Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jaunās pasaules tulkojuma 2013. gada izdevums

Jaunās pasaules tulkojuma 2013. gada izdevums

GADU gaitā Bībeles Jaunās pasaules tulkojums ir pārstrādāts vairākas reizes, taču izmaiņas, kas tika ieviestas 2013. gada izdevumā, bija ievērojami lielākas nekā jebkad agrāk. Piemēram, angļu valodas tulkojumā tagad ir par 10 procentiem mazāk vārdu. Ir mainīts vairāku nozīmīgu Bībeles terminu tulkojums. Vairāku nodaļu teksts tagad vizuāli ir izkārtots kā dzeja, un daudziem pantiem ir pievienotas skaidrojošas zemsvītras piezīmes. Pievērsīsim uzmanību dažām svarīgām izmaiņām, kaut arī tās, protams, ir tikai neliela daļa no visām, kas ir veiktas pārstrādātajā tekstā.

Kādi būtiski Bībeles termini ir mainīti? Kā jau bija minēts iepriekšējā rakstā, pamattekstā vairs netiek lietoti vārdi Sheol un Hades, kā arī ir mainīta pieeja vārda soul (”dvēsele”) lietojumam. Agrāk lietotā vārda ”izlaidība” vietā tagad ir runa par ”nekautrīgu rīcību”, jo šādi tiek atspoguļota grieķu vārdā ietvertā doma par nicīgu attieksmi. (Gal. 5:19.)

Vairāki termini, kas agrāk lielākoties bija tulkoti konsekventi, tagad ir tulkoti atkarībā no konteksta. Piemēram, ebreju vārds ʽōlā́m, kas iepriekš tika tulkots ”nenoteikts laiks”, var nozīmēt arī ”mūžīgs”. Tas  ir ņemts vērā, tulkojot tādus pantus kā Psalmu 90:2, kur ir runa par mūžību, un Mihas 5:1, kur minētais laikposms ir galīgs.

Kāpēc ir mainīti daudzi burtiski tulkojumi? 2013. gada izdevuma pielikumā A1 ir norādīts, ka labs Bībeles tulkojums ”izsaka pareizu vārda vai frāzes nozīmi arī tad, kad burtisks tulkojums izkropļotu vai padarītu neskaidru to jēgu”. Ja oriģinālvalodu idiomas ir saprotamas citās valodās, tās tiek tulkotas burtiski. Vārdus ”ieskatās sirdīs”, kas lasāmi Atklāsmes grāmatas 2. nodaļas 23. pantā, lasītāji var pareizi uztvert daudzās valodās, turpretī izteiciens ”pārbauda nieres”, kas tajā pašā pantā agrāk bija atrodams Jaunās pasaules tulkojumā, nebija skaidri saprotams, tāpēc tas tika aizstāts ar vārdiem ”pārbauda dziļākās domas”, kas atspoguļo oriģinālvalodas jēgu. Tieši tāpat frāze ”es esmu ar neapgraizītām lūpām” lielākajā daļā valodu nepavisam nav tik skaidra kā ”man ir grūti runāt”. (2. Moz. 6:30.)

Tagad vairāk ir tādu nodaļu, kurās teksts vizuāli ir izkārtots kā dzeja, jo tas sākotnēji ir šādi sarakstīts

Kāpēc vairāk nodaļu tagad ir poētiskā formā? Daudzas Bībeles daļas sākotnēji ir sarakstītas dzejā. Mūsdienu valodās dzejai bieži ir raksturīgas atskaņas, savukārt seno ebreju dzejā svarīgākie elementi bija paralēlisms un pretstati. Ritms ebreju dzejā tika panākts nevis ar pantmēru un atskaņām, bet ar domu loģisku secību.

Iepriekšējos Jaunās pasaules tulkojuma izdevumos Ījaba grāmatas un Psalmu teksts bija izkārtots dzejas pantos, lai parādītu, ka šo grāmatu saturs sākotnēji bija paredzēts dziedāšanai vai deklamēšanai. Šāds formāts izceļ teksta poētiskos elementus un palīdz to iegaumēt. 2013. gada izdevumā pantos ir izkārtotas arī Salamana Pamācības, Augstā Dziesma un daudzas pravietisko grāmatu nodaļas. Ar to tiek uzsvērts, ka minētās Bībeles daļas ir sarakstītas dzejā, un šāds izkārtojums palīdz uztvert paralēlismu un pretstatus. Viens piemērs ir Jesajas grāmatas 24. nodaļas 2. pants, kur katra rindiņa satur pretstatu un katra nākamā rindiņa attīsta iepriekšējā  rindiņā ietverto domu, lai uzsvērtu, ka neviens neizbēgs no Dieva soda. Tā kā tagad ir skaidri parādīts, ka šie fragmenti ir sacerēti dzejā, lasītājs var saprast, ka Bībeles rakstītājs nevis vienkārši atkārto vienu un to pašu, bet gan dzejā uzsver vēsti no Dieva.

Atšķirība starp ebreju prozu un dzeju ne vienmēr ir viegli pamanāma, tāpēc Bībeles tulkojumos ne vienmēr par dzeju tiek atzītas vienas un tās pašas grāmatas un fragmenti. Tas, kuri Bībeles panti parādās dzejiskā formā, ir atkarīgs no tulkotāja viedokļa. Ir arī tādi panti, kuri rakstīti prozā, bet kuros lietots dzejisks izteiksmes veids, tēlaina valoda, vārdu spēles un paralēlisms.

Jauna iezīme ir īss Bībeles grāmatu satura izklāsts katras grāmatas sākumā. Sevišķi noderīgs tas ir Augstajā Dziesmā, kur ar tā palīdzību var izsekot biežajai runātāju maiņai šajā senajā dziesmā.

Kā pārstrādāto izdevumu ietekmēja oriģinālvalodu manuskriptu izpēte? Jaunās pasaules tulkojums sākotnēji bija balstīts uz ebreju masoretu tekstu un autoritatīvo Vestkota un Horta grieķu tekstu. Kopš tā laika seno Bībeles rokrakstu izpēte ir turpinājusies, ļaujot precizēt vairāku Bībeles pantu lasījumu. Ir kļuvuši pieejami Nāves jūras rokraksti. Tāpat ir izpētīti jauni grieķu manuskripti. Liela daļa jaunāko datu, ko ir sniegusi manuskriptu izpēte, ir pieejama elektroniskā formā, līdz ar to ir vieglāk salīdzināt manuskriptu atšķirības, lai noteiktu, kuram ebreju vai grieķu teksta lasījumam būtu dodama priekšroka. Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma komisija ņēma vērā informāciju, kas ir kļuvusi pieejama, un ieviesa izmaiņas dažos pantos.

Piemēram, 2. Samuēla grāmatas 13. nodaļas 21. pantā Septuagintā ir lasāmi vārdi: ”Bet viņš negribēja aizskart sava dēla Amnona jūtas, jo viņš to mīlēja, tāpēc ka tas bija viņa pirmdzimtais.” Iepriekšējos Jaunās pasaules tulkojuma izdevumos šie vārdi nebija iekļauti, jo to nav masoretu tekstā. Taču tie ir atrodami Nāves jūras rokrakstos un tagad ir lasāmi arī Jaunās pasaules tulkojuma 2013. gada izdevumā. Līdzīgu iemeslu dēļ piecās vietās 1. Samuēla grāmatā ir atjaunots Dieva vārds. Pēc grieķu teksta izpētes tika samainītas vietām domas, kas ietvertas Mateja evaņģēlija 21. nodaļā, no 29. līdz 31. pantam. Tātad dažas izmaiņas tika veiktas, pamatojoties uz faktiem, kas bija atklājušies manuskriptu izpētes procesā, nevis strikti sekojot vienam grieķu pamattekstam.

Tās ir tikai dažas izmaiņas, kas ir ieviestas Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma pārstrādātajā izdevumā. Daudzi, kas uzskata šo tulkojumu par dāvanu no Dieva, kurš atklāj savas domas cilvēkiem, tagad var lasīt viņa vārdus ar vēl lielāku prieku un labāk tos saprast.