Kāpēc Bībeles padomi ir praktiski?

”Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, . . audzināšanai taisnīgumā.” (2. TIMOTEJAM 3:16, JD-07.)

GADSIMTU gaitā Bībele visdažādākos cilvēkus ir pamudinājusi mainīt savu dzīvi uz labo pusi. Tikko citētais Bībeles pants palīdz saprast, kāpēc šai grāmatai piemīt šāds spēks, — tajā var smelties gudrību, kas nāk no Dieva. Kaut gan Bībeli ir sarakstījuši cilvēki, tajā ir ietvertas Dieva domas. Bībelē ir paskaidrots: ”Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.” (2. Pētera 1:21.)

Pievērsīsim uzmanību divām jomām, kurās Bībele sniedz praktiskus padomus un vadību. Pirmkārt, tā ļauj saprast, kāds dzīves ceļš ir vislabākais. Otrkārt, Bībele spēj pamudināt cilvēkus mainīt savu dzīvi, lai viņi varētu iet pa šo ceļu.

Kādi mērķi ir patiesi vērtīgi?

Bībelē var lasīt Dieva solījumu: ”Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es par tevi turēšu nomodā savu aci.” (Psalms 32:8.) Dievs māca mūs, lai mēs spētu reālistiski izvērtēt dažādas dzīves situācijas un pieņemt gudrus lēmumus. Ja mēs saprotam, kādi mērķi ir patiesi vērtīgi, mēs neizšķiedīsim savu dzīvi, dzenoties pēc tukšiem mērķiem.

Mūsdienās daudzi cilvēki tiecas pēc bagātības un slavas. Grāmatveikalu plaukti ir pārplūdināti ar grāmatām, kurās var lasīt ieteikumus, kā pārspēt citus konkurences cīņā par naudu un prestižu. Turpretī Bībelē šāda skaudība un sāncensība ir nosaukta par ”iekšēju tukšumu un beznozīmes vēja tvārstīšanu”, un tajā ir uzsvērts: ”Kas mīl naudu, tam nekad nepietiek naudas.” (Salamans Mācītājs 4:4; 5:9.) Vai šie vārdi ir aktuāli mūsdienās?

Padomāsim, piemēram, ko savā dzīvē pieredzēja japānis Akinori. Par spīti nežēlīgai konkurencei, Akinori izdevās pabeigt prestižu augstskolu un iegūt darbu plaukstošā uzņēmumā. Likās, ka visi sapņi piepildās, tomēr panākumi nesniedza Akinori cerēto laimi. Stresa un pārpūles dēļ cieta viņa veselība. Arī no kolēģiem Akinori nesagaidīja nekādu atbalstu. Vīlies dzīvē, Akinori kļuva par alkoholiķi un pat  domāja par pašnāvību. Bet tad viņa dzīvē notika pavērsiens — Jehovas liecinieki sāka viņam mācīt Bībeli. Zināšanas, ko Akinori ieguva no Bībeles, mainīja viņa priekšstatus par to, kas dzīvē ir svarīgs. Drīz vien ar stresu saistītās veselības problēmas sāka izzust. Kopš lepnums un ambīcijas vairs nebija Akinori galvenais virzītājspēks, viņš pārliecinājās, cik patiesi ir Bībeles vārdi: ”Laba un mierīga sirds ir miesas dzīvība.” (Salamana Pamācības 14:30.)

Kādu mērķi, jūsuprāt, ir vissvarīgāk sasniegt, lai dzīve patiesi būtu laimīga? Varbūt izveidot saskanīgu, laimīgu ģimeni? Labi izaudzināt bērnus? Atrast daudz draugu? Iemācīties nekad nenokārt galvu? Tie visi, protams, ir labi mērķi, un arī Bībelē tie ir vērtēti pozitīvi. Tomēr, lai dzīve iegūtu īstu jēgu, saskaņā ar Bībeli, ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Uz to ir norādīts Salamana Mācītāja grāmatas 12. nodaļas 13. pantā: ”Bīsties Dievu un turi Viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam!” Ja mēs šo faktu neņemsim vērā, mūsu dzīvei nebūs patiesas jēgas un galu galā mēs pieredzēsim vilšanos. Lai mūs no tā pasargātu, Bībele mūs iedrošina: ”Svētīts ir tas, kas paļaujas uz to Kungu.” (Salamana Pamācības 16:20.)

Kā Bībele palīdz mainīt dzīvi

”Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs,” rakstīja apustulis Pāvils. Kā ass, abpusgriezīgs zobens Dieva vārds iespiežas dziļi sirdī, atklājot cilvēka apslēptākās domas un sirds noslieces. (Ebrejiem 4:12.) Bībelei piemīt spēks mainīt dzīvi, jo tā cilvēkiem palīdz saskatīt, kādi viņi ir patiesībā. Godprātīgi un pazemīgi cilvēki ir gatavi izvērtēt sevi Bībeles gaismā un mainīties, ja tas ir vajadzīgs. Piemēram, par senās Korintas iedzīvotājiem, kas agrāk bija bijuši zagļi, dzērāji un netikļi, bet vēlāk bija kļuvuši par kristiešiem, Pāvils teica: ”Daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti . . mūsu Dieva Garā.” (1. Korintiešiem 6:9—11.) Mūsdienās Dieva Jehovas svētais gars ir tikpat varens kā senatnē, un ar tā palīdzību cilvēki spēj mainīties, lai atbilstu Dieva normām.

Mario, kas dzīvo kādā Eiropas valstī, bija nesavaldīgs, agresīvs cilvēks. Viņš smēķēja marihuānu un arī tirgoja to. Reiz, kad viņam konfiscēja narkotikas, viņš lielās dusmās uzbruka policistam un sadauzīja tā mašīnu. Turklāt Mario nebija darba, un viņš bija iegrimis parādos. Mario saprata, ka nespēj tikt galā ar savām problēmām pats saviem spēkiem, tāpēc viņš piekrita mācīties Bībeli. Pamazām Mario sāka mainīties. Viņš saveda kārtībā savu ārieni, pārstāja smēķēt un tirgot narkotikas un vairs nemēģināja risināt savas problēmas ar brutāla spēka palīdzību. Daudzi no Mario vecajiem paziņām bija ārkārtīgi pārsteigti. Satiekot Mario, viņi jautāja: ”Mario, vai tas tiešām esi tu?”

Mācoties Bībeli, tādi cilvēki kā Akionori un Mario gūst spēkus, lai mainītu savu dzīvi, un viņu dzīve iegūst īstu jēgu un saturu. Tikai Dievs spēj sniegt vadību un padomus, kas palīdz dzīvot laimīgu dzīvi jau tagad un iegūt cerību uz mūžīgu dzīvi nākotnē. Bībelē ir lasāmi mūsu debesu Tēva Dieva Jehovas vārdi: ”Uzklausi mani, mans dēls, un iegaumē manu runu, tad tavu dzīves gadu skaits kļūs jo liels. Es vedīšu tevi pa īstās atziņas ceļu, . . lai, kad tu iesi, tavs gājums tev nekļūtu nepatīkams, un kad tu skriesi, lai tava kāja nekur neapdauzītos. Turies cieši pie pamācības, neatkāpies no tās; saglabā to, jo tā ir tava dzīvība.” (Salamana Pamācības 4:10—13.) Neviens mums nevar dot tik labus padomus un tik drošu vadību kā mūsu Radītājs.

 [Ielogojums/Attēls 7. lpp.]

Praktiski Bībeles padomi

Bībelē var atrast vienkāršus, praktiskus principus un padomus, kas ir noderīgi visās dzīves jomās. Tālāk minēti daži no tiem.

Veidojiet labas attiecības ar citiem cilvēkiem

”Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem.” (Mateja 7:12.)

”Ja kas grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps.” (Marka 9:35.)

”Centieties parādīt viesmīlību!” (Romiešiem 12:13.)

Atbrīvojieties no sliktiem ieradumiem

”Kam darīšana ar zinīgo, tas kļūst pats zinīgs, bet kas ir draugos ar neprašām, tas piedzīvos nelaimi.” (Salamana Pamācības 13:20.)

”Neesi starp dzērājiem.” (Salamana Pamācības 23:20.)

”Nepiebiedrojies sirdīgajam un neturies kopā ar raksturā niknu.” (Salamana Pamācības 22:24.)

Stipriniet savas ģimenes saites

”Katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru.” (Efeziešiem 5:33.)

”Tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat.” (Kolosiešiem 3:12, 13.)

Audziniet savus bērnus

”Māci bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” (Salamana Pamācības 22:6.)

”Tēvi, nekaitinait savus bērnus, bet audzinait un pamācait tos būt paklausīgiem tam Kungam.” (Efeziešiem 6:4.)

Vairieties no strīdiem

”Miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu.” (Salamana Pamācības 15:1.)

”Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.” (Romiešiem 12:10.)

Lai izvairītos no strīdiem, visus darījumus noformējiet rakstveidā — pat tad, ja darījums tiek slēgts ar draugiem. Šādi senatnē rīkojās Dieva kalps Jeremija, kas rakstīja: ”Tad es uzrakstīju pirkšanas līgumu, to apzīmogoju un liku lieciniekiem parakstīt un iesvēru naudu ar svariem.” (Jeremijas 32:10.)

Centieties domāt par to, kas labs

”Kas vien ir patiess, . . kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!” (Filipiešiem 4:8.)

Bībelē nav atbalstīta koncentrēšanās uz negatīvām domām. Bībele mudina nevis ”sūdzēties par likteni”, bet būt ”priecīgiem cerībā”. (Jūdas 4, 16; Romiešiem 12:12.)

Izmantojot dzīvē šos principus, mums jau tagad būs vieglāk rast sirdsmieru un gandarījumu. Turklāt Bībeles padomi mums palīdzēs saskaņot savu dzīvi ar Dieva normām un saņemt viņa svētības. Mēs varam būt to cilvēku vidū, par kuriem Bībelē ir teikts: ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Psalms 37:29.)

[Attēls 5. lpp.]

Akinori tolaik, kad viņš darbojās biznesā, (pa kreisi) un tagad, kad viņš kopā ar sievu sludina Bībeles vēsti