Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Timotejam 1:1—20

1  Pāvils, Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva, mūsu Glābēja, un Kristus Jēzus, mūsu cerības, pavēles,  Timotejam, īstam dēlam ticībā. Lai Dievs, Tēvs, un Kristus Jēzus, mūsu Kungs, tev dāvā labvēlību, žēlastību un mieru!  Tāpat kā toreiz, kad taisījos doties uz Maķedoniju, arī tagad es tevi mudinu palikt Efesā, lai tu zināmiem cilvēkiem pavēlētu nemācīt svešas mācības  un nepievērst uzmanību pasakām un nebeidzamiem radurakstiem. Tādas lietas rada tikai bezjēdzīgus jautājumus, nevis ļauj saņemt to, ko Dievs dod ticības stiprināšanai.  Šī norādījuma mērķis ir mīlestība, kas nāk no tīras sirds, skaidras sirdsapziņas un neliekuļotas ticības.  Daži no tā visa ir novirzījušies un ir pievērsušies tukšām pļāpām.  Tie grib būt likuma skolotāji, bet nesaprot nedz to, ko paši saka, nedz arī lietas, par kurām tie ar lielu pārliecību runā.  Mēs zinām, ka bauslība ir laba, ja vien to lieto pareizi,  apzinoties, ka likums ir dots nevis taisnam cilvēkam, bet gan likuma pārkāpējiem un dumpiniekiem, bezdievjiem un grēciniekiem, tiem, kas ir neuzticīgi un neciena svētumu, kas nogalina tēvu, māti un citus cilvēkus, 10  netikļiem, vīriešiem, kas guļ ar vīriešiem, cilvēku nolaupītājiem, meļiem, zvērestu lauzējiem un visiem pārējiem, kas rīkojas pretrunā ar veselīgo mācību, 11  kura saskan ar laimīgā Dieva cildeno labo vēsti, kas man ir uzticēta. 12  Es esmu pateicīgs Kristum Jēzum, mūsu Kungam, kas man ir devis spēku, jo, uzdodams pildīt kalpošanu, viņš mani ir atzinis par uzticamu. 13  Lai gan agrāk es biju zaimotājs, vajātājs un augstprātīgs varmāka, tomēr man tika izrādīta žēlastība, jo es tā biju rīkojies nezināšanas un neticības dēļ. 14  Pārbagāti izpaudās mūsu Kunga augstsirdīgā labestība līdz ar ticību un mīlestību, kas ir Kristū Jēzū. 15  Tie ir uzticami un pilnībā atzīstami vārdi, ka Kristus Jēzus nāca pasaulē glābt grēciniekus — es esmu vislielākais to starpā. 16  Bet es esmu apžēlots tādēļ, lai, ņemot par piemēru mani, vislielāko grēcinieku, Kristus Jēzus parādītu visu savu pacietību tiem, kas ticēs viņam un tā iegūs mūžīgu dzīvi. 17  Bet mūžības Ķēniņam, neiznīcīgajam, neredzamajam, vienīgajam Dievam, lai ir gods un slava mūžu mūžos! Āmen. 18  Es tev dodu šos norādījumus, mans dēls Timotej, saskaņā ar pravietojumiem, kas tika izteikti par tevi, lai tu, balstoties uz tiem, cīnītos labo cīņu 19  un saglabātu ticību un skaidru sirdsapziņu, ko daži ir atmetuši, — tā viņu ticības kuģis ir sadragāts. 20  Starp tiem ir Himenajs un Aleksandrs, kurus es esmu nodevis Sātanam, lai viņi saņemtu pārmācību un iemācītos vairs nezaimot Dievu.

Zemsvītras piezīmes