Iet uz pamatdaļu

Ko panāks Dieva valstība

Ko panāks Dieva valstība

”Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.” (MATEJA 6:10)

1. Ko nozīmēs Dieva Valstības atnākšana?

MĀCĪDAMS saviem sekotājiem lūgt, lai nāk Dieva Valstība, Jēzus zināja, ka līdz ar Dieva Valstības atnākšanu beigsies vairākus gadu tūkstošus ilgais laika posms, kad cilvēki ir valdījuši neatkarīgi no Dieva. Šo gadu tūkstošu laikā lielākā daļa zemes iedzīvotāju nav pildījuši Dieva gribu. (Psalms 147:19, 20.) Bet, kad būs izveidota debesu Valstība, Dieva prāts notiks pilnīgi visā. Ļoti tuvu ir laiks, kad beigsies cilvēku valdīšana un varu pār zemi pārņems Dieva debesu Valstība.

2. Kas iezīmēs cilvēku valdīšanas beigas un pāreju uz Valstības valdīšanu?

2 Jēzus sacīja, ka šo pārejas periodu iezīmēs ”lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs”.  (Mateja 24:21.) Bībelē nav teikts, cik ilgi turpināsies ”lielās bēdas”, taču ir skaidrs, ka tādu postu pasaule nekad nebūs pieredzējusi. Lielās bēdas sāksies ar notikumu, kas satrieks visus zemeslodes iedzīvotājus, — ar viltus reliģiju iznīcināšanu. Jehovas lieciniekiem tas nebūs pārsteigums, jo viņi jau sen zina, ka tā notiks. (Atklāsmes 17:1, 15—17; 18:1—24.) Lielās bēdas beigsies ar Harmagedonu, kura laikā Dieva Valstība iznīcinās Sātana sistēmu. (Daniēla 2:44; Atklāsmes 16:14, 16.)

3. Kas, saskaņā ar Jeremijas vārdiem, gaida tos, kuri neklausīs Dievam?

3 Ko tas nozīmēs cilvēkiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus evaņģēlijam — labajai vēstij par debesu Valstību un tās valdnieku Kristu? (2. Tesaloniķiešiem 1:6—9.) Kādā Bībeles pravietojumā ir teikts: ” ”Redzi, nelaime soļo no tautas uz tautu, nesavaldāma vētra savelkas no zemes galiem!” Tā Kunga nokautie gulēs tanī dienā no viena zemes gala līdz otram neapraudāti, nepievākti un neaprakti, tie būs kā mēslojums atklātā laukā.” (Jeremijas 25:32, 33.)

Tiks darīts gals ļaunumam

4. Kāpēc Jehovam ir pamatots iemesls darīt galu ļaunajai sistēmai?

4 Tā kā Dievs Jehova ir pieļāvis, ka ļaunums pastāv vairākus gadu tūkstošus, ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai godprātīgi cilvēki saprastu, ka cilvēku valdīšanas sekas ir traģiskas. Kā teikts kādā uzziņu avotā, 20. gadsimtā vien karu, revolūciju un dažādu nemieru dēļ gājuši bojā vairāk nekā 150 miljoni cilvēku. Cilvēku ļaunums visnepievilcīgākajā veidā izpaudās Otrā pasaules kara laikā, kad tika nogalināti 50 miljoni cilvēku un daļa no viņiem gāja bojā drausmīgā nāvē nacistu koncentrācijas nometnēs. Gluži kā bija pravietots Bībelē, mūsdienās ”ļauni cilvēki un krāpnieki iestieg arvien lielākā ļaunumā”. (2. Timotejam 3:1—5, 13.) Mūsdienu pasaulei ir raksturīga netikumība, noziedzība, vardarbība, morāla degradācija un necienīga izturēšanās pret Dieva likumiem. Tāpēc Jehovam ir pamatots iemesls darīt galu pašreizējai ļaunajai sistēmai.

5., 6. Cik lielā mērā ļaunums bija pārņēmis Kanaānas iedzīvotājus?

5 Stāvoklis mūsdienu sabiedrībā ir līdzīgs tam, kāds pirms 3500 gadiem bija izveidojies Kanaānā. Bībelē ir teikts: ”Viss tas ir tam Kungam negantība, Viņš to ienīst, ko tie ir saviem dieviem darījuši, jo tie pat savus dēlus un savas meitas ir saviem dieviem par godu ugunī sadedzinājuši.” (5. Mozus 12:31.) Jehova izraēliešiem teica: ”Šo tautu ļaunuma dēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tās dzen ārā tavā priekšā.” (5. Mozus 9:5LB-65r.) Bībeles vēsturnieks Henrijs Helijs rakstīja, ka ”Baāla, Astartes un citu kanaāniešu dievību pielūgsmes galvenais saturs bija nevaldāmas orģijas, šo dievību tempļi bija netikumības perēkļi”.

6 H. Helijs norādīja uz kanaāniešu neiedomājamo ļaunumu, rakstīdams, ka arheologi kādā vietā atraduši ”daudzas urnas, kurās bija Baalam upurētu bērniņu mirstīgās atliekas”. Viņš rakstīja, ka ”visa apkārtne bija kļuvusi par jaundzimušo kapsētu. [. .] . . pie kanaāniešu reliģijas piederēja nodošanās izvirtīgiem reliģiskiem rituāliem par godu viņu dieviem un pirmdzimto bērnu slepkavības — tie tika upurēti šiem pašiem dieviem. Šķiet, Kanaānas zeme lielā mērā bija kļuvusi par sava veida Sodomu un Gomoru nacionālā mērogā. [. .] Vai tik atbaidoši neķītrai un nežēlīgai civilizācijai bija jebkādas tiesības pastāvēt ilgāk? [. .] Arheologi, kas veic izrakumus kanaāniešu pilsētu drupās, brīnās, kāpēc Dievs tās neiznīcināja jau agrāk.”

 Taisnie iemantos zemi

7., 8. Kā Dievs attīrīs zemi?

7 Dievs drīz rīkosies tāpat, kā viņš rīkojās, vērsdamies pret kanaāniešiem, — viņš attīrīs zemi no ļaunuma un ļaus uz tās dzīvot tiem, kas pilda viņa gribu. ”Taisnīgie apdzīvos zemi un arī tiklie un dievbijīgie paliks tajā, bet bezdievīgie no zemes tiks izdeldēti.” (Salamana Pamācības 2:21, 22.) Kādā psalmā ir teikts: ”Vēl mazu brīdi, un bezdievīgā vairs nebūs. [. .] Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam.” (Psalms 37:10, 11.) Turklāt Sātans tiks ieslodzīts, ”lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši tūkstoš gadi”. (Atklāsmes 20:1—3.) Būs piepildījušies vārdi: ”Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.” (1. Jāņa 2:17.)

8 Runādams par nākotni, kas gaida visus, kas vēlas mūžīgi dzīvot uz zemes, Jēzus sacīja: ”Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.” (Mateja 5:5.) Acīmredzot viņš atsaucās uz 37. psalma Ps 37:29. pantu, kurā ir teikts, ka ”taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi”. Jēzus zināja, ka Jehova grib, lai godprātīgie cilvēki mūžīgi dzīvotu paradīzē  uz zemes. Jehova ir teicis: ”Es radīju zemi, cilvēkus un dzīvniekus, kas ir virs zemes, ar savu lielo spēku . . un piešķīru tos, kam Es gribu.” (Jeremijas 27:5.)

Brīnišķīgā jaunā pasaule

9. Kādu pasauli izveidos Dieva Valstība?

9 Pēc Harmagedona Dieva Valstības vadībā tiks radīta brīnišķīga ”jauna zeme, kur taisnība mājos”. (2. Pētera 3:13.) Kādu gan atvieglojumu izjutīs cilvēki pēc Harmagedona, kad būs iznīcināta ļaunā, netaisnīgā sistēma! Cik laimīgi būs visi, kas dzīvos taisnīgajā jaunajā pasaulē, kad valdīs debesu Valstība! Viņi saņems neaprakstāmas svētības un varēs cerēt uz mūžīgu dzīvi! (Atklāsmes 7:9—17.)

10. Ko cilvēki vairs nepieredzēs, kad valdīs Valstība?

10 Cilvēkiem vairs nebūs jācieš karu, noziedzības un bada dēļ, pat plēsīgi zvēri vairs neapdraudēs viņu dzīvību. ”Es slēgšu ar tām [Dieva avīm] miera derību un izdzīšu ārā no zemes plēsīgos zvērus . . [. .] Koki laukā nesīs savus augļus, un zeme dos savu ražu, un tie droši dzīvos savā zemē.” ”Tās [tautas] pārkals zobenus lemešos un savu šķēpu galus par vīna dārznieku potes nažiem. Neviena tauta nepacels zobenu pret otru un nemācīsies vairs kaŗot. Bet tie ikviens sēdēs un dzīvos bez bailēm zem sava vīna un vīģes koka, jo nebūs neviena, kas tiem iedvestu bailes.” (Ecēhiēla 34:25—28LB-65r; Mihas 4:3, 4.)

11. Kāpēc mēs varam nešaubīties, ka tiks likvidētas visas slimības?

11 Jaunajā pasaulē vairs nebūs slimību, bēdu un nāves. ”Neviens iedzīvotājs nesacīs: ”Es ciešu.” Tautai, kas tur dzīvo, ir grēki piedoti.” (Jesajas 33:24.) Dievs ”nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis”. ”Redzi, visu  es daru jaunu.” (Atklāsmes 21:4, 5.) Dzīvodams uz zemes, Jēzus parādīja, ko viņš var paveikt ar Dieva doto spēku. Jēzus pārstaigāja plašu apkārtni un svētā gara spēkā dziedināja neveselos. (Mateja 15:30, 31.)

12. Kas gaida tos, kas ir miruši?

12 Jēzus pat piecēla mirušos, un pazemīgi cilvēki, to redzēdami, ļoti priecājās. Kad viņš piecēla no mirušajiem kādu 12 gadus vecu meiteni, cilvēkus ”pārņēma liels izbrīns”. (Marka 5:42JD.) Tas ļauj saprast, ko Jēzus paveiks cilvēku labā, kad valdīs Valstība, — tad ”būs taisno un netaisno augšāmcelšanās”. (Apustuļu darbi 24:15.) Iedomājieties, kāds prieks valdīs, kad no mirušajiem tiks piecelti daudzi jo daudzi cilvēki, kas atkal varēs satikt savus draugus un tuviniekus! Valstības vadībā visi zemeslodes iedzīvotāji tiks mācīti, un ar laiku ”zeme būs tā Kunga atziņas pilna”. (Jesajas 11:9.)

”Būs taisno un netaisno augšāmcelšana”

Jehovas augstākās varas attaisnošana

13. Kā tiks pierādīts, ka Dievam ir tiesības valdīt pār visu?

13 Valstības tūkstoš gadu valdīšanas beigās cilvēki būs pilnīgi. Visa zeme būs kā Ēdenes dārzs — tā būs paradīze, kur cilvēki dzīvos mierā un drošībā, būs laimīgi un mīlēs cits citu. Pirms Valstības nodibināšanas nekad cilvēces vēsturē nekas tamlīdzīgs nebūs pieredzēts. Tad būs skaidri redzama milzīgā atšķirība starp cilvēku valdīšanas bēdīgajām sekām un Dieva debesu Valstības tūkstoš gadu valdīšanas brīnišķīgo iznākumu. Valstība būs pierādījusi, ka Dieva valdīšana visādā ziņā ir pārāka par to, kā ir valdījuši cilvēki. Uz visiem laikiem būs apstiprinātas Dieva tiesības valdīt pār visu.

14. Kas tūkstošgades beigās notiks ar tiem, kas nostāsies pret Dievu?

14 Tūkstošgades beigās Jehova ļaus pilnīgajiem cilvēkiem izmantot gribas brīvību, lai viņi izvēlētos, kam viņi grib kalpot. Bībelē ir teikts, ka Sātans ”tiks atsvabināts no sava cietuma” un atkal mēģinās maldināt cilvēkus. Daļa cilvēku izvēlēsies neatkarību no Dieva. Taču ”otrreiz vairs nelaimei nebūs jānāk”, jo Jehova iznīcinās Sātanu, tā dēmonus un visus, kas būs nostājušies pret Jehovas augstāko varu. Neviens nevarēs apgalvot, ka cilvēkiem, kas tad tiks iznīcināti uz mūžīgiem laikiem, nav bijusi dota iespēja laboties vai ka viņi ir rīkojušies nepareizi savas nepilnības dēļ. Viņi tad būs kā Ādams un Ieva, kas apzināti nostājās pret Jehovas taisnīgo valdīšanu. (Atklāsmes 20:7—10; Nahuma 1:9.)

Visiem, kas paliks uzticīgi Jehovam, būs tuvas attiecības ar viņu

15. Kādas būs Jehovas un viņam uzticīgo kalpu attiecības?

15 Tomēr lielākā daļa cilvēku droši vien pakļausies Jehovas augstākajai varai. Visi, kas nostāsies pret Dievu, tiks iznīcināti, bet taisnīgie cilvēki, kas izturēs uzticības pārbaudi, tiks pasargāti. Tad Jehova viņus pieņems par saviem dēliem un meitām. Cilvēkiem ar Dievu atkal būs tādas attiecības, kādas tās bija Ādamam un Ievai, pirms tie bija nostājušies pret viņu. Tā piepildīsies tas, par ko runāts Romiešiem 8:21: ”Radība [cilvēce] reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību.” Pravietis Jesaja rakstīja: ”Nāvi Viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem, un Dievs tas Kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem.” (Jesajas 25:8.)

Cerība dzīvot mūžīgi

16. Kāpēc nav nepareizi veidot pārliecību par iespēju dzīvot mūžīgi?

16 Dieva uzticīgos kalpus iepriecina apziņa, ka Dievs viņiem mūžīgi sagādās bagātīgas garīgās un materiālās svētības. Kāds no psalmu sacerētājiem pilnīgi pamatoti sacīja: ”Tu atver savu roku un apmierini visu dzīvo būtņu vēlēšanās.” (Psalms 145:16NW.) Cilvēkiem, kam ir cerība dzīvot  uz zemes, Jehova ir norādījis, ka ticība viņam ir nesaraujami saistīta ar cerību dzīvot paradīzē. Kaut arī vissvarīgākais ir Jehovas augstākās varas attaisnošana, tomēr viņš neprasa, lai cilvēki viņam kalpotu, neapzinādamies, kāds atalgojums tos gaida. Uzticība Dievam un cerība dzīvot mūžīgi Bībelē bieži ir minētas kopā kā kristīgās ticības neatņemamas sastāvdaļas. ”Tam, kas Dievam tuvojas, jātic, ka Viņš ir, un ka Viņš atalgos tos, kas Viņu meklē.” (Ebrejiem 11:6JD.)

17. Kā Jēzus norādīja, ka ir pareizi domāt par to, kas gaidāms nākotnē?

17 Jēzus teica: ”Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.” (Jāņa 17:3.) Zināšanas par Dievu un viņa nodomiem Jēzus saistīja ar svētībām, ko cilvēks var saņemt. Kad kāds ļaundaris lūdza Jēzu, lai tas viņu piemin, kad būs nācis savā Valstībā, Jēzus apliecināja: ”Tu būsi ar mani paradīzē.” (Lūkas 23:43.) Jēzus neteica, lai šis cilvēks viņam tic, vienalga, vai tas saņems atalgojumu vai ne. Viņš zināja, ka Jehova vēlas dot saviem kalpiem cerību dzīvot mūžīgi paradīzē uz zemes, jo cerība tiem palīdz izturēt dažādus pārbaudījumus šajā pasaulē. Tāpēc domāt par atalgojumu, ko Dievs paredzējis saviem kalpiem, ir ļoti svarīgi, jo tas kristietim palīdz izturēt līdz galam.

Kas ar Valstību notiks pēc tam?

18., 19. Kas tūkstošgades beigās notiks ar Ķēniņu un Valstību?

18 Valstība ir valdība, ko Jehova izmantos, lai atjaunotu zemes un tās iedzīvotāju pilnību un lai starp viņu un cilvēkiem tiktu panākta samierināšana. Bet kāds būs Jēzus Kristus un 144000 ķēniņu un priesteru uzdevums, kad tūkstoš gadi būs pagājuši? ”Tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajaga valdīt, tiekāms viņš noliek visus ienaidniekus sev apakš kājām.” (1. Korintiešiem 15:24, 25.)

19 Tātad Kristus nodos Valstību Dievam. Bet kā lai saprot pantus, kuros sacīts, ka Valstība pastāvēs mūžīgi? Valstība pastāvēs mūžīgi tajā nozīmē, ka mūžīgi pastāvēs viss, ko tā būs panākusi. Kristus būs celts godā uz mūžīgiem laikiem, tāpēc ka viņš būs ļoti daudz paveicis Dieva augstākās varas attaisnošanā. Bet, tā kā grēka un nāves vairs nebūs un cilvēce uz visiem laikiem būs atbrīvota no tiem, viņš kā Izpircējs vairs nebūs vajadzīgs. Būs pilnībā īstenots viss, kam bija paredzēta Valstības tūkstoš gadu valdīšana, un tāpēc vairs nebūs vajadzīga valdība, kas darbojas kā starpnieks starp Jehovu un viņam paklausīgo cilvēci. ”Dievs būs viss iekš visa.” (1. Korintiešiem 15:28.)

20. Kā mēs varam uzzināt, kas gaida Kristu un 144000 viņa līdzvaldnieku?

20 Bībelē nav teikts, kāds būs Kristus un viņa līdzvaldnieku uzdevums pēc tūkstošgades beigām. Tomēr nav šaubu, ka Jehova viņiem uzticēs arvien jaunus pienākumus radīšanas darbos. Ja mēs atbalstīsim Jehovas augstāko varu un centīsimies iegūt mūžīgo dzīvi, mēs redzēsim, ko Jehova ir sagatavojis Ķēniņam un tā līdzvaldniekiem un priesteriem un kādi ir viņa nodomi saistībā ar neaptverami plašo Visumu.