Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vai jūs ”mīlat tuvāko kā sevi pašu”?

Vai jūs ”mīlat tuvāko kā sevi pašu”?

”Mīli tuvāko kā sevi pašu.” (MAT. 22:39.)

DZIESMAS: 73., 36.

1., 2. Kā Bībelē uzsvērts, cik svarīga ir mīlestība?

MĪLESTĪBA ir spilgtākā Dieva Jehovas personības iezīme. (1. Jāņa 4:16.) Pirmais, ko viņš radīja, bija Jēzus, kurš neizmērojami ilgu laiku pavadīja kopā ar Dievu debesīs un mācījās no viņa mīlestību. (Kol. 1:15.) Jēzus rīcībā vienmēr, arī tad, kad viņš dzīvoja uz zemes, ir bijis redzams, ka viņš lieliski saprot, cik mīlošs Dievs ir Jehova. Jēzus seko Jehovas mīlestības piemēram. Mēs varam būt pārliecināti, ka Jehovas un Jēzus valdīšanas pamatā mūžīgi būs mīlestība.

2 Kad Jēzum jautāja, kurš ir svarīgākais bauslis bauslībā, viņš atbildēja: ””Mīli Jehovu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu.” Tas ir svarīgākais un pirmais bauslis. Otrais, kas ir tam līdzīgs, ir šāds: ”Mīli tuvāko kā sevi pašu.”” (Mat. 22:37—39.)

3. Kas ir mūsu ”tuvākie”?

3 Pēc Jēzus vārdiem, svarīgāk nekā mīlēt tuvāko ir tikai mīlēt Jehovu. No tā izriet, cik liela nozīme mīlestībai ir  attiecībās ar apkārtējiem. Bet kas ir mūsu ”tuvākie”? Precētiem cilvēkiem tuvākais ir viņu dzīvesbiedrs. Tāpat mums ir tuvas attiecības ar tiem, kas pieder pie kristiešu draudzes, — ar citiem patiesā Dieva kalpiem. Par tuvākajiem var saukt arī cilvēkus, kam mēs sludinām. Kā visi, kas pielūdz Jehovu un seko viņa Dēla mācībām, var apliecināt mīlestību pret tuvāko?

MĪLESTĪBA PRET DZĪVESBIEDRU

4. Kā nepilnīgi cilvēki var veidot laimīgu laulību?

4 Jehova radīja Ādamu un Ievu un savienoja viņus laulības saitēm — tā bija pirmā laulība, kas jebkad noslēgta. Dieva nodoms bija tāds, lai tā būtu laimīga un pastāvīga savienība un lai zemi piepildītu pirmo cilvēku pēcnācēji. (1. Moz. 1:27, 28.) Diemžēl sacelšanās pret Jehovas augstāko varu aptumšoja pirmo laulību, un cilvēce nonāca grēka un nāves gūstā. (Rom. 5:12.) Taču Bībelē ir atklāts, kā veidot laimīgu laulību. Tajā ir atrodami vislabākie padomi par šo jautājumu, jo tās Autors ir Jehova — laulības iedibinātājs. (Nolasīt 2. Timotejam 3:16, 17.)

5. Cik svarīga mīlestība ir laulībā?

5 Dieva Rakstos ir paskaidrots, ka labas attiecības ar citiem nav iespējamas bez mīlestības, kas ir sirsnīgas, dziļas un noturīgas jūtas. To katrā ziņā var teikt par laulību. Lūk, ko Pāvils rakstīja draudzei: ”Mīlestība ir pacietīga un laipna. Mīlestība nav skaudīga, tā nelielās, nav uzpūtīga, neizturas nepiedienīgi, nemeklē savu labumu, nav viegli aizkaitināma. Tā neuzskaita pārestības, nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tic visam, cer uz visu, iztur visu. Mīlestība nekad nepārstāj.” (1. Kor. 13:4—8.) Pārdomājot šos Dieva iedvesmotos vārdus un liekot tos lietā, dzīvesbiedri var vairot prieku laulībā.

Dieva Rakstos ir paskaidrots, kā veidot laimīgu laulību (Sk. 6., 7. rindkopu)

6., 7. a) Kas Bībelē ir teikts par vadību? b) Kā kristietim jāizturas pret savu sievu?

6 Dievs visu ir iekārtojis tā, ka ikvienā jomā kādam ir uzticēta vadība, tāpēc mīlestībai ir sevišķi liela nozīme. Pāvils paskaidroja: ”Es vēlos, lai jūs zinātu, ka ikviena vīrieša galva ir Kristus,  bet sievietes galva ir vīrietis, bet Kristus galva ir Dievs.” (1. Kor. 11:3.) Taču vadību nedrīkst īstenot pārlieku stingri. Piemēram, Kristus ir pakļauts Jehovam, bet Jehova pret viņu izturas laipni un nesavtīgi. Jēzum šāda mīlestības pilna vadība ir patīkama, kā redzams no viņa vārdiem: ”Es mīlu Tēvu.” (Jāņa 14:31.) Jēzus noteikti nebūtu tā teicis, ja Jehovas attieksme pret viņu būtu barga vai valdonīga.

7 Lai gan vīrs ir sievas galva, Bībelē ir dots norādījums godāt sievu. (1. Pēt. 3:7.) Piemēram, vīrs godā savu sievu, ja ņem vērā viņas vajadzības un dažos jautājumos ļauj viņai pirmajai izdarīt izvēli. Bībelē ir teikts: ”Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis draudzi un atdevis sevi par to.” (Efes. 5:25.) Jā, Jēzus pat atdeva dzīvību par saviem sekotājiem. Ja vīrs īsteno vadību ar mīlestību, kā to dara Jēzus, sievai ir daudz vieglāk viņu mīlēt, cienīt un viņam pakļauties. (Nolasīt Titam 2:3—5.)

MĪLESTĪBA PRET TICĪBAS BIEDRIEM

8. Kā Jehovas kalpiem jāizturas pret citiem kristiešiem?

8 Mūsdienās miljoniem cilvēku pielūdz Jehovu un liecina par viņa vārdu un nodomiem. Kā Jehovas kalpiem būtu jāizturas pret saviem ticības biedriem? Dieva Rakstos par to ir teikts: ”Darīsim labu visiem, bet jo īpaši ticības biedriem.” (Gal. 6:10; nolasīt Romiešiem 12:10.) Apustulis Pēteris rakstīja: ”Būdami paklausīgi patiesībai, jūs esat attīrījuši savas dvēseles, un jūsu starpā valda neliekuļota brāļu mīlestība — tad nu kvēli mīliet cits citu no visas sirds!” Savus ticības biedrus Pēteris mudināja: ”Galvenais, kvēli mīliet cits citu, jo mīlestība apklāj daudz jo daudz grēku.” (1. Pēt. 1:22; 4:8.)

9., 10. Kā ir iespējama Dieva tautas vienotība?

9 Tā kā mēs kvēli mīlam citus Jehovas kalpus, mēs veidojam pasaules mēroga organizāciju, kurai nav līdzīgu. Turklāt mēs mīlam Jehovu un paklausām viņa likumiem, tāpēc viņš mūs atbalsta ar visvarenāko spēku Visumā — ar savu svēto garu jeb aktīvo spēku. Līdz ar to mūsu starptautiskajā brāļu saimē valda patiesa vienotība. (Nolasīt 1. Jāņa 4:20, 21.)

10 Uzsvērdams, ka kristiešu starpā jābūt mīlestībai, Pāvils rakstīja: ”Tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā. Vienmēr esiet iecietīgi cits pret citu un augstsirdīgi piedodiet, ja arī kādam ir iemesls sūdzēties par otru. Tāpat kā Jehova jums augstsirdīgi ir piedevis, piedodiet arī jūs. Bez visa tā apvelciet mīlestību, jo tā visu saista pilnīgā saskaņā.” (Kol. 3:12—14.) Cik brīnišķīgi, ka neatkarīgi no mūsu pagātnes un tautības mūs vieno mīlestība, kas ”visu saista pilnīgā saskaņā”!

11. Uz ko norāda mīlestība un vienotība, kas pastāv Jehovas organizācijā?

11 Jehovas kalpu starpā pastāv īsta mīlestība un vienotība, un tas liecina, ka šī ir patiesā reliģija, jo Jēzus sacīja: ”Pēc tā visi sapratīs, ka jūs esat mani mācekļi — ja jūsu starpā būs mīlestība.” (Jāņa 13:34, 35.) Savukārt apustulis Jānis rakstīja: ”Dieva bērnus un Velna bērnus var pazīt šādi: neviens, kas nerīkojas taisnīgi, nav no Dieva, arī tas, kas nemīl savu brāli. Šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši jau  no sākuma: lai mēs mīlētu cits citu.” (1. Jāņa 3:10, 11.) Mīlestība, kuras iznākums ir apbrīnojama vienotība, ļauj pazīt Jehovas lieciniekus kā Kristus patiesos sekotājus, ar kuru starpniecību Dievs īsteno savu nodomu, lai labā vēsts par valstību tiktu sludināta pa visu apdzīvoto zemi. (Mat. 24:14.)

”LIELĀ PULKA” PULCĒŠANA

12., 13. Ko patlaban dara ”lielais pulks”, un ko drīz pieredzēs cilvēki, kuri to veido?

12 Lielum lielā daļa Jehovas kalpu pieder pie ”liela pulka.. no visām tautībām, ciltīm, tautām un valodām”. Viņi ”stāv [Dieva] troņa un Jēra [Jēzus Kristus] priekšā”. Šie cilvēki ”ir tie, kas izgājuši cauri lielajam postam, un viņi ir mazgājuši savus tērpus un tos balinājuši Jēra asinīs”, jo viņi tic Jēzus izpirkuma upurim. Visi, kas ir ”lielajā pulkā”, mīl Jehovu un viņa Dēlu un ”dienu un nakti.. kalpo” Dievam. (Atkl. 7:9, 14, 15.)

13 Drīz Dievs ”lielajā postā” iznīcinās ļauno pasauli. (Mat. 24:21; nolasīt Jeremijas 25:32, 33.) Bet Jehovas kalpi kopumā neies bojā, jo savā mīlestībā Jehova viņus pasargās un ievedīs jaunajā pasaulē. Kā jau bija paredzēts gandrīz pirms 2000 gadiem, Dievs ”noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs”. Vai jūs ilgojaties dzīvot paradīzē, kad ”agrākais [būs] pagājis”? (Atkl. 21:4.)

14. Kā ir pieaudzis lielais pulks?

14 1914. gadā, kad sākās pēdējās dienas, visā pasaulē bija tikai daži tūkstoši Jehovas kalpu. Ar Dieva gara atbalstu nelielais svaidīto kristiešu atlikums, ko vadīja mīlestība pret tuvāko, nepārstāja sludināt valstību par spīti grūtībām. Iznākums ir tāds, ka mūsdienās tiek pulcēts liels pulks cilvēku, kam ir izredzes dzīvot uz zemes. Jehovas liecinieku tagad jau ir aptuveni astoņi miljoni, pasaulē ir 115 400 draudžu, turklāt mūsu skaits joprojām turpina augt. Piemēram, 2013./2014. kalpošanas gadā tika kristīti 275 500 liecinieki — vidēji 5300 nedēļā.

15. Cik plašu vērienu ir ieguvusi valstības sludināšana?

15 Sludināšana ir ieguvusi milzīgu vērienu. Bībeles literatūra pašreiz tiek izdota vairāk nekā 700 valodās. Sargtornis ir žurnāls ar vislielāko tirāžu pasaulē — katru mēnesi tas tiek iespiests 52 miljonos eksemplāru, un tas iznāk 247 valodās. Grāmata Ko patiesībā māca Bībele? ir izdota vairāk nekā 250 valodās, un tās kopējā tirāža ir pārsniegusi 200 miljonus.

16. Ar ko ir izskaidrojama Jehovas organizācijas zemes daļas garīgā labklājība?

16 Visi šie panākumi ir gūti tāpēc, ka mēs ticam Dievam un pilnībā paļaujamies uz Bībeli — grāmatu, ko brīnumainā veidā ir iedvesmojis Jehova. (1. Tes. 2:13.) Ir apbrīnojami vērot, cik labi Jehovas tautai klājas garīgā ziņā, kaut arī tai uzbrūk ”šī laikmeta dievs” Sātans, kas ienīst Dieva kalpus. (2. Kor. 4:4.)

VIENMĒR IZTURĒSIMIES PRET CITIEM AR MĪLESTĪBU

17., 18. Kā Dieva kalpiem būtu jāizturas pret tiem, kas netic Dievam?

17 Kā Jehovas kalpiem būtu jāizturas pret tiem, kas nepielūdz vienīgo  patieso Dievu? Sludināšanā mēs sastopamies ar dažādu attieksmi — reizēm labvēlīgu, reizēm naidīgu. Bet, lai kāda būtu cilvēku reakcija, Dieva Rakstos ir minēts, pēc kādiem principiem jāvadās viņa kalpiem: ”Jūsu runa lai vienmēr ir patīkama, lai tajā ir sāls, tad jūs pratīsiet ikvienam atbildēt.” (Kol. 4:6.) Kad aizstāvamies, ja kāds mums prasa pamatot mūsu cerību, mēs to darām ”ar lēnprātību un dziļu cieņu”, jo mūsu rīcību nosaka mīlestība pret tuvāko. (1. Pēt. 3:15.)

18 Mūsu mīlestība pret tuvāko nepazūd arī tad, ja sludināšanā sastopam dusmīgu cilvēku, kas noraida mūsu vēsti un izturas pret mums rupji. Mēs paturam prātā Jēzus piemēru: ”Kad viņu nekrietni apvainoja, viņš neatbildēja ar to pašu; kad viņš cieta, viņš nevienam nedraudēja, bet nodeva sevi tā [Jehovas] rokās, kurš spriež taisnīgi.” (1. Pēt. 2:23.) Vienalga, vai esam kopā ar ticības biedriem vai citiem cilvēkiem, mēs esam pazemīgi un liekam lietā padomu: ”Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, nedz apvainojumus ar apvainojumiem. Tieši pretēji, runājiet labus vārdus.” (1. Pēt. 3:8, 9.)

19. Pēc kāda principa, ko minēja Jēzus, mums jāvadās attiecībās ar pretiniekiem?

19 Saglabājot pazemību, Jehovas kalpi rīkojas saskaņā ar kādu svarīgu principu, ko minēja Jēzus. Savā Kalna runā viņš norādīja: ”Jūs esat dzirdējuši, ka ir teikts: ”Mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku.” Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, tad jūs būsiet sava debesu Tēva dēli, jo viņš liek saulei uzaust pār ļaunajiem un labajiem un lietum līt pār taisnajiem un netaisnajiem.” (Mat. 5:43—45.) Dieva kalpiem jāmācās ”mīlēt savus ienaidniekus”, lai kāda būtu viņu attieksme pret mums.

20. Kāpēc var teikt, ka jaunajā pasaulē mīlestība pret Dievu un tuvāko izpaudīsies it visā? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

20 Jehovas kalpu nostājai un rīcībai visās dzīves jomās jābūt tādai, lai būtu skaidri redzams, ka viņi mīl Jehovu un savu tuvāko. Piemēram, mēs esam gatavi palīdzēt cilvēkiem, kad viņiem tas ir vajadzīgs, pat ja viņi ir nelabvēlīgi noskaņoti pret vēsti par valstību. Apustulis Pāvils rakstīja: ”Neesiet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību, jo, kas otru mīl, ir izpildījis bauslību. Jo baušļus ”Tu nedrīksti pārkāpt laulību”, ”Tu nedrīksti nogalināt”, ”Tu nedrīksti zagt”, ”Tu nedrīksti iekārot”, kā arī jebkuru citu bausli var apkopot šādi: ”Mīli tuvāko kā sevi pašu.” Mīlestība nedara ļaunu tuvākajam, tāpēc mīlestība ir bauslības piepildījums.” (Rom. 13:8—10.) Šajā sašķeltajā, varmācīgajā, ļaunajā pasaulē, pār ko valda Sātans, Jehovas liecinieki izturas pret citiem ar patiesu mīlestību. (1. Jāņa 5:19.) Jaunajā pasaulē, kad vairs nebūs ne Sātana, ne viņa dēmonu, ne ļaunu cilvēku, mīlestība izpaudīsies visā, kas tiks darīts uz zemes. Cik saviļņojoši ir domāt par laiku, kad visi zemes iedzīvotāji mīlēs Dievu un savu tuvāko!