot jau ar Samuēlu, un tie, kas bija pēc viņa, — arī ir skaidri vēstījuši par šīm dienām. 25  Jūs esat praviešu un tā līguma dēli, kuru Dievs ir noslēdzis ar jūsu tēviem, teikdams Ābrahāmam: ”Un ar tava pēcnācēja starpniecību tiks svētītas visas zemes dzimtas.” 26  Iecēlis savu kalpu, Dievs viņu sūtīja vispirms pie jums, lai svētītu jūs visus, novēršot no jūsu ļaunajiem darbiem.”

Zemsvītras piezīmes

Ap trijiem pēcpusdienā.
Vai ”to, kurš vada uz dzīvību”. Sk. ”Pamatlicējs” 21. pielikumā.