Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Korintiešiem 14:1—40

14  Dariet visu, lai jums būtu mīlestība, bet tiecieties arī pēc garīgajām dāvanām, jo īpaši pēc tā, lai pravietotu.  Tas, kas runā svešā valodā, runā nevis cilvēkiem, bet Dievam: viņš garā stāsta dievišķus noslēpumus, bet neviens dzirdēto nesaprot.  Taču, kas pravieto, tas ar savu runu cilvēkus stiprina, uzmundrina un mierina.  Kas runā svešā valodā, tas stiprina sevi, bet, kas pravieto, tas stiprina draudzi.  Es vēlos, kaut jūs visi runātu valodās, bet vēl vairāk — kaut jūs pravietotu. Tas, kas pravieto, ir lielāks nekā tas, kas runā valodās, ja vien pēdējais netulko draudzei par stiprinājumu.  Bet tagad, brāļi, ja es ierastos pie jums, runādams valodās, taču nenestu jums kādu atklāsmi, zināšanas, pravietojumu vai mācību, kāds gan labums jums būtu?  Tāpat ir ar nedzīvām lietām, ar kurām var radīt skaņas, vai tā būtu stabule vai arfa. Ja šīs skaņas nebūtu izšķiramas, kā gan varētu saprast, kas ar stabuli vai arfu tiek spēlēts?  Ja no taures nāktu neskaidra skaņa, kas gan gatavotos kaujai?  Tā arī, ja jūs ar savu mēli nerunāsiet skaidri saprotamus vārdus, kā gan citi zinās, ko jūs sakāt? Jūs būsiet runājuši tukšam gaisam. 10  Pasaulē ir tik daudz dažādu valodu, un neviena nav bez nozīmes. 11  Ja es nesaprotu runātā jēgu, es runātājam būšu kā svešzemnieks un viņš būs kā svešzemnieks man. 12  Tāpat arī jūs: tiekdamies pēc gara dāvanām, gādājiet, lai jums būtu pārpārēm tādu dāvanu, kas stiprina draudzi. 13  Tāpēc lai tas, kas runā svešā valodā, lūdz Dievam arī spēju tulkot. 14  Jo tad, ja es lūdzu Dievu svešā valodā, lūdzējs ir man dāvātais gars, bet mans prāts paliek dīkā. 15  Kas tad būtu jādara? Es lūgšu Dievu ar garu, kas man dāvāts, bet lūgšu arī ar savu prātu. Es dziedāšu slavas dziesmas ar garu, kas man dāvāts, bet dziedāšu arī ar savu prātu. 16  Ja tu slavēsi Dievu ar tev dāvāto garu, kā gan nezinātājs jūsu vidū varēs teikt ”āmen” pēc taviem pateicības vārdiem? Viņš taču nesaprot, ko tu saki. 17  Tavi pateicības vārdi gan ir labi, bet tie viņu nestiprina. 18  Es pateicos Dievam, ka runāju vairāk valodās nekā jūs visi. 19  Tomēr draudzē es labāk pateikšu piecus saprotamus vārdus, lai pamācītu citus, nekā desmittūkstoš vārdu svešā valodā. 20  Brāļi, nekļūstiet bērni saprašanā! Esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā kļūstiet pieauguši. 21  Bauslībā ir rakstīts: ””Ar svešzemnieku mēlēm un svešinieku lūpām es runāšu ar šo tautu, un pat tad tie manī neklausīsies,” saka Jehova.” 22  Tātad valodas ir zīme nevis ticīgajiem, bet neticīgajiem, turpretī pravietošana ir nevis neticīgajiem, bet ticīgajiem. 23  Tāpēc, ja visa draudze sanāktu kopā un visi runātu valodās, bet ienāktu arī nezinātāji vai neticīgie, vai tie neteiktu, ka esat zaudējuši prātu? 24  Bet, ja visi pravietotu un ienāktu neticīgais vai nezinātājs, tas, ko visi saka, viņam izskanētu kā aizrādījums un ļautu viņam sevi izvērtēt. 25  Tad atklātos viņa sirds noslēpumi, un viņš kristu ar seju pie zemes, pielūgtu Dievu un teiktu: ”Dievs patiešām ir starp jums.” 26  Kas tad būtu jādara, brāļi? Kad jūs sanākat kopā, kāds dzied psalmu, cits māca, cits dalās atklāsmē, cits runā svešā valodā, vēl cits tulko teikto. Bet viss lai notiek draudzes stiprināšanai. 27  Un, ja kāds runā svešā valodā, tad lai runā tikai divi vai, lielākais, trīs, turklāt pēc kārtas, un kāds lai tulko. 28  Bet, ja nav, kas tulko, tad lai viņš draudzē klusē un runā tikai sev un Dievam. 29  Arī pravieši lai runā divi vai trīs, un pārējie lai cenšas saprast teiktā nozīmi. 30  Bet, ja kāds cits, kas tur sēž, saņem atklāsmi, tad lai iepriekšējais beidz runāt. 31  Jūs visi varat pravietot cits pēc cita, lai visi mācītos un saņemtu uzmundrinājumu. 32  Praviešiem jāvalda pār praviešu dāvanām, ko dod gars. 33  Jo Dievs ir nevis nekārtības, bet miera Dievs. Kā visās svēto draudzēs, 34  lai sievietes draudzē klusē, jo viņām nav atļauts runāt, bet lai viņas ir pakļautībā, kā norādīts arī Dieva likumā. 35  Ja viņas grib kaut ko noskaidrot, lai jautā mājās saviem vīriem, jo sievietei ir apkaunojums runāt draudzē. 36  Vai tad Dieva vārds ir nācis no jums? Jeb vai tikai līdz jums tas ir nonācis? 37  Ja kāds domā, ka viņš ir pravietis vai ka viņam ir dāvāts gars, viņam jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir Kunga pavēle. 38  Bet, ja kāds to nesaprot, viņš tā arī paliks nesapratis. 39  Tad nu, mani brāļi, tiecieties pēc spējas pravietot, bet neliedziet arī runāt valodās. 40  Tikai viss lai notiek piedienīgi un kārtīgi.

Zemsvītras piezīmes