”Lieli un brīnumaini ir tavi darbi, Jehova, Dievs.. ..mūžības Ķēniņ!” (ATKL. 15:3.)

1., 2. Ko paveiks Dieva valstība, un kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka šī valstība nāks?

MŪSU ĒRAS 31. gada pavasarī kādā kalnā netālu no Kapernaumas Jēzus Kristus mācīja savus sekotājus lūgt Dievu: ”Lai nāk tava valstība.” (Mat. 6:10.) Mūsdienās daudzi šaubās, vai šī valstība vispār kādreiz atnāks. Turpretī mēs esam pārliecināti, ka mūsu sirsnīgās lūgšanas, lai nāk Dieva valstība, nepaliks bez atbildes.

2 Jehova ar valstības starpniecību apvienos savu ģimeni debesīs un uz zemes. Šis Dieva nodoms noteikti piepildīsies. (Jes. 55:10, 11.) Jau tagad Jehova ir kļuvis par Ķēniņu, un to pierāda aizraujošie notikumi, kas ir risinājušies pēdējo 100 gadu laikā. Dievs veic lielus un brīnumainus darbus miljoniem savu uzticīgo kalpu labā. (Cak. 14:9; Atkl. 15:3.) Tomēr Jehovas kļūšana par Ķēniņu nav tas pats, kas Dieva valstības nākšana, par ko mācīja lūgt Jēzus. Ar ko šie notikumi atšķiras, un kā tie ir saistīti ar mums?

JEHOVAS IECELTAIS ĶĒNIŅŠ SĀK RĪKOTIES

3. a) Kad Jēzus tika iecelts par ķēniņu, un kur viņš sāka valdīt? b) Kā jūs pamatotu, ka valstība tika nodibināta 1914. gadā? (Sk. zemsvītras piezīmi.)

3 Kad tuvojās beigām 19. gadsimts, kļuva skaidrāks kāds  pravietojums, ko pirms 2500 gadiem ir pierakstījis Daniēls: ”Šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi.” (Dan. 2:44.) Bībeles pētnieki vairākus gadu desmitus sludināja, ka 1914. gads būs ļoti nozīmīgs. Daudzi cilvēki tolaik bija noskaņoti optimistiski. Kādā grāmatā norādīts: ”Pasaule 1914. gadā bija cerību un gaidu pilna.” Taču tajā pašā gadā uzliesmoja Pirmais pasaules karš, apstiprinot Bībeles pravietojumu patiesumu. Turpmākie notikumi — bads, zemestrīces un slimības, kā arī citu Bībeles pravietojumu piepildīšanās — pārliecinoši pierādīja, ka Jēzus Kristus 1914. gadā ir sācis valdīt debesīs un kļuvis par Dieva valstības ķēniņu. * Ieceldams savu Dēlu par mesiānisko ķēniņu, Jehova pats jaunā nozīmē bija kļuvis par Ķēniņu.

4. Ko ķēniņš darīja, tiklīdz bija uzsācis valdīt, un kam viņš pievērsa uzmanību pēc tam?

4 Dieva ieceltā ķēniņa pirmais uzdevums bija karot ar sava Tēva galveno ienaidnieku — Sātanu. Jēzus un viņa eņģeļi padzina Sātanu un dēmonus no debesīm. Debesīs tas izraisīja lielu prieku, bet zemei sagādāja vēl nepieredzētu postu. (Nolasīt Atklāsmes 12:7—9, 12.) Pēc tam ķēniņš pievērsa uzmanību saviem pavalstniekiem uz zemes, lai tos attīrītu, mācītu un organizētu Dieva gribas pildīšanai. Apskatīsim šos trīs valstības valdīšanas aspektus, pārdomājot, ko mēs varam mācīties no Dieva kalpu paklausības Jēzus vadībai.

MESIĀNISKAIS ĶĒNIŅŠ ATTĪRA SAVUS PAVALSTNIEKUS

5. Kāda attīrīšana notika no 1914. līdz 1919. gadam?

5 Kad tronī celtais ķēniņš bija atbrīvojis debesis no Sātana un dēmonu kaitīgās ietekmes, Jehova uzdeva Jēzum pārbaudīt, kādā garīgā stāvoklī ir viņa sekotāji uz zemes, un tos attīrīt. Pravietis Maleahijs to aprakstīja kā garīgu ”dzidrināšanu”. (Mal. 3:1—3.) Vēsture liecina, ka šie notikumi risinājās starp 1914. gadu un 1919. gada sākumu. * Lai mēs varētu piederēt pie Jehovas lielās ģimenes, mums jābūt tīriem jeb svētiem. (1. Pēt. 1:15, 16.) Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūs aptraipītu šīs pasaules viltus reliģija vai politika.

6. Kā tiek sagādāts garīgais uzturs, un kāpēc tas ir vērtīgs?

6 Pēc tam Jēzus, izmantodams savas ķēniņa pilnvaras, iecēla ”uzticamo un gudro kalpu”. Kalpa uzdevums bija regulāri sagādāt spēcinošu garīgo uzturu visiem, kas veido ”vienu ganāmpulku” Jēzus pārraudzībā. (Mat. 24:45—47; Jāņa 10:16.) Kopš 1919. gada neliela grupa svaidīto brāļu ir uzticīgi pildījusi nopietno uzdevumu gādāt uzturu ”saimes ļaudīm”. Garīgais uzturs, ko mēs pārpilnībā saņemam ar šo brāļu starpniecību, mūs stiprina un ļauj augt ticībā. Tas vairo mūsu apņēmību palikt tīriem garīgi, morāli, fiziski un pat savās domās. Garīgais uzturs mūs arī māca un palīdz pēc iespējas lielākā mērā piedalīties vissvarīgākajā darbā, kāds mūsdienās tiek veikts uz zemes. Vai mēs izmantojam visu, kas mums tiek piedāvāts?

ĶĒNIŅŠ MĀCA SAVUS PAVALSTNIEKUS SLUDINĀT VISĀ PASAULĒ

7. Kādu svarīgu darbu Jēzus aizsāka, būdams uz zemes, un cik ilgi tam bija jāturpinās?

7 Kad Jēzus sāka savu kalpošanu uz zemes, viņš paziņoja: ”Arī citās pilsētās man jāsludina labā vēsts par Dieva valstību, jo tāpēc es esmu sūtīts.” (Lūk. 4:43.) Trīsarpus gadus šis darbs bija svarīgākais  Jēzus dzīvē. Saviem mācekļiem viņš sacīja: ”Ejot sludiniet: ”Debesu valstība jau ir tuvu!”” (Mat. 10:7.) Pēc savas augšāmcelšanas Jēzus paredzēja, ka viņa sekotāji izplatīs šo vēsti ”līdz pašai zemes malai”. (Ap. d. 1:8.) Viņš tiem apsolīja, ka viņš pats būs iesaistīts šajā svarīgajā darbā līdz pat mūsu dienām. (Mat. 28:19, 20.)

8. Kā ķēniņš rosināja savus pavalstniekus uz zemes aktīvi rīkoties?

8 Kopš 1919. gada ”labā vēsts par valstību” ieguva sevišķu nozīmi. (Mat. 24:14.) Ķēniņš jau valdīja debesīs, un viņš uz zemes bija sapulcējis un attīrījis nelielu grupu savu pavalstnieku. Šie cilvēki ar gatavību atsaucās uz Jēzus aicinājumu pa visu zemi sludināt labo vēsti par nodibināto Dieva valstību. (Ap. d. 10:42.) 1922. gada septembrī gandrīz 20 tūkstoši valstības atbalstītāju sapulcējās starptautiskā kongresā Sīdarpointā (ASV, Ohaio štats). Viņi ar lielu saviļņojumu noklausījās brāļa Dž. Raterforda runu ”Debesu valstība ir tuvu”, kurā viņš paziņoja: ”Lūk, Ķēniņš valda! Jūs esat viņa vēstneši. Tāpēc vēstījiet, vēstījiet, vēstījiet par Ķēniņu un viņa valstību!” Divi tūkstoši kongresa apmeklētāju, runas iedvesmoti, piedalījās īpašā ”kalpošanas dienā” un uzrunāja cilvēkus viņu mājās vairāk nekā 70 kilometru rādiusā no kongresa norises vietas. Kāds brālis, kas pieredzēja šos notikumus, dalījās savās izjūtās: ”Es nekad neaizmirsīšu aicinājumu sludināt valstību un to, ar kādu dedzību visi uz to atsaucās.” Viņš nebija vienīgais, kas tā jutās.

9., 10. a) Kas ir darīts, lai mācītu valstības sludinātājus? b) Ko esat iemācījušies jūs personiski?

9 1922. gadā bija jau vairāk nekā 17 tūkstoši valstības sludinātāju, kas darbojās 58 pasaules valstīs. Taču viņiem vēl daudz kas bija jāmācās. Pirmajā gadsimtā Jēzus, kam bija jākļūst par ķēniņu, deva saviem mācekļiem skaidrus norādījumus, ko, kur un kā sludināt. (Mat. 10:5—7; Lūk. 9:1—6; 10:1—11.) Arī mūsdienās Jēzus rīkojas līdzīgi — viņš raugās, lai visi, kas piedalās valstības sludināšanā, saņemtu vajadzīgos norādījumus un palīglīdzekļus, kas ļautu sekmīgi sludināt. (2. Tim. 3:17.) Ar kristiešu draudzes starpniecību Jēzus sagatavo savus pavalstniekus kalpošanai. Piemēram, viņš tos māca teokrātiskajā kalpošanas skolā, kas tiek organizēta visās pasaules draudzēs, kuru skaits pārsniedz 111 tūkstošus. Vairāk nekā septiņi miljoni sludinātāju, kas liek lietā šajā skolā uzzināto, ir sagatavoti, lai sludinātu un mācītu citus tā, ka viņus uzklausītu ”visdažādākie cilvēki”. (Nolasīt 1. Korintiešiem 9:20—23.)

10 Bez teokrātiskās kalpošanas skolas ir izveidotas arī citas skolas, kurās mācību  materiāls ir balstīts uz Bībeli, un tajās var mācīties draudžu vecākie, pionieri, neprecēti brāļi, precēti kristieši, filiāļu komiteju locekļi un viņu sievas, ceļojošie pārraugi un viņu sievas, kā arī misionāri. * Brāļi un māsas, kas bija mācījušies kādā no grupām Bībeles skolā laulātiem pāriem, pauda savu pateicību šādiem vārdiem: ”Īpašā apmācība, ko mēs saņēmām, ir padziļinājusi mūsu mīlestību pret Jehovu, un tagad mēs esam labāk sagatavoti, lai palīdzētu citiem.”

11. Kā valstības sludinātāji ir spējuši izturēt pretestību?

11 Plašā valstības sludināšana un cilvēku mācīšana nav palikusi nepamanīta Sātanam. Viņš gan atklāti, gan slepus mēģina apslāpēt vēsti par valstību un vēršas pret tās sludinātājiem, lai apstādinātu to darbību. Taču šī ienaidnieka pūles ir veltas. Jehova ir iecēlis savu Dēlu ”augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību”. (Efes. 1:20—22.) Būdams ķēniņš, Jēzus liek lietā savu varu, lai sargātu un vadītu savus mācekļus un panāktu, ka tiek izpildīta viņa Tēva griba. * Labā vēsts tiek sludināta, un miljoniem godprātīgu cilvēku tiek mācīti Jehovas ceļi. Mums ir liels gods piedalīties šajā svarīgajā darbā.

ĶĒNIŅŠ ORGANIZĒ SAVUS PAVALSTNIEKUS VĒL AKTĪVĀKAI DARBĪBAI

12. Miniet dažus organizatoriskus uzlabojumus, kas ir ieviesti kopš valstības nodibināšanas!

12 Kopš valstības nodibināšanas 1914. gadā ķēniņš ir rūpējies, lai Dieva kalpi būtu arvien labāk organizēti viņa Tēva gribas pildīšanai. (Nolasīt Jesajas 60:17.) 1919. gadā katrā draudzē tika iecelts kalpošanas vadītājs, kura uzdevums bija uzņemties vadību sludināšanā. 1927. gadā tika ieviesta regulāra sludināšana pa mājām svētdienās. 1931. gadā valstības atbalstītāji tika mudināti darboties vēl aktīvāk, kad viņi pieņēma uz Bībeli balstīto nosaukumu Jehovas liecinieki. (Jes. 43:10—12.) 1938. gadā demokrātiska ievēlēšana atbildīgos amatos draudzē tika aizstāta ar teokrātisku iecelšanu. 1972. gadā draudzes pārraudzība tika uzticēta vairākiem vecākajiem, ne tikai vienam draudzes pārraugam. Visi vīrieši, kas atbilda prasībām, tika mudināti tiekties pēc iespējas ”ganīt [viņiem] uzticēto Dieva ganāmpulku”. (1. Pēt. 5:2.) 1976. gadā tika izveidotas sešas Vadošās padomes komitejas, kas pārrauga Jehovas liecinieku darbību visā pasaulē. Kā redzams, Jehovas ieceltais ķēniņš pakāpeniski  organizē valstības pavalstniekus, lai tie darbotos arvien lielākā saskaņā ar teokrātisko kārtību jeb Dieva varu.

13. Kā jūsu dzīvi ietekmē tas, kas ir sasniegts valstības valdīšanas 100 gados?

13 Pirmajos 100 savas valdīšanas gados mesiāniskais ķēniņš ir paveicis ļoti daudz. Viņš ir attīrījis tautu Jehovas vārdam. Viņa vadībā labā vēsts par valstību tiek sludināta 239 zemēs un miljoniem cilvēku mācās Jehovas ceļus. Viņš ir apvienojis vairāk nekā septiņus miljonus uzticamu pavalstnieku, kas visi labprāt vēlas pildīt viņa Tēva gribu. (Ps. 110:3.) Patiešām var teikt, ka Jehovas darbi, ko viņš veic ar mesiāniskās valstības palīdzību, ir lieli un brīnumaini. Taču nākotnē ir gaidāmi vēl saviļņojošāki notikumi.

SVĒTĪBAS, KO MESIĀNISKĀ VALSTĪBA SAGĀDĀS NĀKOTNĒ

14. a) Ko mēs lūdzam, kad vēršamies pie Dieva ar lūgumu ”Lai nāk tava valstība”? b) Kāds ir 2014. gada pants, un kāpēc tas ir piemērots?

14 Lai gan Jehova jau 1914. gadā iecēla savu Dēlu, Jēzu Kristu, par mesiānisko ķēniņu, uz mūsu lūgšanu ”Lai nāk tava valstība” vēl nebija atbildēts visā pilnībā. (Mat. 6:10.) Bībelē bija pravietots, ka Jēzus ”valdīs savu ienaidnieku vidū”. (Ps. 110:2.) Cilvēku valdības, ko ietekmē Sātans, joprojām nepakļaujas Dieva valstībai. Kad mēs vēršamies pie Dieva ar lūgumu, lai nāk viņa valstība, mēs lūdzam, lai mesiāniskais ķēniņš un tā līdzvaldnieki darītu galu cilvēku valdīšanai un tiem, kas uz zemes pretojas valstībai. Kad tas notiks, piepildīsies vārdi no Daniēla grāmatas 2. nodaļas 44. panta, kur sacīts, ka Dieva valstība ”satrieks un iznīcinās citas valstis”. Tā iznīcinās visas valstis, kas stājas tai pretī. (Atkl. 6:1, 2; 13:1—18; 19:11—21.) Šie notikumi jau ir pavisam tuvu. Tāpēc ļoti piemērots ir gada pants, kas ir izraudzīts 2014. gadam, kad aprit 100 gadi kopš Dieva valstības nodibināšanas debesīs. Tas ir ņemts no Mateja evaņģēlija 6. nodaļas 10. panta un skan: ”Lai nāk tava valstība.”

2014. gada pants: ”Lai nāk tava valstība.” (Mateja 6:10.)

15., 16. a) Kādi saviļņojoši notikumi risināsies tūkstoš gadu valdīšanas laikā? b) Kas būs pēdējais, ko Jēzus izdarīs, būdams mesiāniskais ķēniņš, un cik lielā mērā tad būs īstenojies Jehovas nodoms?

15 Kad mesiāniskais ķēniņš būs iznīcinājis Dieva ienaidniekus, viņš iemetīs Sātanu un dēmonus bezdibenī uz tūkstoš gadiem. (Atkl. 20:1—3.) Tie vairs nevienam nevarēs nodarīt ļaunu, un Dieva valstība liks lietā Jēzus izpirkuma upura vērtību un novērsīs Ādama grēka sekas. Ķēniņš piecels no nāves neskaitāmus miljonus cilvēku un īstenos plašu izglītības programmu, lai tie mācītos par Jehovu. (Atkl. 20:12, 13.) Uz visas zemes pastāvēs paradīzes apstākļi, kādi bija Ēdenes dārzā, un visi Dievam uzticīgie cilvēki sasniegs pilnību.

16 Kristus tūkstoš gadu valdīšanas beigās mesiāniskā valstība būs īstenojusi savu mērķi. Tad Jēzus nodos valdīšanu savam Tēvam. (Nolasīt 1. Korintiešiem 15:24—28.) Vairs nebūs vajadzības pēc starpnieka starp Jehovu un viņa bērniem uz zemes. Visi Dieva dēli debesīs un viņa bērni uz zemes būs vienoti ar savu debesu Tēvu un piederēs pie viņa lielās ģimenes.

17. Ko jūs esat apņēmušies darīt valstības labā?

17 Aizraujošie notikumi, kas ir risinājušies valstības valdīšanas 100 gados, skaidri apliecina, ka Jehova ir situācijas noteicējs un ka viņa nodoms, kas saistīts ar zemi, noteikti īstenosies. Arī turpmāk uzticīgi pakļausimies viņam un sludināsim par ķēniņu un viņa valstību! Mēs varam to darīt ar pilnu pārliecību, ka Jehova drīz atbildēs uz mūsu dedzīgo lūgšanu: ”Lai nāk tava valstība.”

^ 10. rk. Sk. 2012. gada 15. septembra Sargtorni, 13.—17. lpp., ”Teokrātiskās skolas — Jehovas mīlestības apliecinājums”.

^ 11. rk. Sk. 1998. gada 1. decembra Sargtorni, 19.—22. lpp., kur stāstīts par juridiskām uzvarām dažādās valstīs.