”Kāda zīme liecinās par tavu klātbūtni un šī laikmeta nobeigumu?” (MAT. 24:3.)

1. Ko mēs, tāpat kā apustuļi, vēlamies uzzināt?

JĒZUS kalpošana uz zemes tuvojās beigām, un viņa mācekļi vēlējās uzzināt, kas tos gaida nākotnē. Tikai dažas dienas pirms Jēzus nāves četri apustuļi viņam vaicāja: ”Kad tas notiks, un kāda zīme liecinās par tavu klātbūtni un šī laikmeta nobeigumu?” (Mat. 24:3; Marka 13:3.) Atbildot Jēzus izteica plašu pravietojumu, ko var lasīt Mateja evaņģēlija 24. un 25. nodaļā. Šajā pravietojumā Jēzus paredzēja daudzus ievērības cienīgus notikumus. Viņa vārdi mums nozīmē ļoti daudz, jo arī mūs ārkārtīgi interesē, kas ir gaidāms nākotnē.

2. a) Ko mēs gadu gaitā esam centušies izprast skaidrāk? b) Kādus trīs jautājumus mēs tālāk apskatīsim?

2 Gadu gaitā Jehovas kalpi ar lūgšanām ir pētījuši Jēzus pravietojumu par pēdējām dienām. Viņi ir centušies skaidrāk saprast, kad Jēzus vārdi piepildīsies. Apskatīsim trīs jautājumus par notikumu norises laiku, kuri ilustrē, kā ir uzlabojusies mūsu sapratne par Jēzus teikto. Kad sākas ”lielais posts”? Kad Jēzus tiesā ”avis” un ”āžus”? Kad Jēzus ”ierodas” jeb nāk? (Mat. 24:21; 25:31—33.)

KAD SĀKAS LIELAIS POSTS?

3. Kāds uzskats agrāk pastāvēja par lielā posta norises laiku?

3 Bija laiks, kad pastāvēja uzskats, ka lielais posts sākās 1914. gadā, izceļoties Pirmajam pasaules karam, un ka 1918. gadā, kad karš beidzās, Jehova ”tās dienas . . saīsināja”, lai svaidīto atlikumam pavērtos iespēja sludināt labo vēsti visām tautām. (Mat. 24:21, 22.) Pēc tam, kad sludināšana būtu pabeigta, Sātana pasaule tiktu iznīcināta. Tika uzskatīts, ka lielais posts noritēs trīs posmos: tam būs sākumposms (1914.—1918. gads), pēc tam tajā būs pārtraukums (sākot ar 1918. gadu), un tad tas beigsies Armagedonā.

4. Kas ļāva labāk saprast Jēzus pravietojumu par pēdējām dienām?

 4 Tomēr sīkāka Jēzus pravietojuma izpēte atklāja, ka daļai no Jēzus pravietojuma par pēdējām dienām ir divi piepildījumi. (Mat. 24:4—22.) Pirmo reizi viņa vārdi piepildījās Jūdejā mūsu ēras pirmajā gadsimtā, savukārt mūsu laikos tiem bija jāpiepildās vēlreiz. Sapratne par to ļāva izdarīt vairākus precizējumus. *

5. a) Kāds grūts laikposms sākās 1914. gadā? b) Kādam laikposmam mūsu ēras pirmajā gadsimtā šis grūtību pilnais laiks atbilst?

5 Mēs sapratām arī to, ka lielā posta pirmā daļa nesākās 1914. gadā. Kas par to liecina? No Bībeles pravietojumiem izriet, ka lielais posts sāksies nevis ar karu starp tautām, bet ar uzbrukumu viltus reliģijai. Tātad notikumi, kas sāka risināties 1914. gadā, bija nevis lielā posta, bet gan ”moku sākums”. (Mat. 24:8.) Šīs ”mokas” atbilst tam, kas notika Jeruzālemē un Jūdejā no mūsu ēras 33. līdz 66. gadam.

6. Kas iezīmēs lielā posta sākumu?

6 Kas iezīmēs lielā posta sākumu? Jēzus izteica paredzējumu: ”Kad jūs ieraudzīsiet negantību, kas nes iznīcību, — par to ir runājis pravietis Daniēls — stāvam svētā vietā (lai lasītājs liek lietā spriestspēju!), tad lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos.” (Mat. 24:15, 16.) Pravietojuma pirmajā piepildījumā kaut ko tādu, kas ”stāv svētā vietā”, varēja ieraudzīt 66. gadā, kad romiešu karaspēks (”negantība”) uzbruka Jeruzālemei un tās templim (kas no jūdu viedokļa bija svēta vieta). Lielākajā piepildījumā līdzīga aina pavērsies, kad Apvienoto Nāciju Organizācija (mūsdienu ”negantība”) uzbruks kristīgajai baznīcai (kas ir svēta nominālo kristiešu acīs) un pārējai lielās Babilonas daļai. Par šo pašu uzbrukumu runāts Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā, no 16. līdz  18. pantam. Tas būs notikums, ar ko sāksies lielais posts.

7. a) Kā ”cilvēki izglābās” pirmajā gadsimtā? b) Kādus notikumus mēs varam gaidīt nākotnē?

7 Vēl viens Jēzus paredzējums bija šāds: ”Tās dienas tiks saīsinātas.” Sākotnējā piepildījumā tas notika 66. gadā, kad romiešu karaspēks ”saīsināja” savu uzbrukumu. Pēc tam svaidītie kristieši, kas dzīvoja Jeruzālemē un Jūdejā, devās bēgļu gaitās, un tā šie ”cilvēki izglābās”. (Nolasīt Mateja 24:22; Mal. 3:17.) Kādus notikumus mēs varam gaidīt lielā posta laikā? Jehova ”saīsinās” ANO uzbrukumu viltus reliģijai, nepieļaudams, ka līdz ar viltus reliģiju tiktu iznīcināta arī patiesā. Tā viņš nodrošinās, ka viņa tauta izglābsies.

8. a) Kādi notikumi risināsies pēc tam, kad lielā posta pirmā daļa būs pagājusi? b) Kurā brīdī, pēc visa spriežot, pēdējie no 144 tūkstošiem saņems savu debesu balvu? (Sk. piezīmi.)

 8 Kas notiks pēc tam, kad lielā posta pirmā daļa būs pagājusi? No Jēzus vārdiem var secināt, ka tai sekos laikposms, kas ilgs līdz Armagedona sākumam. Kādi notikumi risināsies šajā laikā? Atbilde ir atrodama Ecēhiēla 38:14—16 un Mateja 24:29—31. (Nolasīt.) * Pēc tam mēs būsim liecinieki Armagedonam — lielā posta kulminācijai, kas līdzināsies Jeruzālemes iznīcināšanai mūsu ēras 70. gadā. (Mal. 3:19.) Gaidāmais lielais posts, kura kulminācija būs Armagedona kauja, būs kaut kas sevišķs — notikums, ”kāda nav bijis no pasaules sākuma”. (Mat. 24:21.) Kad tas būs garām, sāksies Kristus tūkstoš gadu valdīšana.

9. Kā Jehovas tautu ietekmē Jēzus pravietojums par lielo postu?

9 Šis pravietojums par lielo postu mūs stiprina. Kāpēc tā ir? Tas apliecina, ka neatkarīgi no tā, ar kādām grūtībām mēs varētu saskarties, Jehovas tauta kopumā  izies cauri lielajam postam. (Atkl. 7:9, 14.) Galvenais iemesls, kas mūs dara priecīgus, ir tas, ka Armagedonā Jehova apstiprinās savas tiesības uz augstāko varu un svētīs savu izcilo vārdu. (Ps. 83:19; Ecēh. 38:23.)

KAD JĒZUS TIESĀ AVIS UN ĀŽUS?

10. Kāds uzskats agrāk pastāvēja par to, kad tiek tiesātas ”avis” un ”āži”?

10 Tagad pievērsīsim uzmanību, kad piepildās cita Jēzus pravietojuma daļa — līdzība par avju un āžu tiesāšanu. (Mat. 25:31—46.) Agrāk tika uzskatīts, ka cilvēku tiesāšana, kuras iznākumā viņi tiek atzīti par ”avīm” vai ”āžiem”, notiek visā pēdējo dienu laikā, sākot ar 1914. gadu. Tika secināts, ka tie, kas noraida vēsti par valstību un nomirst pirms lielā posta sākuma, ir nomiruši kā āži un ka viņiem nav cerības uz augšāmcelšanu.

11. Kāpēc cilvēku tiesāšana un atzīšana par avīm vai āžiem nevarēja sākties 1914. gadā?

11 Pagājušā gadsimta 90. gadu vidū Sargtornī atkal tika sīki apskatīts Mateja evaņģēlija 25. nodaļas 31. pants, kurā teikts: ”Kad Cilvēka dēls ieradīsies savā godā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdīsies savā diženajā tronī.” Toreiz tika norādīts, ka Jēzus kļuva par Dieva valstības ķēniņu 1914. gadā, tomēr tad vēl nevarēja teikt, ka viņš ”sēdās savā diženajā tronī”, lai tiesātu ”visas tautas”. (Mat. 25:32; salīdzināt Daniēla 7:13.) Līdzībā par avīm un āžiem Jēzus pirmām kārtām ir attēlots kā tiesnesis. (Nolasīt Mateja 25:31—34, 41, 46.) Tā kā 1914. gadā Jēzus vēl netiesāja visas tautas, viņš tad nevarēja sākt tiesāt cilvēkus, lai atzītu tos par avīm vai āžiem. * Bet kad Jēzus sāks tiesāt?

12. a) Kad Jēzus pirmo reizi tiesās visas tautas? b) Kādi notikumi ir aprakstīti Mateja 24:30, 31 un Mateja 25:31—33, 46?

 12 Jēzus pravietojums par pēdējām dienām atklāj, ka viņš pirmo reizi tiesās visas tautas pēc viltus reliģijas iznīcināšanas. Kā jau bija norādīts  8. rindkopā, par vairākiem notikumiem, kas risināsies tajā laikā, ir runāts Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 30. un 31. pantā. Lasot šos pantus, var pamanīt, ka tajos Jēzus ir paredzējis notikumus, kas līdzinās tiem, kurus viņš min līdzībā par avīm un āžiem. Lūk, dažas paralēles: Cilvēka dēls ierodas godā līdz ar eņģeļiem; tiek sapulcētas visas ciltis un tautas; tie, kas būs atzīti par ”avīm”, ”pacels galvu”, jo viņus gaida ”mūžīga dzīve”. * Savukārt tie, kas būs atzīti par ”āžiem”, ”vaimanājot dauzīs sev pa krūtīm”, saprazdami, ka viņi ”tiks iznīcināti uz mūžīgiem laikiem”. (Mat. 25:31—33, 46.)

13. a) Kad Jēzus tiesās cilvēkus un atzīs tos par avīm vai āžiem? b) Kā sapratne par to ietekmē mūsu attieksmi pret kalpošanu?

 13 Ko no tā visa var secināt? Jēzus tiesās cilvēkus no visām tautām un atzīs tos par avīm vai āžiem, kad viņš ieradīsies lielā posta laikā. Pēc tam, Armagedonā, kas būs lielā posta kulminācija, āžiem līdzīgie cilvēki tiks iznīcināti uz visiem laikiem. Kā sapratne par to ietekmē mūsu attieksmi pret kalpošanu? Tā mums palīdz apzināties, cik svarīgi ir sludināt. Līdz lielā posta sākumam cilvēkiem vēl ir laiks mainīt savu domāšanu un nostāties uz šaurā ceļa, kas ”ved uz dzīvību”. (Mat. 7:13, 14.) Protams, daudzi jau tagad ar savu nostāju līdzinās vai nu avīm, vai āžiem. Tomēr mums jāatceras, ka galīgais spriedums par to, kas ir avis un kas — āži, tiks pasludināts lielā posta  laikā. Ņemot to vērā, mums joprojām jācenšas pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku piedāvāt iespēju uzklausīt vēsti par valstību un atsaukties uz to.

Līdz lielā posta sākumam cilvēkiem vēl ir laiks mainīt savu domāšanu (Sk. 13. rindkopu)

KAD JĒZUS IERODAS JEB NĀK?

14., 15. Kuras četras atsauces attiecas uz nākotnē gaidāmo Kristus ierašanos ar mērķi tiesāt?

 14 Vai sīkāka Jēzus pravietojuma izpēte varētu atklāt, ka ir jāprecizē mūsu sapratne arī par citu nozīmīgu notikumu norises laiku? Atbilde uz šo jautājumu ir meklējama pašā pravietojumā. Noskaidrosim, ko šādā veidā var uzzināt.

15 Tajā sava pravietojuma daļā, kas lasāma no Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 29. panta līdz 25. nodaļas 46. pantam, Jēzus galvenokārt stāsta par notikumiem, kas risinās pašreizējo pēdējo dienu, kā arī gaidāmā lielā posta laikā. Astoņas reizes Jēzus atsaucas uz savu nākšanu jeb ierašanos (pārrašanos), lietojot viena un tā paša grieķu valodas darbības vārda érchomai formas. Runājot par lielo postu, viņš saka: ”Redzēs Cilvēka dēlu nākam debesu mākoņos.” ”Jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs nāks.” ”Cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs negaidāt.” Savukārt līdzībā par avīm un āžiem Jēzus paziņo: ”Cilvēka dēls ieradīsies savā godā.” (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31.) Visas četras atsauces attiecas uz nākotnē gaidāmo Kristus ierašanos ar mērķi tiesāt. Kuras ir pārējās četras vietas Jēzus pravietojumā, kur viņš piemin savu nākšanu jeb ierašanos?

16. Kuros vēl Bībeles pantos ir minēta Jēzus ierašanās?

16 Par uzticamo un gudro kalpu Jēzus saka: ”Laimīgs šis kalps, ja viņa kungs pārradies ieraudzīs viņu tā darām!” Līdzībā par jaunavām Jēzus norāda: ”Kamēr tās gāja pirkt eļļu, ieradās līgavainis.” Līdzībā par talentiem Jēzus atzīmē: ”Pēc ilga laika šo kalpu kungs pārradās.” Tajā pašā līdzībā kungs saka: ”Pārradies es to [naudu] saņemtu.” (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27.) Uz kādu laiku attiecas šajos četros pantos minētā Jēzus ierašanās?

17. Kā tika skaidrota Mateja 24:46 minētā pārrašanās?

17 Agrāk mūsu publikācijās tika skaidrots, ka pēdējie četri panti attiecas uz  Jēzus ierašanos jeb nākšanu 1918. gadā. Viens piemērs ir vārdi, ko Jēzus teica par ”uzticamo un gudro kalpu”. (Nolasīt Mateja 24:45—47.) Mūsu sapratne bija tāda, ka 46. pantā minētā ”pārrašanās” ir saistīta ar laiku, kad Jēzus 1918. gadā nāca pārbaudīt svaidīto kristiešu garīgo stāvokli, un ka 1919. gadā kalps tika iecelts rūpēties par visu Kunga īpašumu. (Mal. 3:1.) Taču rūpīgāka Jēzus pravietojuma izpēte liek izdarīt secinājumu, ka ir nepieciešams precizēt mūsu sapratni par to, kad risinās daži Jēzus pravietotie notikumi. Kāpēc tā var secināt?

18. Kādu secinājumu par Jēzus nākšanu var izdarīt, aplūkojot viņa pravietojumu kopumā?

18 Pantos, kas Mateja evaņģēlija 24. nodaļā atrodas pirms 46. panta, par Jēzus nākšanu vienmēr runāts saistībā ar to, ka viņš nāk pasludināt un izpildīt spriedumu lielā posta laikā. (Mat. 24:30, 42, 44.) Arī 25. nodaļas 31. pantā minētā Jēzus ierašanās, kā jau noskaidrojām  12. rindkopā, attiecas uz to pašu sprieduma izpildes laiku nākotnē. Tāpēc ir saprātīgi secināt, ka Jēzus pārrašanās, lai ieceltu uzticamo kalpu rūpēties par visu savu īpašumu, par ko runāts Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 46. un 47. pantā, arī attiecas uz viņa ierašanos nākotnē, lielā posta laikā. * Aplūkojot Jēzus pravietojumu kopumā, kļūst skaidrs, ka visas astoņas atsauces uz viņa nākšanu jeb ierašanos ir saistāmas ar nākotnē gaidāmo sprieduma izpildi lielā posta laikā.

19. Kādi precizējumi skaidrojumos ir ietverti šajā rakstā, un uz kādiem svarīgiem jautājumiem atbildēts nākamajos rakstos?

19 Tagad apkoposim šī raksta galvenās domas. Tā sākumā bija izvirzīti trīs jautājumi par notikumu norises laiku. Vispirms bija runa par to, ka lielais posts nesākās 1914. gadā, bet sāksies ar Apvienoto Nāciju Organizācijas uzbrukumu lielajai Babilonai. Pēc tam tika apskatīts pamatojums tam, ka Jēzus kopš 1914. gada netiesā cilvēkus, lai atzītu tos par avīm vai āžiem, bet darīs to lielā posta laikā. Visbeidzot, mēs noskaidrojām, ka 1919. gadā Jēzus neieradās, lai ieceltu uzticamo kalpu rūpēties par visu savu īpašumu, — tas notiks lielā posta laikā. Tātad visu trīs notikumu norises laiks ir viens un tas pats — nākotnē gaidāmais lielais posts. Kā šis precizētais skaidrojums ietekmē mūsu sapratni par līdzību, kurā Jēzus runāja par uzticamo kalpu? Un kā tas ietekmē mūsu sapratni par citām Jēzus līdzībām, kas piepildās pašreizējā beigu laikā? Atbildes uz šiem svarīgajiem jautājumiem ir atrodamas nākamajos rakstos.

 

^ 4. rk. 4. rindkopa. Plašāku informāciju sk. Sargtorņa 1994. gada 15. februāra numurā, 8.—21. lpp. (angļu val.), un 1999. gada 1. maija numurā, 8.—20. lpp.

^ 8. rk. 8. rindkopa. Viens no šajos pantos minētajiem notikumiem ir izredzēto sapulcināšana. (Mat. 24:31.) Tātad, pēc visa spriežot, visi svaidītie, kas pēc lielā posta sākumposma vēl būs uz zemes, dosies debesīs kādā brīdī pirms Armagedona kaujas sākuma. Šis ir labojums skaidrojumam, kas bija publicēts ”Lasītāju jautājumos” Sargtorņa 1990. gada 15. augusta numurā, 30. lpp. (angļu val.).

^ 11. rk. 11. rindkopa. Sk. 1996. gada 15. janvāra Sargtorni, 18.—28. lpp.

^ 12. rk. 12. rindkopa. Sk. paralēlo vietu Lūkas 21:28.

^ 18. rk. 18. rindkopa. Mateja 24:46 ar vārdu ”pārradies” tulkota tā paša grieķu valodas vārda forma, kurš Mateja 24:30, 42, 44 tulkots ar vārda ”nākt” formām.