Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Katastrofu vairs nebūs!

Katastrofu vairs nebūs!

JA KĀDS apgalvotu: ”Katastrofu drīz vairs nebūs,” — ko jūs teiktu? Varbūt jūs sacītu: ”Tas nav iespējams. Katastrofas vienmēr ir bijušas un būs.” Vai arī jūs nodomātu: ”Tās nu gan ir pasakas!”

Kaut arī patlaban nekas neliecina, ka dabas katastrofas izzudīs, ir pamatots iemesls cerēt, ka situācija mainīsies. Taču šādas izmaiņas nepanāks cilvēki, jo viņi nespēj pilnībā izprast, kā un kāpēc dabā kaut kas notiek, kur nu vēl kontrolēt dabas procesus un tos mainīt. Senās Izraēlas ķēniņš Salamans, kas bija slavens ar savu gudrību un vērīgumu, rakstīja: ”Cilvēks, ja arī viņš savām acīm neatvēlētu ne mirkli atpūtas ne dienu, ne nakti, tomēr nespēj izdibināt to varu, kas pastāv zem saules, un cilvēks, neraugoties uz visu piespiedi, ar kādu viņš cenšas to izdibināt, taču to izdibināt nespēj. Un pat ja gudrais iedomājas sevi to izdibināt spējam, patiesībā viņš izdibināt to tomēr nespēj.” (Salamans Mācītājs 8:17.)

Ja jau novērst dabas katastrofas nav cilvēku spēkos, kurš to var paveikt? Bībelē ir teikts, ka to panāks mūsu Radītājs. Viņš ir iedibinājis zemes ekoloģiskās sistēmas, arī ūdens riņķojumu. (Salamans Mācītājs 1:7.) Turklāt, pretstatā cilvēkiem, Dieva rīcībā ir neierobežots spēks. To apliecina pravieša Jeremijas vārdi: ”Ak Kungs Kungs! Tu radīji debesis un zemi ar savu lielo spēku un savu izstiepto roku, Tev nekas nav neiespējams.” (Jeremijas 32:17.) Tā kā Dievs ir radījis zemi un visus tās elementus, ir loģiski secināt, ka viņš zina, kā parūpēties, lai cilvēki uz tās varētu dzīvot droši un mierīgi. (Psalms 37:11; 115:16.)

Bet kā Dievs to paveiks? Kā bija minēts šī žurnāla otrajā rakstā, daudzās nelaimes, kas tagad notiek uz zemes, veido ”zīmi”, kura norāda uz ”šī laikmeta nobeigumu”. Jēzus teica: ”Kad redzat to visu notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir tuvu.” (Mateja 24:3; Lūkas 21:31.) Dieva valstība — Dieva nodibināta debesu valdība — īstenos krasas izmaiņas uz zemes un pārņems savā varā arī dabas spēkus. Lai gan Dievs Jehova var to paveikt pats, viņš šo uzdevumu ir uzticējis savam Dēlam. Par Dieva Dēlu pravietis Daniēls rakstīja: ”Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodu vienības.” (Daniēla 7:14.)

 Dieva Dēlam Jēzum Kristum ir dota vara mainīt visu, kas ir nepieciešams, lai zeme kļūtu par patīkamu mājvietu. Pirms divtūkstoš gadiem, kad Jēzus bija uz zemes, viņš apliecināja savu varu pār dabas spēkiem. Kādā reizē, kad viņš kopā ar saviem mācekļiem laivā šķērsoja Galilejas jūru, ”izcēlās ļoti spēcīga vētra, un viļņi gāzās laivā, to gandrīz jau piepildot ar ūdeni”. Mācekļus pārņēma panika. Izbijušies par savu dzīvību, viņi vērsās pie Jēzus. Ko Jēzus darīja? Viņš vienkārši ”apsauca vēju un teica jūrai: ”Klusu! Rimsties!” Tad vējš norima, un viss kļuva pilnīgi rāms.” Mācekļi pārsteigti vaicāja: ”Kas viņš īsti ir, ja pat vējš un jūra viņam paklausa?” (Marka 4:37—41.)

Tagad Jēzus ir atgriezies garīgajā sfērā un ir saņēmis vēl lielāku spēku un varu. Viņam, Dieva valstības ķēniņam, ir uzticēts veikt nepieciešamās izmaiņas, lai cilvēki uz zemes dzīvotu mierā un drošībā, un viņam tas ir pa spēkam.

Kā jau bija norādīts iepriekš, daudzās problēmās un katastrofās ir vainojami paši cilvēki — viņu savtīgā un alkatīgā rīcība tās vai nu izraisa, vai padara situāciju vēl ļaunāku. Ko Dieva valstība darīs ar tiem, kas nevēlas pārtraukt šādu rīcību un mainīties? Bībelē ir teikts, ka Kungs Jēzus nāks ”no debesīm ar saviem varenajiem eņģeļiem uguns liesmās, kad viņš atmaksās tiem, kas nepazīst Dievu, un tiem, kas neklausa labajai vēstij par mūsu Kungu Jēzu”. Viņš ”iznīcinās tos, kas posta zemi”. (2. Tesalonikiešiem 1:7, 8; Atklāsmes 11:18.)

Tad ”ķēniņu Ķēniņš” Jēzus Kristus pilnībā kontrolēs dabas spēkus. (Atklāsmes 19:16.) Viņš parūpēsies, lai Dieva valstības pavalstniekiem vairs nebūtu jāpieredz nekādas nelaimes. Viņš ar savu spēku noregulēs dabas procesus, lai laika apstākļi un gadalaiku maiņa nāktu par labu visai cilvēcei. Tā īstenosies solījums, ko Dievs Jehova tālā pagātnē bija izteicis savai tautai: ”Es jums došu lietu savā laikā, un zeme izdos savu ražu, un koki nesīs savus augļus.” (3. Mozus 26:4.) Cilvēki varēs būvēt mājas, nebaidoties, ka viņiem tās atņems kāda nelaime: ”Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos; kad viņi stādīs vīna dārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus.” (Jesajas 65:21.)

Kas ir jādara, lai to pieredzētu?

Jums, tāpat kā daudziem citiem, droši vien patīk doma par dzīvi pasaulē, kur vairs nenotiek postošas katastrofas. Bet kas ir jādara, lai to pieredzētu? Tā kā jaunajā pasaulē, kur nebūs katastrofu, nevarēs dzīvot ”tie, kas nepazīst Dievu,” un ”tie, kas neklausa labajai vēstij”, ir saprotams, ka jau tagad ir jāuzzina vairāk par Dievu un jāatbalsta viņa iedibinātā valdība, kas nākotnē valdīs pār zemi. Dievs prasa, lai mēs iepazītu viņu un klausītu labajai vēstij par valstību, ko viņš ir nodibinājis ar sava Dēla starpniecību.

Tāpēc ir nepieciešams rūpīgi iedziļināties Bībelē. Tā satur visus norādījumus, kas jāievēro, lai varētu dzīvot drošajā pasaulē, kāda pastāvēs, valdot Dieva valstībai. Jehovas liecinieki labprāt jums palīdzēs uzzināt, ko māca Bībele. Tieši ar šādu mērķi viņi apmeklē cilvēkus. Viens ir skaidrs — ja jūs centīsieties iepazīt Dievu un klausīt labajai vēstij, jūsu dzīvē piepildīsies vārdi no Salamana Pamācību grāmatas 1. nodaļas 33. panta: ”Kas man paklausa, paliks drošs un neapdraudēts, viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies nekādas nelaimes.”