Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Lai jums ir nesatricināma ticība Dieva valstībai

Lai jums ir nesatricināma ticība Dieva valstībai

”Ticība ir pamatotas cerētā gaidas.” (EBR. 11:1.)

1., 2. Kas var nostiprināt mūsu pārliecību, ka valstība īstenos Dieva nodomu, kas saistīts ar cilvēkiem, un kāpēc? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

JEHOVAS LIECINIEKI bieži piemin, ka vienīgi Dieva valstība var atrisināt visas cilvēku problēmas, un dara visu, lai citi pievērstu uzmanību šai svarīgajai Bībeles patiesībai. Cerība, ko dod Dieva valstība, mums sniedz arī lielu mierinājumu. Bet cik stipra ir mūsu pārliecība, ka valstība ir reāla un ka tā īstenos savu mērķi? Kāds pamats ir nesatricināmi ticēt tam, ka valstība piepildīs Dieva nodomu? (Ebr. 11:1.)

2 Mesiānisko valstību ir izveidojis Visvarenais Dievs, lai īstenotu savu nodomu, kas saistīts ar viņa radību. Valstība balstās uz nesatricināmiem pamatiem — uz Jehovas neapstrīdamajām tiesībām valdīt. Būtiski valstības aspekti — kas būs tās ķēniņš, kas būs viņa līdzvaldnieki, pār ko viņi valdīs — ir tiesiski nostiprināti ar vairākām derībām jeb līgumiem, kuros viena no pusēm ir vai nu Dievs, vai viņa Dēls Jēzus Kristus. Pārdomas par šiem līgumiem vairos mūsu sapratni par to, kā piepildīsies Dieva nodoms, un  ļaus saskatīt, cik droši var paļauties uz valstību. (Nolasīt Efesiešiem 2:12.)

3. Kas tiks apskatīts šajā un nākamajā rakstā?

3 Bībelē ir minēti seši svarīgākie līgumi, kas attiecas uz mesiānisko valstību, kurā valda Jēzus Kristus. Tie ir 1) līgums ar Ābrahāmu, 2) bauslības līgums, 3) līgums ar Dāvidu, 4) līgums par priesteri, kas līdzīgs Melhisedekam, 5) jaunais līgums un 6) līgums par valstību. Apskatīsim, kā šie līgumi ir saistīti ar Dieva valstību un kā tie palīdz īstenoties Dieva nodomam par zemi un cilvēkiem. (Sk. ” Kā Dievs īstenos savu nodomu”.)

SOLĪJUMS, KAS ATKLĀJ, KĀ PIEPILDĪSIES DIEVA NODOMS

4. Kādus 1. Mozus grāmatā minētus norādījumus, kas attiecās uz cilvēkiem, Jehova izteica?

4 Kad Jehova bija sagatavojis zemeslodi par brīnišķīgu dzīvesvietu cilvēkiem, viņš izteica trīs norādījumus, kas uz tiem attiecās: viņš sacīja, ka cilvēki tiks radīti pēc viņa tēla; cilvēkiem bija jāpaplašina paradīze pa visu zemi un jāpiepilda tā ar taisnīgiem pēcnācējiem; cilvēkiem bija aizliegts ēst no laba un ļauna atzīšanas koka. (1. Moz. 1:26, 28; 2:16, 17.) Nekas vairāk nebija vajadzīgs. Pēc cilvēku radīšanas atlika tikai izpildīt abus pārējos Dieva rīkojumus, lai piepildītos viņa nodoms. Bet kāpēc tad kļuva nepieciešams slēgt līgumus?

5., 6. a) Kā Sātans mēģināja izjaukt Dieva nodomu? b) Kā Jehova atbildēja uz izaicinājumu, ko viņam Ēdenē meta Sātans?

5 Sātans neģēlīgi mēģināja izjaukt Dieva nodomu un uzsāka sacelšanos. Viņš vērsās pret norādījumu, kura izpildi viņam bija visvieglāk ietekmēt, — rīkojumu, kas prasīja, lai cilvēki paklausītu Dievam. Viņš kārdināja pirmo sievieti Ievu nepakļauties aizliegumam, kas bija izteikts par laba un ļauna atzīšanas koku. (1. Moz. 3:1—5; Atkl. 12:9.) Šādi Sātans apstrīdēja Dieva tiesības valdīt pār savu radību. Vēlāk Sātans piedēvēja Dieva uzticīgajiem kalpiem savtīgus motīvus. (Īj. 1:9—11; 2:4, 5.)

6 Kā Jehova atbildēja uz izaicinājumu, ko viņam Ēdenē meta Sātans? Ja viņš iznīcinātu dumpiniekus, dumpis būtu apspiests. Taču tas nozīmētu, ka Dieva paustais nodoms piepildīt zemi ar viņam paklausīgiem Ādama un Ievas pēcnācējiem paliktu neīstenots. Savā gudrībā Radītājs nevis tūlīt pat sodīja dumpiniekus ar nāvi, bet izteica dziļu pravietojumu. Šis Ēdenē dotais solījums garantēja, ka viņa teiktais piepildīsies visos sīkumos. (Nolasīt 1. Mozus 3:15.)

7. Ko Ēdenē dotais solījums atklāja par čūsku un tās dzimumu?

7 Ar Ēdenē doto solījumu Jehova izteica spriedumu čūskai jeb Sātanam un tās pēcnācējiem jeb ”dzimumam”, ko veido visi, kas vēlāk nostājās viņa pusē jautājumā par Dieva tiesībām valdīt. Patiesais Dievs piešķīra savas debesu sievas ”dzimumam” varu iznīcināt Sātanu. Tātad Ēdenē dotais solījums ne tikai atklāja, ka tiks darīts gals tam, kurš uzsāka dumpi Ēdenes dārzā, un novērstas visas viņa rīcības bēdīgās sekas, bet arī ļāva saprast, kā tas notiks.

8. Ko var uzzināt par sievu un tās dzimumu?

8 Bet kas ir sievas ”dzimums”? Tā kā šis dzimums sadragās čūskas galvu, proti, iznīcinās Sātanu, kurš ir garīga būtne, tad arī pašam dzimumam jābūt  garīgai būtnei. (Ebr. 2:14.) Tātad arī sievai, kuras pēcnācējs ir šis dzimums, jābūt garīgai. Kamēr čūskas pēcnācēju skaits strauji auga, jautājums par to, kas ir sieva un tās dzimums, palika neatbildēts vēl gandrīz četrus tūkstošus gadu pēc tam, kad Jehova bija izteicis solījumu Ēdenē. Tikmēr Jehova noslēdza vairākus līgumus, no kuriem var secināt, kas ir dzimums, un kuri viņa kalpiem apliecina, ka tieši ar šī dzimuma starpniecību Dievs novērsīs postu, kam Sātans ir licis nākt pār cilvēci.

LĪGUMS, KAS ĻAUJ PAZĪT DZIMUMU

9. Ko sevī ietvēra ar Ābrahāmu slēgtais līgums, un kad tas stājās spēkā?

9 Aptuveni divus tūkstošus gadu pēc tam, kad bija pasludināts spriedums Sātanam, Jehova patriarham Ābrahāmam pavēlēja atstāt savu mājvietu Mezopotāmijas pilsētā Ūrā un doties uz Kanaāna zemi. (Ap. d. 7:2, 3.) Jehova viņam sacīja: ”Izej no savas zemes, no savas cilts un no savām tēva mājām uz zemi, kuru Es tev rādīšu. Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis.” (1. Moz. 12:1—3.) Šīs ir senākās līdz mums nonākušās ziņas par Dieva Jehovas slēgto līgumu ar Ābrahāmu. Nav zināms, kad tieši Jehova noslēdza šo līgumu. Taču tas stājās spēkā 1943. gadā p.m.ē., kad 75 gadus vecais Ābrahāms aizgāja no Hāranas un pārcēlās pāri Eifratas upei.

10. a) Kā Ābrahāms apliecināja nesatricināmu ticību Dieva solījumiem? b) Kādus faktus par sievas dzimumu Jehova pakāpeniski atklāja?

10 Jehova vairākas reizes atkārtoja  Ābrahāmam savu solījumu, darot zināmas jaunas detaļas. (1. Moz. 13:15—17; 17:1—8, 16.) Kad Ābrahāms apliecināja nesatricināmu ticību Dieva solījumiem, būdams gatavs upurēt savu vienīgo dēlu, Jehova bez jebkādiem nosacījumiem pievienoja līgumam vēl kādu solījumu. (Nolasīt 1. Mozus 22:15—18; Ebrejiem 11:17, 18.) Pēc tam, kad līgums ar Ābrahāmu bija stājies spēkā, Jehova pakāpeniski atklāja svarīgus faktus par sievas dzimumu. Šim dzimumam bija jānāk no Ābrahāma dzimtas, pie tā bija jāpieder daudziem, tam bija jābūt apveltītam ar ķēniņa varu, jāiznīcina visi ienaidnieki un jākļūst par svētību daudziem citiem.

Ābrahāms apliecināja nesatricināmu ticību Dieva solījumiem (Sk. 10. rindkopu)

11., 12. Kā no Rakstiem izriet, ka līgumam ar Ābrahāmu bija lielāks piepildījums, un ko tas nozīmē mums?

11 Lai gan līgums ar Ābrahāmu vispirms piepildījās, kad Ābrahāma pēcnācēji iemantoja Apsolīto zemi, Bībelē paskaidrots, ka šī līguma nosacījumiem bija arī garīgs piepildījums. (Gal. 4:22—25.) Šajā lielākajā piepildījumā, kā, Dieva iedvesmots, paskaidroja apustulis Pāvils, Ābrahāma dzimuma galvenā daļa ir Kristus, bet arī 144 tūkstoši ar garu svaidīto kristiešu ir Ābrahāma ”pēcnācēji”, daļa no dzimuma. (Gal. 3:16, 29; Atkl. 5:9, 10; 14:1, 4.) Sieva, kurai piedzimst dzimums, ir ”augšējā Jeruzāleme” — Dieva organizācijas debesu daļa, ko veido viņam uzticīgās garīgās būtnes. (Gal. 4:26, 31.) Kā bija solīts līgumā ar Ābrahāmu, sievas dzimums sagādās svētības cilvēcei.

12 Līgums ar Ābrahāmu norāda uz Dieva valstības ķēniņu un viņa līdzvaldniekiem, un tas ir tiesisks pamats debesu valstības nodibināšanai. (Ebr. 6:13—18.) Cik ilgi šis līgums būs spēkā? 1. Mozus grāmatas 17. nodaļas 7. pantā tas ir nosaukts par ”mūžīgu derību”. Līgums paliks spēkā, kamēr mesiāniskā valstība iznīcinās visus Dieva ienaidniekus un būs svētītas visas zemes ciltis. (1. Kor. 15:23—26.) Tiem, kas tajā laikā dzīvos uz zemes, šis līgums nesīs mūžīgu labumu. No līguma, ko Dievs slēdza ar Ābrahāmu, ir redzams, ka Dievs ir apņēmies izpildīt savu nodomu, lai taisnīgi cilvēki ”piepildītu zemi”. (1. Moz. 1:28.)

LĪGUMS, KAS APLIECINA, KA VALSTĪBA NEZUDĪS

13., 14. Ko par Mesijas valdīšanu var uzzināt no līguma ar Dāvidu?

13 Ēdenē izteiktais solījums un līgums ar Ābrahāmu apstiprina svarīgu faktu: Jehovas vara, kas tiek īstenota ar mesiāniskās valstības starpniecību, stingri balstās uz viņa taisnīgajiem likumiem. (Ps. 89:15.) Vai mesiāniskā valdība kādreiz atkāpsies no Jehovas principiem un būs jānomaina? Vēl kāds līgums garantē, ka tas nekad nenotiks.

14 Pievērsīsim uzmanību, ko Jehova, noslēgdams līgumu ar Dāvidu, apsolīja šim senās Izraēlas ķēniņam. (Nolasīt 2. Samuēla 7:12, 16.) Jehova noslēdza līgumu ar Dāvidu, kad tas valdīja Jeruzālemē, un apsolīja, ka Mesija būs Dāvida pēcnācējs. (Lūk. 1:30—33.) Tā Jehova vēl konkrētāk norādīja dzimuma izcelsmi un noteica, ka vienam no Dāvida mantiniekiem būs ”tiesība” uz mesiāniskās valstības troni. (Ecēh. 21:30—32.) Valdot Jēzum, Dāvida ķēniņa vara ”nesatricināma būs mūžīgi”.  Dāvida ”dzimums pastāvēs mūžīgi, un viņa tronis būs kā saule”. (Ps. 89:35—38.) Mesijas valdīšana vienmēr būs Dievam tīkama, un tās sasniegumi pastāvēs mūžīgi.

LĪGUMS, KAS PAREDZ PRIESTERU KALPOŠANU

15.—17. Kāds vēl uzdevums būs sievas dzimumam saskaņā ar līgumu par priesteri, kas līdzīgs Melhisedekam, un kāpēc tas ir vajadzīgs?

15 Līgumi ar Ābrahāmu un Dāvidu skaidri parādīja, ka sievas dzimums būs apveltīts ar ķēniņa varu, taču ar to vien nepietiek, lai sagādātu svētības visu tautu cilvēkiem. Vēl ir nepieciešams atbrīvot viņus no grēka, lai viņus varētu uzņemt Jehovas lielajā ģimenē. To būtu iespējams panākt, ja dzimums pildītu arī priestera pienākumus. Radītāja gudrība izpaužas tajā, ka viņš par to ir parūpējies, slēdzot vēl kādu tiesisku vienošanos — līgumu par priesteri, kas līdzīgs Melhisedekam.

16 Ar ķēniņa Dāvida starpniecību Jehova darīja zināmu, ka viņš slēgs līgumu tieši ar Jēzu, lai sasniegtu divus mērķus: lai Jēzus ”sēstos pie [Dieva] labās rokas” līdz brīdim, kad viņš valdīs pār saviem ienaidniekiem, un lai viņš būtu ”priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas”. (Nolasīt Psalmu 110:1, 2, 4.) Kāpēc Jēzum bija jābūt priesterim ”pēc Melhisedeka kārtas”? Jau ilgi pirms tam, kad Ābrahāma pēcnācēji iemantoja Apsolīto zemi, Salemas ķēniņš Melhisedeks bija ”Visaugstākā Dieva priesteris”. (Ebr. 7:1—3.) Par priesteri viņu bija iecēlis pats Jehova. Melhisedeks ir vienīgais Ebreju rakstos minētais cilvēks, kas pildīja gan ķēniņa, gan priestera pienākumus. Turklāt, tā kā nekas nav zināms par viņa priekštečiem un pēctečiem, viņu var saukt par ”priesteri uz visiem laikiem” — uz mūžīgiem laikiem.

17 Jēzus ir tieši iecelts par priesteri ar līgumu, ko Jehova ir slēdzis personiski ar viņu, un Jēzus paliks ”priesteris mūžīgi, līdzīgs Melhisedekam”. (Ebr. 5:4—6.) No tā nepārprotami izriet, ka Jehova ir uzņēmies tiesiskas saistības īstenot savu sākotnējo nodomu par cilvēkiem uz zemes, izmantojot mesiānisko valstību.

LĪGUMI — VALSTĪBAS TIESISKAIS PAMATS

18., 19. a) Ko par valstību ļauj uzzināt līgumi, par kuriem bija runa šajā rakstā? b) Uz kādu jautājumu vēl jāatbild?

18 Domājot par līgumiem, ko esam apskatījuši, var redzēt, kā tie attiecas uz mesiānisko valstību un kā valstības pastāvēšana ir stingri balstīta uz šiem līgumiem. Ēdenē dotais solījums apliecina, ka Jehova ar sievas dzimuma starpniecību īstenos savu nodomu, kas saistīts ar zemi un cilvēci. Kas būs dzimums, un ko šis dzimums darīs? To visu apraksta līgums ar Ābrahāmu.

19 Līgums ar Dāvidu konkrētāk norāda dzimuma galvenās daļas izcelsmi un piešķir šim dzimumam tiesības valdīt pār zemi, lai valstības sasniegumi pastāvētu mūžam. Līgums par priesteri, kas līdzīgs Melhisedekam, ir par pamatu tam, ka dzimums pilda priestera pienākumus. Taču Jēzus nebūs vienīgais, kas palīdzēs cilvēkiem sasniegt pilnību. Arī citi ir svaidīti par ķēniņiem un priesteriem. Kas tie ir? Par to var lasīt nākamajā rakstā.