Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Jūlijs 2015

Vairosim garīgās paradīzes krāšņumu

Vairosim garīgās paradīzes krāšņumu

”Es pagodināšu to vietu, kur dus manas kājas.” (JES. 60:13.)

DZIESMAS: 102., 75.

1., 2. Uz ko Ebreju rakstos attiecas vārds ”kājsols”?

DIEVS JEHOVA ir paziņojis: ”Debesis ir mans tronis, un zeme ir mans kājsols!” (Jes. 66:1, LB-2012.) Par savu ”kājsolu” viņš ir sacījis arī šādus vārdus: ”Es pagodināšu to vietu, kur dus manas kājas.” (Jes. 60:13.) Kā viņš to dara? Un kā tas ir saistīts ar mums, kas dzīvojam vietā, kura tiek saukta par Dieva ”kājsolu”?

2 Vārds ”kājsols” Ebreju rakstos ir attiecināts ne tikai uz zemi, bet arī uz templi, kurā Dievu senatnē pielūdza izraēlieši. (1. Laiku 28:2; Ps. 132:7; LB-2012.) Templis, kas atradās uz zemes, bija patiesā Dieva pielūgsmes centrs. Tāpēc Jehovas acīs tas bija ļoti skaists, un pati tā pastāvēšana pagodināja vietu, kur dus viņa kājas.

3. Kas ir Dieva izcilais garīgais templis, un kad tas sāka pastāvēt?

3 Tagad patiesā Dieva pielūgsmes centrs vairs nav rokām celts templis uz zemes. Tomēr pastāv garīgs templis, kas godā Jehovu daudz lielākā mērā nekā jebkura celtne. Tā ir kārtība, kas ar priesteru kalpošanas un Jēzus Kristus upura palīdzību padara iespējamu izlīgumu ar Dievu. Šis templis sāka pastāvēt mūsu ēras 29. gadā, kad Jēzus kristījās un  tika svaidīts par Augsto priesteri Jehovas izcilajā garīgajā templī. (Ebr. 9:11, 12.)

4., 5. a) Kā 99. psalmā ir aprakstīts, ko no sirds vēlas darīt Jehovas kalpi? b) Kāds jautājums mums būtu jāpārdomā?

4 Pateicībā par garīgā tempļa pastāvēšanu mēs cildinām Jehovu, darot citiem zināmu viņa vārdu, un slavējam viņu par izpirkumu, ko viņš savā žēlsirdībā ir sagādājis. Cik iedvesmojoši ir apzināties, ka mūsdienās Jehovu godā vairāk nekā astoņi miljoni patieso kristiešu! Atšķirībā no daudziem reliģioziem cilvēkiem, kas maldīgi domā, ka viņi slavēs Dievu, kad būs nonākuši debesīs, visi Jehovas liecinieki labi saprot, cik svarīgi ir viņu daudzināt jau tagad un šeit — uz zemes.

5 Tāpēc mēs sekojam 99. psalmā minēto uzticīgo Jehovas kalpu piemēram. (Nolasīt Psalmu 99:1—3, 5.) Kā norādīts šajā psalmā, Mozus, Ārons un Samuēls darīja visu, lai atbalstītu patiesā Dieva pielūgsmes kārtību, kāda pastāvēja tajā laikā. (Ps. 99:6, 7.) Mūsdienās Jēzus atlikušie svaidītie brāļi, pirms viņi kļūst par priesteriem kopā ar Jēzu debesīs, uzticīgi kalpo garīgā tempļa pagalmā uz zemes. Miljoniem ”citu avju” visādi viņiem palīdz. (Jāņa 10:16.) Abas šīs grupas, lai gan tām ir dažādas nākotnes izredzes, vienoti pielūdz Jehovu šeit, uz viņa ”kājsola”. Taču mums ikvienam personiski būtu jāpārdomā jautājums: vai es no visas sirds atbalstu tīrās pielūgsmes kārtību, kādu Jehova ir izveidojis?

KAS KALPO DIEVA GARĪGAJĀ TEMPLĪ

6., 7. Kas sākās agrīno kristiešu vidū, un kas bija nepieciešams daudzus gadsimtus vēlāk?

6 Nepilnus simt gadus pēc kristiešu draudzes nodibināšanas sākās paredzētā atkrišana no Dieva. (Ap. d. 20:28—30; 2. Tes. 2:3, 4.) Kopš tā laika kļuva arvien grūtāk noteikt, kas īsti kalpo Dievam viņa garīgajā templī. Tikai daudzus gadsimtus vēlāk, kad tronī bija celts ķēniņš Jēzus Kristus, Jehova ieviesa skaidrību šajā jautājumā.

7 1919. gadā jau bija skaidri redzams, kas ir tie, kuri ir iemantojuši Jehovas labvēlību un kalpo viņa garīgajā templī. Viņi bija garīgā ziņā attīrīti, lai viņu kalpošana Dievam būtu vēl patīkamāka. (Jes. 4:2, 3; Mal. 3:1—4.) Tolaik ierobežotā mērā sāka piepildīties redzējums, kas daudzus gadsimtus agrāk bija dots apustulim Pāvilam.

8., 9. Kādi trīs aspekti ir ”paradīzei”, ko Pāvils redzēja parādībā?

8 Parādība, ko redzēja Pāvils, ir aprakstīta 2. Korintiešiem 12:1—4. (Nolasīt.) Pāvilam dotais redzējums ir saukts par atklāsmi. Tajā bija skatāms kaut kas tāds, kas tolaik vēl bija nākotnē. Kādu ”paradīzi” Pāvils redzēja, kad viņš ”tika aizrauts trešajās debesīs”? Bija gaidāms, ka paradīzei, par ko runāja Pāvils, būs vairāki aspekti — tā būs burtiska paradīze, garīga paradīze un debesu paradīze —, kas vienlaikus pastāvēs nākotnē. Šis vārds var attiekties uz paradīzi, kas tiks izveidota uz zemes. (Lūk. 23:43.) Tas var apzīmēt arī garīgo paradīzi, kas pilnā mērā pastāvēs jaunajā pasaulē. Turklāt šis vārds apraksta arī ”Dieva paradīzi” debesīs, kur valdīs brīnišķīgi apstākļi. (Atkl. 2:7.)

9 Bet kāpēc Pāvils minēja, ka viņš ”dzirdēja vārdus, ko nedrīkst sacīt un ko cilvēkam nav atļauts izrunāt”? Toreiz  vēl nebija pienācis laiks sīki aprakstīt visu, ko viņš bija redzējis šajā apbrīnojamajā parādībā. Toties tagad mums ir ļauts runāt par svētībām, ko pieredz Dieva tauta.

10. Kāda ir atšķirība starp apzīmējumiem ”garīgā paradīze” un ”garīgais templis”?

10 Jehovas liecinieki bieži runā par ”garīgo paradīzi”. Šie vārdi raksturo īpašo, garīgi bagāto vidi jeb apstākļus, kas mums ļauj uzturēt mierīgas attiecības ar Dievu un ar saviem brāļiem. Protams, nebūtu jādomā, ka ”garīgā paradīze” un ”garīgais templis” ir viens un tas pats. Garīgais templis ir kārtība, kas izveidota patiesā Dieva pielūgsmei. Savukārt garīgā paradīze palīdz nekļūdīgi pazīt tos, pret kuriem Dievs ir labvēlīgs un kuri pašreiz kalpo viņa garīgajā templī. (Mal. 3:18.)

11. Ko mēs varam darīt ar garīgo paradīzi?

11 Ir saviļņojoši apzināties, ka kopš 1919. gada Jehova ļauj nepilnīgiem cilvēkiem darboties kopā ar viņu, lai pilnveidotu, nostiprinātu un paplašinātu garīgo paradīzi uz zemes. Vai jūs piedalāties šajā lieliskajā darbā? Vai jūs esat pateicīgi par iespēju sadarboties ar Jehovu un pagodināt vietu, kur dus viņa kājas?

JEHOVAS ORGANIZĀCIJA KĻŪST ARVIEN PIEVILCĪGĀKA

12. Kas liecina par to, ka vārdi no Jesajas 60:17 piepildās? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

12 Brīnišķīgās pārvērtības, kas ir skārušas Jehovas organizācijas zemes daļu, bija paredzētas Jesajas 60:17. (Nolasīt.) Tie, kas ir gados jauni vai tikai nesen ir uzzinājuši patiesību, ir lasījuši par notikušajām izmaiņām vai dzirdējuši par tām no citiem. Bet daudziem brāļiem un māsām ir bijusi iespēja pašiem vērot lielas pārmaiņas. Redzētais viņus ir pilnīgi pārliecinājis, ka Jehova vada savu organizāciju ar tronī celtā ķēniņa starpniecību. Viņi zina, ka šai pārliecībai ir stingrs pamats, un tāda pati pārliecība ir mums visiem. Kad dzirdam viņus no sirds stāstām par pieredzēto, nostiprinās mūsu ticība un paļāvība uz Jehovu.

13. Kas mums jādara, kā norādīts Psalmā 48:13—15?

13 Lai cik ilgi mēs kalpojam Jehovam, mums jāstāsta citiem par viņa organizāciju. Garīgās paradīzes pastāvēšana ļaunā, sabojātā pasaulē, kurā nav mīlestības, ir īsts brīnums. Apbrīnojamie fakti par Jehovas organizāciju jeb ”Ciānu” un patiesība par garīgo paradīzi ar prieku ir jāstāsta ”nākamajai audzei”. (Nolasīt Psalmu 48:13—15.)

14., 15. Kādas organizatoriskas izmaiņas tika ieviestas pagājušā gadsimta 70. gados, un kāpēc tās ir nesušas labumu?

14 Gadu gaitā mūsu padzīvojušie brāļi un māsas ir pieredzējuši organizatoriskas izmaiņas, kas ir vairojušas Jehovas organizācijas zemes daļas skaistumu. Viņi atceras laiku, kad draudzēs bija viens pārraugs, ko sauca par draudzes kalpotāju, nevis vecāko kolektīvs, kad filiālēs bija filiāles pārraugs, nevis filiāles komiteja un kad vadību organizācijā īstenoja Sargtorņa biedrības prezidents, nevis Jehovas liecinieku Vadošā padome. Kaut gan visiem šiem brāļiem bija uzticami palīgi, kopumā var teikt, ka par lēmumu pieņemšanu draudzēs, filiālēs un organizācijas galvenajā pārvaldē bija atbildīgs viens cilvēks. Pagājušā gadsimta 70. gados tika ieviestas izmaiņas un pārraudzība tika  uzticēta vairākiem vecākajiem kopā, nevis atsevišķiem cilvēkiem.

15 Vai šīs pārmaiņas ir nesušas labumu? Jā, tā ir noticis, un tas ir tikai loģiski, jo izmaiņu pamatā ir labāka izpratne par Bībelē aprakstīto kārtību. Tagad vairs nav tā, ka pārmērīga ietekme būtu vienam cilvēkam; organizācijai ir noderīgas labās īpašības, kādas piemīt visiem brāļiem, kurus Jehova ir devis ”par dāvanām”. (Efes. 4:8; Sal. Pam. 24:6.)

Jehova visiem cilvēkiem piedāvā vadību, kāda tiem visvairāk nepieciešama (Sk. 16., 17. rindkopu)

16., 17. Kādas nesen notikušas pārmaiņas jums liekas sevišķi iespaidīgas, un kāpēc?

16 Ir arī tādas pārmaiņas, kas ir notikušas pavisam nesen, piemēram, ir mainījies mūsu literatūras izskats, saturs un izplatīšanas paņēmieni. Cik patīkami ir sludinot piedāvāt cilvēkiem glīti noformētas un saturīgas publikācijas! Kad mēs, izplatot patiesību, izmantojam jaunākās tehnoloģijas, piemēram, kad pievēršam uzmanību interneta vietnei jw.org, mēs atspoguļojam Jehovas vēlēšanos nodrošināt visiem cilvēkiem vadību, kas lielākajai daļai nav bijusi pieejama, bet kas viņiem ir ļoti vajadzīga.

17 Nevar nepieminēt arī to, cik gudri bija mainīt sapulču norises kārtību tā, lai mēs varētu rīkot ģimenes vakaru Jehovas pielūgsmei vai atvēlēt vairāk laika personiskai Bībeles pētīšanai. Tāpat mēs augstu vērtējam izmaiņas, kādas ir ieviestas kongresu programmā. Mēs bieži sakām, ka kongresi gadu no gada kļūst arvien labāki. Turklāt tagad ir pieejama plašāka apmācība, kas mums tiek piedāvāta daudzās teokrātiskās skolās. Visas šīs izmaiņas skaidri  liecina par Jehovas vadību. Viņš pakāpeniski vairo krāšņumu savā organizācijā un garīgajā paradīzē, kurā mēs varam atrasties jau tagad.

JŪS VARAT BAGĀTINĀT GARĪGO PARADĪZI

18., 19. Kā mēs varam vairot garīgās paradīzes krāšņumu?

18 Tas ir liels gods, ka Jehova mums ļauj vairot garīgās paradīzes skaistumu. Mēs to darām, dedzīgi sludinot labo vēsti par valstību un gatavojot mācekļus. Ik reizi, kad mēs kādam cilvēkam palīdzam pieņemt lēmumu kļūt par kristieti, mēs paplašinām garīgās paradīzes robežas. (Jes. 26:15; 54:2.)

19 Garīgās paradīzes krāšņumu mēs vairojam arī ar to, ka pamazām uzlabojam savu kristīgo personību. Tā mēs padarām šo paradīzi pievilcīgāku citiem. Bieži vien organizācijai un līdz ar to arī Dievam un Kristum cilvēkus vairāk piesaista nevis mūsu Bībeles zināšanas, bet mūsu tīrā uzvedība un miers.

Jūs varat paplašināt garīgās paradīzes robežas (Sk. 18., 19. rindkopu)

20. Kādai jābūt mūsu apņēmībai, ņemot vērā Salamana Pamācības 14:35?

20 Jehova un Jēzus noteikti ar gandarījumu raugās uz mūsu skaisto garīgo paradīzi. Mums jau tagad ir prieks vairot tās pievilcību, bet vēl daudz lielāku prieku mēs izjutīsim nākotnē, kad mums būs iespēja pārveidot zemi par paradīzi vārda tiešā nozīmē. Paturēsim prātā vārdus, kas lasāmi Salamana Pamācību grāmatā, 14. nodaļas 35. pantā: ”Gudrs kalps jo labi patīk savam ķēniņam.” Apņemsimies vienmēr rīkoties gudri un vairot garīgās paradīzes skaistumu!