Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Korintiešiem 1:1—31

1  Pāvils, pēc Dieva gribas aicināts par Jēzus Kristus apustuli, un Sostens, mūsu brālis,  Dieva draudzei Korintā, jums, kas esat svētīti Kristū Jēzū, aicināti par svētajiem, līdz ar visiem, kas visur piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu, kurš ir viņu un mūsu Kungs.  Lai Dievs, mūsu Tēvs, un Kungs Jēzus Kristus jums dāvā labvēlību un mieru!  Es vienmēr pateicos par jums Dievam, domājot par labestību, ko Dievs jums augstsirdīgi dāvājis Kristū Jēzū.  Viņā jūs esat kļuvuši bagāti it visā — ieguvuši prasmi sludināt vārdu un pilnīgas zināšanas,  jo liecība par Kristu ir nostiprinājusies jūsu vidū,  tā ka jums, ar ilgām gaidot, kad atklāsies mūsu Kungs Jēzus Kristus, netrūkst nekādu dāvanu.  Dievs jūs arī darīs nelokāmus līdz galam, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā jums nevarētu neko pārmest.  Dievs, kas jūs ir aicinājis vienotībā* ar savu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu, ir uzticams. 10  Es jūs mudinu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs visi runātu saskanīgi un starp jums nebūtu šķelšanās, bet lai jūs būtu pilnīgi vienoti — vienprātīgi un vienās domās. 11  Jo Hloes piederīgie man par jums, mani brāļi, ir pavēstījuši, ka jūsu starpā esot ķildas. 12  Ar to es domāju, ka jūsu vidū runā: ”Es sekoju Pāvilam”, ”Es — Apollam”, ”Es — Kēfam”, ”Bet es — Kristum.” 13  Tad jau Kristus ir dalīts! Vai tad Pāvils jūsu dēļ ir piesists pie staba? Vai jūs esat kristīti Pāvila vārdā? 14  Es pateicos Dievam, ka nevienu no jums neesmu kristījis, izņemot Krispu un Gaju, 15  tāpēc neviens nevar sacīt, ka esat kristīti manā vārdā. 16  Jā, es esmu kristījis arī Stefana saimi, bet neatceros, ka būtu kristījis vēl kādu citu. 17  Kristus taču mani ir sūtījis nevis kristīt, bet sludināt labo vēsti, un ne jau ar gudrības vārdiem, lai Kristus moku stabs* nekļūtu bezjēdzīgs. 18  Jo vēsts par moku stabu šķiet muļķība tiem, kas iet bojā, turpretī mums, kas tiekam glābti, tā ir Dieva spēks. 19  Ir rakstīts: ”Es darīšu galu gudro gudrībai un atmetīšu prātīgo prātu.” 20  Kur ir šī laikmeta* gudrais? Kur rakstu mācītājs? Kur domātājs*? Vai Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību muļķībā? 21  Tā kā pēc Dieva gudrības pasaule ar savu gudrību Dievu nav iepazinusi, Dievam labpatika izglābt tos, kas tic, ar sludinātās vēsts muļķību. 22  Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību, 23  bet mēs sludinām Kristu, piesistu pie staba, — tas jūdiem ir klupšanas akmens, bet cittautiešiem — muļķība, 24  taču aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. 25  Jo muļķība no Dieva ir gudrāka par cilvēkiem un vājums no Dieva ir stiprāks par cilvēkiem. 26  Jūs jau redzat, brāļi, ka starp jums, aicinātajiem, nav daudz tādu, kas būtu gudri no cilvēku viedokļa, nav daudz vareno, nav daudz dižciltīgo, 27  bet to, kas pasaulē muļķīgs, Dievs ir izredzējis, lai apkaunotu gudros, un to, kas pasaulē vājš, Dievs ir izredzējis, lai apkaunotu to, kas stiprs, 28  savukārt to, kas pasaulē ir zems un nicināts, kas nav nekas, Dievs ir izredzējis, lai darītu galu tam, kas ir kaut kas, 29  lai neviens cilvēks nelielītos Dieva priekšā. 30  Bet, pateicoties viņam, jūs esat vienoti ar Kristu Jēzu, kas mums ir kļuvis par gudrību no Dieva, par taisnīgumu, par svētumu un kas mūs ir atbrīvojis pret izpirkumu, 31  lai būtu tā, kā ir rakstīts: ”Kas lielās, lai lielās ar Jehovu.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”kopībā; dalībā”.
Sk. 7. pielikumu.
Vai ”pasaules kārtības”. Gr. aiōn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.
Burt. ”strīdnieks”.