”Manī kvēlos dedzība par tavu namu.” (JĀŅA 2:17.)

DZIESMAS: 127., 118.

1., 2. a) Kādas īpašas vietas Jehovas kalpi senatnē izmantoja, lai viņu pielūgtu? b) Kāda bija Jēzus attieksme pret Dieva templi Jeruzālemē? c) Kāds ir šī raksta mērķis?

KOPŠ seniem laikiem Dieva kalpi tīrajai pielūgsmei ir izmantojuši īpašas vietas. Ābels, domājams, nesa Dievam upurus uz altāra. (1. Moz. 4:3, 4.) Noass, Ābrahāms, Īzāks, Jēkabs un Mozus — visi šie Jehovas kalpi izveidoja viņam altāri. (1. Moz. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; 2. Moz. 17:15.) Jehovas vadībā izraēlieši uzcēla saiešanas telti. (2. Moz. 25:8.) Vēlāk viņi uzbūvēja templi, kur pielūgt Jehovu. (1. Ķēn. 8:27, 29.) Pēc atgriešanās no trimdas Babilonā ebreji regulāri pulcējās sinagogās. (Marka 6:2; Jāņa 18:20; Ap. d. 15:21.) Agrīnie kristieši Dieva pielūgsmei rīkoja sapulces draudzes locekļu mājās. (Ap. d. 12:12; 1. Kor. 16:19.) Lai mācītos par Jehovu un pielūgtu viņu, mūsdienās Jehovas kalpi visā pasaulē pulcējas valstības zālēs, kuru skaits sniedzas desmitos tūkstošu.

2 Jēzus mīlestība un cieņa pret Jehovas templi Jeruzālemē bija tik dziļa, ka viens no evaņģēlija sarakstītājiem uz viņu attiecināja pravietiskos vārdus: ”Dedzība Tava nama labad mani ir ēdusi.” (Ps. 69:10; Jāņa 2:17.) Tiesa, valstības zāli nevar nosaukt par Jehovas namu tādā nozīmē, kādā šie vārdi tika lietoti  par templi Jeruzālemē. (2. Laiku 5:13; 33:4.) Tomēr Bībelē ietvertie principi ļauj saprast, kā mēs drīkstam izmantot Jehovas pielūgsmes vietas un kā paust pret tām pienācīgu cieņu. Šī raksta mērķis ir pievērst uzmanību dažiem no šiem principiem, kas nosaka, kādai jābūt mūsu attieksmei pret valstības zālēm un kā mums jāraugās uz iespēju atbalstīt šo ēku būvniecību ar saviem ziedojumiem un gādāt, lai tās tiktu uzturētas labā kārtībā. *

CIENĪSIM TĪRO PIELŪGSMI

3.—5. Kādam mērķim ir paredzētas valstības zāles, un kā sapratnei par to jāietekmē mūsu attieksme pret sapulcēm?

3 Valstības zāles ir tīrās pielūgsmes centri. Jehova mums daudz ko ir sagādājis mūsu garīguma stiprināšanai — arī iknedēļas draudzes sapulces, kas notiek valstības zālē. Šeit mēs smeļamies tik ļoti nepieciešamos garīgos spēkus un saņemam vadību, ko Jehova sniedz ar savas organizācijas starpniecību. Var teikt, ka visi, kas apmeklē sapulces, to dara, atsaucoties uz Jehovas un viņa Dēla aicinājumu. Kaut gan mēs esam saņēmuši uzaicinājumu regulāri ēst pie ”Jehovas galda”, mēs nekad nedrīkstam uzskatīt, ka tas ir kaut kas pašsaprotams. (1. Kor. 10:21.)

4 Jehova šādas pulcēšanās reizes, kurās mēs viņu pielūdzam un uzmundrinām cits citu, uzskata par ļoti svarīgām, tāpēc viņš iedvesmoja apustuli Pāvilu rakstīt vārdus, kuros izskan mudinājums neatstāt novārtā savas sapulces. (Nolasīt Ebrejiem 10:24, 25.) Vai mūsu rīcība liecinātu par cieņu pret Jehovu, ja mēs nenozīmīgu iemeslu dēļ izlaistu kristiešu sapulces? Turpretī tad, ja mēs gatavojamies sapulcēm un no visas sirds piedalāmies tajās ar saviem komentāriem, mēs apliecinām, cik augstu vērtējam attiecības ar Jehovu un visu, ko viņš mums ir sagādājis. (Ps. 22:23.)

5 Mūsu attieksmē pret valstības zāli — gan pret pašu ēku, gan pret garīgajiem pasākumiem, kas tajā tiek organizēti, — ir jāizpaužas pienācīgai cieņai. Vai nav tiesa, ka mūsu attieksme pret valstības zāli ir cieši saistīta ar to, cik daudz mums nozīmē Dieva vārds, kas parasti ir redzams uzrakstā pie zāles? (Salīdzināt 1. Ķēniņu 8:17.)

6. Ko daži ir teikuši par mūsu valstības zālēm un cilvēkiem, kas tās apmeklē? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

6 Cilvēki no malas bieži pamana, ar kādu cieņu mēs izturamies pret mūsu pielūgsmes vietām. Piemēram, kāds vīrietis, kas dzīvo Turcijā, sacīja: ”Mani dziļi iespaidoja tas, cik tīra un kārtīga bija valstības zāle. Cilvēki, ko tajā sastapu, bija glīti ģērbti, viņi smaidīja un mani sirsnīgi sagaidīja. Tas mani ļoti aizkustināja.” Šis vīrietis sāka regulāri apmeklēt sapulces un pēc neilga laika kristījās. Indonēzijā kādā pilsētā bija paredzēta valstības zāles veltīšana Jehovam, un pirms tam draudze, kas tajā pulcējās, rīkoja šajā zālē atvērto durvju dienu, uz kuru tika uzaicināti vietējie varas pārstāvji un tuvākās apkaimes iedzīvotāji. Valstības zāli apmeklēja arī pilsētas mērs. Viņš bija pārsteigts, redzot, cik kvalitatīvi ir uzbūvēta šī ēka, cik tā ir praktiska un cik skaists dārzs ir ierīkots pie tās. ”Šīs zāles tīrība liecina, ka jums ir patiesa ticība,” izteicās mērs.

Mūsu uzvedība var liecināt par necieņu pret Dievu (Sk. 7., 8. rindkopu)

7., 8. Ko ir svarīgi paturēt prātā tiem, kas apmeklē kristiešu sapulces?

7 Cieņai pret Dievu, kas mūs aicina uz kristiešu sapulcēm, jāizpaužas mūsu uzvedībā, kā arī mūsu ārējā izskatā un apģērbā. Cieņa mūs rosina vairīties arī no  galējībām. Ir novērots, ka dažiem ir pārmērīgi stingrs viedoklis par to, kādai ir jābūt mūsu uzvedībai draudzes sapulcēs, turpretī citu attieksme pret to, kā ir jāuzvedas valstības zālē, ir pārāk nevērīga. Jehova, protams, vēlas, lai viņa kalpi un citi cilvēki, kas nāk uz sapulcēm, tajās labi justos. Taču mēs nevēlamies darīt neko tādu, kas varētu novērst citu uzmanību no sapulces, — tas varētu notikt, ja mūsu ģērbšanās stils būtu pārāk brīvs, ja sapulces laikā mēs rakstītu īsziņas vai sarunātos savā starpā, ēstu vai dzertu un tā tālāk. Vecākiem ir jāpalīdz saviem bērniem saprast, ka valstības zāle nav vieta, kur var skriet un spēlēties. (Sal. Māc. 3:1.)

8 Redzot, ka cilvēki tirgojas Dieva templī, Jēzus sašutumā viņus izdzina no tā. (Jāņa 2:13—17.) Mūsu valstības zāle, tāpat kā savulaik templis, ir vieta, kur mēs pielūdzam Dievu un mācāmies par viņu. Darījumiem nav nekā kopīga ar garīgiem mērķiem, tāpēc tie ir jākārto kaut kur citur, nevis valstības zālē. (Salīdzināt Nehemijas 13:7, 8.)

KĀ UN PAR KĀDIEM LĪDZEKĻIEM NOTIEK BŪVNIECĪBA

9., 10. a) Kā Jehovas organizācijā tiek gādāts, lai tiktu būvētas jaunas valstības zāles, un ar kādām sekmēm norit šis darbs? b) Kādu nenovērtējamu palīdzību ir saņēmušas draudzes, kurām nav bijis pietiekami daudz līdzekļu valstības zāles būvniecībai?

9 Jehovas organizācija paveic milzīgu darbu, gādājot par to, lai draudzēm būtu vienkāršas valstības zāles, un finansiāli atbalsta to būvniecību. Brīvprātīgie iegulda daudz pūļu, lai projektētu, būvētu un rekonstruētu valstības zāles. Kādas sekmes ir gūtas šajā darbā? Kopš 1999. gada 1. novembra visā pasaulē ir uzcelti vairāk nekā 28 tūkstoši jaunu valstības zāļu, kurās draudzes var pielūgt patieso Dievu. Tas nozīmē, ka pēdējo 15 gadu laikā katru dienu vidēji tika uzbūvētas piecas valstības zāles.

10 Tiek ieguldītas lielas pūles, lai palīdzētu ticības biedriem būvēt valstības zāles it visur, kur vien ir tāda vajadzība. Uz šādu mīlestības pilnu rīcību mūs mudina Bībeles princips — vienu kristiešu pārpalikums var segt citu trūkumu, lai ”notiktu izlīdzināšana”. (Nolasīt 2. Korintiešiem 8:13—15.) Iznākumā daudzas draudzes, kas nekad to nebūtu varējušas atļauties, var pulcēties brīnišķīgās valstības zālēs — tīrās pielūgsmes centros.

11. Kā daži brāļi ir izteikušies par savu jauno valstības zāli, un ko jūs par to domājat?

11 Kostarikā brāļi no kādas draudzes, kas saņēma palīdzību valstības zāles būvniecībā, rakstīja: ”Stāvot pie savas valstības zāles, mums ir sajūta, ka tas ir tikai sapnis. Mēs nespējam tam noticēt! Mūsu skaistā valstības zāle tika uzcelta astoņās dienās! Tas bija iespējams, pateicoties Jehovas svētībai, viņa organizācijas iedibinātajai kārtībai un mūsu dārgo brāļu  atbalstam. Šī pielūgsmes vieta tiešām ir lieliska dāvana, īsts dārgums, ko mums ir sagādājis Jehova. Mēs esam neizsakāmi priecīgi!” Vai gan nav aizkustinoši dzirdēt, cik brāļi un māsas ir pateicīgi par jaunajām valstības zālēm, un apzināties, ka līdzīgu prieku mūsu ticības biedri ir izjutuši neskaitāmās vietās visā pasaulē? Ir skaidri redzams, ka Jehova svētī valstības zāļu būvniecību — līdzko ir uzbūvēta jauna valstības zāle, bieži vien sapulces sāk apmeklēt arvien vairāk godprātīgu cilvēku, kas vēlas tuvāk iepazīt mūsu mīlošo Radītāju. (Ps. 127:1.)

12. Kā mēs varam dot savu ieguldījumu valstības zāļu būvniecībā?

12 Daudzi brāļi un māsas ir guvuši dziļu gandarījumu, piedaloties valstības zāļu būvniecībā. Neatkarīgi no tā, vai mums ir iespēja palīdzēt celtniecībā vai ne, mēs visi varam atbalstīt šo darbu ar saviem ziedojumiem. Bībeles laikos dedzība par tīro pielūgsmi Dieva kalpus pamudināja ziedot savus līdzekļus teokrātisku ēku būvniecībai, un tāpat tas notiek mūsdienās — par godu Jehovam. (2. Moz. 25:2; 2. Kor. 9:7.)

UZKOPSIM VALSTĪBAS ZĀLI

13., 14. No kādiem Bībeles principiem izriet, ka valstības zāli ir svarīgi uzturēt tīru un kārtīgu?

13 Kad valstības zāle ir uzcelta, mums tā ir jāuztur tīra un kārtīga, lai tā radītu pareizu priekšstatu par Dievu, ko mēs pielūdzam, — kārtības Dievu. (Nolasīt 1. Korintiešiem 14:33, 40.) Kā var redzēt no Bībeles, svētums un garīga tīrība ir saistīti ar fizisku tīrību. (Atkl. 19:8.) Tāpēc tad, ja cilvēks vēlas iemantot Jehovas labvēlību, viņam ir jārūpējas arī par personisko higiēnu.

14 Kā izriet no minētajiem principiem,  mums vienmēr ir jābūt pārliecinātiem, ka ieinteresētie, kurus mēs aicinām uz sapulcēm, pamanīs valstības zālē kārtību un tas vairos viņu pārliecību par mūsu sludinātās labās vēsts patiesumu. Viņi redzēs, ka mēs kalpojam Dievam, kas ir svēts un kas drīzumā attīrīs zemi un pārveidos to par paradīzi. (Jes. 6:1—3; Atkl. 11:18.)

15., 16. a) Kāpēc reizēm nav viegli uzturēt valstības zālē tīrību, bet kāpēc ir svarīgi to darīt? b) Kā ir organizēta jūsu valstības zāles tīrīšana, un kāda godpilna iespēja ir mums visiem?

15 Daži tīrībai pievērš lielāku uzmanību nekā citi. Viens faktors, kas ietekmē cilvēku priekšstatus par tīrību, ir audzināšana. Viņu attieksmi pret tīrības uzturēšanu iespaido arī tas, cik daudz dubļu un smilšu ir viņu mājvietas tuvumā, kādi ceļi ir viņu apkaimē un kādā mērā viņiem ir pieejams ūdens un tīrīšanas līdzekļi. Lai arī kādi uzskati būtu izplatīti mūsu apkārtnē un kādi būtu vietējie apstākļi, valstības zālei vienmēr ir jābūt kārtīgai, jo uz tās ir lasāms Jehovas vārds un tā ir vieta, kur mēs viņu pielūdzam. (5. Moz. 23:15.)

16 Valstības zāles tīrīšanu nedrīkst atstāt pašplūsmai. Draudzes vecākajiem ir jāparūpējas, lai tiktu sastādīts zāles tīrīšanas grafiks un lai būtu pieejami piemēroti tīrīšanas līdzekļi un piederumi, kas nepieciešami mūsu pielūgsmes vietas uzturēšanai kārtībā. Ņemot vērā, ka daži darbi ir jāpaveic pēc katras sapulces, bet citi ir jādara retāk, ir svarīgi visu labi organizēt, lai nekas netiktu atstāts novārtā. Visiem draudzes locekļiem ir godpilna iespēja piedalīties valstības zāles uzkopšanā.

UZTURĒSIM PIELŪGSMES VIETU LABĀ KĀRTĪBĀ

17., 18. a) Kādi piemēri no Bībeles liecina, ka ir svarīgi uzturēt labā kārtībā pielūgsmes vietas? b) Kāpēc valstības zāle ir jāuztur kārtībā?

17 Jehovas kalpi cītīgi pūlas uzturēt pielūgsmes vietas labā kārtībā. Jūdejas ķēniņš Joass priesteriem lika izmantot Jehovas namam savāktos ziedojumus, lai ”izlabotu it visur plaisas tanī namā, visur tur, kur vien viņi plaisas atrod”. (2. Ķēn. 12:5, 6.) Vairāk nekā 200 gadus pēc tam arī ķēniņš Josija naudu, kas bija ziedota templim, izmantoja nepieciešamajiem remontdarbiem. (Nolasīt 2. Laiku 34:9—11.)

18 Filiāles ziņo, ka dažās zemēs sabiedrībā kopumā ēku un dažādu iekārtu uzturēšanai labā kārtībā netiek pievērsta liela uzmanība. Iespējams, šajās zemēs nav daudz speciālistu, kas prot nepieciešamos darbus, vai arī trūkst līdzekļu, lai tos paveiktu. Taču tad, ja valstības zāle netiks uzturēta kārtībā, ēka priekšlaicīgi nolietosies, un tā nebūs laba liecība apkārtējiem iedzīvotājiem. Turpretī tad, ja draudzes locekļi dara visu, kas ir viņu spēkos, lai valstības zāli uzturētu kārtībā, tas nesīs godu Jehovam un ietaupīs ticības biedru ziedotos līdzekļus.

Valstības zāles uzkopšanu un uzturēšanu kārtībā nedrīkst atstāt novārtā (Sk. 16., 18. rindkopu)

19. Ko jūs varētu darīt, lai apliecinātu, ka jūs godājat tīrās pielūgsmes vietas?

19 Valstības zāle ir veltīta Jehovam. Tāpēc neatkarīgi no tā, kura draudze par zāli atbild juridiski, nevar teikt, ka tā ir kāda cilvēka vai draudzes īpašums. Bībeles principi mūs rosina cieši sadarboties, gādājot par to, lai valstības zāle godam kalpotu mērķim, ar kādu tā tika būvēta. Ikviens kristiešu draudzē šajā ziņā var ieguldīt savu artavu, izturoties pret Jehovas pielūgsmes vietām ar pienācīgu cieņu, ziedojot savus līdzekļus jaunu valstības zāļu būvniecībai un veltot savu laiku un spēkus, lai rūpīgi uzkoptu un uzturētu kārtībā mūsu valstības zāles. Tā mēs apliecinām, ka mūsos kvēlo tāda pati dedzība par Jehovas tīrās pielūgsmes vietu, kāda bija Jēzum. (Jāņa 2:17.)

^ 2. rk. Kaut gan šajā rakstā runāts galvenokārt par valstības zālēm, tajā aplūkotie principi attiecas arī uz to, kā mēs izturamies pret kongresu namiem un citām ēkām, kas paredzētas tīrās pielūgsmes veicināšanai.