”Dodies cīņā uzvaras apziņas pilns!” (PS. 45:5.)

1., 2. Kāpēc mūs var interesēt 45. psalms?

DIŽENS ķēniņš izjāj, sargājot patiesību un taisnību, un gūst uzvaru pār saviem ienaidniekiem. Izcīnījis galīgu uzvaru, viņš apprec skaistu līgavu. Ķēniņu atceras un slavē visas nākamās paaudzes. Tāda ir 45. psalma pamattēma.

2 Taču 45. psalms ir daudz kas vairāk par aizraujošu stāstu ar laimīgām beigām. Tajā minētie notikumi ir saistīti ar mūsu dzīvi — gan tagad, gan nākotnē. Tāpēc uzmanīgi izpētīsim šo psalmu.

”MANA SIRDS IZPLŪST KOŠOS VĀRDOS”

3., 4. a) Kāda laba vēsts ir saistīta ar mums, un kā tā var ietekmēt mūsu sirdi? b) Kā mēs ”dziedam dziesmu ķēniņam”, un kādā ziņā mūsu mute ir līdzīga ”veikla rakstītāja rakstāmajam”?

3 Nolasīt Psalmu 45:2. Psalmu sacerētāja sirdi bija saviļņojis kaut kas labs, kas tai lika ”izplūst košos vārdos” par kādu ķēniņu. Ebreju valodas darbības vārdu, kas tulkots ”izplūst”, var tulkot arī ”kūsā” vai ”izverd”. Kad psalmu sacerētājs domāja par ķēniņu, viņa sirds burtiski kūsāja aiz emociju pārpilnības un viņa mute kļuva līdzīga ”veikla rakstītāja rakstāmajam”.

 4 Ko var teikt par mums? Labā vēsts par mesiānisko valstību ir kaut kas labs, un tā saviļņo mūsu sirdi. Vēsts par valstību kļuva īpaši laba 1914. gadā. Kopš tā laika vēsts attiecas nevis uz valstību, kas gaidāma nākotnē, bet uz reālu valdību, kas jau tagad darbojas debesīs. Tā ir ”labā vēsts par valstību”, ko mēs sludinām ”pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām”. (Mat. 24:14.) Vai vēsts par valstību ir skārusi mūsu sirdi? Vai mēs dedzīgi sludinām šo labo vēsti? Tāpat kā psalmu sacerētājs, mēs ”dziedam dziesmu ķēniņam” — mūsu ķēniņam Jēzum Kristum. Mēs darām zināmu, ka viņš ir kāpis debesu tronī un kļuvis par mesiāniskās valstības ķēniņu. Turklāt mēs aicinām visus — gan valdniekus, gan to padotos — pakļauties Jēzus valdīšanai. (Ps. 2:1, 2, 4—12.) Mūsu mute ir līdzīga ”veikla rakstītāja rakstāmajam”, jo sludināšanā mēs plaši izmantojam rakstītos Dieva vārdus.

Mēs ar prieku sludinām labo vēsti par savu ķēniņu — Jēzu Kristu

ĶĒNIŅA ”LŪPAS IR LAIPNĪBAS UN MĪLĪBAS PILNAS”

5. a) Kādā nozīmē Jēzus bija ”skaistākais”? b) Kādā ziņā ķēniņa ”lūpas [bija] laipnības un mīlības pilnas”, un kā mēs varam sekot viņa piemēram?

5 Nolasīt Psalmu 45:3. Bībelē tikpat kā nekas nav teikts par Jēzus ārieni. Tā kā viņš bija pilnīgs cilvēks, viņu noteikti varēja nosaukt par ”skaistāko”. Taču viņa skaistuma pamatā bija viņa uzticība Jehovam un nelokāmā morālā stāja. Turklāt Jēzus sludināja vēsti par valstību tā, ka viņa ”lūpas [bija] laipnības un mīlības pilnas”. (Lūk. 4:22; Jāņa 7:46.) Vai mēs cenšamies sekot viņa piemēram sludināšanā un runāt tā, lai piekļūtu cilvēku sirdij? (Kol. 4:6.)

6. Kā Dievs Jēzu svētīja ”mūžīgi”?

6 Jēzus pilnīgās uzticības dēļ Jehova viņu svētīja, kad viņš kalpoja uz zemes, un atalgoja viņu pēc viņa upura nāves. Apustulis Pāvils rakstīja: ”Tapis par cilvēku, viņš [Jēzus] sevi pazemināja un kļuva paklausīgs līdz nāvei, līdz pat nāvei pie moku staba. Tāpēc arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pārāks par visiem citiem vārdiem, lai Jēzus vārdā visi — gan debesīs, gan uz zemes, gan zem zemes — mestos ceļos un visas mēles atklāti atzītu, ka Jēzus Kristus ir Kungs par godu Dievam, Tēvam.” (Filip. 2:8—11.) Jehova Jēzu svētīja ”mūžīgi”, pieceldams viņu no nāves un piešķirdams nemirstību. (Rom. 6:9.)

ĶĒNIŅŠ TIEK PADARĪTS LIELĀKS PAR SAVIEM ”LĪDZINIEKIEM”

7. Kā jāsaprot tas, ka Dievs svaidīja Jēzu vairāk nekā viņa ”līdziniekus”?

7 Nolasīt Psalmu 45:7, 8. Jēzus dziļi mīlēja taisnību un ienīda visu, kas varēja nest negodu viņa Tēvam, tāpēc Jehova viņu svaidīja par mesiāniskās valstības ķēniņu. Jēzus tika svaidīts ar ”prieka eļļu” vairāk nekā viņa ”bērni” jeb ”līdzinieki” (LB-2012), tas ir, Jūdejas ķēniņi no Dāvida dzimtas. Kā šie  vārdi jāsaprot? Viens ir tas, ka Jēzu svaidīja pats Jehova. Turklāt Jehova viņu svaidīja gan par ķēniņu, gan par augsto priesteri. (Ps. 2:2; Ebr. 5:5, 6.) Jēzus tika svaidīts nevis ar eļļu, bet ar svēto garu, un viņš valda nevis uz zemes, bet debesīs.

8. Kāpēc var teikt, ka Jēzus tronis ir kā ”Dieva tronis”, un kāpēc var nešaubīties, ka viņa valdīšana ir taisnīga?

8 Jehova iecēla savu Dēlu par mesiānisko ķēniņu debesīs 1914. gadā. ”Taisns ir [viņa] valdības scepteris”, tātad var nešaubīties, ka viņa valdīšana būs taisnīga un objektīva. Jēzus vara ir likumīga, jo viņa tronis ir kā ”Dieva tronis”, proti, viņa valdības pamats ir Jehova. Turklāt Jēzus tronis pastāvēs ”joprojām un mūžīgi”. Vai gan mums nav iemesls lepoties, ka mēs kalpojam Jehovam tik varena, Dieva iecelta ķēniņa vadībā?

ĶĒNIŅŠ ”APJOŽ SAVU ZOBENU”

9., 10. a) Kad Kristus apjoza savu zobenu, un kā viņš tūlīt lika to lietā? b) Kā Kristus vēl izmantos savu zobenu?

9 Nolasīt Psalmu 45:4. Jehova dod ķēniņam norādījumu ”apjozt savu zobenu ap gurniem”, līdz ar to pilnvarodams Jēzu karot ar visiem, kas pretojas Dieva varai, un izpildīt tiem Dieva spriedumu. (Ps. 110:2.) Tā kā Kristus ir neuzveicams ķēniņš karotājs, viņš tiek uzrunāts ar vārdiem ”tu varoni”. Viņš apjoza savu zobenu 1914. gadā un guva uzvaru pār Sātanu un dēmoniem, kurus viņš no debesīm nogāza zemes apkaimē. (Atkl. 12:7—9.)

10 Tas bija tikai ķēniņa uzvaras gājiena sākums. Viņa galīgā uzvara vēl ir priekšā. (Atkl. 6:2.) Visām Sātana sistēmas sastāvdaļām uz zemes vēl tiks izpildīts Jehovas spriedums, un Sātans līdz ar dēmoniem tiks padarīts nekaitīgs. Vispirms pienāks gals lielajai Babilonai — visām pasaules viltus reliģijām. Jehovas nodoms ir iznīcināt šo bezdievīgo ”netikli” ar politisko vadītāju rokām. (Atkl. 17:16, 17.) Pēc tam ķēniņš dosies karā pret Sātana politisko sistēmu un darīs tai galu. Kristus, kas ir nosaukts arī par ”bezdibeņa eņģeli”, gūs galīgu uzvaru, ieslodzīdams Sātanu un dēmonus bezdibenī. (Atkl. 9:1, 11; 20:1—3.) Noskaidrosim, kādas pravietiskas norādes uz šiem aizraujošajiem notikumiem ir atrodamas 45. psalmā.

ĶĒNIŅŠ DODAS CĪŅĀ, ”SARGĀJOT PATIESĪBU”

11. Kā Kristus ”sargā patiesību”?

11 Nolasīt Psalmu 45:5. Ķēniņš nedodas cīņā, lai iekarotu zemes un pakļautu tautas. Viņš izcīna taisnīgu karu ar cēliem mērķiem, ”sargājot patiesību, lēnību un taisnību”. Izcilākā patiesība, kas ir jāsargā, ir patiesība par Jehovas augstāko varu. Saceldamies pret Jehovu, Sātans apšaubīja viņa valdīšanas tiesiskumu. Kopš tā laika šo pamatpatiesību ir apstrīdējuši gan dēmoni, gan cilvēki. Tagad Jehovas svaidītajam ķēniņam ir pienācis laiks reizi par visām reizēm apstiprināt patiesību, ka Jehovam pieder augstākā vara.

12. Kā ķēniņš ”sargā.. lēnību”?

12 Ķēniņš ir devies cīņā, arī ”sargājot.. lēnību”. Viņš ir Dieva vienīgais Dēls, kas ir rādījis izcilu priekšzīmi ar savu pazemību un uzticīgu  pakļaušanos Tēva varai. (Jes. 50:4, 5; Jāņa 5:19.) Visiem ķēniņa pavalstniekiem ir jāmācās no viņa un pazemīgi jāpakļaujas Jehovas varai it visā. Tikai tiem, kas tā rīkosies, tiks ļauts dzīvot Dieva apsolītajā jaunajā pasaulē. (Cak. 14:16, 17.)

13. Kā Kristus ”sargā.. taisnību”?

13 Kristus mērķis ir arī ”sargāt.. taisnību”. Taisnība, ko ķēniņš sargā, ir ”Dieva taisnība” — Jehovas noteiktās labā un ļaunā normas. (Rom. 3:21; 5. Moz. 32:4.) Jesaja par ķēniņu Jēzu Kristu pravietoja: ”Ķēniņš valdīs pēc taisnības.” (Jes. 32:1.) Jēzus valdīšanas laikā pastāvēs apsolītās ”jaunās debesis” un ”jaunā zeme”, kur ”mājos taisnība”. (2. Pēt. 3:13.) Visiem, kas dzīvos jaunajā pasaulē, būs jāpakļaujas Jehovas normām. (Jes. 11:1—5.)

ĶĒNIŅŠ PAVEIC ”ŠAUSMU PILNUS BRĪNUMUS”

14. Kā Kristus ar savu labo roku paveiks ”šausmu pilnus brīnumus”? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

14 Ķēniņam izjājot, viņam ap gurniem ir apjozts zobens. (Ps. 45:4.) Taču pienāk laiks satvert zobenu labajā rokā un likt to lietā. Psalmā pravietots: ”Tava labā roka rādīs tev šausmu pilnus brīnumus!” (Ps. 45:5.) Kad Jēzus Kristus dosies īstenot Jehovas spriedumus Armagedonā, viņš paveiks ”šausmu pilnus brīnumus”, vēršoties pret saviem ienaidniekiem. Mēs nezinām, kā tieši viņš iznīcinās Sātana pasauli, bet skaidrs ir tas, ka viņa rīcība iedvesīs šausmas tiem zemes iedzīvotājiem, kas nebūs ņēmuši vērā Dieva brīdinājumu pakļauties ķēniņa varai. (Nolasīt Psalmu 2:11, 12.) Savā pravietojumā par beigu laiku Jēzus sacīja, ka ļaudis ”pamirs aiz bailēm, gaidīdami, kas notiks pasaulē, jo debesu spēki tiks satricināti”. Viņš turpināja: ”Un tad varēs redzēt Cilvēka dēlu nākam mākonī ar spēku un lielu godu.” (Lūk. 21:26, 27.)

15., 16. Kas veidos ”karapulkus”, kuri cīņā sekos Kristum?

15 Atklāsmes grāmatā var lasīt, kā ķēniņš nāk ”ar spēku un lielu godu”, lai īstenotu spriedumu: ”Es ieraudzīju debesis atvērtas, un, lūk, tur bija balts zirgs. To, kas tajā sēdēja, sauc par Uzticīgo un Patieso, un viņš tiesā un karo taisnīgumā. [..] Viņam sekoja debesu karapulki baltos zirgos, tērpti baltā, tīrā, smalkā linā. No viņa mutes nāk ass, garš zobens, lai ar to cirstu tautas, un viņš tās ganīs ar dzelzs zizli. Viņš min Visvarenā Dieva dusmu kvēles vīna spiedi.” (Atkl. 19:11, 14, 15.)

16 Kas dosies cīņā līdz ar Kristu un veidos debesu ”karapulkus”, kuri viņam seko? Tad, kad Jēzus pirmo reizi apjoza savu zobenu, lai padzītu Sātanu un dēmonus no debesīm, ar viņu kopā bija viņa eņģeļi. (Atkl. 12:7—9.) Ir loģiski secināt, ka arī Armagedona karā Kristus karapulkos būs svētie eņģeļi. Vai tajos būs vēl kāds? Lūk, ko Jēzus apsolīja saviem svaidītajiem brāļiem: ”Tam, kas uzvar un dara manus darbus līdz galam, es piešķiršu varu pār tautām, kādu es pats esmu saņēmis no Tēva, un tas ganīs tautas ar dzelzs zizli, tā ka tās tiks sadauzītas gabalos kā māla trauki.” (Atkl. 2:26, 27.) Tātad pie Kristus debesu karapulkiem piederēs arī viņa svaidītie  brāļi, kas tajā laikā jau būs saņēmuši savu debesu balvu. Šie svaidītie līdzvaldnieki būs kopā ar Kristu, kad viņš paveiks ”šausmu pilnus brīnumus”, ganīdams tautas ar dzelzs zizli.

ĶĒNIŅŠ GŪST GALĪGU UZVARU

17. a) Ko simbolizē baltais zirgs, kurā jāj Kristus? b) Ko attēlo zobens un loks?

17 Nolasīt Psalmu 45:6. Ķēniņš sēž baltā zirgā, kas simbolizē karu, kurš ir tīrs un taisnīgs Jehovas acīs. (Atkl. 6:2; 19:11.) Ķēniņam ir ne tikai zobens, bet arī loks. Mēs lasām: ”Es redzēju: lūk, balts zirgs, un tam, kas tajā sēdēja, bija loks; viņam iedeva kroni, un viņš izjāja uzvarēdams un lai uzvarētu.” Gan zobens, gan loks attēlo paņēmienus, kādus Kristus izmantos, lai izpildītu spriedumu saviem ienaidniekiem.

Putni tiks aicināti attīrīt zemi (Sk. 18. rindkopu)

18. Kāpēc var teikt, ka Kristus ”bultas” būs ļoti ”asas”?

18 Poētiskā valodā psalmu sacerētājs pravieto, ka ķēniņa ”bultas ir asas” un ”iespiežas ķēniņa ienaidnieku sirdīs”, tā ka ”tautas kritīs [viņam] pie kājām”. Kritušie gulēs pa visu zemi. Jeremijas pravietojumā paredzēts: ”Tā Kunga nokautie gulēs tanī dienā no viena zemes gala līdz otram.” (Jer. 25:33.) Citā pravietojumā par šiem pašiem notikumiem teikts: ”Es ieraudzīju arī eņģeli, kas stāvēja saulē un skaļā balsī sauca visiem putniem, kuri lido debesīs: ”Laidieties šurp, pulcējieties uz Dieva lielo mielastu, lai ēstu ķēniņu miesu, karavadoņu miesu, stiprinieku miesu, zirgu un jātnieku miesu, visu ļaužu miesu — gan brīvo, gan vergu, gan mazo, gan lielo.”” (Atkl. 19:17, 18.)

19. Kā Kristus vainagos cīņu ar galīgu uzvaru?

19 Kad Kristus būs iznīcinājis Sātana ļauno pasauli, viņš vainagos cīņu ar dižu uzvaru. (Ps. 45:5.) Viņš iemetīs Sātanu un dēmonus bezdibenī, kur tie paliks visu viņa tūkstoš gadu valdīšanas laiku. (Atkl. 20:2, 3.) Tā kā Sātans un viņa eņģeļi tad atradīsies nāvei līdzīgā bezdarbības stāvoklī, zemes iedzīvotāji neizjutīs nekādu Sātana ietekmi un varēs netraucēti pakļauties savam izcilajam ķēniņam, kas būs guvis uzvaru. Bet, pirms viņi pieredzēs, kā visa zeme pakāpeniski kļūst par paradīzi, viņiem būs vēl kāds iemesls līksmot līdz ar savu ķēniņu un tā līdzvaldniekiem debesīs. Par šo priecīgo notikumu stāstīts nākamajā rakstā.