Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Būsim uzmanīgi sabiedrības izvēlē, ritot pēdējām dienām

Būsim uzmanīgi sabiedrības izvēlē, ritot pēdējām dienām

”Slikta sabiedrība sabojā labus ieradumus.” (1. KOR. 15:33.)

DZIESMAS: 73., 119.

1. Kādā laikā mēs dzīvojam?

MĒS dzīvojam grūtību pilnā laikā. Laikposms, kas sākās 1914. gadā, Bībelē ir saukts par ”pēdējām dienām”. Ir iestājušies ”īpaši grūti laiki”, un apstākļi pasaulē tagad ir daudz ļaunāki, nekā cilvēce jebkad ir pieredzējusi pirms šī nozīmīgā gada. (2. Tim. 3:1—5.) Turklāt situācija kļūs arvien sliktāka, jo Bībelē ir paredzēts, ka ”ļauni cilvēki un krāpnieki ieslīgs arvien lielākā ļaunumā”. (2. Tim. 3:13.)

2. Kāda izklaide mūsdienās ir populāra pasaulē? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

2 Mūsdienās daudzi izklaidējas, skatoties vai darot kaut ko tādu, kas Bībelē ir nosodīts, jo ir saistīts ar vardarbību, netikumību, spiritismu vai cita veida bezdievību. Piemēram, internetā, televīzijas pārraidēs, filmās, romānos un žurnālos bieži labvēlīgā gaismā tiek attēlota vardarbība un netikumība. Rīcība, kas kādreiz tika uzskatīta par nepieļaujamu, tagad dažās vietās pat ir atļauta ar likumu. Tomēr tas nepadara šo rīcību pieņemamu Dievam. (Nolasīt Romiešiem 1:28—32.)

3. Kā citi bieži vien raugās uz tiem, kas dzīvo pēc Bībeles principiem?

 3 Jēzus mācekļi pirmajā gadsimtā vairījās no amorālas izklaides. Šādas nostājas, kā arī viņu dievbijības dēļ citi viņus aprunāja un vajāja. ”Viņi ir izbrīnīti, ka jūs [kristieši] vairs negrimstat kopā ar viņiem tajā pašā trakulīgas uzdzīves purvā, un nievā jūs,” rakstīja apustulis Pēteris. (1. Pēt. 4:4.) Arī mūsdienās uz tiem, kas dzīvo pēc Dieva principiem, pasaulē daudzi raugās ar neizpratni. Turklāt ”visi, kas vēlas dievbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, tiks vajāti”. (2. Tim. 3:12.)

”SLIKTA SABIEDRĪBA SABOJĀ LABUS IERADUMUS”

4. Kāds norādījums ir dots Bībelē?

4 Bībelē tiem, kas vēlas pildīt Dieva gribu, ir dots norādījums nemīlēt pasauli un tajā ierasto rīcību. (Nolasīt 1. Jāņa 2:15, 16.) Šīs pasaules reliģija, politika un komercija, kā arī to informācijas kanāli atrodas ”šī laikmeta Dieva” — Sātana — ietekmē. (2. Kor. 4:4; 1. Jāņa 5:19.) Tāpēc kristiešiem uzmanīgi jāraugās, kādā sabiedrībā viņi izvēlas pavadīt laiku. Dieva iedvesmotajos Rakstos ir pausta svarīga atziņa: ”Neļaujieties maldiem! Slikta sabiedrība sabojā labus ieradumus.” (1. Kor. 15:33.)

5., 6. No kādas sabiedrības mums jāizvairās, un kāpēc?

5 Lai nesabojātu savus labos ieradumus, mums jāvairās veidot tuvas attiecības ar tiem, kuru rīcība Dievam nav patīkama. Tas attiecas ne tikai uz neticīgajiem, bet arī uz tādiem, kas sevi sauc par Jehovas kalpiem, taču apzināti pārkāpj viņa likumus. Ja šāds cilvēks izdara nopietnu pārkāpumu un to nenožēlo, mēs vairs neuzturam ar viņu nekādas attiecības. (Rom. 16:17, 18.)

6 Ja mēs pavadītu laiku kopā ar tiem, kas neņem vērā Dieva likumus, mēs varētu sākt rīkoties tāpat, lai viņi mūs pieņemtu savā lokā. Piemēram, ja mēs veidotu tuvas attiecības ar cilvēkiem, kuru dzīvesveids ir netikumīgs, mums pašiem varētu rasties kārdinājums rīkoties netikumīgi. Ar dažiem kristiešiem tā ir noticis, un daļa no viņiem ir izslēgti no draudzes, jo nav nožēlojuši izdarīto. (1. Kor. 5:11—13.) Ja viņi nenožēlos savu rīcību, viņu stāvoklis būs tāds, kā aprakstīja Pēteris. (Nolasīt 2. Pētera 2:20—22.)

7. Ar kādiem cilvēkiem mums būtu jāveido draudzība?

7 Lai gan mēs cenšamies laipni izturēties pret cilvēkiem, kas nedzīvo pēc Dieva likumiem, nebūtu pieļaujams veidot ar viņiem pārāk tuvas attiecības vai draudzību. Tāpēc nebūtu pareizi, ja neprecēts Jehovas liecinieks uzsāktu romantiskas attiecības ar nekristītu cilvēku, kas nekalpo Dievam un neievēro Dieva augstos principus. Saglabāt uzticību Dievam ir daudz svarīgāk nekā iegūt tādu cilvēku atzinību, kuri nevadās pēc Jehovas likumiem. Tuvas attiecības mums jāveido ar tiem, kas pilda Dieva gribu. Jēzus teica: ”Ikviens, kas pilda Dieva gribu, ir mans brālis, mana māsa un mana māte.” (Marka 3:35.)

8. Kā slikta sabiedrība ietekmēja senos izraēliešus?

8 Izraēlieši pieredzēja ļoti bēdīgas sekas, jo izvēlējās sev sliktu sabiedrību. Kad Jehova izraēliešus atbrīvoja no verdzības Ēģiptē un veda uz Apsolīto zemi, viņš paskaidroja, kā tiem jāizturas pret šīs zemes iedzīvotājiem: ”Nezemojies viņu dievu priekšā, nekalpo viņiem un nedari tā, kā viņi mēdz darīt, bet  nogāz tos un satriec viņu elku stabus. Bet tev būs kalpot tam Kungam, savam Dievam.” (2. Moz. 23:24, 25.) Laika gaitā lielākā daļa izraēliešu neņēma vērā Dieva norādījumus. (Ps. 106:34—39.) Tā kā izraēlieši novērsās no Dieva, Jēzus vēlāk viņiem sacīja: ”Lūk, jūsu nams tiek pamests un atstāts jums.” (Mat. 23:38.) Jehova atmeta izraēliešus, un turpmāk viņš svētīja jaunizveidoto kristiešu draudzi. (Ap. d. 2:1—4.)

UZMANĪGI IZVĒLĒSIMIES, KO SKATĪTIES UN LASĪT

9. Kāpēc informācija, ko piedāvā plašsaziņas līdzekļi un izklaides industrija, var būt bīstama?

9 Daudz kas no tā, ko mūsdienās piedāvā pasaules plašsaziņas līdzekļi un izklaides industrija, garīgā ziņā var būt bīstams kristiešiem. Šī informācija neveicina ticību Jehovam un viņa solījumiem. Tieši pretēji — tā atspoguļo Sātana ļauno pasauli un tās mērķus. Tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neskatītos un nelasītu neko tādu, kas varētu rosināt ”pasaulīgas vēlmes”. (Tit. 2:12.)

10. Kas notiks ar visu, ko ir kaitīgi lasīt un skatīties?

10 Drīz nekā tāda, ko ir kaitīgi lasīt un skatīties, vairs nebūs. Tas viss ies bojā, kad tiks iznīcināta pasaule, kas to ir radījusi, — Sātana pasaule. Dieva Rakstos teikts: ”Pasaule un tās iekāres ies bojā, bet tas, kas pilda Dieva gribu, paliks mūžīgi.” (1. Jāņa 2:17.) Savukārt psalmu sacerētājs rakstīja: ”Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet, kas gaida uz to Kungu, iemantos zemi. [..] Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam.” Cik ilgi tas turpināsies? ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Ps. 37:9, 11, 29.)

11. Kā Dievs sagādā saviem kalpiem vērtīgu garīgo uzturu?

11 Materiāls, ko šajās pēdējās dienās dara pieejamu Jehovas organizācija, ir pilnīgi pretējs pasaules piedāvātajam, jo ar tā palīdzību cilvēki tiek mudināti rīkoties tā, lai varētu iemantot mūžīgu dzīvi. Jēzus lūgšanā Jehovam sacīja: ”Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.” (Jāņa 17:3.) Ar savas organizācijas starpniecību mūsu debesu Tēvs pārpilnībā sagādā stiprinošu garīgo uzturu. Ir brīnišķīgi, ka mūsu rīcībā ir žurnāli, brošūras, grāmatas, videomateriāli un interneta vietne, kuros stāstīts par patiesā Dieva pielūgsmi. Dieva organizācija rūpējas arī par to, lai regulāri notiktu sapulces vairāk nekā 110 tūkstošos draudžu visā pasaulē. Šajās sapulcēs un kongresos tiek apskatīta uz Bībeli balstīta informācija, kas stiprina ticību Dievam un viņa solījumiem. (Ebr. 10:24, 25.)

PRECĒTIES ”TIKAI KUNGĀ”

12. Paskaidrojiet, kāpēc Bībelē ir dots norādījums precēties ”tikai Kungā”!

12 Izvairīties no sliktas sabiedrības ir sevišķi svarīgi kristiešiem, kas vēlas apprecēties. Dieva Rakstos ir dots skaidrs norādījums: ”Neejiet nesaderīgā jūgā ar neticīgajiem. Jo kāda saistība ir taisnībai ar nelikumību? Un kas vieno gaismu ar tumsu?” (2. Kor. 6:14.) Dieva kalpiem, kas meklē sev dzīvesbiedru, Bībelē ir dots padoms precēties ”tikai Kungā”, tas ir, tikai ar kristītu Jehovas kalpu, kurš dzīvo saskaņā ar Bībeles mācībām. (1. Kor. 7:39.) Stājoties laulībā ar ticības biedru, kas mīl Jehovu, kristietis iegūs tuvu cilvēku, kas arī viņam palīdzēs saglabāt uzticību Dievam.

13. Kādu norādījumu par laulībām Dievs deva izraēliešiem?

 13 Jehova zina, kas viņa kalpiem nāk par labu, un norādījums precēties ”tikai Kungā” nav nekas jauns. Ar Mozus starpniecību Jehova skaidri darīja zināmu, kā bija jārīkojas izraēliešiem. Par apkārtējām tautām — cilvēkiem, kas nekalpoja Jehovam, — izraēliešiem tika teikts: ”Tev arī nebūs ar tām saradoties; savas meitas tev nebūs dot viņu dēliem, un tev nebūs viņu meitas ņemt saviem dēliem, jo tās novērsīs tavus dēlus no Manis, ka tie kalpos svešiem dieviem, un tā Kunga bardzība varētu pret jums iedegties un jūs piepeši iznīcināt.” (5. Moz. 7:3, 4.)

14., 15. Kā nepakļaušanās Jehovas norādījumiem ietekmēja Salamanu?

14 Kad Dāvida dēls Salamans bija vēl jauns un tikai nesen bija sācis valdīt, viņš lūdza Dievam gudrību un pārpilnībā to saņēma. Salamans kļuva slavens kā gudrs ķēniņš, kura zemē valda pārticība. Kad Salamanu apciemoja Sabas ķēniņiene, viņa izsaucās: ”Es šim vārdam tikmēr negribēju ticēt, tiekāms es pati atnācu un apskatīju ar savām pašas acīm. Un arī vēl pusi es nezināju: tava gudrība un labklājība pārsniedz visu, ko biju dzirdējusi.” (1. Ķēn. 10:7.) Tomēr Salamana dzīve apliecina, cik bēdīgas sekas ir tad, ja kāds pārkāpj Dieva norādījumu neprecēties ar neticīgajiem. (Sal. Māc. 4:13.)

15 Par spīti visam, ko Dievs bija darījis viņa labā, Salamans atstāja bez ievērības Dieva norādījumu neprecēt apkārtējo tautu sievietes, jo viņas nepielūdza Jehovu. Salamans ”iemīlēja daudz svešzemju sievu” (LB-65r), kuru skaits ar laiku ārkārtīgi pieauga — viņam bija 700 sievu un 300 blakussievu. Kāds bija iznākums? Salamana vecumdienās viņa sveštautu sievas ”locīja viņa sirdi”, tāpēc ”viņa sirds pievērsās svešiem dieviem”, un ”Salamans darīja to, kas bija ļauns tā Kunga acīs”. (1. Ķēn. 11:1—6.) Sliktas sabiedrības dēļ Salamans zaudēja savu gudrību un atkāpās no patiesā Dieva pielūgsmes. Tas ir nopietns brīdinājums kristiešiem, kuri varbūt apsver iespēju precēties ar kādu, kas nemīl Jehovu.

16. Kāds Bībeles padoms jāņem vērā Dieva kalpiem, kuru dzīvesbiedrs nav ticīgs?

16 Ko darīt, ja kāds kļūst par kristieti, kad jau ir precējies ar neticīgu cilvēku? Bībelē teikts: ”Sievas, pakļaujieties vīriem, lai tie, kas neklausa vārdam, jūsu rīcības dēļ bez vārdiem tiktu pārliecināti ticēt.” (1. Pēt. 3:1.) Šajā pantā tiek uzrunātas kristietes, bet tajā ietvertā doma attiecas arī uz vīriešiem, kas sāk kalpot Jehovam, būdami precēti ar neticīgu sievieti. Bībeles padoms ir skaidrs: ir jācenšas būt labam dzīvesbiedram un dzīvot pēc Dieva augstajiem principiem, kas attiecas uz laulību. Daudzi neticīgi vīri un sievas ir pieņēmuši patiesību, jo ir pamanījuši, ka viņu dzīvesbiedrs ir mainījies, kad ir sācis ievērot Dieva norādījumus.

PAVADĪSIM LAIKU KOPĀ AR TIEM, KAS MĪL JEHOVU

17., 18. Kāpēc Noass un pirmā gadsimta kristieši negāja bojā posta laikā?

17 Slikta sabiedrība sabojā labus ieradumus, toties laba sabiedrība mūs ietekmē pozitīvi. Tā tas bija ar Noasu, kas dzīvoja ļaunā pasaulē, taču nevēlējās veidot tuvu draudzību ar tās iedzīvotājiem. Tolaik ”Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka  viņu sirdsprāts un tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu”. (1. Moz. 6:5.) Tāpēc Dievs nolēma iznīcināt ļauno pasauli un visus, kas to atbalstīja, vispārējos plūdos. Taču ”Noa bija taisns un nevainojams vīrs savā paaudzē, jo Noa staigāja ar Dievu”. (1. Moz. 6:7—9.)

18 Noass, bez šaubām, nemeklēja iespējas uzturēties bezdievīgu cilvēku sabiedrībā. Kopā ar septiņiem ģimenes locekļiem viņš darīja to, ko viņam bija licis darīt Dievs, piemēram, būvēja šķirstu. Turklāt Noass bija arī ”taisnības sludinātājs”. (2. Pēt. 2:5.) Sludināšana, šķirsta būvniecība un laiks, ko Noass pavadīja ar ģimeni, palīdzēja viņam pievērst galveno uzmanību tam, kas bija patīkams Dievam. Līdz ar to Noass un viņa ģimene negāja bojā plūdos. Mums būtu jābūt pateicīgiem šiem cilvēkiem, kas kalpoja Jehovam, — Noasam, viņa sievai, viņa dēliem un to sievām, jo mēs visi esam viņu pēcnācēji. Arī pirmā gadsimta kristieši, kas bija dievbijīgi un paklausīja Dievam, vairījās no tuvām attiecībām ar bezdievīgiem cilvēkiem un palika dzīvi mūsu ēras 70. gadā, kad tika izpostīta Jeruzāleme un sabruka jūdaisma iekārta. (Lūk. 21:20—22.)

Patīkami pavadot laiku ticības biedru sabiedrībā, mēs jau tagad varam kaut kādā mērā izjust, kāda būs dzīve jaunajā pasaulē (Sk. 19. rindkopu)

19. Kā mums jārīkojas, lai iegūtu Dieva labvēlību?

19 Visiem Jehovas kalpiem jācenšas līdzināties Noasam un viņa ģimenei, kā arī pirmā gadsimta kristiešiem. Mums jāuzmanās, lai mēs nekļūtu par daļu no ļaunās pasaules, un jāmeklē laba sabiedrība starp miljoniem mūsu garīgo brāļu un māsu, kas uzticīgi kalpo Jehovam. Ja būsim kopā ar tiem, kas vadās pēc Dieva gudrības, mums būs vieglāk ”stingri stāvēt ticībā” šajos grūtību pilnajos laikos. (1. Kor. 16:13; Sal. Pam. 13:20.) Mums ir brīnišķīgas nākotnes izredzes. Ja būsim uzmanīgi sabiedrības izvēlē, ritot pēdējām dienām, mums varbūt būs iespēja pašiem pieredzēt, kā pienāks gals šai ļaunajai pasaulei, un mēs varēsim dzīvot Jehovas izveidotajā taisnīgajā jaunajā pasaulē, kas jau ir ļoti tuvu.