Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Pētera 1:1—25

1  Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, pagaidu iedzīvotājiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadokijā, Āzijā* un Bitīnijā, — tiem, kas ir izredzēti  pēc Dieva, Tēva, paredzējuma, lai būtu paklausīgi, ar garu darīti svēti un apslacīti ar Jēzus Kristus asinīm. Lai Dieva labvēlība un miers jums iet vairumā!  Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas pēc savas lielās žēlastības ir licis mums piedzimt no jauna, dodams dzīvu cerību ar Jēzus Kristus augšāmcelšanu no mirušajiem,  lai mēs saņemtu neiznīcīgu, neaptraipītu un nevīstošu mantojumu. Tas debesīs tiek glabāts jums,  ko Dieva spēks ticībā sargā glābšanai, kas atklāsies beigu laikā.  Par to jūs līksmojaties, kaut arī tagad īsu brīdi, ja nepieciešams, esat noskumuši dažādu pārbaudījumu dēļ,  lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā zelts, kurš iznīkst, kaut gan tiek pārbaudīts* ugunī, būtu jums par cildinājumu, slavu un godu, atklājoties Jēzum Kristum.  Jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši. Arī pašlaik jūs viņu neredzat, tomēr jūs viņam ticat un līksmojaties neizsakāmi lielā priekā  par to, ka sasniegsiet savas ticības galamērķi — dvēseles glābšanu. 10  Šīs glābšanas nozīmi ir pētījuši un centušies izzināt pravieši, kas ir pravietojuši par jums paredzēto augstsirdīgo labestību. 11  Viņi neatlaidīgi mēģināja saprast, uz kādu laikposmu un kādiem apstākļiem attiecībā uz Kristu norādīja gars, kas bija viņos, kad tas jau iepriekš liecināja par Kristum paredzētajām ciešanām un godu, kas viņu gaida pēc tam. 12  Viņiem tika atklāts, ka viņi kalpoja nevis sev, bet gan jums, kad pavēstīja to, ko tagad jums ir darījuši zināmu tie, kuri ir stāstījuši labo vēsti ar svēto garu, kas sūtīts no debesīm. Visā tajā pat eņģeļi dedzīgi vēlas ieskatīties. 13  Tāpēc noskaņojieties aktīvai darbībai*, vienmēr paturiet skaidru prātu un ceriet uz labestību, kas jums augstsirdīgi tiks parādīta, kad atklāsies Jēzus Kristus. 14  Kā paklausīgi bērni vairs neļaujiet sevi veidot tieksmēm, kādām jūs agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ, 15  bet līdzinieties Svētajam, kas jūs ir aicinājis, un kļūstiet paši svēti it visā, ko darāt, 16  jo ir rakstīts: ”Esiet svēti, jo es esmu svēts!” 17  Ja jūs piesaucat Tēvu, kas tiesā pēc katra darbiem, neņemot vērā cilvēka stāvokli, tad dzīvojiet bijībā to laiku, ko pavadāt svešatnē. 18  Jo jūs zināt, ka nevis ar iznīcīgām lietām — zeltu vai sudrabu — jūs esat atbrīvoti no bezjēdzīgā dzīvesveida, ko esat mantojuši no saviem tēviem, 19  bet gan ar Kristus dārgajām asinīm, kas ir kā bezvainīga un neaptraipīta jēra asinis. 20  Tiesa, par viņu bija zināms jau pirms pasaules pirmsākumiem, bet jūsu dēļ viņš ir parādījies laiku beigās. 21  Viņā jūs esat ieguvuši ticību Dievam, kas viņu ir piecēlis no nāves un apveltījis ar godu, lai jums būtu ticība un cerība uz Dievu. 22  Būdami paklausīgi patiesībai, jūs esat attīrījuši savas dvēseles, un jūsu starpā valda neliekuļota brāļu mīlestība — tad nu kvēli mīliet cits citu no visas sirds! 23  Jūs esat piedzimuši no jauna, piedzimuši nevis no iznīcīgas, bet neiznīcīgas sēklas ar dzīvā un mūžīgā Dieva vārdu. 24  Jo ”visa miesa ir kā zāle, un viss tās krāšņums ir kā zieds laukā; zāle novīst, zieds nokrīt, 25  bet Jehovas teiktais vārds paliek mūžīgi”. Šis vārds ir labā vēsts, kas jums ir sludināta.

Zemsvītras piezīmes

Romas province Mazāzijā.
Vai ”attīrīts”.
Burt. ”apjozuši sava prāta gurnus”.