Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Maijs 2015

Lasītāju jautājumi

Lasītāju jautājumi

Kas ir Ecēhiēla grāmatā minētais Gogs no Magoga?

Daudzus gadus mūsu publikācijās bija skaidrots, ka par Gogu no Magoga ir saukts Sātans Velns pēc viņa padzīšanas no debesīm. Šis skaidrojums bija balstīts uz to, ka, saskaņā ar Atklāsmes grāmatu, Sātans Velns ir tas, kurš organizē globāla mēroga uzbrukumu Dieva tautai. (Atkl. 12:1—17.) Ņemot vērā šo faktu, tika secināts, ka Gogs acīmredzot ir vārds, kas pravietiski attiecas uz Sātanu.

Tomēr šāds skaidrojums neatbildēja uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Piemēram, runājot par laiku, kad Gogs tiks sakauts, Jehova saka Gogam: ”Plēsīgiem putniem, visiem, kam vien spārni, un lauku zvēriem Es tevi došu par barību.” (Ecēh. 39:4.) Pēc tam Jehova paziņo: ”Tanī laikā Es ierādīšu Gogam kapa vietu Israēlā.. Tur apraks Gogu un visu viņa karaspēku.” (Ecēh. 39:11.) Bet kā gan garīgu būtni varētu ēst ”plēsīgi putni” un ”lauku zvēri”? Kā Sātanam varētu ierādīt ”kapa vietu” uz zemes? Bībelē ir skaidri norādīts, ka Sātans uz tūkstoš gadiem tiks ieslēgts bezdibenī, nevis izbarots putniem un zvēriem vai aprakts. (Atkl. 20:1, 2.)

Bībelē mēs lasām, ka pēc tam, kad būs beigušies tūkstoš gadi, Sātans tiks atbrīvots no bezdibeņa, un viņš ”ies maldināt tautas četros zemes stūros, Gogu un Magogu, lai sapulcētu tās karam”. (Atkl. 20:8.) Bet kā gan Sātans varētu maldināt Gogu, ja viņš pats būtu Gogs? Tātad ne Ecēhiēla pravietojumā, ne Atklāsmes grāmatā vārds ”Gogs” nav attiecināts uz Sātanu.

Kas tādā gadījumā ir Gogs no Magoga? Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums ir jāiedziļinās Svētajos Rakstos un jānoskaidro, kas uzbrūk Dieva tautai. Bībelē ir stāstīts ne tikai par to, ka Dieva kalpiem uzbrūk ”Gogs Magoga zemē”, bet arī par ”ziemeļvalsts ķēniņa” uzbrukumu un kauju, kurā dosies ”zemes ķēniņi”. (Ecēh. 38:2, 10—13; Dan. 11:40, 44, 45; Atkl. 17:14; 19:19.) Vai tie būs vairāki uzbrukumi? Visticamāk, nē. Bībelē acīmredzot dažādiem vārdiem aprakstīts viens un tas pats uzbrukums. Kas liek nonākt pie šāda secinājuma? Bībelē ir teikts, ka visas zemes tautas dosies beidzamajā uzbrukumā, kas izraisīs Armagedona karu. (Atkl. 16:14, 16.)

 Kad esam salīdzinājuši, kā šajos Bībeles fragmentos ir aprakstīts pēdējais uzbrukums Dieva kalpiem, kļūst skaidrs, ka par Gogu Magoga zemē ir saukts nevis Sātans, bet gan tautu apvienotie spēki. Vai šīs tautas vadīs ”ziemeļvalsts ķēniņš”? Mēs to nevaram droši apgalvot. Tomēr šādu pieņēmumu, šķiet, apstiprina vārdi, ko Jehova sacīja Gogam: ”Tu nāksi no savas dzīves vietas, no galējiem ziemeļiem šurp un daudzas tautas ar tevi, visi stalti sēdēdami zirgos, lieli ļaužu bari un milzīgi liels karaspēks.” (Ecēh. 38:6, 15.)

Turklāt arī pravietis Daniēls, kas bija Ecēhiēla laikabiedrs, par ziemeļvalsts ķēniņu teica: ”Ziņas no rītiem un no ziemeļiem viņu izbiedēs un uztrauks, un ar ārkārtīgām dusmām un bardzību viņš dosies kara gājienā, lai daudzus nogalinātu un izdeldētu. Viņš uzcels savas pilīm līdzīgās teltis starp lielo jūru un svētās godības kalnu; bet tad pienāks viņa gals, un palīdzības ne no viena tam nebūs.” (Dan. 11:44, 45.) Šajos vārdos ir saskatāmas nepārprotamas paralēles ar Ecēhiēla aprakstīto Goga uzbrukumu. (Ecēh. 38:8—12, 16.)

Kas notiks pēc tam, kad būs sācies pēdējais uzbrukums Dieva tautai? Daniēls pravietoja: ”Tanī laikā [Armagedonā] celsies Mihaēls [Jēzus Kristus], lielais eņģeļu valdnieks, kas [kopš 1914. gada] pasargā tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki [lielais posts], kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas līdz pašam šim laikam; taču tanī laikā tava tauta paglābsies, — visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā.” (Dan. 12:1.) Tas, ka Jēzus, kas pārstāv Dievu, šādi rīkosies, ir aprakstīts arī Atklāsmes 19:11—21.

Bet kas Atklāsmes 20:8 ir saukts par ”Gogu un Magogu”? Pēdējā pārbaudījuma laikā pēc tūkstoš gadu beigām tiem, kas sacelsies pret Jehovu, būs tikpat slepkavīgi nolūki kā Gogam no Magoga — tautām, kas uzbruks Dieva kalpiem lielā posta beigās. Kā vienus, tā otrus gaida viens un tas pats iznākums — mūžīga nāve. (Atkl. 19:20, 21; 20:9.) Tāpēc, pēc visa spriežot, visus, kas sacelsies pret Dievu pēc tūkstošgades beigām, var saukt par ”Gogu un Magogu”.

Būdami aizrautīgi Bībeles pētnieki, mēs ļoti vēlamies uzzināt, kas drīzā nākotnē kļūs par ”ziemeļvalsts ķēniņu”. Tomēr neatkarīgi no tā, kas vedīs cīņā tautu apvienotos spēkus, mēs varam būt droši, ka 1) Gogs no Magoga un viņa karaspēks tiks sakauts un iznīcināts un 2) mūsu ķēniņš, Jēzus Kristus, izglābs Dieva tautu un ievedīs to jaunā pasaulē, kur valdīs miers un patiesa drošība. (Atkl. 7:14—17.)