Ko nozīmē būt labam tēvam

”Tēvi, nekaitinait savus bērnus, lai tie netop bailīgi.” (Kolosiešiem 3:21.)

KĀ TĒVS var sekmīgi audzināt savus bērnus? Ir ļoti svarīgi apzināties, cik nozīmīga vieta tēvam ir bērnu dzīvē. Kādā psiholoģijas žurnālā bija rakstīts: ”Tēva loma ir sarežģīta un unikāla, un tēva ietekme uz bērnu emocionālo un intelektuālo attīstību ir milzīga.”

Kāda ir tēva loma ģimenē? Daudzās ģimenēs tēvs galvenokārt ir tas, kurš bērnus soda, un nav nekas neparasts dzirdēt, kā māte savam nepaklausīgajam bērnam draud: ”Pagaidi, kad pārnāks mājās tēvs!” Nav šaubu, ka bērniem reizēm ir nepieciešama līdzsvarota pārmācība un zināma stingrība, lai viņi izaugtu par nosvērtiem, krietniem cilvēkiem. Taču disciplinēšana vien vīrieti nepadara par labu tēvu.

Diemžēl ne visiem tēviem pašiem ir bijis labs paraugs, no kura mācīties. Daži ir uzauguši vispār bez tēva. Citiem savukārt tēvs ir bijis pārmērīgi stingrs, un viņi varbūt sliecas izturēties tāpat pret saviem bērniem. Kā, neskatoties uz šādiem šķēršļiem, vīrietis var kļūt par labu tēvu?

Praktiskus un uzticamus padomus par bērnu audzināšanu var atrast Bībelē. Šī grāmata sniedz vislabāko vadību ģimenēm. Bībelē lasāmie padomi nav sausa teorija — to ievērošana vienmēr nāk mums par labu. Tajos atspoguļojas gudrība, kuras avots ir Dievs Jehova, kas ir ģimenes veidotājs. (1. Mozus 1:27, 28; 2:24.) Tāpēc tēviem ir ļoti noderīgi pārdomāt, kas par bērnu audzināšanu ir teikts Bībelē. *

Labam tēvam jārūpējas ne tikai par bērnu fizisko un emocionālo labklājību, bet arī par to, lai bērniem veidotos tuvas attiecības ar Dievu. Ja bērnam ir sirsnīgas un ciešas attiecības ar savu tēvu, viņam parasti ir vieglāk tuvoties Dievam, jo, kā var lasīt Bībelē, savā ziņā mēs visi mūsu Radītāju Jehovu varam uzskatīt par savu Tēvu. (Jesajas 64:8.) Tālāk būs apskatītas sešas jomas, kurās tēvam ir jāgādā par bērna vajadzībām, un uzmanība būs pievērsta tam, kā Bībeles principi palīdz to darīt.

 1. Bērniem vajadzīga tēva mīlestība

Jehova ir rādījis vislabāko paraugu, kādam ir jābūt tēvam. Par to, kādas ir Dieva jūtas pret savu pirmdzimto Dēlu Jēzu, Bībelē ir rakstīts: ”Tēvs mīl Dēlu.” (Jāņa 3:35; Kolosiešiem 1:15.) Jehova savam Dēlam atkārtoti apliecināja, ka viņu mīl un augstu vērtē. Piemēram, kad Jēzus bija kristīts, no debesīm atskanēja Dieva balss: ”Tu esi mans mīļais Dēls, uz tevi man labs prāts.” (Lūkas 3:22.) Jēzus nekad nešaubījās par sava Tēva mīlestību. Ko tēvi var mācīties no Dieva?

Nekad nevilcinieties apliecināt bērniem, ka jūs viņus mīlat. Kāds piecu bērnu tēvs, vārdā Kelvins, stāsta: ”Es vienmēr esmu centies paust mīlestību saviem bērniem, ne tikai teikdams, ka es viņus mīlu, bet arī izrādīdams personisku interesi par katru no viņiem atsevišķi. Kad bērni bija vēl mazi, es viņus pārtinu un mazgāju.” Bērniem ir arī jājūt, ka jūs viņus augstu vērtējat, tāpēc neesiet pārlieku kritiski, nemitīgi viņiem kaut ko aizrādīdami, un neskopojieties ar uzslavām. Doniceti, kuram ir divas meitas pusaudža vecumā, atzīmē: ”Tēvam ir jāmeklē iespējas uzslavēt bērnus.” Ja bērni jutīs, ka jūs viņus atzinīgi novērtējat, viņiem, visticamāk, veidosies veselīga pašcieņa, kas savukārt var palīdzēt tuvoties Dievam.

2. Bērniem vajadzīgs labs paraugs

”Dēls [Jēzus] no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz Tēvu to darām,” var lasīt Jāņa evaņģēlija 5. nodaļas 19. pantā. Ievērojiet: šajā pantā ir teikts, ka Jēzus darīja to, ko bija redzējis Tēvu darām. Bērni bieži atdarina savus vecākus. Piemēram, ja tēvs pret sievu izturas ar cieņu, droši vien arī dēls pieaudzis pret sievietēm izturēsies ar cieņu. Tāpat tēva paraugs var ietekmēt arī to, kā meita izturēsies pret vīriešiem.

Vai jūsu bērniem ir grūti atvainoties un lūgt piedošanu? Arī šajā ziņā liela nozīme ir tēva paraugam. Iepriekš minētais Kelvins atceras kādu gadījumu, kad viņa dēli sabojāja dārgu fotoaparātu. Viņš aizsvilās dusmās un trieca dūri pret galdu tā, ka tas salūza. Pēc tam Kelvins jutās ļoti slikti un visiem, arī sievai, atvainojās, ka bija zaudējis savaldību. Kelvins uzskata, ka šī atvainošanās labvēlīgi ietekmēja bērnus, un tagad viņiem nav grūti lūgt piedošanu.

3. Bērniem mājās vajadzīga sirsnīga gaisotne

Jehova ir Dievs, kas prot priecāties. (Psalms 104:31.) Tāpēc viņa Dēlam Jēzum bija liels prieks būt kopā ar savu Tēvu. Par to, kādas bija Jēzus attiecības ar Tēvu, vairāk var uzzināt no Salamana Pamācību grāmatas 8. nodaļas 30. panta (LB-65r), kur Jēzus ir attēlots  kā personificēta gudrība. Jēzus par Tēvu sacīja: ”Es biju pie Viņa kā palīdze darbos.., un es vienmēr līksmojos Viņa priekšā.” Tēva un Dēla starpā pastāvēja sirsnīgas attiecības.

Jūsu bērniem ir nepieciešams, lai mājās valdītu sirsnīga gaisotne. Šādu gaisotni var veicināt, pavadot laiku kopīgās spēlēs ar bērniem, jo tā attiecības starp vecākiem un bērniem kļūst ciešākas. To apstiprina Fēlikss, kuram ir dēls pusaudža vecumā. Viņš stāsta: ”Laikam, ko es atvēlu, lai atpūstos kopā ar savu dēlu, ir bijusi liela nozīme mūsu attiecībās. Mēs kopā spēlējam dažādas spēles, tiekamies ar draugiem vai arī kaut kur dodamies. Tas ir stiprinājis mūsu ģimenes saites.”

4. Bērniem jāmācās Dieva normas

Jēzu mācīja viņa Tēvs, tāpēc Jēzus varēja teikt: ”Es pasaulei stāstu to, ko no viņa [Tēva] esmu dzirdējis.” (Jāņa 8:26.) Dieva acīs tēvs ir atbildīgs par savu bērnu morālo un garīgo audzināšanu. Viens no tēva uzdevumiem ir palīdzēt bērniem iemīlēt Dieva taisnīgos principus, un šāda audzināšana jāsāk jau no mazotnes. (2. Timotejam 3:14, 15.) Fēlikss savam dēlam sāka lasīt priekšā Bībeles stāstus, kad tas bija pavisam mazs. Viņš izmantoja spilgtus un interesantus stāstus, piemēram, tos, kas ir atrodami Manā Bībeles stāstu grāmatā *. Dēlam augot, Fēlikss ņēma talkā citas bībeliskas publikācijas, kas atbilda dēla vecumam.

Doniceti stāsta: ”Ģimenes Bībeles nodarbības nav viegli padarīt aizraujošas. Taču ir ļoti būtiski, lai bērni redzētu, ka vecāki augstu vērtē garīgus jautājumus, jo bērni ātri vien pamana, ja vecāku vārdi nesaskan ar darbiem.” Karloss, kuram ir trīs dēli, dalās savā pieredzē: ”Mēs katru nedēļu sanākam kopā, lai apspriestu mūsu ģimenei svarīgus jautājumus. Katram ģimenes loceklim ir iespēja izvēlēties jautājumu, ko viņš vēlētos, lai mēs dziļāk izpētītu.” Kelvins vienmēr centās runāt ar saviem bērniem par Dievu, lai arī kur viņi būtu un lai arī ko darītu. Tas atsauc atmiņā Mozus vārdus: ”Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un tie tev jāpiekodina taviem bērniem un par tiem tev jārunā tavās mājās un tavos namos arī tad, kad tu esi apsēdies, vai kad tu eji pa ceļu, tev guļoties un tev ceļoties.” (5. Mozus 6:6, 7.)

5. Bērniem vajadzīga disciplinēšana

Lai bērni izaugtu par nosvērtiem cilvēkiem, kas sekmīgi veido savu dzīvi, viņi ir jāpamāca un jādisciplinē. Daži vecāki, šķiet, uzskata, ka disciplinēt bērnus nozīmē būt bargiem, draudēt bērniem vai tos pazemot. Taču Bībelē pārmācība netiek saistīta ar skarbu izturēšanos, tieši pretēji, vecāki tiek mudināti pamācīt bērnus ar mīlestību, kā to dara Jehova. (Ebrejiem 12:4—11.) Bībelē ir teikts: ”Tēvi, nekaitinait savus bērnus, bet audzinait  un pamācait tos būt paklausīgiem tam Kungam.” (Efeziešiem 6:4.)

Dažkārt bērniem ir nepieciešams sods. Taču bērniem ir jāsaprot, kāpēc viņi tiek sodīti, un vecākiem ir jādomā par to, lai bērni, pat saņemdami sodu, nejustos atgrūsti. Bībelē netiek atbalstīta nežēlīga sodīšana, kas varētu pat savainot bērnu. (Salamana Pamācības 16:32.) Kelvins par šo jautājumu saka: ”Kad man bija jāsoda bērni par nopietniem pārkāpumiem, es vienmēr centos bērniem paskaidrot, ka es viņus sodu, jo mīlu viņus.”

6. Bērniem nepieciešama aizsardzība

Bērni ir jāaizsargā no kaitīgas ietekmes un sliktas sabiedrības. Diemžēl mūsdienu pasaulē ir ”ļauni cilvēki”, kas ļaunprātīgi izmanto bērnus. (2. Timotejam 3:1—5, 13.) Kā tēvs var pasargāt bērnus no briesmām? Bībelē ir rakstīts: ”Gudrais paredz nelaimi un paglābjas, bet neprātīgie drāžas taisni tai cauri un dabū ciest.” (Salamana Pamācības 22:3.) Lai paglābtu bērnus no nelaimes, vecākiem ir jābūt modriem. Jau iepriekš domājiet par situācijām, kurās varētu rasties kādas problēmas, un tad rīkojieties, lai šādas situācijas novērstu. Piemēram, ja ļaujat bērnam lietot internetu, pārliecinieties, ka viņš zina, kā to lietot saprātīgi. Ieteicams ir turēt datoru tādā vietā, kur vecāki var viegli pārraudzīt, ko bērns dara internetā.

Tēvam jāsagatavo bērni briesmām, ar kurām viņi var saskarties šajā ļaunajā pasaulē. Vai jūsu bērns zina, kā rīkoties, ja kāds viņam uzmācas, bet jūsu nav klāt? * Bērnam ir jāzina, kā drīkst un kā nedrīkst izmantot dzimumorgānus. Kelvins stāsta: ”Šādus jautājumus es nekad neatstāju citu ziņā, pat ne skolotāju ziņā. Es uzskatīju, ka tas ir mans pienākums — mācīt bērniem par dzimumjautājumiem un brīdināt par briesmām, ko rada pedofili.” Visi viņa bērni ir izauguši un tagad ir laimīgi precējušies.

Vērsieties pēc palīdzības pie Dieva

Pats vērtīgākais, ko tēvs var dot saviem bērniem, ir palīdzēt viņiem izveidot ciešas attiecības ar Dievu. Šajā ziņā vislielākā nozīme ir tēva paraugam. Doniceti saka: ”Bērniem ir jāredz, cik augstu viņu tēvs vērtē savas attiecības ar Dievu. Tam jābūt īpaši skaidri saskatāmam, kad viņš saskaras ar personiskām problēmām un grūtībām. Šādās situācijās tēvs parāda, cik stipra ir viņa paļāvība uz Jehovu. Kopīgas lūgšanas, kurās tēvs atkal un atkal izsaka pateicību par Dieva labestību, mācīs bērniem, ka ir svarīgi, lai Dievs būtu viņu draugs.”

Kāds ir galvenais priekšnoteikums, lai vīrietis būtu labs tēvs? Svarīgi ir vērsties pēc vadības pie tā, kurš vislabāk zina, kā audzināt bērnus, — pie Dieva Jehovas. Tēvi, kas audzina bērnus saskaņā ar padomiem, kuri atrodami Dieva Rakstos, droši vien pieredzēs, kā piepildās vārdi no Salamana Pamācību grāmatas 22. nodaļas 6. panta: ”Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.”

[Zemsvītras piezīmes]

^ 6. rk. Kaut arī šajā rakstā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā Bībeles principi attiecas uz tēviem, daudzi no tiem ir noderīgi arī mātēm.

^ 18. rk. Izdevuši Jehovas liecinieki.

^ 25. rk. Informāciju, kā aizsargāt bērnus no seksuālas vardarbības, var lasīt 2007. gada oktobra Atmostieties! numurā (angļu val.), 3.—11. lpp.; izdevuši Jehovas liecinieki.

[Attēls 19. lpp.]

Tēvam jārāda labs paraugs saviem bērniem

[Attēls 20. lpp.]

Tēvam jāmāca bērniem Dieva normas

[Attēls 21. lpp.]

Bērni ir jāpamāca ar mīlestību