Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Nr. 2 2017

Izpirkums, kas paver iespēju dzīvot mūžīgi, ir vislabākā Dieva dāvana

 NUMURA TĒMA | KĀDA IR VISLABĀKĀ DĀVANA?

Kāda ir vislabākā dāvana?

Kāda ir vislabākā dāvana?

”Ikkatra laba dāvana un ikviena pilnīga velte nāk no augšas — no gaismas Tēva.” (Jēkaba 1:17.) Šie vārdi liecina par mūsu debesu Tēva, Dieva Jehovas, devīgumu. Kaut gan Dievs cilvēkiem ir devis daudz dāvanu, viena no tām ir vislabākā. Par kādu dāvanu ir runa? Kā var lasīt Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. pantā, Jēzus teica: ”Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienīgo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, neietu bojā, bet iegūtu mūžīgu dzīvi.”

Dieva dāvana ir viņa vienīgais Dēls, un tā ir vislabākā dāvana, kādu ikviens no mums jebkad būtu varējis saņemt. Tā mums dod iespēju būt brīviem no grēka, vecuma un nāves gūsta. (Psalms 51:7; Jāņa 8:34.) Lai kā mēs censtos, mēs nekad nevarētu atbrīvoties no šī gūsta. Tāpēc Dievs savā lielajā mīlestībā sagādāja to, kas ir vajadzīgs, lai mēs kļūtu brīvi. Atdodams savu vienīgo Dēlu, Jēzu Kristu, par izpirkumu, Dievs Jehova paklausīgajiem cilvēkiem sagādāja iespēju dzīvot mūžīgi. Bet kas ir izpirkums? Kāpēc tas ir nepieciešams? Un kādā ziņā tas mums nāk par labu?

Izpirkums ir kaut kas tāds, kas tiek samaksāts, lai kaut ko atdabūtu vai atbrīvotu kādu no gūsta. Bībelē ir rakstīts, ka Ādams un Ieva tika radīti nevainojami un viņiem bija izredzes dzīvot mūžīgi paradīzē uz zemes kopā ar saviem pēcnācējiem. (1. Mozus 1:26—28.) Diemžēl, izlemdami nepaklausīt Dievam, viņi to visu zaudēja un kļuva grēcīgi. Kā viņu lēmums ietekmēja nākamās paaudzes? Atbildi var lasīt Bībelē: ”Viena cilvēka dēļ pasaulē ir ienācis grēks un līdz ar grēku — nāve, un tā nāve ir pārgājusi uz visiem cilvēkiem, jo visi ir grēkojuši.” (Romiešiem 5:12.) Ādams saviem pēcnācējiem nodeva nevis pilnību, bet gan grēku un tā sekas — nāvi.

Izpirkuma maksai ir jābūt līdzvērtīgai tam, kas tika zaudēts. Kad Ādams tīšuprāt nepaklausīja Dievam, viņš sagrēkoja, un iznākums bija tāds, ka viņš zaudēja savu nevainojamo dzīvību. Kā teikts Bībelē, šī iemesla dēļ Ādama pēcnācēji nonāca grēka un nāves varā. Tāpēc bija nepieciešams upurēt cita nevainojama cilvēka dzīvību — Jēzus dzīvību —, lai atbrīvotu cilvēkus no grēka un nāves gūsta. (Romiešiem 5:19; Efesiešiem 1:7.) Tikai pateicoties tam, ka Dievs aiz mīlestības samaksāja šo izpirkumu, cilvēcei ir tādas nākotnes izredzes, kādas zaudēja Ādams un Ieva, — izredzes mūžīgi dzīvot paradīzē uz zemes. (Atklāsmes 21:3—5.)

Ņemot to visu vērā, Dieva samaksātais izpirkums, kas pavēra cilvēcei iespēju iegūt mūžīgu dzīvi, ir vislabākā dāvana. Lai mēs spētu aptvert, cik ”pilnīga velte” tā ir, pievērsīsim uzmanību, kā tajā izpaužas iepriekšējā rakstā minētie faktori, kas padara dāvanu vērtīgu.

Vēlmes. Cilvēkiem ir dabiska vēlēšanās dzīvot. (Salamans Mācītājs 3:11.) Kaut arī saviem spēkiem neviens nevar īstenot šo vēlmi, izpirkums ir padarījis to iespējamu. Bībelē ir teikts: ”Alga, ko maksā grēks, ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīve Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (Romiešiem 6:23.)

 Vajadzības. Cilvēki nespēja samaksāt izpirkumu. Bībele to paskaidro šādiem vārdiem: ”Neviens ar naudu nevar savu brāli izpirkt nedz Dievam dot par viņu atpirkšanas maksu no nāves, — visai augsta būtu viņu dvēseles cena, tā ka viņam no tā jāatsakās uz mūžiem.” (Psalms 49:8, 9.) Tāpēc, lai atbrīvotos no grēka un nāves valgiem, cilvēkiem bija ārkārtīgi nepieciešama Dieva palīdzība. Dievs sagādāja to, kas vajadzīgs, ”uz Kristus Jēzus samaksātā izpirkuma pamata”. (Romiešiem 3:23, 24.)

Īstais laiks. Bībelē var lasīt: ”Kristus par mums nomira, kad vēl bijām grēcinieki.” (Romiešiem 5:8.) Tā kā izpirkums tika dots, ”kad vēl bijām grēcinieki”, tas apstiprina, cik ļoti Dievs mīl cilvēkus par spīti mantotajam grēkam. Lai gan tagad cilvēkiem nākas piedzīvot grēka sekas, izpirkums ļauj domāt par labo, kas ir gaidāms nākotnē.

Cēli un nesavtīgi motīvi. Par to, kas pamudināja Dievu atdot savu Dēlu par izpirkuma upuri, Bībelē ir teikts: ”Lūk, kā pret mums ir izpaudusies Dieva mīlestība: Dievs ir sūtījis pasaulē savu vienīgo Dēlu, lai mēs ar viņa starpniecību iegūtu dzīvību. Nevis tā ir mīlestība, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš ir mīlējis mūs.” (1. Jāņa 4:9, 10.)

Kā jūs varat apliecināt, ka augstu vērtējat vislabāko dāvanu? Atsauksim atmiņā Jēzus vārdus, kas rakstīti Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. pantā, kur ir teikts, ka tikai tie, kas ”viņam tic”, tiks izglābti. Saskaņā ar Bībeli, ticība ir ”pamatotas cerētā gaidas”. (Ebrejiem 11:1.) Lai mūsu cerībām būtu stingrs pamats, ir būtiski apgūt precīzas zināšanas. Tāpēc mēs jūs mudinām atvēlēt laiku, lai uzzinātu par Dievu Jehovu, no kura nāk šī ”pilnīgā velte”, un noskaidrotu, kas jums jādara, lai iegūtu mūžīgu dzīvi, ko padara iespējamu Jēzus izpirkuma upuris.

Vairāk par to var uzzināt interneta vietnē www.jw.org, kas satur uz Bībeli balstītu informāciju. Jehovas liecinieki ar prieku jums palīdzēs. Mēs esam pārliecināti, ka zināšanas par vislabāko dāvanu un to, kādu labumu tā sniedz, jūs mudinās sacīt: ”Es pateicos Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu!” (Romiešiem 7:25.)