Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Marts 2015

Ko mēs varam mācīties no līdzības par talentiem

Ko mēs varam mācīties no līdzības par talentiem

”Vienam viņš iedeva piecus talentus, otram — divus, trešajam — vienu.” (MAT. 25:15.)

1., 2. Kāpēc Jēzus stāstīja līdzību par talentiem?

STĀSTOT līdzību par talentiem, Jēzus uzsvēra, kāds pienākums ir uzticēts viņa svaidītajiem sekotājiem. Ir svarīgi, lai mēs saprastu šīs līdzības nozīmi, jo visi patiesie kristieši — gan tie, kam ir cerība saņemt debesu balvu, gan tie, kas cer dzīvot uz zemes, — no tās var smelties vērtīgas pamācības.

2 Līdzību par talentiem Jēzus stāstīja, atbildot uz mācekļu jautājumu par to, ”kāda zīme liecinās par [viņa] klātbūtni un šī laikmeta nobeigumu”. (Mat. 24:3.) Tātad šī līdzība piepildās mūsdienās un ir daļa no zīmes, kas liecina, ka Jēzus klātbūtne ir sākusies un ka viņš jau ir saņēmis ķēniņa varu.

3. Ko var mācīties no līdzībām, kas ir lasāmas Mateja evaņģēlija 24. un 25. nodaļā?

3 Līdzība par talentiem ir viena no četrām savstarpēji saistītām līdzībām, kuras var lasīt no Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 45. panta līdz 25. nodaļas 46. pantam. Arī pārējās trīs līdzības — par uzticamo un gudro kalpu, par desmit jaunavām un par avīm un āžiem — Jēzus stāstīja, atbildot uz mācekļu jautājumu par viņa klātbūtnes zīmi. Visās četrās līdzībās Jēzus uzsvēra, kādas īpašības pēdējās dienās  raksturos viņa patiesos sekotājus. Līdzības par uzticamo kalpu, jaunavām un talentiem ir vērstas pie Jēzus svaidītajiem sekotājiem. Līdzībā par uzticamo kalpu Jēzus uzsvēra, ka šim kalpam — nelielajai grupai svaidīto kristiešu, kuriem pēdējās dienās ir uzticēts gādāt uzturu Jēzus saimes ļaudīm, — ir svarīgi būt uzticamam un gudram. Ar līdzību par jaunavām Jēzus izcēla domu, ka visiem viņa svaidītajiem sekotājiem ir jābūt gataviem un modriem, jo viņi gan zina, ka Jēzus ieradīsies, bet nezina ne dienu, ne stundu, kad tas notiks. Stāstot līdzību par talentiem, Jēzus norādīja, ka svaidītajiem ir uzcītīgi jāpilda savi kristīgie pienākumi. Pēdējā no minētajām četrām līdzībām, līdzībā par avīm un āžiem, Jēzus runāja par tiem, kam ir cerība dzīvot uz zemes. Jēzus uzsvēra, ka viņiem ir jābūt uzticīgiem un pilnībā jāatbalsta viņa svaidītie brāļi uz zemes. * Tagad pievērsīsim uzmanību līdzībai par talentiem.

KUNGS UZTIC KALPIEM LIELU BAGĀTĪBU

4., 5. Ko līdzībā par talentiem attēloja kungs, un cik vērtīgs bija talents?

4 Nolasīt Mateja 25:14—30. Mūsu publikācijās ilgus gadus ir bijis skaidrots, ka šajā līdzībā minētais cilvēks jeb kungs ir Jēzus un ka viņš aizceļoja tad, kad mūsu ēras 33. gadā tika uzņemts debesīs. Citā līdzībā, ko Jēzus bija pastāstījis iepriekš, viņš minēja aizceļošanas mērķi — viņš devās ceļā, ”lai saņemtu ķēniņa varu”. (Lūk. 19:12.) Tomēr pēc atgriešanās debesīs Jēzus uzreiz pilnībā nesaņēma ķēniņa varu. * Viņš ”apsēdās pie Dieva labās rokas, un kopš tā laika viņš gaida, kamēr viņa ienaidnieki tiks nolikti viņam zem kājām”. (Ebr. 10:12, 13.)

5 Cilvēkam Jēzus līdzībā piederēja astoņi talenti — tiem laikiem tā bija vesela bagātība. * Pirms aizceļošanas saimnieks izdalīja talentus saviem kalpiem, cerot, ka tie viņa prombūtnes laikā liks šos talentus lietā. Tāpat kā cilvēkam no līdzības par talentiem, arī Jēzum pirms pacelšanās debesīs piederēja kaut kas ārkārtīgi vērtīgs. Kas tas bija? Atbilde ir saistīta ar viņa dzīves galveno darbu.

6., 7. Ko simbolizēja talenti?

6 Jēzus piešķīra milzīgu nozīmi sludināšanai un mācekļu gatavošanai. (Nolasīt Lūkas 4:43.) Veicot šo darbu, Jēzus iekopa ”tīrumu”, kam bija milzīgs potenciāls. Iepriekš viņš saviem mācekļiem bija teicis: ”Paceliet savas acis un paskatieties uz druvām! Tās ir baltas pļaujai.” (Jāņa 4:35—38.) Ar šiem vārdiem viņš gribēja teikt, ka vēl daudziem godprātīgiem cilvēkiem ir jāpalīdz kļūt par viņa mācekļiem. Gluži kā labs zemnieks, Jēzus nevarēja pamest novārtā druvas, kas bija gatavas pļaujai. Tāpēc neilgi pēc savas augšāmcelšanas un īsi pirms pacelšanās debesīs Jēzus deva saviem sekotājiem ļoti svarīgu uzdevumu — iet un gatavot mācekļus. (Mat. 28:18—20.) Tā Jēzus uzticēja mācekļiem  lielu dārgumu — kristīgo kalpošanu. (2. Kor. 4:7.)

7 Tātad, dodams saviem sekotājiem uzdevumu gatavot mācekļus, Jēzus viņiem uzticēja ”savu īpašumu” — savus talentus. (Mat. 25:14.) Īsumā var teikt, ka talenti attēloja pienākumu sludināt un gatavot mācekļus.

8. Ko kungs gaidīja no saviem kalpiem, kaut gan viņiem bija uzticēts atšķirīgs daudzums talentu?

8 Līdzībā par talentiem kungs vienam kalpam iedeva piecus talentus, otram — divus, bet trešajam tikai vienu. (Mat. 25:15.) Kaut gan katram kalpam tika uzticēts atšķirīgs daudzums talentu, kungs no viņiem visiem gaidīja, ka viņi cītīgi liks tos lietā — no sirds darbosies kalpošanā. (Mat. 22:37; Kol. 3:23.) Pirmajā gadsimtā, sākot ar mūsu ēras 33. gada Vasarsvētkiem, Kristus sekotāji sāka likt talentus lietā. Apustuļu darbu grāmatā ir sīki aprakstīts, cik dedzīgi viņi sludināja un gatavoja mācekļus. * (Ap. d. 6:7; 12:24; 19:20.)

TALENTI TIEK LIKTI LIETĀ BEIGU LAIKĀ

9. a) Ko divi uzticīgie kalpi darīja ar talentiem, un ko mēs no tā mācāmies? b) Kāda godpilna iespēja ir dota ”citām avīm”?

9 Beigu laikā, īpaši kopš 1919. gada,  Kristus uzticīgie svaidītie kalpi ir likuši lietā sava Kunga talentus, kalpojot viņam uz zemes. Tāpat kā pirmie divi kalpi no Jēzus līdzības, šie svaidītie brāļi un māsas kalpošanā ir darījuši visu, kas ir viņu spēkos. Mums nav jānododas minējumiem, kam tika uzticēti pieci talenti un kam — divi. Līdzībā abi kalpi nopelnīja uz pusi lielāku naudas summu, nekā viņiem bija iedevis kungs, tātad viņi abi bija vienlīdz centīgi. Bet ko var teikt par tiem kristiešiem, kam ir cerība dzīvot mūžīgi uz zemes? No līdzības par avīm un āžiem mēs uzzinām, ka tiem, kam ir cerība dzīvot uz zemes, ir godpilna iespēja palīdzēt Jēzus svaidītajiem brāļiem sludināšanā un cilvēku mācīšanā. Šajās grūtajās pēdējās dienās abas šīs grupas veido ”vienu ganāmpulku” un kopā dedzīgi gatavo mācekļus. (Jāņa 10:16.)

10. Kāda ir viena no iespaidīgām pazīmēm, kas liecina par Jēzus klātbūtni?

10 Kungam ir pilnīgs pamats gaidīt no saviem kalpiem, ka tie cītīgi darbosies viņa interesēs. Kā jau bija minēts, viņa uzticīgie mācekļi pirmajā gadsimtā dedzīgi vairoja kunga īpašumu. Bet kā ir tagad, beigu laikā, kad piepildās līdzība par talentiem? Jēzus uzticīgie kalpi iegulda lielas pūles, sludinot un gatavojot mācekļus tik plašā mērogā kā vēl nekad cilvēces vēsturē. Iznākumā katru gadu simtiem tūkstoši jaunu mācekļu kļūst par valstības sludinātājiem, un līdz ar to sludināšana un mācekļu gatavošana ir kļuvusi par iespaidīgu pazīmi, kas liecina par valstības ķēniņa Jēzus klātbūtni. Nav šaubu, ka Jēzus ir apmierināts ar savu mācekļu darbu.

Kristus saviem kalpiem ir uzticējis dārgumu — uzdevumu sludināt (Sk. 10. rindkopu)

KAD KUNGS PĀRRADĪSIES UN PRASĪS NORĒĶINU?

11. Kāpēc var secināt, ka Jēzus nāks prasīt norēķinu lielā posta laikā?

11 Jēzus nāks norēķināties ar saviem kalpiem, kad tuvosies beigām drīzumā gaidāmais lielais posts. Kāpēc tā var secināt? Jēzus pravietojumā, ko mēs varam lasīt Mateja evaņģēlija 24. un 25. nodaļā, viņš vairākkārt pieminēja savu nākšanu jeb ierašanos (pārrašanos). Runājot par laiku, kad viņš nāks  izpildīt spriedumu lielā posta laikā, Jēzus teica, ka cilvēki ”redzēs Cilvēka dēlu nākam debesu mākoņos”. Savus sekotājus, kas dzīvo pēdējās dienās, Jēzus aicināja saglabāt modrību, sacīdams: ”Jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs nāks,” — un: ”Cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs negaidāt.” (Mat. 24:30, 42, 44.) Tāpēc var secināt, ka arī vārdus ”šo kalpu kungs pārradās un prasīja no tiem norēķinu” Jēzus attiecināja uz laiku, kad viņš šī laikmeta beigās nāks izpildīt spriedumu. * (Mat. 25:19.)

12., 13. a) Ko kungs sacīja pirmajiem diviem kalpiem, un kāpēc? b) Kad svaidītie saņems beidzamo zīmogu? (Sk. ” Viņi sniedz norēķinu, kad nomirst”.) c) Kā tiks atalgoti tie, kas tiks atzīti par avīm?

12 Kā minēts līdzībā, kad kungs ierodas, viņš redz, ka divi no viņa kalpiem ir bijuši uzticami — gan tas, kam bija iedoti pieci talenti, gan tas, kam bija uzticēti divi, ir nopelnījuši divtik. Abiem šiem kalpiem kungs saka: ”Labi darīts, krietnais un uzticamais kalp! Tu esi bijis uzticams, rūpējoties par nedaudzām lietām, tāpēc es tevi iecelšu rūpēties par daudzām.” (Mat. 25:21, 23.) Ko mēs varam gaidīt, kad Kungs, godā celtais Jēzus, nākotnē nāks izpildīt spriedumu?

13 Tie, ko attēlo pirmie divi kalpi, proti, čaklie Jēzus svaidītie mācekļi, būs saņēmuši beidzamo zīmogu jau pirms lielā posta sākuma. (Atkl. 7:1—3.) Pirms Armagedona Jēzus viņiem piešķirs apsolīto balvu debesīs. Savukārt tie, kam ir cerība dzīvot uz zemes un kas būs snieguši Kristus brāļiem atbalstu sludināšanā, būs atzīti par avīm, un viņiem tiks dāvāta iespēja dzīvot valstības pakļautībā uz zemes. (Mat. 25:34.)

NELIETĪGAIS UN SLINKAIS KALPS

14., 15. Vai Jēzus norādīja, ka liels skaits viņa svaidīto brāļu izrādīsies nelietīgi un slinki? Paskaidrojiet.

14 Jēzus līdzībā trešais kalps nevis lika talentu lietā vai noguldīja to pie naudas mainītājiem, bet paslēpa to zemē. Kalps apzināti rīkojās pretēji saimnieka interesēm, tāpēc kungam bija pamats viņu nosaukt par ”nelietīgu un slinku”. Kungs atņēma viņam talentu un iedeva to tam, kam bija desmit talentu. Nelietīgais kalps pēc tam tika izmests ”ārā tumsā”. ”Tur viņš raudās un griezīs zobus,” teikts līdzībā. (Mat. 25:24—30; Lūk. 19:22, 23.)

15 Vai Jēzus, norādīdams, ka viens no trim kunga kalpiem savu talentu noslēpa zemē, gribēja teikt, ka trešā daļa viņa svaidīto sekotāju izrādīsies nelietīgi un slinki? Nē, to Jēzus nevēlējās  sacīt. Pievērsīsim uzmanību Jēzus vārdu kontekstam: līdzībā par uzticamo un gudro kalpu viņš bija stāstījis par ļaunu kalpu, kas sit citus kalpus. Jēzus negribēja teikt, ka nākotnē ir jāparādās cilvēku grupai, ko simbolizē ļaunais kalps. Viņš ļauno kalpu pieminēja tāpēc, lai brīdinātu uzticamo un gudro kalpu vairīties no rakstura iezīmēm, kādas līdzībā bija ļaunajam kalpam. Arī līdzībā par desmit jaunavām Jēzus negribēja teikt, ka puse viņa svaidīto sekotāju līdzināsies piecām nesaprātīgajām jaunavām. Stāstot par šīm jaunavām, viņš savus garīgos brāļus brīdināja, kas notiktu, ja viņi zaudētu modrību un nebūtu gatavi notikumu attīstībai. * Kā var secināt, ņemot vērā kontekstu, līdzībā par talentiem Jēzus nenorādīja, ka liels skaits viņa svaidīto brāļu pēdējās dienās izrādīsies nelietīgi un slinki. Īstenībā Jēzus uzsvēra, ka ir ļoti būtiski, lai viņa svaidītie sekotāji cītīgi darbotos — liktu lietā savus talentus — un vairītos no attieksmes un rīcības, kas līdzībā raksturoja ļauno kalpu. (Mat. 25:16.)

16. a) Ko mēs mācāmies no līdzības par talentiem? b) Kā šis raksts ir vairojis mūsu izpratni par šo līdzību? (Sk. ” Līdzība par talentiem — izpratne vairojas”.)

16 Ko mēs mācāmies no līdzības par talentiem? Pirmkārt, Kungs, Kristus, saviem svaidītajiem kalpiem ir uzticējis kaut ko ļoti dārgu — tas ir uzdevums sludināt un gatavot mācekļus. Otrkārt, Kristus no mums visiem gaida, ka mēs sludināsim cītīgi. Ja mēs tā rīkosimies, mēs varam nešaubīties, ka Kungs mūs atalgos par mūsu ticību, modrību un uzticību. (Mat. 25:21, 23, 34.)

^ 3. rk. 2013. gada 15. jūlija Sargtornī, 21., 22. lappusē, 8.—10. rindkopā, ir skaidrots, kas ir uzticamais un gudrais kalps. Iepriekšējā rakstā ir paskaidrots, ko Jēzus līdzībā attēloja jaunavas. Savukārt līdzība par avīm un āžiem ir paskaidrota 1996. gada 15. janvāra Sargtornī, 23.—28. lappusē, kā arī šī žurnāla numura nākamajā rakstā.

^ 5. rk. Jēzus laikā talents bija līdzvērtīgs aptuveni sešiem tūkstošiem denāriju. Vienkāršam strādniekam, kas dienā nopelnīja aptuveni vienu denāriju, būtu smagi jāstrādā apmēram 20 gadus, lai nopelnītu tikai vienu talentu.

^ 8. rk. Pēc apustuļu nāves Sātans veicināja atkrišanu, un daudzus gadsimtus tā turpināja vērsties plašumā. Šajā laikposmā uzdevums gatavot patiesus Kristus mācekļus tikpat kā netika pildīts. Taču ”pļaujas” laikā, pēdējās dienās, šajā ziņā bija jānotiek krasām pārmaiņām. (Mat. 13:24—30, 36—43.) Sk. 2013. gada 15. jūlija Sargtorni, 9.—12. lpp.

^ 15. rk. Sk. 13. rindkopu rakstā ”Vai jūs ”esat modri”?” šajā žurnāla numurā.