Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Korintiešiem 15:1—58

15  Bet es jums, brāļi, atgādinu labo vēsti, kuru es jums sludināju, kuru jūs pieņēmāt un kurā stingri stāvat.  Ar to jūs arī tiekat glābti, ja vien cieši turaties pie labās vēsts, ko jums sludināju, citādi jūs velti esat kļuvuši ticīgi.  Pirmām kārtām es jums nodevu to, ko pats saņēmu: ka Kristus ir nomiris par mūsu grēkiem, kā teikts Rakstos,  ka viņš tika apglabāts, ka trešajā dienā viņš tika celts augšā, kā teikts Rakstos,  ka viņš parādījās Kēfam un pēc tam tiem divpadsmit.  Vēlāk viņš vienā reizē parādījās vairāk nekā piecsimt brāļiem, no kuriem vairākums joprojām ir dzīvi, bet citi ir aizmiguši nāves miegā.  Pēc tam viņš parādījās Jēkabam, tad visiem apustuļiem,  bet pašam pēdējam viņš parādījās man kā tādam priekšlaikus dzimušam.  Jo es esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apustuli, tāpēc ka es vajāju Dieva draudzi. 10  Bet pēc Dieva augstsirdīgās labestības es esmu, kas es esmu. Un viņa labestība man nav dāvāta velti, jo es esmu pūlējies vairāk nekā jebkurš no viņiem, tomēr ne jau es, bet gan Dieva augstsirdīgā labestība, kas ir ar mani. 11  Taču — vai nu es, vai viņi — tā mēs sludinām, un tā jūs esat sākuši ticēt. 12  Ja nu tiek sludināts, ka Kristus ir uzcelts no mirušajiem, kā tad daži jūsu starpā apgalvo, ka mirušo augšāmcelšanas neesot? 13  Ja mirušo augšāmcelšanas nav, tad arī Kristus nav celts augšā. 14  Bet, ja Kristus nav celts augšā, tad jau mūsu sludināšana ir veltīga un arī mūsu ticība ir veltīga. 15  Tad iznāk, ka mēs esam Dieva viltus liecinieki, jo liecinām pret Dievu, sacīdami, ka viņš ir cēlis augšā Kristu, ko viņš nemaz nav cēlis augšā, ja jau mirušo augšāmcelšanas nav. 16  Ja mirušie netiks celti augšā, arī Kristus nav celts augšā. 17  Un, ja Kristus nav celts augšā, jūsu ticība ir bezjēdzīga un jūs vēl esat savos grēkos. 18  Tad arī tie Kristus mācekļi, kas ir aizmiguši nāves miegā, ir zuduši pavisam. 19  Ja mūsu cerība uz Kristu saistās tikai ar šo dzīvi, mēs esam paši nožēlojamākie no visiem cilvēkiem. 20  Taču Kristus ir celts augšā no mirušajiem — pirmais* no tiem, kas ir aizmiguši nāves miegā. 21  Tā kā nāve parādījās viena cilvēka dēļ, arī mirušo augšāmcelšana ir iespējama viena cilvēka dēļ. 22  Jo, tāpat kā Ādamā visi mirst, Kristū visi tiks darīti dzīvi. 23  Bet visi noteiktā secībā: pirmais ir Kristus, pēc tam viņa klātbūtnes laikā — tie, kas pieder Kristum. 24  Pēc tam, beigās, kad viņš būs iznīcinājis visas valdības, visas varas un spēkus, viņš nodos valdīšanu* savam Dievam un Tēvam. 25  Viņam jāvalda tik ilgi, kamēr Dievs noliks visus ienaidniekus zem viņa kājām. 26  Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. 27  Jo Dievs ”visu ir pakļāvis zem viņa kājām”. Bet, ja ir teikts, ka ”viss ir pakļauts”, tad skaidrs, ka tas neattiecas uz to, kurš viņam visu ir pakļāvis. 28  Un, kad viss viņam būs pakļauts, tad arī Dēls pats pakļausies tam, kurš viņam visu pakļāvis, lai Dievs būtu viss visiem. 29  Pretējā gadījumā — ko darīs tie, kas tiek kristīti, lai kļūtu par mirušiem? Ja mirušie vispār netiks celti augšā, kāpēc gan kristīties, lai par tādiem kļūtu? 30  Kāpēc tad mēs ik brīdi esam briesmās? 31  Ik dienas es raugos nāvei acīs — tas ir tikpat neapšaubāmi kā tas, ka es lepojos ar jums, brāļi, Kristū Jēzū, mūsu Kungā. 32  Ja es, tāpat kā citi cilvēki, esmu cīnījies ar zvēriem Efesā, kāds man no tā labums? Ja mirušie netiks celti augšā, tad ”ēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst”. 33  Neļaujieties maldiem! Slikta sabiedrība sabojā labus ieradumus. 34  Atgūstiet skaidru prātu, darīdami to, kas taisns, un nerīkojieties grēcīgi! Dažiem no jums taču nav zināšanu par Dievu. Es to saku, lai jums kļūtu kauns. 35  Bet kāds jautās: ”Kā mirušie tiks celti augšā? Kāds tiem būs ķermenis?” 36  Nesaprātīgais! Tas, ko tu sēj, nekļūst dzīvs, ja vispirms nenomirst; 37  un tas, ko tu sēj, nav ķermenis, kas vēl taps, bet tikai grauds, vai nu kviešu, vai kāds cits. 38  Bet Dievs tam dod ķermeni, kādu vien vēlas, turklāt katrai sēklai savu. 39  Ne visiem ir vienāda miesa: citāda ir cilvēkiem, citāda — lopiem, citāda — putniem, un vēl citāda — zivīm. 40  Tāpat ir debesu ķermeņi un zemes ķermeņi, taču debesu ķermeņiem ir viens krāšņums, bet zemes ķermeņiem — cits. 41  Citāds spožums ir saulei, citāds — mēnesim, un citāds — zvaigznēm, un pat zvaigzne no zvaigznes atšķiras pēc spožuma. 42  Tāpat ir ar mirušo augšāmcelšanu. Tiek sēts iznīcībā, bet ceļas augšā neiznīcībā. 43  Tiek sēts negodā, bet ceļas augšā godā. Tiek sēts vājumā, bet ceļas augšā spēkā. 44  Tiek sēts miesīgs ķermenis, bet celts augšā garīgs ķermenis. Ja ir miesīgs ķermenis, tad ir arī garīgs. 45  Tā arī ir rakstīts: ”Pirmais cilvēks Ādams kļuva par dzīvu dvēseli.” Pēdējais Ādams kļuva par garu, kas dod dzīvību. 46  Taču garīgais nav pirmais. Pirmais ir miesīgais, un tikai pēc tam — garīgais. 47  Pirmais cilvēks ir no zemes un ir veidots no putekļiem, otrais cilvēks ir no debesīm. 48  Kāds ir tas, kas veidots no putekļiem, tādi paši ir arī tie, kas veidoti no putekļiem; un, kāds ir tas, kas debesīs, tādi paši ir arī tie, kas debesīs. 49  Un tieši tāpat, kā mēs esam līdzīgi tam, kas veidots no putekļiem, mēs būsim līdzīgi arī tam, kas debesīs. 50  Taču to es saku, brāļi: miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, un tāpat iznīcīgais nevar iemantot neiznīcību. 51  Lūk, es jums atklāju dievišķu noslēpumu: ne visi mēs gulēsim nāves miegā, bet visi tiksim pārvērsti 52  vienā brīdī, vienā acumirklī, skanot pēdējai taurei. Atskanēs taure, mirušie tiks celti augšā neiznīcīgi, un mēs tiksim pārvērsti. 53  Jo tam, kas iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā un tam, kas mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. 54  Bet, kad tas, kas iznīcīgs, tērpsies neiznīcībā un tas, kas mirstīgs, — nemirstībā, piepildīsies vārdi, kas ir rakstīti: ”Nāve ir aprīta uz mūžiem.” 55  ”Kur, nāve, tava uzvara? Kur, nāve, tavs dzelonis?” 56  Dzelonis, kas nes nāvi, ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. 57  Bet paldies Dievam, jo viņš mums piešķir uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu! 58  Tad nu, mani mīļie brāļi, kļūstiet nelokāmi un nesatricināmi, un lai jums vienmēr ir darba pilnas rokas Kunga darbā, jo jūs zināt, ka jūsu pūles Kungā nav veltīgas.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”pirmais auglis”.
Burt. ”valstību”.