Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Apustuļu darbi 1:1—26

1  Pirmajā grāmatā, Teofil, es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja un mācīja no sākuma  līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs pēc tam, kad svētajā garā bija devis norādījumus apustuļiem, ko bija izraudzījies.  Pēc savām ciešanām viņš tiem parādījās, daudzkārt pārliecinoši pierādīdams, ka ir dzīvs. Tie viņu redzēja četrdesmit dienas, un viņš tiem stāstīja par Dieva valstību.  Tiekoties ar tiem, viņš pavēlēja: ”Neaizejiet no Jeruzālemes, bet gaidiet to, ko Tēvs ir apsolījis un par ko esat dzirdējuši no manis.  Jānis gan kristīja ūdenī, bet jūs pēc nedaudzām dienām tiksiet kristīti svētajā garā.”  Kad viņi bija sapulcējušies, tie viņam jautāja: ”Kungs, vai tu jau tagad atjaunosi Izraēlam valsti?”  Viņš tiem atbildēja: ”Jums nav jāzina laiki un laikposmi, ko Tēvs ir atstājis savā ziņā.  Bet jūs saņemsiet spēku, kad pār jums nāks svētais gars, un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzālemē, visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašai zemes malai.”  Pēc šiem vārdiem Jēzus viņu acu priekšā tika pacelts augšup, un mākonis viņu apslēpa skatienam. 10  Kamēr tie vēl lūkojās debesīs, viņam dodoties prom, pēkšņi tiem blakus nostājās divi vīri baltās drēbēs 11  un sacīja: ”Galilejieši, kāpēc jūs stāvat un raugāties debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts debesīs, nāks tādā pašā veidā, kā jūs redzējāt viņu aizejam debesīs.” 12  Tad viņi atgriezās Jeruzālemē no kalna, ko sauc par Eļļas kalnu* un kas atrodas tikai sabata gājiena attālumā* no Jeruzālemes. 13  Pārradušies viņi uzkāpa augšistabā, kur mēdza uzturēties. Tur bija Pēteris, Jānis, Jēkabs, Andrejs, Filips, Toms, Bartolomejs, Matejs un Jēkabs, Alfeja dēls, kā arī Sīmanis, ko sauc par Dedzīgo, un Jūda, Jēkaba dēls. 14  Tie visi vienprātīgi nodevās lūgšanām, un kopā ar tiem bija dažas sievietes, arī Jēzus māte Marija, un viņa brāļi. 15  Tajās dienās Pēteris, piecēlies brāļu vidū (pavisam tur bija sapulcējušies ap simt divdesmit cilvēku), teica: 16  ”Brāļi, bija jāpiepildās Rakstu vārdiem, ko svētais gars ar Dāvida muti pravietiski ir runājis par Jūdu, kurš rādīja ceļu tiem, kas apcietināja Jēzu. 17  Jo viņš bija viens no mums un veica to pašu kalpošanu. 18  (Šis cilvēks ir saņēmis samaksu par savu netaisno darbu un iegādājies zemes gabalu, bet pēc tam ir nokritis zemē ar galvu pa priekšu, viņa vēders pārsprādzis un visas viņa iekšas ir izgāzušās. 19  Tas ir kļuvis zināms visiem Jeruzālemes iedzīvotājiem, un šis zemes gabals viņu valodā ir nosaukts par Hakeldamu, tas ir, ”Asins tīrumu”.) 20  Psalmu grāmatā ir rakstīts: ”Viņa mājoklis lai paliek tukšs, un neviens lai tajā nedzīvo,” un: ”Viņa pārrauga amatu lai saņem kāds cits.” 21  Tāpēc no tiem vīriem, kas ir gājuši kopā ar mums visu laiku, kamēr Kungs Jēzus bija mūsu vidū, 22  sākot no brīža, kad Jānis viņu kristīja, līdz dienai, kad viņš no mums tika paņemts debesīs, jāizraugās viens, kas līdz ar mums ir bijis viņa augšāmcelšanas liecinieks.” 23  Viņi ieteica divus: Jāzepu, sauktu par Barsabu, ko dēvēja arī par Justu, un Matiju. 24  Tad viņi lūdza: ”Jehova, tu, kas pazīsti visu sirdis, parādi, kuru no šiem diviem tu esi izraudzījies, 25  lai tas veiktu šo kalpošanu un apustuļa pienākumus, ko Jūda ir atstājis, lai ietu savu ceļu.” 26  Viņi meta par tiem lozes, un loze krita Matijam, un viņš tika piepulcēts vienpadsmit apustuļiem.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”Olīvkalnu”.
Ap 900 m.