Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Marts 2015

Uzticīgi atbalstīsim Kristus brāļus

Uzticīgi atbalstīsim Kristus brāļus

”Ikreiz, kad jūs to esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs to esat darījuši man.” (MAT. 25:40.)

1., 2. a) Kādas līdzības Jēzus ir izstāstījis tuviem līdzgaitniekiem? (Sk. attēlu raksta sākumā.) b) Kas mums jāzina par līdzību, kurā stāstīts par avīm un āžiem?

JĒZUS sarunājas ar Pēteri, Andreju, Jēkabu un Jāni — saviem tuviem līdzgaitniekiem. Viņi tikko ir dzirdējuši Jēzu stāstām līdzības par uzticamo un gudro kalpu, desmit jaunavām un talentiem. Nobeigumā Jēzus izstāsta vēl vienu līdzību. Viņš runā par laiku, kad ”Cilvēka dēls” tiesās ”visas tautas”. Cik gan aizraujoša šī līdzība noteikti likās mācekļiem! Tajā Jēzus pievērsa uzmanību divām cilvēku grupām: vienu viņš nosauca par avīm, bet otru — par āžiem. Jēzus pieminēja arī nozīmīgu trešo grupu, pie kuras, pēc viņa vārdiem, pieder ”ķēniņa” ”brāļi”. (Nolasīt Mateja 25:31—46.)

2 Šī līdzība jau ilgi ir interesējusi Jehovas kalpus, un tam ir pamatots iemesls, jo Jēzus tajā runā par to, kāds liktenis sagaida cilvēkus. Viņš paskaidro, kāpēc daļa saņems mūžīgu dzīvi, bet citi ies bojā uz visiem laikiem. Mūsu dzīvība  ir atkarīga no tā, vai mēs saprotam, ko stāstīja Jēzus, un attiecīgi rīkojamies. Tā kā situācija ir tik nopietna, mums jāpārdomā vairāki jautājumi. Kā Jehova mums pakāpeniski ir palīdzējis arvien labāk saprast šo līdzību? Kāpēc var teikt, ka līdzībā ir uzsvērts, cik svarīgi ir sludināt? Kas ir tie, kam uzdots sludināt? Un kāpēc patlaban ir īstais laiks būt uzticīgiem ķēniņam un tiem, ko viņš sauc par saviem brāļiem?

KĀ MŪSU SAPRATNE IR KĻUVUSI SKAIDRĀKA?

3., 4. a) Kādi galvenie elementi ir jāzina, lai saprastu līdzību par avīm un āžiem? b) Kā šo līdzību 1881. gadā skaidroja Ciānas Sargtornis?

3 Lai pareizi saprastu līdzību par avīm un āžiem, ir nepieciešams noteikt, kāda nozīme ir trim tās galvenajiem elementiem: kas ir līdzībā minētās personas, kad notiek tiesāšana un kāpēc kāds tiek pieskaitīts avīm vai āžiem.

4 1881. gadā žurnālā Ciānas Sargtornis bija norādīts, ka ”Cilvēka dēls”, kas saukts arī par ”ķēniņu”, ir Jēzus. Agrīnie Bībeles pētnieki uzskatīja, ka vārdi ”mani brāļi” attiecas uz tiem, kas valdīs kopā ar Kristu, kā arī uz visiem cilvēkiem, kas būs atguvuši pilnību uz zemes. Viņi domāja, ka avis tiks atšķirtas no āžiem Kristus tūkstoš gadu valdīšanas laikā, un bija secinājuši, ka par avīm tiks atzīti cilvēki, kas ir dzīvojuši pēc Dieva mīlestības likuma.

5. Kā mūsu sapratne uzlabojās 20. gadsimta 20. gados?

5 20. gadsimta 20. gadu sākumā Jehova ļāva savai tautai labāk izprast šo līdzību. 1923. gada 15. oktobra Sargtornī bija apstiprināts, ka ”Cilvēka dēls” ir Jēzus. Taču tajā bija minēti uz Bībeli balstīti argumenti, no kuriem izrietēja, kas īstenībā ir Kristus brāļi: tikai tie, kas valdīs kopā ar viņu debesīs, savukārt avis, kā bija paskaidrots, ir tie, kas cer dzīvot uz zemes, valdot Kristus valstībai. Kad avis tiek nošķirtas no āžiem? Rakstā bija norādīts, ka tūkstoš gadu valdīšanas laikā Kristus brāļi kopā ar viņu valdīs no debesīm, tāpēc tie, kas būs uz zemes, nevarēs ne rūpēties par viņiem, ne novērsties no viņiem. Tas nozīmē, ka avju šķiršanai no āžiem jānotiek pirms tūkstoš gadu valdīšanas sākuma. Skaidrojot, kāpēc cilvēks tiek pieskaitīts avīm, rakstā bija teikts, ka šādu spriedumu saņems tie, kas atzīst Jēzu par savu kungu un paļaujas, ka valstība nodrošinās labākus apstākļus.

6. Kā 90. gados mūsu sapratne kļuva vēl skaidrāka?

6 Balstoties uz šo precizēto skaidrojumu, Jehovas kalpi uzskatīja, ka cilvēki tiek atzīti par avīm vai āžiem, kamēr rit laikmeta nobeigums, atkarībā no tā, kā viņi uztver vēsti par valstību. Tomēr 90. gadu vidū jautājums kļuva skaidrāks. Divos rakstos, kas bija publicēti Sargtorņa 1996. gada 15. janvāra numurā, bija pievērsta uzmanība paralēlēm starp Jēzus vārdiem, kas lasāmi Mateja 24:29—31 (nolasīt) un Mateja 25:31, 32 (nolasīt). * Kāds secinājums tika izdarīts? Pirmajā no abiem rakstiem bija norādīts: ”Spriedums avīm un āžiem tiks pasludināts nākotnē.” Kad tieši tas būs? ”Tas notiks pēc Mateja 24:29, 30 minēto ’bēdu’ sākuma un pēc tam,  kad Cilvēka Dēls būs ’nācis savā godībā’. [..] Tad, visas ļaunās sistēmas beigās, Jēzus tiesās, piespriedīs un izpildīs spriedumu.”

7. Ko mēs tagad skaidri saprotam?

7 Tagad mēs skaidri saprotam līdzību par avīm un āžiem. Mēs redzam, kas ir līdzībā minētās personas. Jēzus ir ”Cilvēka dēls”, ķēniņš, bet tie, ko viņš sauc par saviem brāļiem, ir ar garu svaidīti vīrieši un sievietes, kas kopā ar viņu valdīs no debesīm. (Rom. 8:16, 17.) ”Avis” un ”āži” attēlo cilvēkus no visām tautām. Viņi nav svaidīti ar svēto garu. Kad tiek spriesta tiesa? Tas notiek drīzumā gaidāmā lielā posta beigu daļā. Bet ko var teikt par to, kāpēc cilvēki tiek atzīti par avīm vai āžiem? Spriedums ir atkarīgs no tā, kā viņi ir izturējušies pret Kristus svaidītajiem brāļiem, kas vēl ir atlikuši uz zemes. Tā kā pašreizējā laikmeta gals ir tik tuvu, mēs esam ārkārtīgi pateicīgi, ka Jehova mums pakāpeniski ir ļāvis arvien labāk izprast šo un citas līdzības Mateja evaņģēlija 24. un 25. nodaļā.

KĀ NO LĪDZĪBAS IZRIET, CIK SVARĪGI IR SLUDINĀT?

8., 9. Kāpēc avis tiek aprakstītas kā ”taisnie”?

8 Līdzībā par avīm un āžiem Jēzus tieši nepieminēja sludināšanu. Kas ļauj apgalvot, ka līdzībā ir uzsvērts, cik svarīgi ir sludināt?

9 Pirmkārt, jāpatur prātā, ka Jēzus māca ar līdzības palīdzību. Viņš, protams, nerunā par aitu atdalīšanu no āžiem vārda tiešā nozīmē. Tāpat viņš nevēlas teikt, ka ikviens, kas tiek atzīts par avi, patiešām ir paēdinājis, apģērbis, apkopis vai apmeklējis cietumā kādu no viņa brāļiem. Jēzus mērķis ir paskaidrot, kāda ir simbolisko avju attieksme pret viņa brāļiem. Viņš apraksta avis kā ”taisnos”, jo šie cilvēki atzīst, ka Kristum ir svaidītie brāļi, kas vēl ir uz zemes, un avis uzticīgi atbalsta svaidītos grūto pēdējo dienu laikā. (Mat. 10:40—42; 25:40, 46; 2. Tim. 3:1—5.)

10. Kā avis var paust laipnību Kristus brāļiem?

10 Otrkārt, ir jāņem vērā Jēzus vārdu konteksts. Viņš runā par savas klātbūtnes un laikmeta nobeiguma zīmi. (Mat. 24:3.) Savas runas sākumā Jēzus minēja, ka viena no šīs zīmes sastāvdaļām būs tāda, ka labā vēsts par valstību ”tiks sludināta pa visu apdzīvoto zemi”. (Mat. 24:14.) Un tieši pirms tam, kad Jēzus sāka runāt par avīm un āžiem, viņš pastāstīja līdzību par talentiem. Kā bija paskaidrots iepriekšējā rakstā, šo līdzību Jēzus stāstīja tāpēc, lai viņa ar garu svaidītajiem mācekļiem, viņa ”brāļiem”, būtu skaidrs, ka tiem dedzīgi jāsludina. Taču nedaudzajiem svaidītajiem, kas vēl ir uz zemes Jēzus klātbūtnes laikā, ir jāpaveic milzīgs darbs — jāsludina ”visām tautām”, pirms nāk gals. Līdzība par avīm un āžiem parāda, ka svaidītajiem tiks sniegta palīdzība. Tātad viens no galvenajiem veidiem, kā tie, kas tiek atzīti par avīm, pauž laipnību Kristus brāļiem, ir atbalsts, ko tie viņiem sniedz sludināšanā. Ko šis atbalsts sevī ietver? Vai runa ir tikai par materiālu palīdzību un emocionālu atspaidu, vai arī ir vajadzīgs kaut kas vairāk?

KAM IR UZDOTS SLUDINĀT?

11. Kāds jautājums varētu rasties, un kāpēc?

11 Mūsdienās lielum lielais vairākums no astoņiem miljoniem Jēzus  mācekļu nav svaidīti ar garu. Viņi nav saņēmuši talentus, ko Jēzus iedeva saviem svaidītajiem kalpiem. (Mat. 25:14—18.) Tāpēc varētu rasties jautājums: vai uzdevums sludināt tiešām attiecas uz tiem, kas nav svaidīti ar svēto garu? Apskatīsim vairākus iemeslus, kāpēc atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša.

12. Ko var uzzināt no Jēzus vārdiem, kas lasāmi Mateja 28:19, 20?

12 Jēzus visiem saviem mācekļiem deva norādījumu sludināt. Pēc augšāmcelšanas Jēzus saviem sekotājiem uzdeva gatavot mācekļus un mācīt tiem pildīt visu, ko viņš bija licis darīt. Viens no Jēzus norādījumiem bija tāds, ka viņa sekotājiem ir jāsludina. (Nolasīt Mateja 28:19, 20.) Tāpēc uzdevums sludināt attiecas uz visiem Kristus mācekļiem — gan tiem, kas valdīs debesīs, gan tiem, kas dzīvos uz zemes. (Ap. d. 10:42.)

13. Kas izriet no parādības, ko redzēja Jānis, un kāpēc tā var teikt?

13 Atklāsmes grāmatā ir norādīts, ka sludinās gan svaidītie, gan citi. Jēzus ļāva apustulim Jānim skatīt parādību, kurā ”līgava” — 144 tūkstoši svaidīto, kas kopā ar Kristu valdīs debesīs, — aicina cilvēkus ”ņemt dzīvības ūdeni bez maksas”. (Atkl. 14:1, 3; 22:17.) Šis simboliskais ūdens attēlo to, ko Jehova ir sagādājis, lai uz Kristus izpirkuma upura pamata atbrīvotu cilvēci no grēka un nāves. (Mat. 20:28; Jāņa 3:16; 1. Jāņa 4:9, 10.) Izpirkumam ir ļoti liela nozīme tajā, ko mēs sludinām, un svaidītie ir pirmie, kas cenšas palīdzēt cilvēkiem uzzināt par to un gūt labumu no tā. (1. Kor. 1:23.) Taču Jānis parādībā redzēja arī citus, kas nepieder pie līgavas. Arī viņi tiek aicināti sacīt: ”Nāc!” Viņi paklausa šim norādījumam un piedāvā  vēl citiem ņemt dzīvības ūdeni. Šo otro grupu veido tie, kam ir cerība dzīvot uz zemes. Tātad no parādības nepārprotami izriet, ka visiem, kas atsaucas uz aicinājumu ”nākt”, ir pienākums sludināt citiem.

14. Ko nozīmē paklausīt ”Kristus likumam”?

14 Visiem, kas ir pakļauti ”Kristus likumam”, ir jāsludina. (Gal. 6:2.) Jehova nenosaka divējādas normas. Piemēram, izraēliešiem viņš teica: ”Vienāds likums lai ir iedzimtajam un svešiniekam, kas jūsu vidū piemīt.” (2. Moz. 12:49; 3. Moz. 24:22.) Kristiešiem nav jāievēro Mozus bauslība. Taču mēs visi, gan svaidītie, gan pārējie, esam pakļauti ”Kristus likumam”. Šis likums sevī ietver visu, ko mācīja Jēzus. Nozīmīgākā Jēzus mācība ir tā, ka viņa sekotāji būs pazīstami ar mīlestību. (Jāņa 13:35; Jēk. 2:8.) Mīlestība pret Dievu, Kristu un tuvāko lielā mērā izpaužas tajā, ka mēs sludinām labo vēsti par valstību. (Jāņa 15:10; Ap. d. 1:8.)

15. Kāpēc var secināt, ka Jēzus norādījums attiecas uz visiem viņa sekotājiem?

15 Vārdi, ko Jēzus ir teicis nedaudziem, var attiekties uz daudziem. Piemēram, Jēzus noslēdza līgumu par valstību tikai ar vienpadsmit mācekļiem, bet patiesībā šis līgums attiecas uz visiem 144 tūkstošiem. (Lūk. 22:29, 30; Atkl. 5:10; 7:4—8.) Tāpat Jēzus tikai samērā nedaudziem saviem sekotājiem — tiem, kam viņš parādījās pēc augšāmcelšanas, — deva norādījumu sludināt. (Ap. d. 10:40—42; 1. Kor. 15:6.) Tomēr visi viņa uzticīgie mācekļi pirmajā gadsimtā apzinājās, ka šis norādījums attiecas uz viņiem, pat ja viņi personiski to nebija dzirdējuši no Jēzus. (Ap. d. 8:4; 1. Pēt. 1:8.) Līdzīgi ir mūsdienās: Jēzus nav personiski runājis ar astoņiem miljoniem valstības sludinātāju, bet viņi visi saprot, ka viņiem ir jātic Jēzum un jāapliecina ticība, sludinot labo vēsti. (Jēk. 2:18.)

TAGAD IR LAIKS BŪT UZTICĪGIEM

16.—18. Kā tie, kam ir izredzes kļūt par ”avīm”, var atbalstīt Kristus brāļus, un kāpēc viņiem tas jādara tagad?

16 Sātans karo ar Kristus brāļiem, kas ir svaidīti ar svēto garu un vēl ir palikuši uz zemes. Viņam ir atlicis ”maz laika”, un, šim laikam arvien sarūkot, viņa uzbrukumi kļūs ar katru brīdi niknāki. (Atkl. 12:9, 12, 17.) Lai arī svaidītajiem ir jāiztur nopietni pārbaudījumi, viņi organizē visplašāko sludināšanu, kāda ir pieredzēta visā vēsturē. Nav nekādu šaubu, ka Jēzus ir ar viņiem un vada to, ko viņi dara. (Mat. 28:20.)

17 Nepārtraukti aug to cilvēku skaits, kam ir izredzes kļūt par ”avīm”, un viņi uzskata par godu atbalstīt Kristus brāļus ne tikai sludināšanā, bet arī citās praktiskās jomās. Piemēram, viņi dod ziedojumus un piedalās valstības zāļu, kongresu namu un filiāļu būvniecībā, kā arī uzticīgi pakļaujas tiem, kam ”uzticamais un gudrais kalps” ir uzticējis vadību. (Mat. 24:45—47; Ebr. 13:17.)

Avīm līdzīgie cilvēki dažādos veidos atbalsta Kristus brāļus (Sk. 17. rindkopu)

18 Drīz eņģeļi atlaidīs lielā posta iznīcības vējus. Tas notiks pēc tam, kad visi atlikušie Kristus brāļi, kas vēl ir uz zemes, būs saņēmuši beidzamo zīmogu. (Atkl. 7:1—3.) Pirms sāksies Armagedons, svaidītie tiks paņemti debesīs. (Mat. 13:41—43.) Tāpēc tiem, kas cer, ka tiks atzīti par avīm, tagad ir īstais laiks uzticīgi atbalstīt Kristus brāļus.

^ 6. rk. Detalizēts šīs līdzības apskats atrodams rakstos ”Kāds būs tavs stāvoklis Tiesneša krēsla priekšā?” un ”Kāda nākotne gaida avis un āžus?”, kas publicēti 1996. gada 15. janvāra Sargtornī.