”Tas ir tā Kunga kalpu mantojums.” (JES. 54:17.)

1. Ko Jehova savā mīlestībā ir nodrošinājis cilvēkiem?

JEHOVA, ”dzīvais un mūžīgais Dievs”, ir parūpējies, lai cilvēkiem būtu pieejama vēsts, kas var dot dzīvību. Šī vēsts noteikti pastāvēs, jo ”Jehovas teiktais vārds paliek mūžīgi”. (1. Pēt. 1:23—25.) Mēs esam ļoti pateicīgi, ka Jehova savā mīlestībā ir nodrošinājis, lai šī vērtīgā informācija tiktu saglabāta viņa Rakstos — Bībelē.

2. Ko Dievs savos Rakstos ir darījis zināmu?

2 Savos Rakstos Dievs ir darījis zināmu, kādu vārdu viņš sev ir izvēlējies, lai viņa tauta to varētu lietot. Jehovas vārds Bībeles oriģināltekstā pirmo reizi ir minēts ”stāstā par debess un zemes izcelšanos”. (1. Moz. 2:4.) Dieva vārds brīnumainā veidā vairākkārt bija iegravēts uz akmens plāksnēm, uz kurām bija rakstīti desmit baušļi. Piemēram, pirmais bauslis sākās ar vārdiem: ”Es esmu tas Kungs [”Jehova”, NW], tavs Dievs.” (2. Moz. 20:1—17.) Dieva vārds turpina pastāvēt, jo Visaugstais Kungs Jehova ir saglabājis savus Rakstus un savu vārdu par spīti visām Sātana pūlēm tos iznīcināt.

3. Ko Dievs ir atklājis, kaut arī pasaulē ir daudz reliģisku maldu?

3 Turklāt Jehova savos Rakstos ir atklājis patiesību. Cik mēs esam pateicīgi, ka šajā pasaulē, kur ir tik daudz reliģisko maldu, Dievs mums ir devis garīgu gaismu un patiesību! (Nolasīt Psalmu 43:3, 4.) Lielākā cilvēces daļa staigā tumsā, turpretī mēs ar prieku staigājam garīgajā gaismā, ko mums ir piešķīris Dievs. (1. Jāņa 1:6, 7.)

DĀRGS MANTOJUMS

4., 5. Kāds īpašs gods mums ir kopš 1931. gada?

4 Kristieši ir saņēmuši vērtīgu mantojumu. Kā norādīts kādā vārdnīcā, mantojums ir tas, ko ”iegūst, pārņem no iepriekšējām paaudzēm”. Pie mūsu  garīgā mantojuma pieder precīzas zināšanas par Dieva Rakstiem un tas, ka skaidri izprotam patiesību par viņu un viņa nodomiem. Šis mantojums sevī ietver arī kādu īpaši godpilnu iespēju.

Kongresā, kas notika 1931. gadā, mēs ar prieku pieņēmām nosaukumu Jehovas liecinieki

5 Tā kļuva par daļu no mūsu garīgā mantojuma kongresā, kas 1931. gadā risinājās Kolumbusā (ASV). Kongresa programmiņas pirmajā lappusē bija redzami burti ”JW”. Kāda māsa stāsta: ”Daudzi izteica minējumus, ko šie burti varētu nozīmēt.” Līdz tam mēs bijām pazīstami kā Bībeles pētnieki, bet 1931. gada 26. jūlijā mēs ar īpašu rezolūciju pieņēmām nosaukumu Jehovas liecinieki (angļu valodā šie vārdi sākas ar burtiem J un W). Šī uz Bībeli balstītā nosaukuma pieņemšana bija saviļņojošs notikums. (Nolasīt Jesajas 43:12.) ”Es nekad neaizmirsīšu sajūsmas saucienus un aplausus, kas pāršalca klausītāju rindas,” vēlāk atcerējās kāds brālis. Neviens cits pasaulē nevēlējās šādu nosaukumu, bet Dievs ir svētījis mūs, kas to lietojam jau vairāk nekā 80 gadus. Cik milzīgs gods ir būt Jehovas lieciniekiem!

6. Kādu precīzu informāciju sevī ietver mūsu garīgais mantojums?

6 Mūsu garīgais mantojums sevī bagātīgi ietver precīzu un vērtīgu informāciju no pagātnes. Piemēram, Bībelē stāstīts par notikumiem ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu. Šie patriarhi kopā ar savām ģimenēm noteikti pārrunāja, kā viņi var iepriecināt Jehovu. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka dievbijīgais Jāzeps noraidīja iespēju rīkoties netikumīgi un nebija ar mieru ”grēkot pret Dievu”. (1. Moz. 39:7—9.) Arī kristiešiem bija tradīcijas, ko viņi nodeva cits citam mutiski vai ar savu paraugu. Tādi, piemēram, bija norādījumi par Kunga mielastu, ko Pāvils nodeva kristiešu draudzēm. (1. Kor. 11:2, 23.) Mūsdienās visu, kas mums jāzina, lai pielūgtu Dievu ”garā un patiesībā”, mēs varam atrast viņa rakstītajos vārdos. (Nolasīt Jāņa 4:23, 24.) No Bībeles var mācīties visi cilvēki, bet Jehovas kalpi to vērtē īpaši augstu.

7. Kāds iedvesmojošs solījums ir daļa no mūsu mantojuma?

7 Mūsu garīgajā mantojumā ietilpst arī nesen publicēta informācija, kas apstiprina, ka Jehova ir ar mums. (Ps. 118:7.) Šī apziņa ļauj justies droši pat tad, ja mūs vajā. Garīgais mantojums laika gaitā arvien palielinās, un iedvesmojoša tā daļa ir šis solījums: ””Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt, un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Tas ir tā Kunga kalpu mantojums un mana svētība, kas tos pavadīs”, — saka tas Kungs.” (Jes. 54:17.) Neviens no ieročiem, kas ir Sātana rīcībā, mums nevar nodarīt nelabojamu ļaunumu.

8. Kas ir apskatīts šajā un nākamajā rakstā?

 8 Sātans ir pūlējies iznīcināt Dieva Rakstus, panākt, ka netiek lietots vārds Jehova, un noslēpt patiesību. Taču viņš nespēj cīnīties ar Jehovu, kurš visus šos mēģinājumus ir izjaucis. Šajā un nākamajā rakstā ir apskatīts, kā Dievs ir parūpējies par savu Rakstu saglabāšanu, ko viņš ir darījis, lai viņa vārds nenogrimtu aizmirstībā, un kādā ziņā viņš ir patiesības avots un saglabātājs.

JEHOVA IR RŪPĒJIES PAR SAVU RAKSTU SAGLABĀŠANU

9.—11. Kādi piemēri liecina, ka ir bijuši daudzi mēģinājumi iznīcināt Bībeli un ka tie nav bijuši sekmīgi?

9 Jehova ir parūpējies, lai viņa Raksti neietu bojā, kaut gan daudzi ir centušies tos iznīcināt. Kādā enciklopēdijā norādīts: ”1229. gadā Tulūzas koncils aizliedza lajiem lasīt [Bībeli savā valodā], jo ritēja cīņa ar albiģiešiem un valdiešiem. [..] Līdzīgs aizliegums tika noteikts arī sanāksmē, kas 1234. gadā Džeimsa I virsvadībā notika Taragonā (Spānija). [..] Svētais Krēsls šajā lietā pirmo reizi iejaucās 1559. gadā, kad Pāvila IV izdotajā Indeksā bija aizliegts iespiest un turēt īpašumā B[ībeles] vietējās valodās bez Svētās kancelejas atļaujas.” (Enciclopedia Cattolica.)

10 Par spīti daudzajiem uzbrukumiem, Bībeli nav izdevies iznīcināt. Ap 1382. gadu Džons Viklifs un viņa līdzgaitnieki izdeva pirmo Bībeles tulkojumu angļu valodā. Bībeli tulkoja arī Viljams Tindals, ko 1536. gadā sodīja ar nāvi. Jau piesiets pie staba, viņš esot iesaucies: ”Kungs, atdari Anglijas karaļa acis!” Pēc tam viņu nožņaudza un sadedzināja.

11 Centieni nepieļaut Bībeles izdošanu nav vainagojušies ar panākumiem. 1535. gadā parādījās Mailsa Kaverdeila veiktais Bībeles tulkojums angļu valodā. Kaverdeils izmantoja Tindala ”Jaunās Derības” tulkojumu un ”Vecās Derības” tulkojumu no 1. Mozus grāmatas līdz Laiku grāmatām. Pārējās Bībeles daļas viņš pats pārtulkoja no latīņu valodas un no Mārtiņa Lutera vācu tulkojuma. Mūsdienās ir pieejams Bībeles Jaunās pasaules tulkojums, kas izceļas ar skaidrību, uzticību oriģināltekstam un ir ļoti noderīgs kalpošanā. Ir patīkami apzināties, ka ne dēmoniem, ne ietekmīgiem cilvēkiem nekad neizdosies iznīcināt Jehovas Rakstus.

JEHOVA GĀDĀ, LAI BŪTU ZINĀMS VIŅA VĀRDS

Tādi cilvēki kā Tindals atdeva savu dzīvību Dieva Rakstu dēļ

12. Kāda nozīme Dieva vārda saglabāšanā ir Bībeles Jaunās pasaules tulkojumam?

12 Dievs Jehova ir parūpējies, lai viņa Rakstos joprojām būtu atrodams viņa vārds. Šajā ziņā ļoti nozīmīgs ir Bībeles  Jaunās pasaules tulkojums. Priekšvārdā Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojumam ir teikts: ”Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojumā 237 reizes parādās Dieva vārds — Jehova. [..] Ņemot vērā, cik svarīgi ir svētīt Dieva vārdu un cik būtiski ir to piesaukt, lai izglābtos, šajā tulkojumā vārds Jehova ir atjaunots savā pienācīgajā vietā Bībelē.” Patlaban Bībeles Jaunās pasaules tulkojums pilnībā vai daļēji ir pieejams 116 valodās, un tas ir iespiests 178545862 eksemplāros.

13. Kāpēc var teikt, ka cilvēki jau kopš tiem laikiem, kad viņi tika radīti, ir zinājuši Dieva vārdu?

13 Dieva vārds cilvēkiem ir zināms jau kopš tiem laikiem, kad viņi tika radīti. Ādams un Ieva to zināja un mācēja izrunāt. Kad Hams pēc plūdiem parādīja necieņu pret savu tēvu, Noass sacīja: ”Svētīts lai ir tas Kungs [”Jehova”, NW], Šema Dievs, bet [Hama dēls] Kānaāns lai top tam par kalpu.” (1. Moz. 4:1, NW; 9:26.) Dievs pats paziņoja: ”Es esmu tas Kungs [”Jehova”, NW], tas ir mans vārds, savu godu Es citam nedošu.” Viņš arī teica: ”Es esmu tas Kungs [”Jehova”, NW], un cita nav neviena; bez Manis neviena Dieva nav.” (Jes. 42:8; 45:5.) Jehova ir parūpējies, lai viņa vārds nebūtu aizmirsts un tiktu darīts zināms cilvēkiem visā pasaulē. Mums ir godpilna iespēja lietot Jehovas vārdu un būt viņa lieciniekiem. Tēlaini runājot, mēs saucam: ”Pacelsim karogus sava Dieva vārdā.” (Ps. 20:6.)

14. Kur vēl bez Bībeles ir atrodams Dieva vārds?

14 Dieva vārds ir atrodams ne tikai Bībelē. To var redzēt, piemēram, uz Mešas akmens, kas atrasts Dibonā, 21 kilometru uz austrumiem no Nāves jūras. Uz akmens lasāms uzraksts, kurā pieminēts izraēliešu ķēniņš Omrijs un no moābiešu valdnieka Mešas viedokļa aprakstīta viņa sacelšanās pret Izraēlu. (1. Ķēn. 16:28; 2. Ķēn. 1:1; 3:4, 5.) Mešas akmens raisa īpašu interesi, jo uz tā tetragrammas formā lasāms Dieva vārds. Tetragramma vairākkārt parādās arī Lahišas vēstulēs, kas ir Izraēlā atrastas māla trauku lauskas.

15. Kas ir Septuaginta, un kāpēc tā tapa?

15 Sava loma Dieva vārda saglabāšanā bija agrīnajiem Bībeles tulkotājiem. Daudzi ebreji pēc izsūtījuma Babilonā, kas ilga no 607. līdz 537. gadam p.m.ē., vairs neatgriezās Jūdejā un Izraēlā. Trešajā gadsimtā p.m.ē. par daudzu jūdu mājvietu bija kļuvusi Ēģiptes pilsēta Aleksandrija, un viņiem bija nepieciešams Ebreju rakstu tulkojums grieķu valodā, kuru tolaik dažādu tautību cilvēki plaši lietoja savstarpējai saziņai. Par šādu tulkojumu kļuva Septuaginta, kas tika pabeigta otrajā gadsimtā p.m.ē. Daži tās eksemplāri satur vārdu Jehova tā ebreju formā.

16. Miniet piemēru, kā Dieva vārds ir lietots grāmatā, kuras pirmizdevums iznāca 1640. gadā!

16 Dieva vārds ir atrodams psalmu grāmatā Bay Psalm Book, kas bija pirmais literārais darbs, kurš iespiests Anglijas kolonijās Ziemeļamerikā. Tā pirmajā izdevumā, kas nāca klajā 1640. gadā, bija ietverti psalmi tulkojumā no ebreju valodas tālaika angļu valodā. Dieva vārds šajā tulkojumā ir lietots tādos fragmentos kā 1. psalma 1. un 2. pants, kur runāts par ”svētīgu vīru”, kurš neseko bezdievīgo padomam, bet kura ”ilgas un prieks ir Jehovas likums”. Vairāk par Dieva vārdu var uzzināt brošūrā Dieva personvārds, kas pastāvēs mūžīgi.

JEHOVA DARA PIEEJAMU GARĪGO PATIESĪBU

17., 18. a) Kā jūs paskaidrotu, kas ir patiesība? b) Ko sevī ietver ”labās vēsts patiesība”?

17 Mēs ar prieku kalpojam Jehovam — ”patiesības Dievam”. (Ps. 31:6, Bībeles  2012. gada izdevums.) Patiesība ir ”tas, kas atbilst īstenībai, atspoguļo īstenību” (Latviešu valodas vārdnīca). Bībeles ebreju valodā vārds, kas bieži tulkots ”patiesība”, attiecas uz to, kas ir patiess, uzticams un atbilst faktiem. Grieķu valodas vārds, kas tulkots ”patiesība”, apzīmē kaut ko tādu, kas saskan ar faktiem, ir pareizs un piemērots.

18 Jehova nav ļāvis izzust garīgajai patiesībai un arvien lielākā mērā dara pieejamas zināšanas par to. (2. Jāņa 1, 2.) Mūsu izpratne par patiesību pakāpeniski uzlabojas, jo ”taisno teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas arvienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena”. (Sal. Pam. 4:18.) Protams, mēs pilnībā piekrītam Jēzum, kas lūgšanā Dievam teica: ”Tavi vārdi ir patiesība.” (Jāņa 17:17.) Rakstītie Dieva vārdi sevī ietver ”labās vēsts patiesību”, ko veido viss kristīgo mācību kopums. (Gal. 2:14.) Pie tām pieder fakti par Jehovas vārdu, viņa varu, Jēzus izpirkuma upuri, augšāmcelšanu un Dieva valstību. Tagad pievērsīsim uzmanību tam, kā Dievs ir pasargājis patiesību, par spīti Sātana mēģinājumiem to noslēpt.

JEHOVA ATVAIRA UZBRUKUMU PATIESĪBAI

19., 20. Kas bija Nimrods, un kāds plāns viņa laikā cieta neveiksmi?

19 Pēc pasaules plūdiem pastāvēja teiciens: ”Kā Nimrods, tik varens medinieks tā Kunga priekšā.” (1. Moz. 10:9.) Nimrods bija Dieva Jehovas pretinieks, un patiesībā viņš pielūdza Sātanu un līdzinājās tiem pretiniekiem, par kuriem Jēzus sacīja: ”Jūsu tēvs ir Velns, un jūs gribat darīt to, ko vēlas jūsu tēvs. Viņš.. nav noturējies patiesībā.” (Jāņa 8:44.)

20 Nimrods valdīja pār Babilonu un pār citām pilsētām starp Tigras un Eifratas upēm. (1. Moz. 10:10.) Iespējams, tieši viņa vadībā ap 2269. gadu p.m.ē. aizsākās Babilonas un tās torņa celtniecība. Pretēji Jehovas gribai, kas bija tāda, lai cilvēki izklīstu pa visu zemi, torņa cēlēji teica: ”Celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi.” Taču viņiem nācās atteikties no saviem plāniem, kad Dievs ”sajauca visas zemes valodas” un izklīdināja tos, kas bija gribējuši būvēt torni. (1. Moz. 11:1—4, 8, 9.) Ja Sātans šādi bija cerējis izveidot vienu reliģiju, kurā visi pielūgtu viņu, tad šis plāns cieta pilnīgu neveiksmi. Jehovas pielūgsme ir pastāvējusi visā cilvēces vēstures gaitā, un ar katru dienu tā nostiprinās aizvien vairāk.

21., 22. a) Kāpēc viltus reliģija nekad nav nopietni apdraudējusi patiesā Dieva pielūgsmi? b) Par ko būs runa nākamajā rakstā?

21 Viltus reliģija nekad nav nopietni apdraudējusi patiesā Dieva pielūgsmi. Kāpēc tā var apgalvot? Mūsu Skolotājs ir parūpējies, lai cilvēkiem būtu pieejami viņa Raksti, lai tie zinātu viņa vārdu un varētu saņemt no viņa garīgu patiesību. (Jes. 30:20, 21, LB-2012.) Pielūdzot Dievu saskaņā ar patiesību, mēs izjūtam prieku, taču mums ir jāsaglabā garīga modrība, pilnībā jāpaļaujas uz Jehovu un jāseko viņa svētā gara vadībai.

22 Nākamajā rakstā mēs izsekosim, kā parādījās vairākas viltus mācības, un pārliecināsimies, ka tās nespēj izturēt pārbaudi Dieva Rakstu gaismā. Turklāt mēs varēsim pārdomāt, kā Jehova, kas ir patiesības saglabātājs, mūs ir svētījis, ļaujot izprast patiesās mācības, kuras tagad ir mūsu dārgā garīgā mantojuma daļa.