Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Jūlijs 2013

”Es būšu ar jums ik dienas”

”Es būšu ar jums ik dienas”

”Es būšu ar jums ik dienas līdz pat šī laikmeta nobeigumam.” (MAT. 28:20.)

1. a) Pastāstiet, par ko runāts līdzībā par kviešiem un nezālēm! b) Kā Jēzus izskaidroja līdzību?

KĀDĀ no savām līdzībām par Dieva valstību Jēzus stāstīja par zemkopi, kas iesēj labu sēklu, un par ienaidnieku, kas kviešu starpā iesēj nezāles. Nezāles nomāc kviešus, bet zemkopis saviem kalpiem saka: ”Lai līdz pļaujai kvieši un nezāles aug kopā.” Pļaujas laikā nezāles tiek iznīcinātas un tiek ievākti kvieši. Jēzus pats arī izskaidroja šo līdzību. (Nolasīt Mateja 13:24—30, 37—43.) Ko no tās var uzzināt? (Sk. ”Kvieši un nezāles”.)

2. a) Ko attēlo notikumi, kas risinās zemkopja tīrumā? b) Kādai līdzības daļai mēs pievērsīsim uzmanību?

2 Notikumi, kas risinās zemkopja tīrumā, parāda, kā un kad Jēzus sapulcēs tos cilvēkus, ko attēlo kvieši, — svaidītos kristiešus, kas kopā ar viņu valdīs viņa valstībā. Sēja sākās mūsu ēras 33. gada Vasarsvētkos. Pulcēšana būs galā, kad svaidītie, kas būs dzīvi šī laikmeta beigās, saņems beidzamo zīmogu un tad tiks uzņemti debesīs. (Mat. 24:31; Atkl. 7:1—4.) Gluži tāpat kā no skatu punkta kalna galā paveras plašs skats uz apkārtni, Jēzus stāstītā līdzība sniedz pārskatu par notikumiem, kas risinās aptuveni 2000 gadu ilgā laikposmā. Kādus ar Dieva valstību saistītus notikumus mēs saskatām, raugoties no šī ērtā skatu punkta? Līdzībā ir runāts par sēju, augšanu un pļauju. Šajā rakstā pievērsīsim uzmanību galvenokārt pļaujas laikam. *

JĒZUS RŪPĒJAS PAR SAVIEM SEKOTĀJIEM

3. a) Kāda situācija izveidojās pēc pirmā gadsimta beigām? b) Kāds jautājums tika uzdots, saskaņā ar Mateja 13:28, un kas to uzdeva? (Sk. arī piezīmi.)

3 Mūsu ēras otrā gadsimta sākumā pasaules tīrumā ”parādījās . . nezāles” — kristieši, kas tādi bija  tikai vārdos. (Mat. 13:26.) Līdz ceturtajam gadsimtam nezālēm līdzīgo kristiešu skaits jau ievērojami pārsniedza svaidīto kristiešu skaitu. Kā atceramies, līdzībā kalpi lūdza kungam atļauju izravēt nezāles. * (Mat. 13:28.) Kāda bija kunga atbilde?

4. a) Ko ļauj secināt kunga, Jēzus, atbilde uz jautājumu? b) Kad kļuva pamanāmi kviešiem līdzīgie kristieši?

4 Jēzus sacīja: ”Lai līdz pļaujai kvieši un nezāles aug kopā.” Šis norādījums ļauj secināt, ka no pirmā gadsimta līdz mūsdienām uz zemes vienmēr ir bijuši kviešiem līdzīgie svaidītie kristieši. Šādu secinājumu apstiprina vārdi, ko Jēzus vēlāk teica saviem mācekļiem: ”Es būšu ar jums ik dienas līdz pat šī laikmeta nobeigumam.” (Mat. 28:20.) Tātad Jēzus apsolīja aizsargāt svaidītos kristiešus ik dienas līdz pat beigu laikam. Tā kā viņus skaitliski pārmāca nezālēm līdzīgie kristieši, mēs īsti nezinām, kuri kristieši šajā ilgajā laikposmā piederēja pie grupas, ko attēlo kvieši. Taču dažus gadu desmitus pirms pļaujas laika sākuma ”kvieši” kļuva pamanāmi. Kā tas notika?

VĒSTNESIS SAGATAVO CEĻU

5. Kā Maleahija pravietojums piepildījās pirmajā gadsimtā?

 5 Vairākus gadsimtus pirms tam, kad Jēzus stāstīja līdzību par kviešiem un nezālēm, pravietis Maleahijs, Jehovas iedvesmots, runāja par notikumiem, kas atainoti Jēzus līdzībā. (Nolasīt Maleahija 3:1, LB-2012 *; 3:2—4.) Vēstnesis, kas ”sataisīja ceļu”, bija Jānis Kristītājs. (Mat. 11:10, 11.) Mūsu ēras 29. gadā, kad viņš ieradās, tuvojās Izraēla tautas tiesāšanas  laiks. Otrais vēstnesis bija Jēzus. Viņš divas reizes attīrīja templi Jeruzālemē — gan savas kalpošanas sākumā, gan tās beigās. (Mat. 21:12, 13; Jāņa 2:14—17.) Tātad Jēzus veiktā attīrīšana turpinājās kādu laiku.

6. a) Kāds ir Maleahija pravietojuma lielākais piepildījums? b) Kad Jēzus veica garīgā tempļa pārbaudi? (Sk. arī piezīmi.)

 6 Kāds ir Maleahija pravietojuma lielākais piepildījums? Gadu desmitos pirms 1914. gada Č. T. Rasels un tuvi viņa līdzgaitnieki veica līdzīgu darbu kā savulaik Jānis Kristītājs. Būtiski bija tas, ka viņi cēla gaismā Bībelē ietvertās patiesības. Bībeles pētnieki mācīja, kāda ir Kristus izpirkuma upura patiesā nozīme, atmaskoja melus par elles ugunīm un pasludināja, ka tuvojas beigām tautu laiki. Tomēr bija daudz reliģisku grupu, kas sevi uzskatīja par Kristus sekotājiem, tāpēc bija jāatbild uz svarīgu jautājumu: kura no šīm grupām ir ”kvieši”? Lai to noteiktu, Jēzus 1914. gadā uzsāka garīgā tempļa pārbaudi. Šī pārbaude un attīrīšana aizņēma kādu laiku — no 1914. gada līdz 1919. gada sākumam. *

PĀRBAUDES UN ATTĪRĪŠANAS GADI

7. Ko Jēzus atklāja 1914. gadā, kad bija uzsācis pārbaudi?

7 Ko Jēzus atklāja, kad bija uzsācis pārbaudi? Viņš ieraudzīja nelielu grupu dedzīgu Bībeles pētnieku, kas jau vairāk nekā 30 gadus bija neatlaidīgi sludinājuši, ieguldot šajā darbā savus spēkus un līdzekļus. * Cik patīkami Jēzum un eņģeļiem bija redzēt, ka šos samērā nedaudzos, bet izturīgos ”kviešus” nebija pārmākušas Sātana ”nezāles”! Tomēr  bija nepieciešams ”šķīstīt Levija bērnus”, tas ir, svaidītos. (Mal. 3:2, 3; 1. Pēt. 4:17.) Kāpēc tas bija vajadzīgs?

8. Kādi notikumi risinājās pēc 1914. gada?

8 1914. gada nogalē daļa Bībeles pētnieku jutās nomākti, jo viņi nebija devušies debesīs. 1915. un 1916. gadā pretestība no ārpuses ierobežoja sludināšanu. Vēl sliktāk bija tas, ka pēc brāļa Rasela nāves 1916. gada oktobrī parādījās pretinieki arī organizācijas iekšienē. Četri no septiņiem Sargtorņa Bībeles un bukletu biedrības direktoriem nostājās pret pieņemto lēmumu uzticēt vadību brālim Raterfordam. Viņi centās radīt šķelšanos brāļu starpā, bet 1917. gada augustā viņi pameta Bēteli — tā patiešām bija attīrīšana! Bija arī tādi Bībeles pētnieki, kas ļāvās bailēm no cilvēkiem. Tomēr kopumā viņi labprāt pieņēma attīrīšanu, ko īstenoja Jēzus, un veica nepieciešamās izmaiņas. Tāpēc Jēzus viņus atzina par patiesajiem kristiešiem jeb ”kviešiem”, savukārt visus neīstos kristiešus, arī tos, kas piederēja pie kristīgajām baznīcām, Jēzus atmeta. (Mal. 3:5; 2. Tim. 2:19.) Kas notika pēc tam? Lai to uzzinātu, atgriezīsimies pie līdzības par kviešiem un nezālēm.

KAS NOTIEK PĒC PĻAUJAS LAIKA SĀKUMA?

9., 10. a) Kādi paredzējumi tālāk tiks apskatīti? b) Kas vispirms notika pļaujas laikā?

9 ”Pļauja ir laikmeta nobeigums,” teica Jēzus. (Mat. 13:39.) Pļaujas laiks sākās 1914. gadā. Mēs apskatīsim piecus Jēzus paredzējumus, kas attiecas uz šo laikposmu.

10 Pirmais paredzējums: tiks savāktas nezāles. Jēzus norāda: ”Pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem: ”Vispirms savāciet nezāles un sasieniet tās saišķos.”” Pēc 1914. gada eņģeļi sāka ”savākt” nezālēm līdzīgos kristiešus, nošķirdami tos no svaidītajiem ”valstības dēliem”. (Mat. 13:30, 38, 41.)

11. Ar ko patiesie kristieši līdz pat šai dienai atšķiras no nepatiesajiem?

11 ”Nezāļu” savākšanai turpinoties, atšķirība starp abām grupām kļuva redzama arvien skaidrāk. (Atkl. 18:1, 4.) 1919. gadā vairs nebija šaubu, ka lielā Babilona ir kritusi. Kāda bija spilgtākā patieso kristiešu atšķirība no nepatiesajiem? Tā bija sludināšana. Brāļi, kas organizēja Bībeles pētnieku darbību, sāka uzsvērt, cik svarīga ir personīga līdzdalība valstības sludināšanā. Piemēram, brošūrā To Whom the Work Is Entrusted (Kam ir uzticēts darbs), kas iznāca 1919. gadā, visi svaidītie kristieši tika mudināti sludināt pa mājām. Brošūrā bija teikts: ”Varētu likties, ka ir jāpaveic neiedomājams darba apjoms, taču tas ir Kunga darbs, un viņa spēkā mēs to paveiksim. Jums ir gods tajā piedalīties.” Kā šis mudinājums tika uztverts? Kopš tā laika, kā 1922. gadā bija atzīmēts Sargtornī, Bībeles pētnieki izvērsa sludināšanu aizvien plašāk. Drīz vien sludināšana pa mājām bija kļuvusi par raksturīgu patieso kristiešu iezīmi — un tāda tā ir vēl joprojām.

12. Kopš kura laika notiek ”kviešu” savākšana?

12 Otrais paredzējums: tiks savākti kvieši. Jēzus deva norādījumu eņģeļiem: ”Ejiet un savāciet kviešus manā klētī.” (Mat. 13:30.) Kopš 1919. gada svaidītie ir tikuši pulcēti attīrītajā kristiešu draudzē. Tiem svaidītajiem kristiešiem, kas būs dzīvi šī laikmeta beigās, pēdējā ”savākšana” notiks tad, kad viņi saņems balvu debesīs. (Dan. 7:18, 22, 27.)

13. Ko no Atklāsmes 18:7 var uzzināt par to, kādās domās par sevi pašreiz ir netikle jeb lielā Babilona, kurā ietilpst kristīgās baznīcas?

  13 Trešais paredzējums: nezāles raudās un griezīs zobus. Kas notiek pēc tam, kad eņģeļi sasien nezāles saišķos? Par cilvēkiem, kas ir attēloti ar nezālēm, Jēzus izteicās: ”Tie raudās un griezīs zobus.” (Mat. 13:42.) Vai tas notiek jau tagad? Nē, pašreiz netikle, kuras daļa ir kristīgās baznīcas, vēl joprojām par sevi saka: ”Es sēžu kā ķēniņiene, es neesmu atraitne un nekad nepieredzēšu bēdas.” (Atkl. 18:7.) Tā saucamā kristietība uzskata sevi par varenu un pat iedomājas sevi ”sēžam kā ķēniņieni”, kurai ir teikšana pār politiskajiem vadītājiem. Pagaidām tie, ko attēlo nezāles, lielās, nevis raud. Tomēr drīzumā situācija mainīsies.

Kristīgo baznīcu ciešajai sadarbībai ar politiskajiem vadītājiem drīz pienāks gals (Sk. 13. rindkopu)

14. a) Kad un kāpēc viltus kristieši ”griezīs zobus”? b) Kā mūsu precizētā sapratne par Mateja 13:42 saskan ar domu, kas pausta Psalmā 112:10? (Sk. piezīmi.)

14 Lielā posta laikā, kad būs iznīcināta visa organizētā viltus reliģija, tās agrākie piekritēji meklēs patvērumu, bet neatradīs drošu slēptuvi. (Lūk. 23:30; Atkl. 6:15—17.) Tad, saprazdami, ka no bojāejas neizdosies izvairīties, viņi izmisumā raudās un dusmās ”griezīs zobus”. Kā Jēzus paredzēja savā pravietojumā par lielo postu, tajā drūmajā laikā viņi ”vaimanājot dauzīs sev pa krūtīm”. * (Mat. 24:30; Atkl. 1:7.)

15. Kas notiks ar nezālēm, un kad tas būs?

15 Ceturtais paredzējums: nezāles iemetīs krāsnī. Kas notiks ar nezāļu saišķiem? Eņģeļi ”tos iemetīs degošā krāsnī”. (Mat. 13:42.) Tas nozīmē pilnīgu iznīcināšanu. Tātad lielā posta beidzamajā daļā — Armagedonā — agrākie viltus reliģijas organizāciju piekritēji ies bojā. (Mal. 3:19.)

16., 17. a) Kas ir pēdējais paredzējums Jēzus līdzībā? b) Kāpēc var secināt, ka šī paredzējuma piepildījums vēl ir nākotnē?

16 Piektais paredzējums: taisnie spoži spīdēs. Jēzus pabeidza savu pravietojumu ar vārdiem: ”Tad taisnie spīdēs tik spoži kā saule sava Tēva valstībā.” (Mat. 13:43.) Kad un kur tas notiks? Šo vārdu piepildījums vēl ir nākotnē. Jēzus runāja nevis par kaut ko tādu, kas jau tagad risinās uz zemes, bet par nākotnē gaidāmu notikumu debesīs. * Šādu secinājumu var izdarīt divu iemeslu dēļ.

17 Pirmkārt, tas ir laika faktors. Jēzus sacīja: ”Tad taisnie spīdēs.” Vārds ”tad” acīmredzot attiecas uz to, ko Jēzus bija  minējis tieši pirms tam, proti, uz nezāļu ”iemešanu degošā krāsnī”. Šiem notikumiem jārisinās lielā posta beigu daļā. Līdz ar to var secināt, ka arī svaidītie ”spīdēs . . spoži” tajā pašā laikā, kas vēl ir nākotnē. Otrkārt, tas ir vietas faktors. Jēzus minēja, ka taisnie spīdēs ”valstībā”. Ko tas nozīmē? Visi Dievam uzticīgie svaidītie, kas vēl būs uz zemes pēc lielā posta sākumdaļas, jau būs saņēmuši beidzamo zīmogu. Pēc tam, kā paskaidrots Jēzus pravietojumā par lielo postu, viņi tiks sapulcēti debesīs. (Mat. 24:31.) Tur viņi spīdēs ”sava Tēva valstībā”, un neilgi pēc Armagedona kaujas viņi piedalīsies ”Jēra kāzās”, kur viņi visi kopā būs Jēzus priecīgā līgava. (Atkl. 19:6—9.)

KO MĒS IEGŪSTAM

18., 19. Ko mēs personīgi iegūstam, ja saprotam Jēzus līdzību par kviešiem un nezālēm?

18 Ko mēs iegūstam, domājot par šiem notikumiem, kuru pārskatu mums sniedz Jēzus stāstītā līdzība? Ieguvums ir vismaz trīskāršs. Pirmkārt, padziļinās mūsu sapratne. Līdzība palīdz saskatīt svarīgu iemeslu, kāpēc Jehova pieļauj ļaunumu. Viņš ”ir panesis . . dusmu traukus”, lai sagatavotu ”žēlastības traukus” — tos, ko simbolizē kvieši. * (Rom. 9:22—24.) Otrkārt, līdzība stiprina mūsu paļāvību. Tuvojoties galam, mūsu ienaidnieki arvien niknāk vērsīsies pret mums, bet viņi negūs virsroku. (Nolasīt Jeremijas 1:19.) Tieši tāpat kā Jehova gadsimtu gaitā pasargāja ”kviešus”, viņš ar Jēzus un eņģeļu starpniecību būs ar mums ”ik dienas”, lai cik daudz laika būtu atlicis. (Mat. 28:20.)

19 Treškārt, līdzība ļauj saprast, kas ir ”kvieši”. Kāpēc tas ir svarīgi? Mums ir jāzina, kas ir kviešiem līdzīgie kristieši, lai rastu atbildi uz kādu jautājumu, ko Jēzus uzdeva savā plašajā pravietojumā par pēdējām dienām. Viņš vaicāja: ”Kurš īsti ir uzticamais un gudrais kalps?” (Mat. 24:45.) Nākamajos divos rakstos sniegta pamatota atbilde uz šo jautājumu.

 

^ 2. rk. 2. rindkopa. Lai atsvaidzinātu atmiņā pārējo līdzības daļu nozīmi, iesakām izlasīt rakstu ”Taisnie spīdēs kā saule” Sargtorņa 2010. gada 15. marta numurā.

^ 3. rk. 3. rindkopa. Tā kā Jēzus apustuļi bija miruši un pārējos svaidītos uz zemes attēloja nevis kalpi, bet kvieši, var secināt, ka šie kalpi simbolizē eņģeļus. Tālāk līdzībā norādīts, ka tie, kas savāc nezāles, ir eņģeļi. (Mat. 13:39.)

^ 5. rk. 5. rindkopa. ””Redzi, es sūtīšu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā. Un pēkšņi nāks uz savu namu Kungs, kuru jūs meklējat, un derības vēstnesis, kuru jūs kārojat. Redzi, viņš nāk!” saka Pulku Kungs.”

^ 6. rk. 6. rindkopa. Šis ir precizējums mūsu sapratnē. Iepriekš tika uzskatīts, ka Jēzus veica pārbaudi 1918. gadā.

^ 7. rk. 7. rindkopa. No 1910. līdz 1914. gadam Bībeles pētnieki izplatīja gandrīz četrus miljonus grāmatu un vairāk nekā 200 miljonus bukletu un brošūru.

^ 14. rk. 14. rindkopa. Šis ir precizējums mūsu sapratnē par Mateja 13:42. Agrāk mūsu publikācijās bija minēts, ka viltus kristieši jau gadu desmitiem ”raud un griež zobus” aiz niknuma par to, ka ”valstības dēli” atmasko viņu patieso būtību — to, ka viņi ir ”ļaunā dēli”. (Mat. 13:38.) Tomēr jāatzīmē, ka Bībelē par zobu griešanu ir runāts saistībā ar iznīcināšanu. (Ps. 112:10.)

^ 16. rk. 16. rindkopa. Daniēla 12:3 ir teikts, ka ”sapratīgie [svaidītie kristieši] mirdzēs kā debess stiprumu spožums”. Kamēr viņi ir uz zemes, viņi ”mirdz”, piedalīdamies sludināšanā. Taču Mateja 13:43 ir runāts par laiku, kad viņi spoži spīdēs debesu valstībā. Agrāk tika uzskatīts, ka abi minētie panti attiecas uz vienu un to pašu darbu — sludināšanu.