Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Apustuļu darbi 11:1—30

11  Apustuļi un brāļi, kas bija Jūdejā, dzirdēja, ka arī cittautieši ir pieņēmuši Dieva vārdu.  Kad Pēteris ieradās Jeruzālemē, apgraizīšanas piekritēji sāka ar viņu strīdēties,  pārmezdami, ka viņš esot gājis pie neapgraizītajiem un ēdis kopā ar tiem.  Tad Pēteris tiem visu pēc kārtas paskaidroja:  ”Es biju Jafas pilsētā un lūdzu Dievu. Aizrautības stāvoklī es redzēju parādību: nolaidās kāds trauks kā liels linu palags, kas aiz četriem stūriem tiek laists zemē no debesīm, un tas nonāca tieši pie manis.  Cieši ieskatījies tajā, es ievēroju četrkājainus zemes dzīvniekus, zvērus, rāpuļus un debesu putnus.  Es izdzirdēju arī kādu balsi man sakām: ”Celies, Pēteri, kauj un ēd!”  Bet es atbildēju: ”Nemūžam, kungs, jo es nekad neesmu ņēmis mutē neko aptraipītu vai nešķīstu.”  Tad balss no debesīm mani uzrunāja vēlreiz: ”Nesauc par aptraipītu to, ko Dievs ir attīrījis.” 10  Tas notika vēl trešo reizi, un viss tika uzvilkts atpakaļ debesīs. 11  Tajā pašā brīdī pie mājas, kurā mēs bijām, pienāca trīs vīri, kas bija sūtīti pie manis no Cēzarejas. 12  Gars man teica, lai es eju tiem līdzi, nemaz nešaubīdamies. Kopā ar mani devās arī šie seši brāļi, un mēs iegājām tā vīra namā. 13  Viņš mums pastāstīja, ka savā namā ir redzējis parādāmies eņģeli, kas teica: ”Sūti uz Jafu pēc Sīmaņa, ko sauc par Pēteri, 14  un tas tev darīs zināmu, kas tev un visai tavai saimei palīdzēs izglābties.” 15  Bet, kad es sāku runāt, pār tiem nāca svētais gars, tāpat kā tas sākumā bija nācis pār mums. 16  Un tad es atcerējos vārdus, ko sacīja Kungs: ”Jānis gan kristīja ūdenī, bet jūs tiksiet kristīti svētajā garā.” 17  Ja nu Dievs tiem ir devis to pašu dāvanu, ko mums, kas ticam Kungam Jēzum Kristum, kas tad es tāds esmu, ka varētu stāties ceļā Dievam?” 18  To dzirdējuši, viņi nomierinājās un slavēja Dievu, sacīdami: ”Tātad Dievs arī cittautiešiem ir devis iespēju nožēlot grēkus un iegūt dzīvību.” 19  Bet tie, kas bija izklīduši vajāšanu dēļ, kuras sākās pēc Stefana nāves, nonāca līdz pat Feniķijai, Kiprai un Antiohijai, bet viņi nestāstīja vārdu nevienam citam kā vienīgi jūdiem. 20  Taču daži no viņiem, kas bija no Kipras un Kirēnes, ieradušies Antiohijā, vērsās pie tiem, kas runāja grieķiski, un sludināja tiem labo vēsti par Kungu Jēzu. 21  Jehovas roka bija ar viņiem, daudzi kļuva ticīgi un pievērsās Kungam. 22  Ziņas par viņiem sasniedza Jeruzālemes draudzi, un uz Antiohiju tika aizsūtīts Barnaba. 23  Kad viņš tur ieradās un ieraudzīja, kā ir izpaudusies Dieva augstsirdīgā labestība, viņš priecājās un mudināja tos visus ar stingru apņēmību sirdī turēties pie Kunga. 24  Viņš bija krietns vīrs, svētā gara un ticības pilns. Kad Kungam pievienojās daudz ļaužu, 25  viņš devās uz Tarsu sameklēt Saulu, 26  atrada to un atveda uz Antiohiju. Veselu gadu viņi pulcējās kopā ar tiem draudzē un daudzus mācīja. Tieši Antiohijā mācekļus pirmo reizi pēc Dieva gribas nosauca par kristiešiem. 27  Tajās dienās no Jeruzālemes Antiohijā ieradās pravieši, 28  un viens no viņiem, vārdā Agabs, piecēlās un gara spēkā paredzēja, ka pār visu apdzīvoto zemi nāks liels bads. Klaudija laikā tā arī notika. 29  Tad mācekļi apņēmās sūtīt palīdzību brāļiem, kas dzīvoja Jūdejā, — cik kurš varēja atļauties. 30  Viņi tā arī izdarīja un ar Barnabas un Saula starpniecību visu nosūtīja vecākajiem.

Zemsvītras piezīmes